بخشی از مقاله


چکیده

مقدمه :مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است×؟رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند و سلامت روانی را سبب شود.

مواد وروشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 120نمونه به روش دردسترس ازبین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی ،فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه اردبیل انتخاب و سلامت روان و نگرش مذهبی آنان از طریق دوپرسشنامه مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار (spss.ver19)موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها ونتایج:××اکثر واحد های مورد پزوهش(( 54.16 مجرد و بیشترشان ( 39.16) در رشته ی علوم انسانی و(( 62.5 آن ها غیر بومی و( ( 40 دانشجوی سال سوم و(( 58.33 آن ها در محدوده سنی بین 18-20 سال بودند. بر اساس یافته های حاصل از پزوهش بین نگرش مذهبی و سلامت روانرابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد( .(p value = .001 بین جنس و نگرش مذهبی ارتباط معنی داری وجود ندارد.( p value .(=.07بین سلامت روان و جنس رابطه ی معنی داری وجود ندارد.(.(p value =.55

بحث ونتیجه گیری: همانطورکه پژوهش های زیادی اثرات مثبت نگرش مذهبی را بر سلامت روان مورد تایید قرار دادند و نشان دادند که با افزایش نگرش مذهبی سلامت روان هم افزایش می یابد .دراین مقاله هم ارتباط معنی داربوده بطوریکه هرچه نگرش مذهبی بیشترباشدسلامت روان بالاتراست.

کلمات کلیدی :سلامت روان - نگرش مذهبی -معنویت - مذهب


1

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

استان هرمزگان

نخستین همایش اسلام و سلامت روان- بندرعباس، اسفندماه 1391

---------------------------------------------------------------

مقدمه

انسان موجودی چند بعدی، پیچیده و پر رمز و راز است و علم با همه پیشرفتها و گستردگی خود، همچنان در کشف هزاران سِر از اسرار وجودی انسان ناتوان و حیران مانده است؛ دنیای روان انسان به مراتب از دنیای جسم او ناشناختهتر مانده است. این عدم شناخت، به بروز بیماریهای گوناگون منجر شده است که راه حلها و درمانهای قطعی برای بعضی از آنها حاصل شده است، ولی بسیاریاز آنها تاکنون کاملاً شناخته شده نیستند.

از آنجایی که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است، لازم است به منظور جلوگیری از افزایش شیوع بیماریهای روانی، از جمله اضطراب و افسردگی و غیره که منجر به ناتواناییهایی گسترده میشوند، اقدامات پیشگیرانه شناسایی و اجرا شود و با توصیههای لازم بهداشت روانی، از بروز این بیماریها که در آینده حیات بشریت را تهدید خواهند کرد، جلوگیری گردد. شناخت این اقدامات، نیاز به شناخت واقعیت روان انسان دارد تا توصیه ها و اقداماتی از جنس و سنخ روان انسان شناسایی و ارائه گردد .(طهماسبی وهمکاران)یکی ازمهمترین راهها نگرش مذهبی ومعنویت است..نقش دین در بهداشت و شفا از قرنهای بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال، مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک بودهاند. Suchman & (1988, 130-125Mathews ) سازمان بهداشت جهانی who سلامتی را حالت رفاه کامل جسمی و روانی و نه تنها فقدان بیماری یا معلولیت تعریف می کند .در این تعریف سه بعد جسمی از نظر پزشکی و روانی از نقطه نظر روانشناسی و اجتماعی به جهت ابعاد روابط سالم با محیط مد نظر می باشد. .(خیرآبادی ویوسفی) دور ماندن از باورهای اصیل مذهبی راه را برای ابتلا فرد به کشمکش های درونی و روانی ، احساس پوچی و بی هدفی و یاس و ناامیدی در برابر محرومیت ها، ناملایمات و فشار های روانی هموار می کنددر روان شناسی مذهبی، به لحاظ اهمیت دین در تمام شوون زندگی، به بررسی عوامل روان شناختی دین پرداخته می شود. ( شیرین کوشکی مهدی خلیلی فر).

دین ورزی قدمتی دیرینه داشته، به طوری که مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی نشان داده اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است ×؟ رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند×؟ داشتن معنا در زندگی، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل زا، بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی،احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روش هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان، فشار کمتری را×متحمل شوند . (علی صحرائیان).

روشها ومواد: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 120نمونه به روش دردسترس ازبین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی ،فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه اردبیل انتخاب و سلامت روان و نگرش مذهبی آنان از طریق دوپرسشنامه مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار (spss.ver19)موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید