دانلود مقاله بام سبز گامی در جهت توسعه پایدار محیط

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان

چکیده

در دنیای امروز چشم انداز انسان از فضای شهری اطرافش تنها از محیط مصنوع تشکیل شده است و روز بـه روز سـطح ایـن محیطهای مصنوع نسبت به فضاهای طبیعی شهر در حال گسترش است .در ایران نیز پیرو همین روند، کالبد زندگی سنتی ما به زندگی آپارتمانی بدون هیچ گونه فضای طبیعی تغییر شکل دادهاند، و این در حالی است که هنوز هم نیاز انسان به طبیعت در نهاد او زنده است. بام سبز می تواند فضای سبز از دست رفته شهری را زنـده سـازد و موجـب پایـداری محـیط و افـزایش کیفیتهای محیطیگردد.

در این مقاله، ضمن نگاهی بر ویژگیهای بام سبز، برای رفع کمبود فضای سبز شـهرها بـه بیـان مزیـتهـای آن در راسـتای مبحث پایداری محیط و نگهداشت انرژی پرداخته میشود . روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلـی بـوده و جمـع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مطالب علمی بر گرفته از تجارب اجرایی انجام شده و سـایتهـای معتبـر علمـی میباشد.

کلمات کلیدی : منظر شهری- پایداری محیط – انرژی- بام سبز- نمای پنجم

١ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی،گروه معماری،واحد بوشهر،ایران،

fateme.estakhr@gmail.com

٢ کارشـــناس ارشـــد طراحـــی شـــهری، دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد علـــوم و تحقیقـــات،گروه شهرســـازی،تهران،ایران، zahraamanpour@gmail.com

٣ کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافـت هـای تـاریخی، دانشـگاه آزاد اسـلامی،گروه مرمت،واحـد تهـران مرکز،ایـران، mseama@hotmail.com

۴ کارشناس ارشد طراحی شهری،دانشکده هنر و معماری،گروه شهرسازی، یزد،ایران، karimian88@hotmail.com

۱

مقدمه

طی نگرشی کلی به سیر معماری ایران از گذشته به حال مشـخص مـیشـود کـه در گذشـته چـه در سـاختمان هـای کوچـک و مسکونی و چه در بناهای عظیم و خاص از جمله کاخ ها توجه خاصی به حیاط و فضاهای بیرونی سـاختمان و پوشـش گیـاهی مـی شده و این ناشی از نیاز انسان به طیبعت و ارضای حس زیبایی شناسانه ی او بوده است که او را بر می آورد تا بین محیط طبیعـی و مصنوع خویش ارتباطی ایده آل برقرار کند. در معماری و شهرسازی قدیم ما در هر اقلیم حتی اقلیم گرم و خشک به تناسب شرایط آب و هوایی نمود های مختلفی از کاربرد پوشش گیاهی و فضای سبز در محیط های مصنوع مشاهده می شود، ماننـد چهاربـاغ هـا، چنارستان ها، گودال باغچه ها.

استفاده منطقی از گیاهان و فضای سبز در محیط زندگی به ویژه فضاهای خصوصی و مسگونی و به کار بردن مصالح بومی سازگار با اقلیم موجب نمود برخی از ویژگی های پایداری در شهرها میگشت.ترکیب این عوامل با شیوه ها و سبک های ساختمانی و تناسـب ارتفاعی ساختمان ها و مصالح هماهنگ در نماسازی آن ها و همچنین بارز کردن عناصـر شـاخص شـهری تـاثیر بسـزایی در منظـر شهری داشت.اما با طی دوره های مختلف به دلایل گوناگون از قبیل افزایش ارزش زمـین، سـطح اشـغال و ارتفـاع سـاختمان هـا و تراکم ساخت و ساز ابا پیشرفت تکنولوژی این پدیده به تدریج نمود ظاهری خود را در زندگی انسان از دسـت داده اسـت و ایـن در حالی است که تاثیر مثبت آن در زندگی انسان و عوامل زیست محیطی همچنان پایدار و آشکار است.

بسیاری معتقدند که اتّکای بیش از حد انسان به فناوری، زیست بوم کره زمین را در معرض خطر قـرار داده و باعـث آلـودگی زیـاد، گرم شدن بیش از حد و نابودی گونه های مختلف جانوری و گیاهی شده است. باید پذیرفت که تکنولوژی پدیده ای است که در اثر ارتقا نیازهای انسان و ناتوانی او در برآوردن آن ها با امکانات گذشته به وجود آمده است و انسان برای ادامـه حیـات خـود نـاگزیر از پذیرش آن می باشد کما اینکه قناوری به دنبال کشف راه هایی است که اثرات مخرب نـوآوری را در زنـدگی انسـان و زیسـت بـوم زمین کاهش دهد.[۱] بام سبز شیوه ای است پایدار که طبیعت زنده و سرسبز را با مظاهر فناوری نوین پیوند می دهد و عـلاوه بـر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، به عنوان نمای پنجم گامی در جهت ارتقا کیفیت منظر شهری می باشد.

بام سبز چیست ؟

پوشش گیاهی سقف هستند که کف و کناره آن را می پوشانند. این بام ها به عنوان سقف های زنده و پویا در مقابـل سـقفهای بـی روح و گرم و بی ثمر هستند.بزرگترین پتانسیل آن ها در ظرفیت آن ها برای پوشش سطوح سقفی نفوذناپذیر با مواد گیاهی زنـده و نفوذپذیر می باشد. این بام ها از ۳ قسمت تشکیل شده است (شکل : (۱

شکل -۱ قسمت های مختلف پوشش بام سبز

۲

 قسمت اول : (Roof construction) سقف ساختمان یا آن چیزی است که هم اکنون بر بام همه ساختمانها وجود دارد و بر روی آن عایق ساختمان مثل ایزوگام یا هر عایق دیگر کشیده شده است و احیانا روی آن موزاییک نیز شده است .

 قسمت دوم : ( Protection layer) یک لایه محافظت کننده است که سقف و عایق رطوبتی را از لایه خاک و گیاهان جدا می کند (شکل شماره . .(۱ این لایه بیشتر شامل لایه هایی است که یا بام را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت می کنند یا از سیستم عایق کاری محافظت می کنند. غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی Water Proofing هم به شکل یک لایه یکپارچه ضدآب استفاده می شود و هم به شکل شیت های بهم پیوسته انتخاب یک غشاء مناسب بستگی به شزایط بام، هزینه و سهولت اجرا و تعمیردارد. اخیرا برخی کارخانه ها محصولی تولید کردهاند که لایه مانع ریشه و غشاء را در یک لایه قرار داده است.(شکل (۲

شکل -۲ لایه محافظت کننده

 قسمت سوم : (Growing medium and Drainage layer ) خاک و کود و سیستم آبیاری فضای سبز است که هر کـدام با دقت در محل خود قرار می گیرد. محیط کشت همان فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند.محیط کشـت به واسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهـایی دارد.بایـد از محـیط کشتی استفاده کرد که حتی الامکان سبک بوده و وزنش حدود ۹۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد.یک مخلوط معمولی مناسب مرکب از ۳/۱ ماسه، ۳/۱سنگ های متخلخل و ۳/۱ گیاخاک مصـنوعی( ترکیبـی از چـوب پوسـیده و کـود نبـاتی) استتقریباً

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد