دانلود مقاله بررسی اهمیت و جایگاه طراحی معماری مجتمع فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان، در شهر ارومیه

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

امروزه افزایش جمعیت و گسترش بی حد و نصاب در بعذ شهر سازی از یک سو و نحوه زندگی و گذران اوقات فراغت در این کلان شهرها از سوی دیگر میزان آسیب های فرهنگی اجتماعی را افزایش داده، بطوری که برنامه ریزی همه جانبه و نگاه جامع به مسائل فرهنگی اجتماعی و نیازمندی های شهروندان ،از ضروریات مهم در مدیریت شهری می باشد. مقوله تفریح و نشاط از جمله موضوعاتی است که در فرهنگ دینی و ملی ما اهمیت ویژه ای دارد بطوری که در دیدگاه فرهیختگان دین و اندیشه ،یکی از عوامل موثر بر روحیات معنوی و نشاط اجتماعی تفریح سالم و فراغت مناسب می باشد. با توجه به این ضرورت ، تلاش شده در این پژوهش با طراحی و مناسب سازی یک طرح ویژه بانوان در قالب یک مجتمع فرهنگی و ورزشی در شهر ارومیه ، با رعایت موارد و استاندار های لازم، شرایط را برای استفاده بیشتر و کاربردی تر از این مجتمع توسط گروه هدف مورد بررسی قرار داده و راه کار هایی را بصورت علمی و عملی برای آن پیشنهاد نمود.

واژههای کلیدی: مجتمع فرهنگی و ورزشی ،بانوان، ارومیه، طراحی.

۱

-۱ مقدمه

اگر چه زنان نیمی از جمعیت کشور را بهخود اختصاص دادهاند؛ اما هنوز نگاه عموم به موضوع سرگرمی و اوقات فراغتشان متفاوت است. تاکنون در خصوص پر کردن اوقات فراغت حرفهای زیادی زده شده است؛ اما در این میان به اوقات فراغت زنان که پایههای اصلی شکلگیری یک خانواده ی سالم هستند و نقش انکارناپذیری را در حفظ سلامت روان بقیهی افراد خانواده دارند، پرداخته نشده است.جمعیت زیادی از بانوان، خارج از زمان مربوط به شغل خود و کارهای خانه، فراغتی اندک یا فراغت کامل دارند اما آن را در تنهایی و بدون داشتن برنامهای از پیش اندیشیده شده، سپری میکنند. حالآنکه بیتوجهی به این مقوله مهم یکی از مشکلات و معضلاتی است که امروزه پیامدهای آن را بهخوبی در جامعه شاهد هستیم.

در حقیقت، مادران رکن اصلی نشاط و شادابی را در جامعه بهخود اختصاص دادهاند؛ ولی متأسفانه بسیاری از آنان به دلیل گرفتار شدن در انواع مختلف مسئولیتهای داخل و خارج از خانواده، فرصت پرداختن به خود را به دست نیاورده و بهمرور زمان، دچار افسردگی و نگرانیهای ذهنی مزمن میشوند که علاوه بر وارد شدن فشارهای عصبی فراوان، آنان را نسبت به انجام فعالیتهای ورزشی و تفریحاتی هرچند کوچک نیز بیانگیزه میکند و تبعات افسردگی و خستگی آنان، بهخوبی در چهرهی خانواده آشکار میشود(کاظمی شیشوان ،.(۱۳۸۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد