دانلود مقاله بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

word قابل ویرایش
44 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

فصل اول
گستره علمی موضوع

مقدمه :
موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران
نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است
وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، کوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود ، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد .
اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را را پس از شکست تسهیل کند .

( کریمی ، ۱۳۸۲ص ۱۲۶)
راههای دیگر وجود دارد برای این که عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم برای سنجیدن عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.
بیان مسئله :
فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری،۱۳۷۷،ص ۲۲)
فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود، سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم ۱۳۷۷،ص ۲۰)
اثرهای فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم :
که به واکنش فوری ، کوتاه مدت ، هشداردهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن (۱۹۲۹) به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیتهای تهدید کننده و فشار زا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خود کار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.
بدون این پاسخ ستیزوگریز” انشان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند . هزاران سال پیش چنین پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛امروزه همان پاسخ توسط موقعیتهای متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.
هانس سیله (۱۹۴۶) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است .
او این مدل را “نشانگان سازگاری عمومی ” می خواند . نخستین مرحله ، واکنش هشدار یا پاسخ “ستیز یا گریز” است ، دومین مرحله، “مقاومتی ” است که بدن تلاش می کند جهت بازگشت بر مرحله تعادل انجام دهد، و سومین مرحله “فرسودگی” یا “فروریختن” است .

هانس سیله معتقد است فشارروانی می تواند برروی عوامل زیر تأثیر بگذارد.
– اشکال در تمرکز
– ناتوانی در تصمیم گیری
– اختلال حافظه – فراموشی
– افزایش افکار خود انتقادگرانه منفی ( افکار افسرده ساز)
– افکار غیر منطقی ، تعریف کننده
– تفکر فاجعه آمیز(نگرانی)
که همه موارد بالا می تواند اثرات منفی بر روی عملکردهای تحصیلی دانشجویان یا دانش آموزان داشته باشد ( صبوری مقدم ، ۱۳۷۷،ص ۴۳)
سؤالهای مشخص این تحقیق :
• آیا نبود پدر می تواند بر روی عملکرد دانشجویان اثر بگذارد؟
• آیا از دست دادن پدر یا یکی از اعضاء خانواده می تواند یک نوع فشار روانی بر دانشجویان محسوب شود؟
• فشارروانی چه تأثیری بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد دارد؟
• آیا فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد و غیر شاهد متفاوت است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون، نبود پدر، شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.
برخلاف نظر عامیانه که هرگونه افت و شکست تحصیلی را به هوش کم افراد نسبت می دهند پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی پیشرفت با همبستگی r=0/5 نشان می دهند هر پژوهش علمی با یک سری اهداف، که محقق درصدد رسیدن به آنها است و مسیر اصلی تحقیق را مشخص می کنند آغاز می شود.(سیف، ۱۳۶۸، ص۵۲)

از اهداف کلی این تحقیق:
تعریف فشار روانی ، عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.
اهداف جزئی:
۱- فقدان پدر ومشکلات روحی و روانی
۲- مشکلات روحی و روانی دانشجویان شاهد

دانشجویان که قشری از جامعه می باشند معمولاً برای امر تحصیل از خانه و خانواده و بستگان خود به دور هستند و همین مسئله است که آنها را نسبتاً دچار نگرانیهایی می کند و یک نوع استرس و فشار روانی در آنها ایجاد می کند و نیز عواملی از قبیل ازدواج ، از دست دادن یکی از اعضاء خانواده ، از دست دادن شغل، اقتصاد خانواده ، ترافیکها و سروصدا و … همه می توانند تشریح کننده فشارهای روانی باشند بعضی افراد در مقابل این گونه حوادث مقاوم هستند و برخی دیگر نمی توانند با مشکلات کنار بیایند و خود را نمی توانند با محیط ( اطراف تطبیق دهند و در این موقع زندگی آنها دستخوش تغییرات می‌شود. ( سیف ۱۳۶۸، ص۵۲)

ما در این تحقیق خواستیم راه حلهایی را پیدا کنیم تا بتوانیم فشارروانی را کنترل کنیم و راه های مقابله با آن را بدانیم .
این تحقیق بیشتر به صورت کاربردی و برای استفاده دانشجویان و دانش آموزان است و بیشتر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی و روانشناسی کاربرد دارد.
فرضیه های تحقیق:
• فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیرشاهد است.
• فقدان وجود پدر تأثیر مستقیم بر روی دانشجویان شاهد دارد.
• فشار روانی بر نمرات تحصیلی دانشجویان شاهد تأثیر دارد.
• میزان تحصیلات والدین برروی عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد تأثیر دارد.
محدودیت های تحقیق :
محدودیتهای این تحقیق : مسلماً در هر تحقیقی یکسری محدودیتهایی وجود دارد که این تحقیق نیز خالی از این محدودیتها نبود.
ما دراین تحقیق با عدم دسترسی به کتابها و منابع جدید مواجه بودیم و نیز عدم دسترسی به کتابخانه و منابع جمع آوری اطلاعات مواجه بودیم .
دانشگاههای دیگر اجازه نمی دادند که ما بتوانیم از کتابخانه های آنها استفاده کنیم و اگر هم اجازه ایی داده می شد محدودیت زمانی داشتیم و تنها می توانستیم هفته ای یکبار به مدت یکساعت از کتابخانه استفاده کنیم و نیز بعضی از دانشجویان ما را در این کار همکاری و یاری نکردند.
تعاریف عملیاتی :
منظور ما از این تحقیق کنترل فشارهای روانی می باشد برای اینکه بتوانیم عملکردهای تحصیلی دانشجویان را بالا ببریم .
• فشار روانی : به طبقه ای کلی از مشکلات که برروی سیستم مغزی فشار وارد می کند.
• فشارروانی: منظور تأثیر این فشارها بر نمراتی است که دانشجویان رشته روانشناسی و علوم اجتماعی درآزمون پایان ترم می‌گیرند.
• عملکرد تحصیلی: سنجیدن یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل آنها با اهداف آموزشی
• استرس: به قرن ۱۵ میلادی باز می گردد، به معنای تنشی یا فشار فیزیکی به کار رفته در قرن ۱۹ میلادی از استرس به عنوان نیروی وارده به بدن و روان یاد شده است استرس فرآیند انطباق یا سروکار داشتن با محرکهای پیرامون است که این محرکها مخرب یا تصویر برانگیز بوده و کارکردهای فیزیکی و یا روانی فرد را تحلیل می برد ( لازاروس ، ۱۹۸۹ ص ۲۰۰)

” اما تعاریف علمی در رابطه با عملکرد های تحصیلی “
• “کرونباح” : “عملکرد یک نوع جمع آوری و به کارگیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای اینکه یک برنامه آموزشی را تعریف کنیم . “
• و از نظر بی بای : “عملکرد تحصیلی یعنی فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی که در نهایت به قضاوت و ارزشیابی نظر به اینکه به اقدام شخصی بیانجامد می داند ابعاد این تعریف جمع آوری شواهد تفسیر قضاوت و تصمیم گیری است . “
• استافن بیم : “عملکرد را فرآیند تعیین کردن و بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات مفیدی برای قضاوت و تصمیم گیرها تعریف کردند.” (شیرازی ، ۱۳۸۵،ص ۲۳۶)
عملکرد تحصیلی : یک نوع سنجش پیشرفت تحصیلی و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این بازه که آیا فعالیتهای آموزشی و کوششهای یادگیری
دانش آموز یا دانشجو به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی (شیرازی ،۱۳۸۵،ص ۲۳۷)

فصل سوم
فرآیند روش شناختی

مقدمه
در فصل سوم سعی شده است جامعه آماری که تحقیق بر روی آنها صورت گرفته توضیح داده شود و نحوه انتخاب افراد نیز در این فصل آمده.
روش تحقیق :
روش تحقیق به صورت روش توصیفی است که قصد آن بررسی مقایسه فشارهای روانی بر روی دانشجویان دانشگاه شاهد و غیر شاهد است.

جامعه آماری:
کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شاهد و غیر شاهد که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل می باشند.

نمونه آماری :
تعداد ۱۰۰ دانشجو که تعداد ۵۰ نفر آنها دانشجوی شاهد و ۵۰ نفر آنها دانشجوی غیرشاهد میباشند که بصورت تصادفی انتخاب شدند که هر کدام ۱/n از کل جمعیت آماری ما را تشکیل می دهند.

روش نمونه گیری :
از روش نمونه گیری تصادفی ( طبقه ای ) استفاده شده است که قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد به این معنی که هریک از اعضاء جامعه شناسی مساوی برای انتخاب شدن در روش تصادفی را داشته باشند.
از مزایای این روش دارا بودن استقلال می باشد. دارا بودن استقلال در نمونه گیری حاضر به خوبی رعایت شده است . لذا انتخاب هر فرد از اعضاء جامعه تأثیری در انتخاب شدن فرد دیگر نداشته است .

۱۰۰ دانشجو از دو گروه شاهد و غیر شاهد به صورت تصادفی انتخاب شده اند که ۵۰ نفر آنها دانشجوی شاهد و ۵۰ نفر آنها دانشجوی آزاد می باشند.
۲۵ نفر دانشجوی شاهد پسر – ۲۵ نفر دانشجوی شاهد دختر
۲۵ نفر دانشجوی غیر شاهد پسر و ۲۵ نفر دانشجوی غیرشاهد دختر
ابزار اندازه گیری:
یک پرسشنامه که شامل دو قسمت الف و ب می باشد که این پرسشنامه استفاده شده از پایان نامه دیگر می باشد که قسمت الف شامل نام و نام خانوادگی ، سن ، جنس و… میباشند. این پرسشنامه قبلاً نیز استفاده شده است .
قسمت ب مربوط به سؤالاتی است که انواع استرسها و فشارهای روانی را شامل می شود. (پایان نامه استفاده شده از آقای احمد غفاری) که اعتبار آن برابر با ۹۹% می باشد.
نحوه جمع آوری اطلاعات :
جمع آوری داده ها به این صورت انجام می پذیرد که بعداز مراجعه به دانشگاه و با همکاری مسئولین و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و روان شناسی بصورت تصادفی از بین آنها انتخاب می شود و پرسشنامه تهیه شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و نیز خود شخصاً باید در هنگام پاسخ دهی آنجا حضور داشته باشم که توضیحات لازم را به دانشجویان ارائه بدهم .
روش های آماری :

در آمار توصیفی : از جدول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی و پراکندگی جهت و نمایش داده ها استفاده شده است .
در سطح آمار استنباطی : چون این آزمون روی گروههای مستقل اجرا می شود از آزمون خی دو استفاده شده در مورد گروههای مستقل استفاده می شود.

فصل چهارم
یافته های مربوط به سؤال و فرضیه های تحقیق

یافته های توصیفی :
جدول شماره (۱)
فراوانی دانشجویان شاهد وغیرشاهد از نظر رابطه مشکلات روحی دانشجویان و از دست دادن پدر
فراوانی تأثیر در مشکلات روحی
دانش آموزان شاهد و غیرشاهد خیلی کم و کم متوسط زیاد و خیلی زیاد جمع
شاهد ۱۲ ۱۱ ۲۵ ۴۸
غیرشاهد ۲ ۵ ۴۳ ۵۰
جمع ۱۴ ۱۶ ۶۸ ۹۸

برای داده های بالا از آزمون خی دو استفاده می شود نتیجه آزمون خی دو از طریق فرمول:
برابر با ۱۶/۱۷ شده است.

مقدار خی دو محاسبه شده با مقدار خی دو جدول مقایسه می شود (یعنی با خی دو جدول در درجه آزادی) که نتیجه گیری می شود مقدار محاسبه شده در سطح ۹۹ درصد اطمینان معنادار است. به عبارت دیگر می توان گفت که دانشجویان شاهد و غیرشاهد در سطح ۹۹ درصد اطمینان اعلام می دارند که عدم حضور پدر با از دست دادن او در به وجود آمدن مشکلات روحی دانشجو تأثیر گذار است. معنای دیگر این یافته آن است که از نظر تأثیر مهارت پدر بر ایجاد مشکلات روحی دانشجو در سطح ۹۹ درصد اطمینان در بین نظر دانشجویان غیر شاهد توافق وجود دارد.
یافته مذکور را می توان در نمودار ستونی زیر نشان داد.

(نمودار شماره ۱)

فراوانی دانشجویان شاهد و غیر شاهد از نظر رابطه مشکلات روحی دانشجویان و از دست دادن پدر

از نمودار صفحه قبل نتیجه گیری می شود که در سطح کم و متوسط دانشجویان شاهد بیش از دانشجویان غیرشاهد هستند یعنی دانشجویان شاهد معتقدند که تأثیر عدم حضور پدر (از دست دادن پدر) در ایجاد مشکلات روحی دانشجویان کم یا متوسط است حال آنکه تعداد دانشجویان غیرشاهد نسبت به دانشجویان شاهد در سطح زیاد بیشتر است.

یعنی دانشجویان غیرشاهد در مقایسه با دانشجویان شاهد بر این باور هستند که تأثیر از دست دادن پدر در ایجاد مشکلات روحی دانشجو زیاد و خیلی زیاد است. نمودار چندضلعی یافته صحفه قبل نیز به همین صور قابل ترسیم است این یافته در نمودار صفحه بعد مشخص شده است.

نمودار شماره ۲

فراوانی دانشجویان شاهد و غیرشاهد از نظر رابطه مشکلات روحی دانشجویان و از دست دادن پدر

نمودار صفحه قبل نشان می دهد که در دو سطح کم و متوسط تعداد دانشجویان غیرشاهد بیشتر از دانشجویان شاهد است. برای فرضیه دوم داده‌های تحقیق در جدول زیر (جدول شماره ۲) تنظیم و ارائه گردیده است.

جدول شماره ۲
فراوانی دانشجویان شاهد و غیرشاهد از نظر ابتلا به مشکلات روانی دانشجویان شاهد و غیر شاهد

فراوانی تأثیر در مشکلات روحی
دانش آموزان شاهد و غیرشاهد خیلی کم و کم متوسط زیاد و خیلی زیاد جمع
شاهد ۱۱ ۲۸ ۱۰ ۴۹
غیرشاهد ۱۳ ۱۹ ۱۸ ۵۰
جمع ۲۴ ۴۷ ۲۸ ۹۹

آزمون خی دو برای داده های جدول بالا اجرا شد نتیجه نشان داد که آزمون خی دو برابر با ۸۱/۴ می شود . مقایسه مقدار خی دو محاسبه شده با مقدار خی دو جدول بحرانی در درجه آزادی ۲ مقایسه می شود نتیجه نشان می دهد که مقدار خی دو در سطح ۹۵ درصد معنا دار است. یعنی بین نظر دانشجویان شاهد و غیرشاهد در خصوص ابتلای دانشجویان شاهد به مشکلات روانی توافق وجود دارد. تعداد ۲۴/۲۴ درصد از دانشجویان اعلام کرده اند که به میزان کمی عدم حضور پدر (شهادت پدر) موجب مشکلات روانی دانشجویان شاهد می شود حال آنکه ۴۷/۴۷ درصد در سطح متوسط و ۲۸/۲۸ درصد آنها اعلام کرده اند که در سطح زیاد و شهادت پدر موجب بروز مشکلات روانی در دانشجویان شاهد می شود .

نمودار یافته بالا در صفحه بعد نشان داده شده است.

نمودار شماره ۳

فراوانی دانشجویان شاهد و غیرشاهد از نظر ابتلای دانشجویان شاهد به مشکلات روانی

از نمودار صفحه قبل چنین استنباط می شود که در سطح متوسط دانشجویان شاهد بیش از دانش جویان غیرشاهد معتقدند که از دست دادن پدر، موجب بروز مشکلات روانی در دانشجو شاهد می شود . اما در دو سطح کم و زیاد دانشجویان غیرشاهد بیش از دانش جویان شاهد معتقدند که مشکلات روانی دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیر شاهد است.
داده های جدول شماره ۲ که در نمودار ستونی صفحه قبل تنظیم شده در نمودار چندضلعی به صورتی که در صفحه بعد آمده نمایش داده شده است.

نمودار شماره ۴

فراوانی دانشجویان شاهد و غیر شاهد از نظر ابتلای دانشجویان شاهد به مشکلات روانی

از نمودار شماره (۴) استنباط می شود که در سطح متوسط دانشجویان غیرشاهد بیش از دانشجویان شاهد است اما در دو سطح کم و زیاد ، تعداد دانشجویان شاهد بیش از دانش جویان غیرشاهد است به عبارت دیگر دانشجویان شاهد

در مقایسه با دانشجویان غیرشاهد ابتلای دانشجویان شاهد به مشکلات روانی در سطح متوسط ارزیابی کرده اند اما دانشجویان شاهد در سطح کم و زیاد ابتدای دانشجویان شاهد را به مشکلات روانی ارزیابی نموده‌اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 44 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد