بخشی از مقاله

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد تجاري حضور قدرتهاي تجاري جدید تغییر نیازهاي مشـتریان و پیشـرفت هـاي تکنولـوژیکی و قـانونی شرکت ها را مصرکرده که برحفظ یک مزیت رقابتی پایدار ازطریق فعالیت هاي نوآورانه تمرکـز کننـد و ایـن مزایـا بـه طـور مستقیم با کیفیت تولید و خدمات درارتباط هستند مدیریت کیفیت جامع با ارتباطی که بـا توانـایی یـادگیري جـذب تطـابق و اجراي تغییر نگرشهاي سازمان و تلفی آنها درسازمان دارد به عنوان ابزاري درحفظ این مزیت رقابتی مطرح می باشد .نوآوري به سازمĤن ها کمک می کند تا در بازارهاي پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابنـد.

پله اصلی نوآوري، یادگیري است. هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است بررسی تأثیر مدیریت کیفیـت جـامع ویـادگیري سازمانی بر کارآیی نوآورانه و این که مؤلفه هاي یادگیري می تواند نقش مؤثري در افزایش عملکرد نوآورانـه داشـته باشـند.

براین اساس، جامعه آماري این پژوهش را کلیه سرپرستان و کارکنان شرکت پتروشیمی جم واقع در عسـلویه تشـکیل مـی دهند. این تعداد شامل 872 نفر می باشند، که نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 262 نفر تعیین شد. روش پـژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاري است. در این پژوهش ازیک پرسشنامه سـه بخشی که شامل یادگیري سازمانی ومدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوري با طیف 5 گزینه اي لیکرت استفاده شد. روایـی محتوایی این پرسشنامه به روش دلفی توسط تعدادي از خبرگان و اساتید دانشگاه و روایـی سـازه آن بـا اسـتفاده از تحلیـل عامل تأئیدي مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیري سـازمانی و مـدیریت کیفیـت جـامع تـأثیر مثبـت، مستقیم و معناداري بر عملکرد نواوري دارد و می تواند نقش مؤثري در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.

واژه هاي کلیدي: یادگیري سازمانی،مدیریت کیفیت جامع، کارآیی نوآورانه یا عملکرد نوآوري

.1مقدمه

مدیریت کیفیت فراگیر1 یکی از کاملترین و کاراترین فلسفههاي مدیریتی است که به نحو شایستهاي مباحث کیفیت و رضایت مشتري را در بر دارد. در دنیاي امروز از یک سو رقابتهاي ملی، منطقهاي و بینالمللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوي دیگر تغییر و تحولات در تکنولوژي، نیاز به بازار و غیره بسار سریع و پر شتاب بوده و بی گمان تجزیه و تحلیل، شناخت صحیح و به کارگیري مناسب مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت فراگیر میتواند راهگشا باشدبذم

جقذ1ض صغکعک؟هغهق yصطئهأذ ئهصپ1 ذ


1

امروزه، شرکتها به دنبال کسب عملکرد برتر از طریق توسعه محصولات، فرایندها و خدمات جدید هستند. نوآوري به سرعت در حال تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده براي بقا و عملکرد شرکت به عنوان نتیجه تکامل تدریجی یک محیط رقابتی میباشد ح اهمیت نوآوري محصول براي نتایج خوب درازمدت شرکت اکنون به طور وسیعی شناخته شده و گسترش پیدا کرده است. نوآوري به معنی به کارگیري ایدههاي خلاق در یک سازمان می باشد. بنابراین به طور وسیعی به یادگیري سازمانی ارتباط داردح در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مدیریت کیفیت فراگیر و نقش تعدیل کننده یادگیري
سازمانی چه تأثیري بر عملکرد نوآوري در شرکت پتروشیمی جم دارند.

.2تئوري و پیشینه تحقیق

بسیاري از سازمانها در محیط خود با مشکلات زیادي از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکلات به علت سرعت بالاي تغییرات در محیط، به خصوص تغییرات تکنولوژیکی میباشد. درهمین راستا مدیران و کارکنان باید از قدرت خلاقیت و نوآوري در جهت تطبیق و هماهنگ شدن با تغییرات سریع، خطوط تولید، شیوههاي مدیریتی و فرایندهاي تولید و غیره استفاده کنندبلم . بنابراین تغییرات سریع بازارها و رقابتهاي فشرده کنونی، سازمانهاي گوناگون را به نوآوري در بخشهاي گوناگون و کسب مزیت رقابتی نیازمند ساخته استب،م. بدین ترتیب نوآوري، شرط اصلی براي رقابت در قرن بیست و یکم است. رقابت فزاینده، تلاطمات محیطی شدید، تغییرات در فناوري و عدم اطمینانهاي محیطی، سازمانها را مجبور به پذیرش نوآوري، به عنوان بخش اصلی استراتژي آنها، کرده استبنم. حسین بیگی و همکاران (1388) به بررسی یادگیري سازمانی از طریق حلقههاي کنترل کیفیت در شرکتهاي قطعهسازي ایرانی پرداختند و دریافتند که ایجاد حلقههاي کنترل کیفیت در شرکتهاي قطعه سازي میتواند ابزار مناسبی براي ورود به برخی تغییرات سازمانی و مکمل یادگیري سازمانی برخاسته از مدیریت کیفیت فراگیر باشد.بصم

نادي و دامادي (1388) در تحقیقی به تعیین روابط علّی و مدلیابی ساختاري روابط بین مؤلفههاي مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش با سطوح یادگیري سازمانها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین سطوح سازمان یادگیرنده با مؤلفههاي مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه همبستگی معناداري وجود دارد.بخم
دانیـال (1388) پژوهشـی را باهــدف بررسـی تــأثیر اجـراي مــدل مـدیریت کیفیـت فراگیــر بـر تعیــین نیازهـاي آموزشــی پرســتاران انجــام داد. نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد در بیمارســتانهــایی کــه مــدیریت کیفیــت فراگیــر اجــرا مــیشــود، پرستاران سعی مـیکنندکـه دانـش خـود را بـه وسـیله یـادگیري روش هـاي نـوین آموزشـی ارتقـا دهنـد و بـراي موفقیـت هر چه بیشتر در وظایف خود تلاش میکنند.بزم

.1-2 مدیریت کیفیت فراگیر

به نظر برخی از پژوهشگران علم مدیریت یکی از مسائل اصلی که در حوزه بهبود مدیریت تولید و عملیات مطرح میشود،
مدیریت کیفیت فراگیر است که هدف اصلی آن ارتقاى کیفیت محصولات و خدمات از طریق ارتقاى عملکرد شرکت میباشدبکم و یک مفهوم عام را در حوزه بهبود مستمر کیفیت دنبال میکندبتذم. هرچند پژوهشهاي گستردهاي در ارتباط

با مدیریت کیفیت فراگیر انجام شده است و آن را به عنوان نوآوري بزرگ در سازمانها مطرح میکنند، برخی نیز آن را به عنوانمد زودگذر به آن نگریسته اند. از این رو تحقیقات تجربی فراوانی نشان دهنده ارتباط مثبت بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان بوده است. راهبرد مدیریت کیفیت فراگیر یک ابزار مفید و توانمند براي دستیابی سازمان به مزیت رقابتی میباشدب،م . مدیریت کیفیت فراگیر بر مجموعهاى از روشها تمرکز دارد که در بین آنها میتوان به مواردى از قبیل بهبود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید