بخشی از مقاله

پيشگفتار
شناخت سازمانهاي جاسوسي و پليسي و مطالعه در تاريخچه و اهداف و عملكرد آنها و همچنين آشنائي با اسرار شگردهاي و روشهاي جاسوسي آنها براي هر كشور و هر نظام سياسي اهميت ويژه اي دارد زيرا استقلال و ثبات سياسي هر كشور با مقياس وسيعي به ميزان و كيفيت و كميت فعاليت اين سازمانها بستگي دارد. سازمانهائي كه بصورت دستهاي نامرئي در تمام تحولات و حوادث و آشوبهاي سياسي بزرگ و كوچك جهان دخالت دارند


يك سازمان جاسوسي به همان اندازه كه ميتواند در تحكيم موقعيت يك كشور و حفظ ثبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن ايفا كند و عامل بقا و دوام آن درتمام زمينه ها گردد به همان اندازه مي‎تواند وسيله مناسبي براي نابود ساختن يك نظام سياسي و سرنگون يك حكومت مورد نظر از قدرت و شهرتي جهان بر خوردار باشد. اهميت بيشتر به خود ميگيرد.


البته ترديدي وجود ندارد كه سهم ملتها را دراين رهگذر به هيچ وجه نمي توان ناديده گرفت و به روايت تاريخ تنها دولتهائي در مسير سياستها و توطئه هاي سازمانهاي جاسوسي جهان قرباني شده اند كه يا از هيچ گونه پشتوانه مردمي برخوردار نبوده و كشور را به دو جناح متمايز حاكم و محكوم مبدل ساخته اند و همواره سعي كرده اند تا به هر ترتيب مردم را دراستخدام و تحت انقياد و بردگي سياست خود درآورند. دسته اخير نظامهائي هستند كه تلاش مي‌كنند همواره عملكرد

خود را در جامعه بعنوان معيار حق و باطل و ملاك خدمت و خيانت شاخص گردانند و مردم را از توجه به الگوها معيارها و ارزشهاي متعالي باز دارند والا در جامعه ايكه در آن دولت و ملت در سايه حق و حقيقت با يكديگر متحد گردند نه تنها هيچ توطئه اي مؤثر نخواهد افتاد بلكه هيچ سازمان جاسوسي توان دخالت در آن را در وجود خود احساس نخواهد كرد.

مقدمه
هرگاه كسي بخواهد دربارةموضوعي محرمانه و اطلاعاتي شرحي بنگارد و درعين حال توقع داشته باشد كه خواننده اش از محتواي نوشتة او به گونه اي منطقي و درست برداشت كند بايستي انگيزه گزينش موضوع. روش تحقيق و هدف نهايي اثر خويش را روشن سازد و از هر جهت مهمتر منابع و مآخذ مورد استفاده خود را نام ببرد.
ما در اين تحقيق بر آنيم كه K.G.B (دستگاه اطلاعاتي شوروي ) كي تشكيل شده و چه عملياتي را تا حالا در خارج و داخل كشور انجام داده و آيا استراتژي شوروي تهاجمي است يا تدافعي، و آيا سازمانهايي براي مقابله با اين سرويس اطلاعاتي وجود دارد و آيا خود اين دستگاه موضع گيري و پدافند قويتري دارد و آيا تا حالا عناصر اطلاعاتي اين سازمان كشف شده اند و اگر كشف شده‌اند آيا توانسته است كه به كار خود ادامه دهد و ساختار اين كميته چگونه است آيا ساختار انعطافي

بوده يا نه ساختار متمركز و غير قابل انعطاف دارد آيا نفوذ در اين كميته به سهولت انجام مي گيرد و اگر نفوذ راحتر است آيا آسيب پذيري بيشتري دارد با جواب دادن به اين مقولات به هدفمان كه آشنايي با K.G.B است خواهيم رسيد
K.G.B مخفف Komitet Gosudarstwennai Besopasosti به معناي (كميته امنيت دولتي) مي باشد كه در داخل روسيه شوروي نقش (پليس مخفي سياسي) و در خارج وظيفه جمع آوري اطلاعات است و از بيستم دسامبر 1917 كه «چكا» تاًسيس شد اين تغيير نام متعددي داشته است و درسيزدهم ماه مارس 1954 كا.گ.ب آخرين نام خود را يافت و همواره «شمشير و سپر»حزب كمونيست شوروي بوده است سپر نماد محافظ از دستگاه رهبري حزب است و شمشير نيز وسيله اي است كه هيئت رئيسه حزب با آن خواست و ارادة خود را دربرون ودرون روسيه شوروي اعمال مي كند.

محورهاي عام
جمهوري فدراتيو روسيه بخش بزرگي از كشور اتحاد جماهير شوروي سابق است كه با 17 ميليون كيلومتر وسعت، بزرگترين كشورجهان است. اين كشور از دو بخش آسيايي و اروپايي تشكيل شده است. فاصلة مرزهاي اين كشور از شمال تا جنوب حدود 4000 كيلومتر واز غرب تا شرق حدود 9000 كيلومتر است. مرزهاي شمالي اين كشور همه مجاور اقيانوس منجد شمالي، مرزهاي شرقي در كنارة اقيانوس آرام، مرزهاي جنوبي مجاور كرةشمالي، چين، مغولستان، قزاقستان، درياي خزر، آذربايجان، گرجستان، درياي سياه و درياي آزف و از مغرب به جمهوريهاي اوكراين، بيلوروس، لاتوي، استوني، درياي بالتيك ،كشور فنلاند و نروژ محدود مي باشند و گروهي از اسلاوها كاتوليك و اسلاوهاي شمالي داراي مذهب ارتدكس هستند.


سابقه تاريخي اين كشور را از قرن شانزدهم ميلادي خاندان رومانف ها با يكپارچه كردن دوك نشين ها در روسيه حكومتي را بنيان نهادند كه بتدريج امپراطوري بزرگي را بوجود آوردند از اين كه روسية اروپا پيكره اصلي حكومت بود سرزمين وسيع سيبري را در آسيا متصرف شدند و به آن كشور ملحق ساختند. در اواخر هيجدهم تزارهاي روسي جمهوريهاي مسلمان نشين جنوبي را به تصرف درآورده و بالاخره در جنگهاي ايران و روس موفق شدند كه بخشي از سرزمينهاي كشور ما را نيز جدا ساخته و به روسيه ملحق كنند. اين روند ادامه يافت تا آنكه انقلاب سوسياليستي اكتبر 1917

ميلادي به طور كلي سيستم حكومتي اين كشور را دگرگون ساخته و حكومت كمونيستي را مستقر نمود. حكومت جديد در قالب 15 جمهوري به صورت كشور شوروي ظاهر گشت. جمهوريها از نظر امور داخلي انجام برنامه هاي كشاورزي صنعتي فرهنگي و تشكيلات اداري مستقل و از لحاظ و اقتصادي سياسي و نظامي تابع حكومت مركزي بودند. در سال 1990 ميلادي در كشور شوروي سابق رژيم كمونيستي محكوم به فروپاشي و اضمحلال گرديد و رشته ارتباط جمهوريها گسسته شد و از سال 1992 شانزه جمهوري مستقل جديد از كشور مزبور بوجود آمد.
كا. گ. ب. واژه اختصاري يك عبارت سه كلمه اي بزبان روسي است. اين عبارت كه مفهوم آن «كميته امنيت دولتي» ميباشد كه در نخستين سالهاي پس از انقلاب بلشويكي و روي كار آمدن لنين در روسيه در سال 1917 بوجود آمد. اين سازمان از دو اداره تشكيل شده است يكي اداره سياسي امنيتي كا. گ.ب كه مسئول حفظ امنيت داخلي و جاسوسي خارجي است و ديگري اداره كل اطلاعات ارتش سرخ يا گ آريو GRU نام دارد كه وظيفه اش نظارت و كنترل ودقيق ارتش

و يكپارچه نگاه داشتن آن است.
ستاد مركزي كا گ ب در فاصله 2 خيابان از كاخ كرملين دريكي از ميدانهاي بزرگ مسكو بنام ميدان زرزينسكي قرار دارد. زرزينسكي چنانكه شرح خواهيم داد. اولين رئيس سازمان جاسوسي اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 بوده است. سنگ بناي ساختمان ستاد، خاكستري متمايل به قهوه اي است اين ستاد در دوره روسيه تزاري مقر يك شركت بيمه بوده كه در مسكو مصادره شده است و در حال حاضر اتاقهاي آن را ديوارهاي زره پوش و دربهاي قطور و آهنين پوشانده است ساختمان از دو قسمت تشكيل شده يكي قسمت اداري و ديگري محل نگهداري زندانيان سياسي. و محل ساختمان ست GRU نيز در همين ميدان و در مقابل ساختمان كاگ ب واقع مي‌باشد.
پس از جنگ جهاني دوم افزايش زندانيان سياسي و بالا رفتن آمار اسراي آلماني باعث شد كه مقامات روسي چند طبقه ديگر به تدريج به اين ساختمان اضافه كنند.

 

ساختمان كاگ ب داراي يك حياط بزرگ مي‌باشد كه در يك طرف آن زندانيان «لوبيانكا» قرار دارد و در سمت ديگر حياط باشگاه كا گ ب واقع شده است. دفتر مدير داخلي كا گ ب در همين ساختمان واقع است ولي بسياري از ادارات عملياتي در ساختمان هاي نامشخص در مسكو پراكنده اند.
و آندروپوف رهبر پيشين شوروي كه در نيمه دوم بهمن ماه 1361 در اثر بيماري در مسكو درگذشت كه به مدت 15 سال رياست كاگ ب را عهده دار بوده است.
و خانه آندروپوف در محله كوتوزوسسكي قرار داشت كه اشيا لوكس خانه آندروپوف را دولت مجارستان در سال 1957 به پاس قدرداني از كمكهاي وي كه موجب نجات دولت آن كشور از شورش مردم گرديد به وي هديه كرده بود.
دفتر آندروپوف در طبقه سوم ساختمان كا گ ب در ميدان زرزنيسكي واقع شده بود آندروپوف به هنگام رياست سازمان ياد شده داراي 8 معاون بوده است و ماموران مذكور به شديدترين وجه ممكن از وي و معاونانش كه عموماً اعضاي عالي رتبه حزب كمونيست شوروي بودند حفاظت مي كردند. عمليات عمده كا گ ب را معمولاً حزب كمونيست تصويب مي‌كند و در بسياري از موارد نيز خود ابتكار عمل را بدست مي‌گيرد حزب كمونيست شوروي از طريق

هاي اداري خود كارهاي روزانه كا گ ب را همواره تحت نظر دارد.
به اين ترتيب كارمند كا گ ب در كليه مراحل خدماتي خود از زمان استخدام تا هنگام بازنشستگي از نظر سياسي تحت نظر قرار دارد بعلاوه اكثر كارمندان عضو حزب كمونيست هستند و بايد از انضباط حزبي برخوردار باشند و در جلسات مداوم آموزشي حزب شركت كند.
محورهاي خاص:
KGB استراتژي اين سازمان از نظر تامين اهداف ملي و امنيتي از نوع پدافندي است. در ماجرايي كه براي سرهنگ پيشين و با سابقة جي . آريو فيلاتف اتفاق افتاد خود حاكي از اين قضيه و نشان دهنده نوع استراتژي KGB است كه در اين ماجرا فيلاتف اطلاعات و اسرار تاكتيكي را از مركز جي آر يو براي سي آبي آبي مي فرستاد و تقريبا يكسال براي امريكايي ها كار كرد تا اينكه هنگام پر كردن ناقل بي روح به وسيله عوامل KGB دستگير شد كه در تعقيب مراقبت كا گ ب دستگير شده با اين

حال لوچنكو سرگرد سابق كا گ ب در اين زمينه ، ضمن تجزيه و تحليل تاكتيكهاي كا. گ . ب چنين اظهار مي‌كند. «ملاحظه كنيد كه نقطه آسيب پذير شما در كجاست، كا. گ. ب را نيز در آنجا خواهيد يافت.» كنسولگري شوروي در سال فرانسيسكو كه «جنگل آنتن» آن متوجه يكي از مهم ترين مراكز تحقيقاتي و پيشرفته كره خاكي است. يك لانه جاسوسي به شمار مي رود در آنجا فعاليت مي‌كنند اينها حاكي از طرفندهاي آفندي كا. گ. ب را نشان مي‌دهد. پس استراتژي سازمان كا. گ. ب يك نوع استراتژي مي‌توان گفت تركيبي مي‌باشد. ولي بيشتر پدافندي كا. گ. ب مشهود است و اگر از نظر ساختاري تقسيم بندي كنيم از سه نوع ساختار سازمانهاي اطلاعاتي ساختار پهن و عريض بيشتر مشابهت نزديك به كا. گ. ب دارد و نفوذ در اين گونه سازمان مشكل است و در صورت نفوذ آسيب پذيري سازمان زياد است.


تشكيلات داخلي كا.گ.ب با توجه به اجزاي عام و خاص


اداره كل هشتم: مسؤول استراق سمع يا به عبارت بهتر شنود پنهاني ضبط ارتباطات مخابراتي كشورهاي بيگانه و كشف پيام هاي رمزآنها.
ادارة كل يكم داراي سه اداره جدا از يكديگر


ادارة اس: از همه بزرگتر و مسئول اداره و رسيدگي به امور مقيميت غيرقانوني در سراسر دنياست و كاملاً مستقل انجام وظيفه مي‌كند. يكي از بخش هاي آن اتباع شوروي را استخدام و آنها را براي خدمت در هدف مقيمين غيرقانوني آموزش مي‌دهد. بخش ديگري «داستان پوشش» و مدارك جعلي را براي مقيمين غيرقانوني تهيه مي بيند. سومين بخش جاسوسان استقرار يافته در خارج از شوروي را اداره مي‌كند و چهارمي مسئول ادارة افسران مشغول به خدمت در محل هاي نمايندگي كا گ ب است كه مقيمين غيرقانوني را پشتيباني مي‌كند.


ادارس اس در سال هاي هفتاد ادارة «وي» را كه تا آن زمان مستقلاً كار مي‌كرد و وظيفه اش انجام سوء قصد و خرابكاري برد در خود جاي داد. اداره هشتم اين اداره را كه به ادارة امور خونين معروف بود و عمليات تروريستي و قتل را هم در داخل و خارج


اداره تي : اين اداره از طريق ايجاد هماهنگي با «كميتة دولتي علوم پايه و تكنيك» فرهنگستان علوم شوروي نيازمندي هاي كشور را مشخص مي سازد و تلاش مي‌كند تا با ريختن طرح كلي نيازمندي هاي مذكور را مرتفع سازد اين اداره در محل خدمت خود در خارج از شوروي گروه ايكس ناميده مي‌شود قسمت اعظم كاركنان نمايندگي كا گ ب را در كشور صنعتي تشكيل مي دهند.
اداره كا : كه در خدمات خارج از كشور گروه كا . آر ناميده مي‌شود مسئول نفوذ به سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي بيگانه و حفظ مباني عقيدتي اتباع شوروي است كه در خارج اقامت دارند تا مبادا تحت تأثير ظواهر زندگي در جامعه كشور ميزبان قرار گيرند و وزارت امور خارجه را كمك مي‌كند تا امنيت سفارت شوروي را تامين كند.


سه نهاد مهم ادارة كل يكم:
سرويس آي : تمام اطلاعاتي را كه به طور پنهاني از ساير بخش هاي اداره كل يكم رسيده است بررسي و تجزيه و تحليل مي‌كند.
سرويس آ : يا سرويس اقدامات و عمليات ويژه در دهة هفتاد از بخش سابق آ كه مدت هاي مديد تحت عنوان بخش جعل اطلاعات و اخبار معروف بود بوجود آمد. تلوين و تكامل اين بخش كا گ ب نشان مي‌دهد كه مركز از تشكيل چنين سرويس قصد گسترش هر چه پيش نفوذ شوروي را در جهان و بيگانگاني كه به شوروي پناهنده مي‌شوند اطلاعات خويش را دربارة ويژگي هاي زبان و آداب و رسوم زندگاني در كشورهايشان را در اختيار سرويس آ مي گذارند.
اطلاعات گذشته از جمع آوري اخبار و اطلاعات منابع خود را صرف توليد اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه كننده نيز مي‌كند اين كار وظيفه سرويس «اقدامات مؤثر» سرويس آ است كه حالا نامش به سرويس آسان سازي تفسير كرده است و آ بيشتر دگرانديشان را هدف قرار مي‌دهد و به سبب توجه خاصش به جنبش هاي صلح در خارج نيز شهرت داشت و در نفوذ اين جنبش موفقيت هايي كسب كرده و در مبارزه براي خلع سلاح نقش برجسته اي داشت و در كشورهاي جهان سوم براي خبرسازي جعلي اولويت خاصي در نظر گرفته مي‌شود.


سرويس آر: تمام پرونده ها و مدارك مركز كا گ برا از نظر بگذرانند و جزئيات نتايج ملاقات افسران كا گ ب را با منابع در خارج شوروي ثبت و بررسي مي‌كند. براي سرپرست اداره كل يكم گزارش هاي آماري و تحليلي از تمام شبكه هاي جاسوسي نمايندگي هاي كا گ ب را در خارج از كشور تهيه و تنظيم مي‌كنند. بخش هايي كه عمليات خارج از كشور هستة تاكتيكي آنها را تشكيل مي دهند از اهميت زياد برخوردار هستند و يازده بخش را در بر مي گيرند. 1- امريكا و كانادا 2- آمريكاي لاتين 3- بريتانياي كبير- استراليا 4- آلمان فدرال و اتريش 5- فرانسه- ايتاليا 6- چين- ويتنام 7- ژاپن، اندونزي، فيليپين 8- كشورهاي عربي- تركيه 9- كشورهاي افريقايي زبان فرانسوي 10- كشورهاي افريقايي اهالي انگلستان 11- هندوستان و پاكستان- بنگلادش و سريلانكا


اداره كل دوم: تشكيلات گسترده داخلي است كه هدفش اداره و هدايت اقدامات و عملياتي است در جهت تحت فشار دادن مردم كه تمام شهرهاي بخش‌ها و دهات واحدهاي كشاورزي روسيه را در مي گيرند. بخش هاي ويژه كه «بخش هاي مديريت» نام دارند، موظفند دربارة قضاياي مربوط به ارتشاء و تخلفات بزرگ مالي و اقتصادي تحقيق و امنيت را در كارخانجات و مراكز صنعتي مستقر و حفظ كنند و نيز مشخص مي سازند، كدام يك از شهروندان شوروي مجاز به مسافرت خارج از كشور هستند. مديريتهاي ديگر نيز در اين اداره كل مشاركت دارند مثلاً مديريت ضد اطلاعات ارتش

(مديريت سوم سابق) با جاسوسي در نيروهاي مسلح و پليس مبارزه مي‌كند كه جي آريو نام دارد و يك سرويس ويژه در گمرك كه در (دل مديريت سوم بيرون آمده) تمام سفرهاي ورودي و خروجي كشور را زير نظر دارند در اين ها همان كساني هستند كه وقتي ما به فرودگاه بين المللي شرمتوفو مي‌رسيم آن طور به دقت مراقبمان هستند.اداره مرزبان: اين اداره داراي يگان هاي توپخانه، زرقي و قايق هاي گشت زني است. ادارة مرزبان تخميناً سيصد تا چهارصد هزار نفر سرباز را در امتداد مرزهاي شوروي سرپرستي و اداره مي‌كند. وظيفه اين سربازان مقدم بر هر چيز، بازداشت افرادي است كه به طور غيرقانوني از مرز گذشته و وارد خاك كشوري شده اند و جلوگيري از خروج غيرقانوني اتباع شوروي از كشور نيز از وظايف آنان است.


اداره سوم: افسران و جاسوسان اداره سوم، بين تمام يگانهاي ارتش شوروي به فعاليت مشغول هستند. اينان حتي در ستاد كل ارتش و جي آريونيز به جمع آوري اطلاعات مشغولند … و همراه با افسران سياسي موظفند كه مشتركاً افراد ارتش را از انحرافات عقيدتي مصون نگاه دارد و به طور نامحدود و گسترده اي زير فرمان كادر رهبري شوروي هستند.
اداره كل پنجم: معروف به «حوزه مديريت منافقين» يا حوزه «مديريت عقيدتي» در زمان رياست يوري آندروپوف كا گ ب تاسيس شد تا كساني را كه از عقايد كمونيستي گذشته روگردان شده اند زير فشار بگذارند، بترساند و در نهايت آنان را از بين ببرد اين اداره به سبب استفاده از روش هاي ناپسند- مضروب ساختن افراد، ارسال نامه هاي تهديدآميز براي آنان با امضاي چماقداران شناخته شده مورد تنفر و انزجار بسياري از كارمندان كا گ ب است.


اداره هفتم: معروف به حوزه مديريت اصول تعقيب و مراقبت تا اندازة زيادي استقلال يافت تا بتواند با ابتكار و خواست شخصي خود طرح هاي مراقبت ارائه دهد يا شخصا آن را اجرا كند و از جديدترين وسايل مانند دوربين هاي چشمي مجهز به اشعه مادون قرمز در اختيار دارند و خودروهاي مخصوص اداره هفتم به ظاهر مانند يك ولگاي معمولي اما يك موتور قوي از نوع چايگا و وسايل اضافي
اداره كل هشتم: اين اداره ، دو وظيفه مهم دارد، اول اينكه، طرح مرموز است كا گ ب و وزارت امور خارجه را تهيه و دوم، حفاظت مخابرات و ارتباطات دولتي را درون شوروي تامين مي‌كند به جز اين افسران ادارة مزبور در سفارت خانه هاي شوروي ماموريت دارند و به كمك ماهواره ها، كشتي ها و ساير وسايل حتي ويژه ارتباطات مخابراتي بيگانه را زير نظر بگيرند، آن را ضبط و در صورت امكان ، رمزشان را كشف كنند.


اداره نهم:
حفاظت شخصيت ها ، مثل رهبران حزب، و نيز حفاظت تاسيسات و سازمان هاي مهم به عهده اين اداره است كه كا گ ب نيز خود از انواع آن به شمار مي آيد.
ادارة شانزدهم:
منابعي كه در دسترس نويسنده بود نتوانست وجود اين اداره را تاييد كند. با استفاده از منبع دولتي در دولت از آلباتس ادارة شانزدهم را بعنوان رهگيري ارتباطي و اطلاعات مخابراتي معرفي كرده است.تشكيلات داخلي
اف سي دي كه حوزه اختيار آن بسياري از كاركنان كا. گ. ب را كه در خارج به جمع آوري اطلاعات اشتغال داشتند در بر مي گرفت همواره مركز قدرت كا. گ. ب به حساب مي آيد در پاييز 1991 نام آن به سرويس اطلاعات مركزي تغيير يافت. و پس از آن نيز چند بار تغيير نام داد. اكنون نيز سرويس اطلاعات خارجي (اف. آي. اس) روسيه ناميده مي‌شود. به هر حال اين مركز بر روي كاغذ مستقل شده و ديگر بخشي از كا. گ. ب نيست در واقع اطلاعات هميشه موجوديت جداگانة خودش را داشت. محل استقرار آن نيز اين واقعيت را نشان مي‌دهد بخش هاي اصلي كا. گ. ب در ميان لوبيانگ قرار دارد در حالي كه اطلاعات در يانسفو ناحيه اي در جنوب غربي مسكو واقع است. افسران آن خودشان را از نخبگان مي شمردند و خود را از كارهاي كثيف (كا. گ. ب) كنار مي كشيدند.
اطلاعات به هيجده ادارة منطقه اي تقسيم مي‌شود (شماره، ايالات متحده و كانادا شماره 2 امريكاي لاتين و جز اين ها) به اضافه ادارة مهاجرت (شماره 19) و اداره ارتباط با كشورهاي در حال توسعه (شماره 20) مديريت هاي به اصطلاح كاركردي با وظايف و مناطق نفوذ خاصي مشخص مي‌شوند. مديريت ك آرتي با مناطقي سر وكار دارد كه پيش تر بخشي از اتحاد شوروي بودند اس مربوط به امور غيرمجازات تي با (ضد اطلاعات) اطلاعات علمي و فني سروكار دارد. يك ادارة خبرگيري و اطلاع رساني نيز وجود دارد كه اخبار و اطلاعات جمع آوري شده را تجزيه و تحليل

مي‌كند و هر روز خلاصه اي از آنها را براي رهبران كشور آماده مي سازد در گذشته اين گزارشها را بايد رئيس كا. گ. ب گزينش مي كرد، اما حالا اطلاعات مستقيماً گردش مي‌كند. گفته مي‌شود كه پريماكف هفته اي يك بار به حضور رئيس جمهور يلتسين پذيرفته مي شود، تنها براي تني چند از رهبران عالي رتبه چنين امكاني وجود دارد.
اطلاعات، گذشته از جمع آوري اخبار و اطلاعات، منابع خود را صرف توليد اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه كننده نيز مي‌كند اين كار وظيفه سرويس «اقدامات مؤثر» سرويس آ است كه حالا نامش به سرويس آسان سازي تغيير كرده است «آسان سازي چه چيز؟» سرويس آ. غالباً دگرانديشان را هدف قرار مي داد.


سرويس آ. سبب توجه خاصش به جنبش هاي صلح در خارج نيز شهرت داشت و در نفوذ در اين جنبش ها موفقيت نسبي كسب كرده بود اين سرويس در مبارزه براي خلع سلاح نقش برجسته اي داشت. در كشورهاي جهان سوم براي خبرسازي جعلي اولويت خاصي در نظر گرفته مي‌شد. در اين كشورها اخبار و گزارش هاي دروغ پخش مي‌شد.
براي روزنامه نگاران گيراترين اداره اطلاعات،‌ مديريت اس-نيه لگاني (اقدامات غيرقانوني) يا ماموران مخفي است. داستان هاي جاسوسي عموماً مورد علاقه روزنامه نگاران نيست اما حتي جالب است بدانيم كه ادارة هشتم اين مديريت وظيفه اداره بدنام «وي» را به عهده گرفته است كه به طور غيررسمي به ادارة «امور خونين» معروف بود و عمليات تروريستي و قتل را هم در داخل و هم در خارج از كشور برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كرد.


دومين مديريت اصلي كا. گ. ب كه امروز سرويس ضد اطلاعات فدرال ناميده مي‌شود مسئول امنيت و ضد اطلاعات داخلي است گرچه مديريت ديگر نيز در اين كار با آن مشاركت دارند. مثلاً مديريت ضد اطلاعات ارتش (مديريت سوم سابق) با جاسوسي در نيروهاي مسلح و پليس مبارزه مي‌كند اين مديريت وزارت دفاع، ستاد كل آن و مديريت كل اطلاعات ارتش (جي. آر. يو) را ، كه متصدي اطلاعات در نيروي درياي ما نيروهاي هوايي و واحدهاي مسئول سلاح هاي هسته اي است زير نظر دارد. يك سرويس ويژه در گمرك (كه از دل مديريت سوم بيرون آمده) تمام سفرهاي ورودي و خروجي كشور را زير نظر دارد (اين ها همان كساني هستند كه وقتي ما به فرودگاه بين المللي شرمتوفو مي رسيم، آن طور به دقت مراقبمان هستند)


يك سهامدار مخفي ديگر، مديريت امنيت اقتصادي (مديريت هاي چهارم و ششم سابق) است كه متصدي ضد اطلاعات در حمل و نقل عمومي و خطوط هوايي است و بر خدمات پستي تلگرافي و تلفني نظارت مي‌كند اين مديريت از اسرار مربوط به تاسيسات، كارخانه ها و دواير دفاعي و مؤسسات علمي كه مي‌تواند مورد توجه و علاقه ماموران اطلاعاتي بيگانه واقع شود نيز محافظت مي‌كند. شكي نيست كه بايد اسرار كشور را حفظ كرد اما اين مديريت حيطه اختيارات خود را چنان گسترده در نظر مي‌گيرد كه به قول يكي از ماموران كا. گ. ب كه من با او مصاحبه كردم كارخانه هاي توليد اسباب بازي و شيريني سازي تنها جاهايي هستند كه از نظارت ماموران امنيت اقتصادي در امان هستند.

 


روساي ضد اطلاعات تأكيد مي‌كنند كه مديريت آنها توجه اصلي خود را معطوف به مبارزه با جنايت سازمان يافته كرده است. بسيار خوب، مبارزه با جنايت سازمان يافته يقيناً هدف باارزشي است. اف . بي. آي حدود 60 درصد نيروهايش را به اين جبهه اختصاص مي‌دهد. اما كا. گ. ب عادت دارد كه تمام مبارزاتش را متوجه زير پا گذاشتن حقوق بشر بنمايد. كا. گ. ب در زمستان 91-1990 در اوج پرسترويكا اعلام كرد كه در تعقيب بحران سازي هاي اقتصادي مافياست و به دنبال آن گورباچف با انتشار فرماني به ماموران كا. گ. ب اجازه داد «بدون هيچ مانعي وارد ساختمان محل كسب و كار دفاتر و مؤسسات … واحدهاي توليدي بشوند كه در آنها شهروندان به كار و كسب انفرادي مشغولند كاري كه تا آن هنگام پليس عهده دار آن بو

د و در نتيجه زندگي خصوصي شهروندان هميشه آماج اصلي كا. گ. ب بوده و حوزه عمل ويژة ضد اطلاعات انديشگي (ايدئولوژيك) را تشكيل مي داده است (يعني همان مديريت پنجم سابق)
مديريت پنجم ابتكار ارتشبد فيليپ بابكف بود كه سال الگوي راهنماي ضد اطلاعات ايدئولوژيك باقي ماند و به واسطه تلاشهاي همين مديريت بود كه سولژنيتسين و بسياري از ديگر اعضاي جامعه هنري مورد آزار و اذيت واقع شدند كه در سال 1989 نام خود را به مديريت زد (مديريت نگهباني از قانون اساسي) تغيير داد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید