دانلود مقاله اهمیت نظام آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

اهمیت نظام آموزش و پرورش

اهمیت نظام آموزش و پرورش :

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است . ثمر بخشی این نظام از یک سو ، تبدیل انسانهای مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت

فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . به دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگان ، سراسری و حتی اجباری کردن آن ، تعهدات سنگینی

در قانونهای اساسی و بنیاد خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری کشور را به این امر اختصاص می دهند . امروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفتهای صنعتی ، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است . به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از

آموزش و پرورش سبب شده است که دولتهای مرکزی یا ایالتی یا محلی ، سعی کنند با اتخاذ سیاستهای بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی میزان برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی متفاوتند . مثلاً در برخی از کشورها آموزش و پرورش عمومی و اجباری تا پایان دوره متوسطه ، در بعضی تا پایان دوره راهنمائی و در برخی تا پایان دوره ابتدایی انجام می گیرد .

 

 

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران :
یکی از مسائل مهم تربیتی ، مشخص کردن هدفهای تربیتی است . فواید و نقش هدفهای رفتاری متعدند از جمله :
۱- جهت تجربیات ، فعالیتها ، مطالعات و بحثهای معلم و شاگرد را تعیین می کنند .

 

۲- نقطه ای را که کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش به آن توجه دارند مشخص می سازند .
۳- موجب پیشرفت دائمی هستند و در جنبه های مختلف رشد توافق و سازگاری ایجاد می کنند .
۴- کوششهای افراد و گروههای مختلف شاگردان و معلمان ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .

۵- راهنمای خوبی برای انتخاب وسازماندهی تجربیات مرکزآموزشی هستند . ۶- پایه و اساس ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .
۶-معلمان و شاگردان رابه شرکت در فعالیتهای متنوع تربیتی ترغیب می کند .

تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی :
درساختار آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۴۴ ، دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است . در تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی ، این دوره با اسامی گوناگون “تعلیمات ابتدایی ” “تعلیمات اجباری ” ” آموزش همگانی ” و “آموزش عمومی ” مطرح شده است . از این مفاهیم استنباط می شود که هر آنچه در این دوره آموخته می شود جنبه عام دارد و همه دانش آموزان به این سطح از آموزش و پرورش نیاز دارند .

آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و مراکزی به نام دبستان انجام می گیرد و دبستان عبارت از یک واحد تربیتی که به وسیله یا با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت کودکانی که در سنین شش تاده سال هستند تاسیس می شود .

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی :
مهم ترین دوره تحصیل در تمام نظامهای آموزش و پرورش جهان دوره ابتدایی است ، زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد دراین دوره بیشتر انجام می گیرد . دوره ابتدایی ، در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است به نقش مهمی برعهده دارد . این دوره تداوم بخش تکوینی شناختی ، تربیتی و اجتماعی کودک که در خانواده پی ریزی شده است . همچنین دوره ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل ، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می گدد و استعدادهای هر کودک به تدریج شکوفا می شود با توسعه فرهنگ و تمدن بشر ونیاز انسان به خواندن ، نوشتن و حساب کردن و غیره بتدریج برتعیم آموزش همگانی و بهره گیری از تعلیمات اجباری تاکید شده است در ایران تصمیم ایجاد آموزش همگانی و توجه به آموزش ابتدائی ضرورت دارد .

زیرا در قانون اساسی معارف ، فانون تعلیمات اجباری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عمومی بودن ، اجباری بودن و رایگان شدن این دوره تاکید شده است وفراهم کردن شرایط تحصیل در این دوره از وظایف دولت برشمرده شده است .

از آنجا که گسترش دروه پیش دبستانی به دلایلی هم اکنون مقدور نیست و اکثر کودکان قبل از دبستان تحت تعلیم و تربیت والدین قرار دارند باید کودکان سنین شش تا ده سال نه تنها از آموزش و پرورش ابتدایی برخوردار شوند بلکه ضعفها و نارساییهای تربیتی ناشی از شرایط نامساعد خانواده نیز باید در این دوره جبران شود .

از آنجا که شرط ورود به دوره های تحصیلی بعدی گذراندن دوره ابتدایی است سرمایه گذاری برای این دوره و توجه به بهبود کمی و کیفی آن زمینه رابرای توفیق دانش آموزان در دوره های تحصیلی بعد فراهم کرده و افت تحصیلی و تربینی آنان را در این دوره ها کاهش می دهد .
گسترش دوره ابتدایی در شهر و روستا موجب می شودکه همه کودکان واجب التعلیمی بتوانند دراین دوره تحصیل کنند تابدین وسیله بتدریج بیسوادی در ایران ریشه کن شود .

دوره ابتدایی امکان می دهد تا اغلب ناتوانایی های یادگیری به شکل مشکلاتی درخواندن ، نوشتن و حساب کردن ظاهر شود . این نوع مشکلات معمولاً قبل از ورود به مدرسه شناخته نمی شود .

ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی :
دوره سوم کودکی تا حدود شش سالگی تا یازده سالگی است .در این دوره شخصیت کودک سازمان یافته تر و پیچیده تر می شود و از نظر جسمی و تواناییهای ذهنی و اجتماعی تغییرات مهمی دراو به وجود می آید .
ازاین رو شناخت کودکان دبستانی برای برنامه ریزان و مدیران و معلمان دوره ابتدایی ضرورت دارد . درزیر به ذکر ویژگیهای بدنی و ذهنی کودک هفت تا ده ساله به منظور مشخص کردن اهداف دوره ابتدایی می پردازیم .

الف – ویژگیهای بدنی : هماهنیگ چشم دست کامل می شود .ماهیچه های کوچک کاملاً رشد می کنند ، سرع رشد دختران در این دوره از پسران بیشتر می شود ، رشد جسمی کودک به خصوص از نظر تکامل مراکز عصبی به جایی رسیده که می تواند به تحریکات رسیه از خارج پاسخهای کاملاً اختصاصی بدهد و غیره .

ب ) ویژگیهای ذهنی و تحول روانی : تقلید دراین دوره آگاهانه انجام می گیرد ، خودمیان بینی یا خود مداری کودک تعدیل می شود . احساس مالکیت در او قوی می شود ، از تخیل به واقعیت نزدیک می شود ، کم کم آرامش و ثبات عاطفی پیدا می کند ، به حرف زدن علاقه فراوان دارد به رفاقت با کودکان دیگر و همسالان علاقه مند است وغیره .

 

اهداف دوره ابتدایی : آموزش و پرور ش دوره ابتدایی فعالیتی نظام دار و هدفمند است ، از این رو صاحبنظران اهداف متعددی برای این دوره ذکر کرده اند . در قانون اساسی معارف ایران مصوب ۱۲۹۰ به تعریف و هدف تاسیس مکتب و مدرسه اشاره شده و آمده است . مکتب و مدرسه عبارت است از تاسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع بشر دایر می گردد … براساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ و در جهت اهداف کلی نظام ، اهداف دوره ابتدایی در سه حیطه شناختی ، عاطفی و روان – حرکتی از طرف کمیسیون پیش دبستانی و دبستان اعلام شده که در زیرچمئ هدف در پایه اول دوره ابتدایی و چند هدف در پایه های دوم تا پنجم ابتدای رابیان می کنیم .

 

اهداف پایه اول دوره ابتدایی :
الف ) اهداف شناختی : آموزش اطلاعات مقدماتی ، بهداشتی و ایمنی ، آموزش خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و استدلال کردن ، یاددادن بعضی آیات ساده و سوره های کوچک قرآن کریم .
ب ) اهداف عاطفی : تقویت انگیزه آمدن به مدرسه ، علاقمند کردن کودک به درس خواندن و یادگیری ، یاد دادن کنترل و عواطف و ابراز آنهابهنحو مطلوب
ج) اهداف روانی – حرکتی : پرورش دقت ، کنجکاوی و خلاقیت ، ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی ، پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمی و روانی وشادابی کودک ، آشنایی بانماز .

اهداف پایه های دوم تا پنجم دوره ابتدایی :
اهداف شناختی : یاد دادن قرآن مجید در سطح درست خوانی ، دادن اطلاعات لازم در زمینه واجبات دینی ، آموزش اطلاعات بهداشتی و ایمنی ، آشنا کردن دانش آموزان با قوانین و هنجارهای اجتماعی .

اهداف عاطفی : احترام گذاردن به بزرگسالان ، علاقمند کردن دانش آموزان به مطالعه ، علاقه مند کردن دانش آموز به فعالیتهای اجتماعی و تعاون
اهداف روانی و حرکتی : ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی ، آموزش عملی نماز ، ایجاد عادت به تعاون و رعایت حقوق دیگران .
دقت نظر در اهداف یاد شده و مبین این واقعیت است که هدفهای دوره ابتدایی بسیار مهم و اساسی است و مدیران ، معلمان و مربیان مدارس ابتدایی باید برای تحقق این هدفها تلاش گسترده ای داشته باشند و دانش آموزان این دوره را برای ورود به دوره تحصیلی بعدی آماده کنند .

کودکان دبستانی :
از لحاظ وجودخارجی ، دروه دبستانی یکی از مراحلی است که رشد تدریجی داشته است . در این دوره اطفال به کنترل بیشتر عضلات ظریفتر شن نائل می آیند ، و مهارت دست وبدنشان ، مخصوصاً در نیمه اول زندگی دبستانی درتمام جهات بسرعت رو به گسترش است . بیماری بسیار کمتر از کودکستان آنها را به مدرسه دورنگه می دارد . و اگر استراحت غذا و گرمای کافی داشته و بتوانند از یک هوش معقولی در خانه و مدرسه برخوردار باشند ، زندگی بانشاطی خواهند داشت ، و قادر خواهند بود توانائی و نشاط خود را برای مدت طولانی و به نحو روز افزونی حفظ کرده و پیوسته راغب باشند به معلومات مورد نیاز قواو

استعدادهای خود برسند . آرزوی یک طفل دبستانی این است که مانند بزرگتران خود رفتار کند و حتی اگر از روی تقلید هم باشد . از تکرارکارها و تجارب آنها لذت می برد . این امر به نوبه خود محرکی است که علاقه ها و فعالیتهای او را هدایت خواهد نمود . طفل مایل است که بزرگترها ، مخصوصاً آنهائی را که دوست دارد او را بپذیرد و قبول کنند . هر چند دختران و پسران می خواهند که مانند بزرگسالان باشند با این وجود توفیقشان دراین تقلید محدود است . زیرا هنوز قادر

نیستند که مقتضیات دورا پیش بینی نمایند و آنچه برایشان اهمیت واقعی دارد همان حال یا آینده نزدیکی است که پیش بینی آن برایشان آسان باشد . کودکان برعکس بزرگسالان بندرت قادرندبرای مدتی به تفکر عمیق بپردازند بلکه صرفاً باتصور موفقیت مستقیماً و پی برند به جالب مقصود و هدف روی آورند اطفال علی رغم میل طبیعی وموافقت و علاقه خودبه حال و جهان معاصر دراین سنین شدیداًخیال پرداز هستند و می توانند با ابتکار و اصالت به ساختن بسیاری از چیزها مبادرت ورزند .

 

کتابهای درسی دوره ابتدایی :
کتاب درسی درایران همواره مهمترین نقش را در آموزش و پرورش داشته و دارد . همه ساله وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی و دانشجویان مراکزتربیت معلم کتاب درسی تالیف و منتشر می کند . معمولاً برای هر یک از موارد درسی دوره های مختلف تحصیلی کتاب درسی

نوشته می شود . تالیف چاپ و انتشار کتابهای درسی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است و این امر در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش انجام می گیرد و برابر مقررات باید با تایید شوار یعالی آموزش و پرورش منتشر شود . برای معلمان مدارس بویژه در دوره ابتدایی کتاب راهنمای معلم نیز نوشته شده و انتشار می یابد .

 

روشهای آموزش و پرورش دوره های ابتدایی :
در فرایند آموزش و پرورش روشهاو فنون تدریس و تربیت جایگاه مهمی دارد روش عبارت است از (راه انجام دادن هر کاری ) و روش تدریس عبارت از (راه منظم و با قاعده و منطقی برای ارائه درس ) و روش آموزش (مجموعه تدابیرمنظمی است که معلم برای رسیدن به هدفهای تربیتی با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند ) بنابراین تدریس تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد است که براساس طراحی منظم و هدفمند معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد انجام می گیرد معلم موفق کسی است که در استفاده از روشها و فنون تدریس به تناسب شرایط مهارت دارد ، زیرا شیوه تدریس محور تعلیم و تربیت است و معلم بدین

وسیله می تواند هم سطح معلومات شاگردان رابالاببردو هم رسالت تربیتی خود را ایفا کند . برای این هدف صاحبنظران تعلیم و تربیت وروشهای مختلفی راطرح کرده اند مانند روشهای سخنرانی سقراطی توضیحی پرسش و پاسخ ،مباحثه ، حل مسئله ، نمایش ، حفظ و تکرار، ایفای نقش ، گردش علمی ، آزمایش ، واحد تجربی ، واحد پروژه و تمرین .

شیوه های تربیت اسلامی :
گر چه شیوه آموزش تاثیر تربیتی دارد و معلمان با استفاده از روشهای مختلف آموزش مانند شیوه حل مسئله می توانند علاوه برکمک به کسب معلومات فرد در ایجاد و رشد شخصیت او موثر باشند ولی منابع مربوط به تربیت اسلامی به بررسی شیوه های ذیل در تربیت دانش آموزان پرداخته اند و تاکید کرده اند که معلمان با استفاده از این شیوه ها می توانند در تربیت آنان موفق شوند : روش الگویی ، روش محبت ، روش تکریم شخصیت ، روشموعظه و نصیحت ، روش تشویق و تنبیه ، روش تزکیه ، روش توجه و روش محاسبه نقش . لازم است توضیح داده شود که در آموزش و پرورش کودکان دبستانی نوجوانان دوره راهنمایی و متوسطه می توانند از روشهای مختلفی استفاده کرد .

اما معلمان در انتخاب روش و فرایند آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است به نکات ذیل توجه کنند :
روش ها با توجه به هدفها و اصول آموزش و پرورش و محتوای برنامه در هر دوره انتخاب شوند .
درانتخاب روشهای تدریس به تفاوتهای فردی و مراحل رشد دانش آموزان توجه شود .

روش به گونه ای باشد که راه خود آموز را به دانش آموز یاد بدهد .
نقش معلم در فرایند آموزش راهنمایی کردن دانش آموز باشد و فعالیت بیشتر از جانب شاگرد انجام شود .

معلمان از نظر گفتار و رفتار برای دانش آموزان الگوی مناسبی باشند .
زمینه هایی فراهم شود تا مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش میسر باشد .

ویژگیهای معلمان دوره ابتدایی :
درگزارش کمیسیون آموزش و پرورش پیش دبستانی سال ۱۳۷۳ ویژگیهای معلمان این دوره به شرح ذیل اعلام شده است . :
۱- از سلامتی تن و روان برخوردار باشند .
۲- علاقه مند به حرفه معلمی باشند .

۳- به رموزحرفه معلمی آشناباشند و برای تدریس اطلاعات کافی داشته باشند .
۴- کودکان ونیاز آنها را بشناسند .
۵-دارای قدرت رهبری و اداره امور آموزشی باشند .

۶ – خلاق و مبتکر باشند .
۷- متکی برخود و مسلط برنقش خویش باشند .
۸- درهمکاری و برقراری ارتباط با دانش آموزان ، خانواده و همکاران مهارت داشته باشند .

ضرورت آموزش در دوران دبستان :
درهمه کشورهای جهان آموزش ابتدایی به علت نیاز جوامع مختلف از اهمیتی پایه ای و زیربنایی برخوردار است و ضرورتهای زیرباعث شده است که این نوع آموزش در برنامه ریزیهای آموزشی کشورها از نیازهای حتمی و غیر قابل انکار محسوب می شود . تقریباً کلیه کشورهای جهان آموزش ابتدایی را به عنوان یک اصل مهم و همگانی و حتی اجباری پذیرفته اند . آموزش ابتدایی به علت عمومی و همگانی بودن آن سبب می شود که جامعه آینده از ضایعه تعداد بی سوادی لطمه نبیند .

دور ماندن کودکان واجب التعلیم از دبستان باعث گسترش فقر ، فساد ، بیکاری و کاهش تولید می شود .
در دنیای امروز، خواندن ، نوشتن ، حساب کردن ، حتی به صورت مقدماتی از نیازهای اصلی کلیه انسانها است که میتوان آن رابه چراغی در راه تاریک تشبیه کرد.
کودکان برای سازشی و تطبیق ساده زندگی لازم است از این نوع آموزش برخوردار گردند .
پرورش تواناییهای گوش داده ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن ، مشاهده گرن ، شمردن ، اندازه گرفتن و… برای پایه گذاری رشد و تکامل استعدادهای ذاتی کودکان با استفاده از روشهای حسی وعملی دراین سطح از ضرورتهای اساسی می باشند .

با توجه به برنامه ریزیهای این دوره پرورش جسمی کودکان نیز برای ایجاد جامعه ای سالم و خلاق و سازنده دارای اهمیت است .
پرورش فضایل دینی ، حضائل اخلاقی ، حس انسان دوستی و کمک به همنوع که از هدفهای این دوره است نه تنها از ضروریات جامعه محسوب می شود و بلکه مکمل پرورش جسمی کودکان نیز می باشد .

سرمایه گذاری ، برنامه ریزی در آموزش ابتدایی یک نوع سرمایه گذاری دراز مدت اما پر سود از نقطه نظر نیروی انسانی وعوامل تولید اقتصادی و فرهنگی است بیگمان هر جامعه ای از فواید آن سود خواهد برد .

به هر حال باتوجه به ضروریتهای بی توجهی به آموزش ابتدایی می تواند هر جامعه ای را با خسارات جبران ناپذیری روبرو گرداند . در جامعه ما و نظام آموزش و پرورش کنونی این نوع آموزش تا محرومترین و دور افتاده ترین نقاط کشور گسترش یافته است و بسیاری از افراد واجب التعلیم از حق قانونی اجتماعی خود برخوردار گشته اند .

تاریخچه آموزش دبستانی در ایران :
درکشور ما ظهور اسلام و تاثیر نگرشهای ارزشمند مذهبی و شفارشات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین مبنی بر احترام و توجه به حقوق کودک و برخوردهای انسانی نسبت به او ، بی شک در توجه به تربیت و شکل گیری مراکز آموزش و پرورش کودکان سهم بسزایی داشته است . خانه ها ،مساجد و مکتب خانه ها و بالاخره مدارس بزرگ آغازگر فعالیت در زمینه تعلیم وتربیت کودکان خردسال بوده اند . شبستانهای مساجد نخستین مرکز تعالیم دینی بوده

است کهمدرس درگوشه و زوایای شبستانها و صحن مساجد به تدریس و تعلیم مشغول می شدند . مکتب خانه جایگاه خواندن و آشنایی با الفبا و خواندن قرآن و برخی کتابهای مشهور فارسی و گاهی نوشتن بوده است و کودکان از ۷ سالگی به مکتب می رفتند . به هر حال آوزشگاهها در ایران و دوره های مختلف تاریخی تحول و رشد بسیاری یافتند از جمله تاسیس دارلفنون در کلیه شوون فرهنگی ، آموزش و پرورش کشور ما تحولی عظیم را پدید آورد و از آن پس آموزشگاههای متعددی به وجود آمدند . درسال ۱۲۹۰ شمسی قانون اساسی معارف ایران درمورد همگانی شدن آموزش ابتدایی به تصویب رسید و به تدریج آموزش مکتب خانه ای به آموزش دبستانی تبدیل شد .

آموزش ابتدایی به شیوه ها و شکل های مختلف در ایران سابقه طولانی دارد . به ویژه اگر مکتب خانه ها را سرآغاز و پایه گذار این نوع آموزش بدانیم ، تا قبل از تاسیس مدارس جدید ابتدایی و تصویب نظامنامه و آیین رسمی آنها چندمدرسه ابتدایی درشهر های تبریز ، اصفهان و تهران و چند شهر دیگر به صورت جدید تاسیس شده بود . اما دوره آموزش وابتدایی به صورت رسمی با توجه به اسناد و مدارکی که وجود دارد از سال ۱۳۱۰ (ه.ش) شکل سراسری و همگانی گرفت .
به طور کلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وجود مشکلات فراوان ناشی از دگرگونیهای اجتماعی و فرهنگی و جنگ تحمیلی چند ساله ، آموزش ابتدایی از سیر صعودی چشمگیری برخوردار بوده به نحوی در سال ۶۶-۶۵ آمار دانش آموزان ابتدایی به حدود ۸ میلیون نفر رسیده که این رقم طی ده سال ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد هم اکنون نیز در کنارمدارس ابتدایی دولتی ، مدارس ابتدایی غیر انتفاعی گسترش یافته .

 

دبستان شهید عکاس مصور

ویژگیهای کلی دبستان شهید عکاس مصور :
این دبستان درشهر مشهد نبش میدان استقلال (۲) واقع شده و به صورت دوشیفتی می باشد یعنی یک شیفت دخترها و شیفت دیگر پسرها در آن مشغول به تحصیل می باشند .که شیفتها به صورت چرخشی است یک هفته دخترها صبح و پسرها بعد از ظهر ودر هفته دیگر دختر ها بعد از ظهر و پسرها صبحها به مدرسه می روند . دراین مدرسه در هر دو شیفت (چه دختر و چه پسر) کلاس پیش دبستانی علاوه برکلاس اول تا پنجم نیز وجود دارد . (انتخاب معلمان هر

سال برای هر کلاس بر اساس امتیازی که دارند می باشد هر چه امتیاز معلمی بالاتر باشد درکلاس بالاتر مشغول به تدریس می شود ) کلاس پیش دبستانی پسرانه و دخترانه جدا از هم می باشد . اما سایر کلاسها را پسرها و دخترها مشترک استفاده می کنند که این خود باعث مشکلاتی برای معلمان و دانش آموزان می شود اما به دلیل کمبود امکانات آموزشی و مالی از جمله مدرسه معلمان و و الدین چاره ای دیگری جز ثبت نام فرزندانشان دراین مدرسه را ندارند .

ساعت کار مدرسه صبحها از ۷ تا ۳۰/۱۱ دقیقه می باشد و درچهار زنگ صورت می گیرد . که هرساعت کلاس ۴۵ دقیقه می باشد و زنگ تفریح هم به مدت ۱۰ دقیقه می باشد که بچه ها درآن به خوردن خوراکی یا دستشویی یا آب خوری می پردازند و برای زنگ بعدی آماده می شدند . و شیفت عصرهم از ساعت ۱۲ تا۱۶ می باشد . که دو مدت آن نیم ساعت مسئول شیفت صبح (مدیر) کلیدهای کلاس ها و دفتر و کمدهای مدرسه را به مستخدم مدرسه تحویل می دهد که دراختیار شیفت عصر قرار دارد . ترتیب زنگها هم در شیفت عصر مانند صبح می باشد البته لازم به ذکراست که بچه های کلاس پیش دبستانی به دلیل اینکه

کوچکترند وبه دلیل تعداد زیاد دانش آموزان در حیاط مدرسه در موقع زنگ تفریح به حیاط فرستاده نمی شوند بلکه آنها بعد اززنگ تفریح کلاسهای اول تا پنجم یا قبل از زنگ تفریح آنها به حیاط برده می شوند که به وسیله بچه ها بزرگتر صدمه ای به آنها وارد نشود . در این مدرسه نیز مانند سایر مدارس کشور و طبق

برنامه ای که در سراسر کشور اجرا می شود در روزهای زوج (شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه) به بچه ها شیر داده می شود و این کار در پایان زنگ دوم صورت می گیرد . و هر کدام از بچه ها در داخل کلاس شیر را دریافت کرده ود رحضور معلم شیر را می خورند . به دلیل تشویق دانش آموزان به خوردن شیر به عنوان غذای کامل معلم هر کلاس هم خودش شیر را در داخل کلاس می خورد .

کار نظافت مدرسه تحویل شیر در هر دو شیفت توسط سرایدار مدرسه صورت می گیرد (البته کار تمیز کردن کلاس ) چون که یک نظافتچی دیگر در پایان وقت کلاسهای شیفت عصر یا درصبح زود قبل از ورود بچه ها به مدرسه صورت می گیرد .

امتحانات در مدرسه در دو مرتبه درسال تحصیلی صورت می گیرد یکی در پایان دی ماه و مرحله بعد امتحان در خرداد ماه صورت می گیرد . البته معلمان در طی سال به وسیله امتحانهای مستمری که برگزار می کنند چه به صورت کتبی و چه به صورت شفایی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و میزان یادگیری آنها را بررسی می کنند .

محیط مدرسه :
مدرسه علاوه برکلاسها درس و دفتر مرسه که در دو شیفت مشترک است آبدارخانه ، نمازخانه که در حیاط مدرسه واقع شده و سرویس بهداشتی ، و حیاطی تقریباً بزرگ تشکیل می دهد . البته آب خوری هم در داخل سال وجود دارد که فقط در ایامی که هوا گرم است از آن استفاده می شود یعنی اوایل پاییز و فصل بهار و در زمستان که هواسرد است از آب خوری نمی توان استفاده کرد . بنابراین بچه هایی که می خواهند وضو بگیرند باید در داخل سرویسهای بهداشتی و با آب سرد وضو بگیرند البته یکی از بزرگترین مشکلاتی که معلمان مدرسه دارند نبود سرویس بهداشتی مخصوص کارکنان است .

دبستان عکاس مصور شیفت پسرانه:
کارکنان مدرسه در شیفت پسرانه عبارتند از : ۷ نفر معلم ثابت برای هر کلاس ، مدیر مدرسه ، ناظم ، معلم کمکی ( جایگزین ) ، معلم ورزش ، دفتر دار ، مربی بهداشت که چهارشنبه ها و پنج شنبها در مدرسه حضور دارد .
کلاسها :
در شیفت پسرانه کلاسها عبارتند از : کلاس پیش دبستانی ، اول ، دوم، سوم ، چهارم ،و دو کلاس پنجم که جمعاً هفت کلاس میباشد، در هر کلاس حداقل ۲۵ دانش آموز مشغول تحصیل میباشند . که تعداد زیاد دانش آموزان کار معلمین را بسیار دشوارتر می کند .کلاس پنجم به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان به دو کلاس تقسیم شده . کلاس پیش دبستانی هم در هفته علاوه بر جمعه که ردز تعطیل عمومی است در روز شنبه نیز تعطیل می باشد و این به خاطر سختی کار مربی پیش دبستانی در نظر گرفته شده .

فعالیتهای جانبی دانش آموزان :
در این شیفت یک نفر از دانش آ موزان به عنوان شهردار انتخاب شده ( توسط رای دانش آموزان مدرسه ) ، همینطور به منظور ایجاد بهتر و بیشتر نظم در مدرسه و همکاری با ناظم مدرسه از هر کلاس (بجز کلاس اول و پیش دبستانی ) دو نفر به عنوان مسولین انظباط در نظر گرفته شدهکه نظم کلاس را قبل از شروع درس بر عهده دارند و همینطور نظم را در داخل سالن و حیاط مدرسه در زنگ تفریح بر عهده دارند و اگر دانش آموزی بی انظباطی به ناظم یا به مدیر

مدرسه اطلاع می دهد . علاده بر اینها تعدادی از دانش آموزان هم به عنوان مسولین بهداشت در هر کلاس مشخص می شوند که مواظبند دانش آموزان در داخل محیط مدرسه بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند . همینطور تعدادی از دانش آموزان از میان کلاسهای اول تا پنجم به صورت داوطلبانه به عنوان مسولین صبحگاهی یا صف در نظر گرفته شده اند که در مراسم صبحگاهی یا صف به خواندن قران ، شعر، سرود ، دکلمه و غیره به مناسبتهای مختلف می پردازند . مسولین ذکر شده در بالا در هر هفته بهترین دانش آموزان را در هر کلاس از لحاظ بهداشتی ، رعایت نظم و غیره انتخاب می کنند و معلمان نیز در هر

هفته یک یا دو نفر را از هر کلاس به عنوان بهترین دانش آموزان هفته انتخاب میکنند و در پایان هفته یعنی روز پنجشنبه به دانش آموزان منتخب در مراسم صبحگاهی توسط مدیر جوایزی داده می شود . البته این کار هر هفته صورت می گیرد و این خود باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به درس خواندن و رعایت بهداشت و رعایت نظم می شود .

برای ایجاد نظم بهتر در کلاسها برنامه کلاسی هر کلاس بر روی دیوار نصب شده و معمولاً برنامه کلاسی شیفت پسرانه در سمت راست کلاس قرار دارد . همینطور تخته پاکن ، گچ و دفتر نمره های هر کلاس در پایان آخرین زنگ به کمد مخصوص شیفت پسرانه که در داخل سالن و کنار دفتر مدرسه قرار دارد برده می شود .

دبستان عکاس مصور شیفت دخترانه :
در این شیفت نیز مانند شیفت پسرانه همان تعداد کارکنان وجود دارند . با این تفاوت که در این شیف کلاس چهارم دو تاست نه کلاس پنجم .و در هر کلاس حداقل ۲۵تا۳۰ دانش آموز مشغول تحصیل اند .

طـرح درس روزانـه شمـاره ۱

نام دانشجو : منصوره اسماعیلی
رشته تحصیلی : علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ودبستان
موضوع : محیط مربع ، مثلث ، مستطیل
صفحه : ۱۳۰-۱۲۸
کتاب : ریاضی
سال : سوم
هدف کلی : آشنا شدن دانش آموزان با محیط مثلث ، مربع ، مستطیل با کمک عمل ضرب
رفتارهای ورودی : تا این درس دانش آموزان با مفهوم جمع ، تفریق و ضرب آشنا شده اند و همینطور می دانند مستطیل ، مربع و مستطیل را به خوبی از یکدیگر تشخیص دهند و مساحت این اشکال هندسی را محاسبه کنند. همینطور اصطلاحات طول ، عرض ، قاعده و ارتفاع را می دانند .

هدفهای جزئی :
دانش آموزان باچگونگی محاسبه محیط مستطیل به کمک عمل ضرب آشنا شوند .
دانش آموزان با چگونگی محاسبه محیط مربع به کمک عمل ضرب آشنا شوند .
دانش آموزان با چگونگی محاسبه محیط مثلث با کمک عمل ضرب آشنا شوند .

هدفهای رفتاری:
دانش آموزان پس از تدریس بتوانند محیط مستطیل را به کمک عمل ضرب محاسبه کنند .
دانش آموزان پس از تدریس به کمک وسایل کمک آموزشی بتوانند محیط مربع را محاسبه کنند دانش آموزان پس از تدریس معلم بتوانند محیط مثلث را به کمک عمل ضرب محاسبه کنند..

ارزشیابی تشخیص:
قبل از شروع درس جدید معلم از دانش آموزان سوال میکند ، بچه ها وقتی می خواستیم دور تا دور اشکال هندسی را حساب کنیم چه کاری انجام می دادیم ؟ بچه ها پاسخ دادند تمام اضلاع آن را با هم جمع می زدیم

مهارت شروع :
ابتدا سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب و سپس چسباندن تصویری از مستطیل که با کاغذ رنگی درست کرده ام بر روی تخته سیاه و سپس می گویم: امروز هم میخواهیم دور تا درو اشکال را محاسبه کنید اما به طریقی دیگر ، چون شما ضرب را خوب یاد گرفته اید می خواهیم برای محاسبه محیط اشکال هندسی از ضرب کمک بگیریم .

روش تدریس : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، حل مسئله ، توضیحی و سایر روشها .
انتخاب رسانه : استفاده از کتاب ، وسایل کمک آموزشی ( اشکال هندسی درست شده کاغذ رنگی ، طناب ، تخته ) و همینطور از روش تمرین برای آموزش کمک گرفته می شود .
هدفهای مرحله ای :

۱- هدف : دانش اموزان پس از پایان تدریس بتوانند محیط مستطیل را حساب کنند .
فعالیت معلم : ابتدا با چسباندن مستطیلی که به کمک کاغذ رنگی درست شده بر روی تخته و بیان یک مسئله در حین تمرین ( کشاورزی زمینی دارد که طول آن ۳ و هرض آن ۵ متر باشد . محیط زمین او را محاسبه کنیم ، به چه صورت عمل می کنیم) . خوب بچه ها همانطور که قبلاً خوانده اید .

اندازه دور هر شکل را محیط آن شکل می گوییم .پس ما از این تعریف می فهمیم که باید طول و عرض این زمین رابا هم جمع بزنیم تا دور آن را بدست آوریم پس می نویسیم طول بعلاوه عرض بعلاوه طول بعلاوه ( ۵ + ۳ )+ ( ۵ + ۳ ) که جواب می شود۱۶و این می شود محیط مستطیل . اما برای اینکه بتوانیم کار جمع را راحت کنیم از ضرب که تازه یاد گرفته اید استفاده می کنیم و می گوییم طول بعلاوه عرض ضربدر ۲چون ۱۶ =( ۲ × ۵+ ۳) پس دیدید که چه به کمک جمع و چه به کمک ضرب جواب هر دو یکی درآمد اما چون عمل ضرب خلاصه تر است از ضرب برای بدست آوردن محیط زمین کشاورزی استفاده می کنیم .

فعالیت دانش آموز ان : دانش آموزان به معلم گوش می دهند .و یکی از آنها می گوید . می توانیم جمع را به صورت دیگری هم بنویسیم به این صورت (=( ۵+۵ ) + ( ۳+۳ ) ) پس محیط مستطیل می شود طول + عرض × ۲

۲- هدف : دانش آموز ان پس از تدریس بتوانند محیط هر چیزی که به شکل مربع باشد را حساب کنند.
فعالیت معلم : معلم ابتدا با نشان دادن شکل هندسی مربع که به وسیله طناب درست شده به دانش آموزان می گوید این یک مثلث متساوی الا ظلاع است یعنی هر سه ضلع آن مساوی است .

حالا می خواهیم محیط این مثلث را که اندازه هر ضلع آن ۵سانتیمتر است حساب کنیم پس مثلثی را که با کاغذ رنگی درست شده به تخته می چسباند و دوباره می گوید دور تا دور این مثلث ( محیط )را حساب می کنیم .برای حساب کردن دور تا دور هر مثلث اضلاع آنرا با هم جمع می کنیم پس می شود . ( ۲ = ۴+۴+۴ ) که این صورت محاسبه محیط را قبلاً یاد گرفته ایم یعنی محاسبه محیط به کمک عمل جمع . اما ما در این درس می خواهیم محاسبه محیط مثلث به کمک عمل ضرب را یاد بگیریم پس به این صورت عمل می کنیم یکی از امتداع را می نوسیم و در سه ضرب می کنیم (چون مثلث سه ضلع دارد ) پس به جای عمل جمع که در بالا نوشته شده می توانیم بنویسیم ۱۲=۳×۴ دیدید که جواب هر دو یکی است اما ما از راه حل دوم استفاده می کنیم چون کوتاه تر و راحتر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. باران کرابی گفت:

    سلام خسته نباشید.نویسنده ی این مقاله چه کسی است؟

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد