بخشی از مقاله

آمار-آرد و نان

روش تحقيق
در اين آمار‎گيري جامعه اماري شامل افرادي است كه خود به نوعي مصرف كننده در سطح شهر مي باشند وهمچنين افرادي آگاه به توليد و مراحل تهيه آرد و نان مي باشند همزمان از روشهاي تئوري و كتابخانه اي هم استفاده شده است .
نحوه و اجراء تحقيق
1 ـ مطالعه كتابخانه
2 ـ مراجعه به مركز پژوهشهاي غلات
3 ـ مراجعه به خبازيها
4 ـ استفاده از تجربه كاري مرتبط


نوع و روش نمونه گيري
روش نمونه گيري ساده محدود به گروهي از كارشناسان در امر توليد آرد و نان كه در سطح استان خراسان بر كيفيت نظارت وكنترل دارند.
محدوديت عمده در اين تحقيق فرصت بسيار محدود و نيز بودجه‎كم مي باشد.
روش كسب اطلاعات
طرح سئوالات و پرشسنامه هاي كه در آن به نوعي سئوالات مطرح شده است كه افراد در جايگاه كارشناس و فردي مطلع خود را يك مصرف كننده احساس مي كند .

داده ها و نتايج پژوهش
بيشترين نان مصرفي مربوط به نان تافتون ( ماشيني ، دوار ، عراقي ) مي باشد كه حدود 36% جامعه آماري را تشكيل مي داد پس از ان لواش با 28% و نان سنگگ با 27% نانهاي فري با 6% و در نهايت فانتزي با 1.2 %قرار داشتند.


روايي و اعتبار ابزار جمع ‌آوري اطلاعات
اعتبار محتواي پر سشنامه از طريق مطالعه و نظرخواهي از كارشناسان حاصل گرديد همچنين در سؤالات پرسشنامه ، سعي شده بود با توجه به استانداردهاي جهاني كه در تحقيقات مشابه روايي و اعتبار آن تأييد شده بود انتخاب شده است


محدوديت‌هاي تحقيق
عدم اعتماد جمعيت نمونه به پژوهشگر در تحقيق از اولين موانع و محدوديتهاي تحقيق مي‌ باشد در اين تحقيق علاوه بر محدوديت مسئول ، بي‌سوادي متصديان و كارگران خبازي ها و عدم درك صحيح سؤالات و اعلام پاسخهاي همراه با عدم دقت كافي از ديگر محدوديتهاي اين تحقيق بود، از ديگر مواردي كه مي‌توان به اين موانع و محدوديتهاي تحقيق اضافه نمود شامل موارد زير مي‌باشد :
1ـ يكي از محدوديتهاي پژوهش گستردگي و تنوع موضوع تحقيق و محدوديت زماني
2ـ محدوديت ديگر كلان بودن موضوع آرد و نان و ضايعات بالاي نان در جامعه و اثر آن بر اقتصاد كشور مي‌باشد .


پرسشنامه
همكارگرامي
خباز محترم
مسئول محترم


همانطور كه مي‌دانيد پژوهش و تحقيق يكي از ابزار پيشرفت جوامع انساني است اين پرسشنامه جهت تكميل پروژه تحقيقاتي علمي در مقطع دوره كاربردي پايه رشته مديريت بازرگاني ، و در جهت بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت نان و ايجاد ضايعات تنظيم گرديده است و نتايج آن صرفاً جنبه تحقيقاتي و علمي داشته و كاربرد ديگري ندارد خواهشمند است سؤالات ذيل را به دقت مطالعه و نظر خود را در مورد هر سؤال با يكي از پنج گزينه مشخص نمائيد .
نياز به ثبت مشخصات خود در پرسشنامه نمي‌باشد .
الف )


1ـ عدم وجود متولي خاصي براي امور آرد و نان تا چه ميزان بركيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
2ـ عدم وجود سياست واحد در هدايت امور آرد و نان تا چه ميزان در كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
3ـ تصميم‌گيري هاي موازي در امور آرد و نان تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
4ـ تصميم‌گيري شورايي تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر مي‌باشد .


خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
5ـ تداخل مسئوليتها در تصميم‌گيري امور آرد و نان تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
ب ) كيفيت گندم و آرد تحويلي:
1ـ پائين بودن كيفيت گندم تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 


2ـ پائين بودن كيفيت آرد تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
3ـ عملكرد صحيح كارخانجات آردسازي در تبديل گندم به آرد تا چه ميزان در بهبود كيفيت نان و كاهش ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
4ـ اختلاط گندمهاي قوي با گندم‌هاي ضعيف تا چه ميزان در بهبود كيفيت نان و كاهش ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 
5ـ سست بودن آرد تحويلي به شما تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 


ج )ارتباط پرداخت يارانه مصرفي با كيفيت:
1ـ پرداخت يارانه به نان ، تا چه ميزان در پائين بودن كيفيت نان و ايجاد ضايعات مؤثر است ؟
خيلي زياد زياد  متوسط  كم  بسيار كم 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید