دانلود مقاله بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مورد مطالعه:پتروشیمی جم)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد تجاری حضور قدرتهای تجاری جدید تغییر نیازهای مشـتریان و پیشـرفت هـای تکنولـوژیکی و قـانونی شرکت ها را مصرکرده که برحفظ یک مزیت رقابتی پایدار ازطریق فعالیت های نوآورانه تمرکـز کننـد و ایـن مزایـا بـه طـور مستقیم با کیفیت تولید و خدمات درارتباط هستند مدیریت کیفیت جامع با ارتباطی که بـا توانـایی یـادگیری جـذب تطـابق و اجرای تغییر نگرشهای سازمان و تلفی آنها درسازمان دارد به عنوان ابزاری درحفظ این مزیت رقابتی مطرح می باشد .نوآوری به سازمĤن ها کمک می کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابنـد.

پله اصلی نوآوری، یادگیری است. هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است بررسی تأثیر مدیریت کیفیـت جـامع ویـادگیری سازمانی بر کارآیی نوآورانه و این که مؤلفه های یادگیری می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانـه داشـته باشـند.

براین اساس، جامعه آماری این پژوهش را کلیه سرپرستان و کارکنان شرکت پتروشیمی جم واقع در عسـلویه تشـکیل مـی دهند. این تعداد شامل ۸۷۲ نفر می باشند، که نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان ۲۶۲ نفر تعیین شد. روش پـژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش ازیک پرسشنامه سـه بخشی که شامل یادگیری سازمانی ومدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری با طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایـی محتوایی این پرسشنامه به روش دلفی توسط تعدادی از خبرگان و اساتید دانشگاه و روایـی سـازه آن بـا اسـتفاده از تحلیـل عامل تأئیدی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سـازمانی و مـدیریت کیفیـت جـامع تـأثیر مثبـت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نواوری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.

واژه های کلیدی: یادگیری سازمانی،مدیریت کیفیت جامع، کارآیی نوآورانه یا عملکرد نوآوری

.۱مقدمه

مدیریت کیفیت فراگیر۱ یکی از کاملترین و کاراترین فلسفههای مدیریتی است که به نحو شایستهای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد. در دنیای امروز از یک سو رقابتهای ملی، منطقهای و بینالمللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییر و تحولات در تکنولوژی، نیاز به بازار و غیره بسار سریع و پر شتاب بوده و بی گمان تجزیه و تحلیل، شناخت صحیح و به کارگیری مناسب مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت فراگیر میتواند راهگشا باشدبذم

جقذ۱ض صغکعک؟هغهق yصطئهأذ ئهصپ۱ ذ

۱

امروزه، شرکتها به دنبال کسب عملکرد برتر از طریق توسعه محصولات، فرایندها و خدمات جدید هستند. نوآوری به سرعت در حال تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده برای بقا و عملکرد شرکت به عنوان نتیجه تکامل تدریجی یک محیط رقابتی میباشد ح اهمیت نوآوری محصول برای نتایج خوب درازمدت شرکت اکنون به طور وسیعی شناخته شده و گسترش پیدا کرده است. نوآوری به معنی به کارگیری ایدههای خلاق در یک سازمان می باشد. بنابراین به طور وسیعی به یادگیری سازمانی ارتباط داردح در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مدیریت کیفیت فراگیر و نقش تعدیل کننده یادگیری
سازمانی چه تأثیری بر عملکرد نوآوری در شرکت پتروشیمی جم دارند.

.۲تئوری و پیشینه تحقیق

بسیاری از سازمانها در محیط خود با مشکلات زیادی از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکلات به علت سرعت بالای تغییرات در محیط، به خصوص تغییرات تکنولوژیکی میباشد. درهمین راستا مدیران و کارکنان باید از قدرت خلاقیت و نوآوری در جهت تطبیق و هماهنگ شدن با تغییرات سریع، خطوط تولید، شیوههای مدیریتی و فرایندهای تولید و غیره استفاده کنندبلم . بنابراین تغییرات سریع بازارها و رقابتهای فشرده کنونی، سازمانهای گوناگون را به نوآوری در بخشهای گوناگون و کسب مزیت رقابتی نیازمند ساخته استب،م. بدین ترتیب نوآوری، شرط اصلی برای رقابت در قرن بیست و یکم است. رقابت فزاینده، تلاطمات محیطی شدید، تغییرات در فناوری و عدم اطمینانهای محیطی، سازمانها را مجبور به پذیرش نوآوری، به عنوان بخش اصلی استراتژی آنها، کرده استبنم. حسین بیگی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی یادگیری سازمانی از طریق حلقههای کنترل کیفیت در شرکتهای قطعهسازی ایرانی پرداختند و دریافتند که ایجاد حلقههای کنترل کیفیت در شرکتهای قطعه سازی میتواند ابزار مناسبی برای ورود به برخی تغییرات سازمانی و مکمل یادگیری سازمانی برخاسته از مدیریت کیفیت فراگیر باشد.بصم

نادی و دامادی (۱۳۸۸) در تحقیقی به تعیین روابط علّی و مدلیابی ساختاری روابط بین مؤلفههای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین سطوح سازمان یادگیرنده با مؤلفههای مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه همبستگی معناداری وجود دارد.بخم
دانیـال (۱۳۸۸) پژوهشـی را باهــدف بررسـی تــأثیر اجـرای مــدل مـدیریت کیفیـت فراگیــر بـر تعیــین نیازهـای آموزشــی پرســتاران انجــام داد. نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد در بیمارســتانهــایی کــه مــدیریت کیفیــت فراگیــر اجــرا مــیشــود، پرستاران سعی مـیکنندکـه دانـش خـود را بـه وسـیله یـادگیری روش هـای نـوین آموزشـی ارتقـا دهنـد و بـرای موفقیـت هر چه بیشتر در وظایف خود تلاش میکنند.بزم

.۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر

به نظر برخی از پژوهشگران علم مدیریت یکی از مسائل اصلی که در حوزه بهبود مدیریت تولید و عملیات مطرح میشود،
مدیریت کیفیت فراگیر است که هدف اصلی آن ارتقاى کیفیت محصولات و خدمات از طریق ارتقاى عملکرد شرکت میباشدبکم و یک مفهوم عام را در حوزه بهبود مستمر کیفیت دنبال میکندبتذم. هرچند پژوهشهای گستردهای در ارتباط

با مدیریت کیفیت فراگیر انجام شده است و آن را به عنوان نوآوری بزرگ در سازمانها مطرح میکنند، برخی نیز آن را به عنوانمد زودگذر به آن نگریسته اند. از این رو تحقیقات تجربی فراوانی نشان دهنده ارتباط مثبت بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان بوده است. راهبرد مدیریت کیفیت فراگیر یک ابزار مفید و توانمند برای دستیابی سازمان به مزیت رقابتی میباشدب،م . مدیریت کیفیت فراگیر بر مجموعهاى از روشها تمرکز دارد که در بین آنها میتوان به مواردى از قبیل بهبود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد