بخشی از مقاله

پيشگفتار :
تعليم و تر بيت،بدون استفاده از زبان غير ممكن است. زبان تنها وسيله مؤثر در فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمي پذيرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال ميراث فرهنگي و تمدن بشر به نسل هاي بعد امكان پذير نمي گردد .در برنامه هاي رسمي آموزشي نيز زبان آموزي جايگاه مهمي دارد و در نظام آموزشي ايران ،به صورت مشخص از طريق درس فارسي به امر زبان آموزي دانش آموزان پرداخته مي شود.دانش آموزان از طريق زبان آموزي،علاوه بر تركيب و جابجايي كلمات ،بر انبوه بي كراني از مفاهيم و تصورات،انديشه ها،احساس ها و تصاوير هنري ،منطق و فلسفه زبان احاطه مي يابند.در پايه اول ابتدايي ،درس فارسي بخوانيم و بنويسيم از نظر آموزش مهارتهاي زباني و ايجاد انگيزه و علاقه به فراگيري ساير دروس ،براي نظام آموزشي جنبه محوري دارد (رضائي،1380،ص 32).طي سالهاي اخير،بر حسب ضرورت، تحولي اساسي در برنامه درس فارسي پايه اول به وجود آمده است ،كه نتيجه آن تأليف كتب بخوانيم و بنويسيم مي باشد و از سال تحصيلي 83-82 در پايه اول كليه مدارس كشور تدريس گرديد .با توجه به اهميت موضوع و ويژگيهايي كه اين كتب بايد دارا باشند،در اين تحقيق سعي شد ديدگاه معلمان پايه اول شهرستان شهرضا نسبت به كتابهاي بخوانيم و بنويسيم مورد بررسي قرار گيرد.


هشت ويژگي كتب بخوانيم و بنويسيم در اين تحقيق بعنوان متغير در نظر گرفته شدو ديدگاه معلمان نسبت به اين ويژگيها مورد بررسي قرار گرفت. مؤلفه هاي مربوطه عبارتند از :توجه به مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي،ميزان استفاده از رويكردها، ميزان استفاده از روشهاي تدريس،تناسب روش هاي تدريس با توانايي معلمان و… توجه ساختار و محتوا به پرورش توانايي هاي ذهني و،ارتباط منطقي ساختار و محتوا توجه به نكات زباني و مفاهيم ،تناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با شرايط.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد ،كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد.

جامعه آماري پژوهش ،معلمان پايه اول ابتدايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 83-82 مي باشدكه تعداد آنها 114 نفر است. جهت جمع آوري داده هاي مربوط به پر سشنامه از كليه معلمان استفاده گرديد و پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع گرديد . به عبارت ديگر جامعه آماري و نمونه آماري يكسان مي باشد. در اين تحقيق ،از روش توصيفي از نوع تحقيق موردي و زمينه اي استفاده شد .اطلاعات و داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روشهاي آماري توصيفي (فراواني ،درصد فراواني،جداول ،نمودار ،ميانگين ، انحراف معيار و ضريب همبستگي ماتريسي)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج تحقيق تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمامي سؤالات مربوط به ويژگي هاي مربوط به كتب جديد التأليف در مقايسه با نمره ملاك بزرگتر مي باشد. بيشترين ميانگين پاسخ ها از نظرمعلمي مربوط به ويژگي «ميزان استفاده از روش هاي آموزش تلفيقي،خلاق،همياري،فعال وارتباطي»و كمترين آن مربوط به ويژگي «انسجام،هماهنگي و ارتباط منطقي ساختار و محتوا و تناسب آن با سن دانش آموزان»مي باشد


نتايج نشان داد بين ديدگاه معلمين از نظر جنس تفاوت وجود دارد به عبارت ديگر معلمين زن ويژگيهاي كتب بخوانيم و بنويسيم را بهتـــــر ارزيابي كرده‌اند . از نظر تحصيـــــلات و سابقه خدمت تفاوتي بين ديدگاه معلمان مشاهده نگرديد.


مقدمه
زبان فارسي كليد فهم متون گوناگون ايراني و ابزار مهم برقراري ارتباط با ديگر ايرانيان است .هر ايراني با هر گويش محلي و منطقه اي خاص ،از طريق زبان فارسي براي حفظ هويت و مليت خود مي كوشد .قرنهاست براي همه ايرانيان ،از هر قوم و قبيله اي ،مسلم شده است كه براي موفقيت در امور زندگي بايد ،ضمن پاسداري واحترام به زبان مادري ،براي يادگيري و تسلط بر زبان فارسي كوشيد.نظام آموزشي كشور نيز مسؤوليت بسيار سنگيني براي تحقق اين خواسته بر حق دارد.برنامه درسي زبان آموزي در ميان برنامه درسي ديگر دوره ابتدايي از اهميت به سزايي برخوردار است ،زيرا نه تنها در تحكيم و تثبيت روابط اجتماعي مؤثر است ،بلكه يادگيري ساير مواد درسي را تسهيل مي‌كند و تعميق مي بخشد

(قاسم پور،1381)بر اين اساس و با توجه به ضرورتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ديني و آموزشي ،برنامه درسي كتاب فارسي اول ابتدايي مصوب 1348 وزارت آموزش و پرورش در فرايندي علمي ومنطقي مورد بازنگري قرار گرفت كه حاصل آن ،تأليف كتابهاي بخوانيم و بنويسيم براي پايه اول ابتدايي مي باشد.اين كتابها از سال تحصيلي 82-81 به صورت رسمي در اكثر نقاط ايران(از جمله شهرستان شهرضا)تدريس گرديد.اين كتب بر اساس سعي و اهتمام خاصي با استفاده از نظرات روان شناسي به رشته تحرير در آمده ،اما قضاوت با معلمان مجري مي باشد .از آنجا كه نظرات معلمان مجري اين كتاب مي تواند راهگشاي برنامه نويسان درسي باشد ،اين تحقيق با بررسي تحقق هدفها ،رويكردها ،روشها ،محتوا و ساختار اين كتابها با استفاده از ديدگاههاي معلمان پايه اول سعي دارد به امر كمك نمايد.


بيان مسئله
برنامه هاي درسي، اسناد رسمي نظامهاي آموزشي هستند كه نقشه عمليات مورد نظر براي تحقق آرمانهاي آموزش و پرورش در آنها روشن گرديده است .با توجه به اين جايگاه مي توان با تحليل و ارزشيابي برنامه هاي درسي و خصوصاً استفاده از ديدگاههاي معلمان به تصويري نسبتاً روشن از ميزان كارآمدي آن نظام دست يافت .همين امر موجب شده است نظامهاي آموزشي عملاً ظرفيت قابل توجهي از امكانات خود را صرف تدوين و كارآمد كردن برنامه هاي درسي سازند تا بتوانند با اجراي آنها هدفهاي آموزشي را تحقق بخشند .


در پايه اول ابتدايي ،درس فارسي از نظر آموزش مهارتهاي زباني و ايجاد انگيزه و علاقه به فراگيري ساير دروس براي نظام آموزشي اهميت دارد .به همين دليل طراحي و اجراي يك برنامه مؤثر زبان آموزي در پايه اول ابتدايي مستلزم اعمال ظرافت و دقت خاصي است و مي توان با استفاده از فرايند ارزشيابي و استفاده از نظرات معلمان مجري تا حد زيادي از اين امر اطمينان حاصل كرد.بر اين اساس در اين تحقيق سعي گرديد كتب بخوانيم و بنويسيم را كه با استفاده از رويكردهاي تحليلي و كلي و با الهام از مباني روان شناختي زبان آموزي (مكتب گشتالت) در پايه اول تأليف گرديده از ديدگاه معلمان مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اهميت موضوع سؤال اساسي اين است كه آيا معلمان مجري توانسته اند به اهداف و اصول مؤلفين برسند ؟نظرات و ديدگاههاي آنان نسبت به اين كتب چيست؟


براساس نتايج تحقيق (رضائي،1379)با عنوان نگاهي به نتايج ارزشيابي برنامه درسي جديد فارسي اول ابتدايي 41/83 درصد دانش آموزان بيش از 60 درصد به اهداف حيطه دانشي و 28/90 درصد آنها بيش از 60 درصد به اهداف حيطه نگرشي رسيده اند .نتايج تحقيق (رهبري نژاد،1380)با عنوان نظري به نتايج ارزشيابي برنامه درسي جديد فارسي ،79 درصد از آموزگاران مجري طرح دستيابي دانش آموزان به مهارت دقت و تمركز در سخن گفتن را كه يكي از هدفهاي اصلي برنامه مي باشد را در حد مطلوب ذكر كرده اند،همچنين83 درصد از آموزگاران عنوان نموده اند زمان در اختيار و حجم كتابها مانع از انجام درست و كامل فعاليتهاي آموزشي مي گردد.بنابراين تحول اساسي كه از سال تحصيلي 80-79 در برنامه درسي كتاب فارسي پايه اول و با تأليف كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به وجود آمده است ،محقق را بر آن داشت كه با استفاده از ديدگاههاي معلمان ،ويژگيهاي بارز اين كتاب را از جنبه هاي :تحقق هدفها و رويكردها ،محتواي كتابها ،روشهاي تدريس،روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،مناسب بودن روند آموزش خط و دشواري هاي اجرايي مورد بررسي قرار دهد و به اين سؤال پاسخ گويد كه برنامه ريزان آموزشي به چه ميزان به اهداف مورد نظر خود دست يافته‌اند ؟لازم به توضيح است هر يك از اين جنبــــه‌ها به عنوان يك متــــغير در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.


سؤالهاي پژوهش
سؤالهاي پژوهش بر اساس اهداف،اصول ،رويكردها ،روشها و به طور كلي مهارتهاي زباني مورد نظر برنامه ريزان كتابهاي بخوانيم و بنويسيم تنظيم شده است .
به نظر معلمان پايه اول،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان:
1-به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي توجه دارد؟
2-موجب استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور مي شود؟
3-مي توان از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق،روشهاي همياري و كارگاهي ،روشهاي فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي استفاده كرد؟
4-روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟
5-ساختارو محتواي كتابها به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت،مهارت تفكر ،مفاهيم بين رشته اي،نيازهاي روحي،رواني و عاطفي ،جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي تحريري توجه دارد؟
6-از نظر ساختار و محتوا داراي انسجام ،هماهنگي ،ارتباط منطقي و متناسب با سن دانش آموزان است؟
7-از نظر مفاهيم گوناگون به نكات رباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي،نگرشي،نكات املايي و ادبي توجه دارد؟
8-ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟
9-آيا بين ديدگاههاي معلمان از نظر متغيرهاي جنس ،مدرك تحصيلي و سابقه تفاوت وجود دارد؟


روش پــژوهش
با توجه به ويژگي هاي موضوع،در اين تحقيق،از روش توصيفي از نوع تحقيق موردي و زمينه اي استفاده شده است . هدف محقق توصيف عيني و واقعي ويژگي هاي كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم از نظر معلمان پايه اول ابتدايي مي باشد.به عبارت ديگر ،پژوهشگر سعي داشته تا آنچه هست را بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد.در پژوهش موردي و زمينه يابي توجه محقق بيشتر به آن نكات و عوامل مهم و با معني است كه به صورتي در شناخت گذشته مطالعه و بررسي دقيق و عميقي از متغير هاي مهم (بررسي ديدگاه هاي معلمان نسبت به ويژگي هاي كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم ) به روال تغييرات و كنش و واكنش معلمان ،در مراحل مورد نظر دست يابد.


جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري پژوهش ،معلمان پايه اول ابتدايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي83-82 مي باشد.در اين پژوهش جهت جمع آوري داده ها ي مربوط به پرسشنامه از كليه معلمان استفاده گرديدو پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع گرديد.به عبارت ديگر جامعه آماري و نمونه آماري يكسان مي باشد.تعداد معلمان 114 نفر مي باشد كه پس از توزيع پر سشنامه ،پژوهشگرقادر به جمع آوري 97 پرسشنامه گرديدكه در جدول زير به تفكيك جنس مشخص مي باشد.علت عدم برگشت ساير پرسشنامه ها مشرف شدن تعدادي از همكاران به حج واجب و استفاده از مرخصي زايمان تعدادي از همكاران خواهر در موعد توزيع پرسشنامه مي باشد.

درصـد فراواني جنس
1/35 34 مرد
9/64 63 زن
100 97 جمع
ابـزار اندازه گيـري :
در پژوهش حاضر روش جمع آوري داده ها بصورت ميداني مي باشد.در روش ميداني ازپرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.پرسشنامه از نوع بي نام و سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد كه در پايان سه سؤال باز پاسخ نيز ارائه گرديد.در صفحه اول پرسشنامه هدف از تحقيق و ارسال پرسشنامه ارائه گرديد و در ادامه ابتدا سؤالات عمومي شامل :جنس،مدرك تحصيلي و سابقه خدمت مطرح و سپس98 سؤال مر بوط به بررسي ديدگاه معلمان نسبت به كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم ازنظرمهارتها،رويكردها ،روشهاي تدريس ،ساختار و محتوا وشيوه هاي ارزشيابي بيان گرديد. سؤالات بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت تنظيم شده كه شامل پنج طيف بسيار كم ،كم،تا حدودي ،زياد و بسيار زياد است .


روايي و پايائي پرسـشنامه :
براي تعيين روايي سؤالات پرسشنامه از نظرات مدرسين كشوري و استاني اين كتاب ها و همچنين كارشناسان آموزش و پرورش استفاده گرديد. به عبارت ديگر در اين تحقيق چون سؤالات پرسشنامه معرف ويژگي هايي از كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم از نظر معلمان است كه محقق قصد اندازه گيري آنها را دارد،پرسشنامه داراي روايي محتوايي مي باشد .لازم به توضيح است جهت افزايش روايي سؤالات(بعلت زياد بودن تعداد سؤالات) ،پرسشنامه در دو مرحله بين معلمان توزيع گرديد. در مرحله اول 59 سوال پرسشنامه (4صفحه)توزيع و به هنگام جمع آوري ،پرسشنامه مرحله دوم (2 صفحه ادامه سوالات تا101)توزيع و به هنگام جمع آوري دو قسمت پرسشنامه مر بوط به هر آموزگار ضميمه يكديگر گرديد (هر آموزگار داراي يك كد بوده كه در دو قسمت پرسشنامه درج شده است ).اعتبار پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرانباخ بر آورد گرديد.اين ضريب برابر است با 97% كه در سطح ل=%1 معني دار مي باشد و نشان مي دهد پرسشنامه از اعتبار بسيار بالايي برخوردار مي باشد


شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش :
1-تهيه و تنظيم سؤالات پرسشنامه بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش
2-توجيه همكاران در مورد نحوه اجرا و توزيع پرسشنامه
3-اجراي پرسشنامه در دو مرحله به شرح زير:
الف:تعيين كد براي كليه معلمان پايه اول
ب:تقسيم سؤالات پرسشنامه به دو دسته:دسته اول ، سؤالات 1 تا 59 و دسته دوم دنباله سؤالات از سؤال60 تا سؤال 101 .
ج:كد گذاري دو دسته پرسشنامه بر اساس كد هاي تعيين شده براي آموزگاران .
د: توزيع سؤالات مرحله اول پر سشنامه و توجيه آموزگاران بصورت حضوري .
ه:جمع آوري سؤالات مر حله اول و توزيع سؤالات مر حله دوم پرسشنامه.
و:جمع آوري سؤالات مرحله دوم پرسشنامه .
ز:ضميمه كردن سؤالات مرحله اول و دوم مر بوط به هر آموزگار به يكديگر بر اساس كدهاي تعيين شده .
به دليل كثرت سؤالات و افزايش روايي آنها ،پر سشنامه در دو مر حله توزيع گرديد.
4-تجزيه و تحليل داده هاي استخراج شده از پرسشنامه و بررسي سؤالات تحقيق .


يافته‌هاي پژوهش
سؤال اول: به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان به مهارتهاي چهارگانه زبان آموزي توجه دارد؟
جدول شماره 1مقايسه ميانگين نمره توجه كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي با نمره ملاك مربوط به سؤال اول پژوهش
سؤال اول پژوهش
S Se
مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي 12/4 516/0 052/0
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره توجه كتب بخوانيم و بنويسيم به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي از نظر معلمين پايه اول دوره ابتدايي 12/4 با انحراف معيار 516/0 بوده است .با توجه به اين كه متوسط نمره پاسخ ها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد،بنابراين كتابهاي بخوانيم وبنويسيم بيش از سطح متوسط به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي توجه دارد.


سؤال دوم:به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان موجب استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور مي شود؟
جدول شماره 2 : ايسه ميانگين نمره استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي،اكتشافي و فعاليت محور با نمره ملاك مربوط به سؤال دوم پژوهش
سـؤال دوم پژوهـش
s se
استفاده از رويكردها تلفيقي،اكتشافي و فعاليت محور 96/3 569/0 57/0
يافته هاي جدول نشان ميدهد متوسط نمره استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور از نظرمعلمين پايه اول 96/3 با انحراف معيار 569/0بوده است .با توجه به اينكه متوسط نمره پاسخ ها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد ،بنابراين كتابهاي بخوانيم و بنويسيم بيش از سطح متوسط موجب استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور شده است .
سؤال سوم :به نظر معلمان پايه اول ،در كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان مي توان از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق،روشهاي همياري و كارگاهي ، روشها فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي استفاده كرد ؟
جدول شماره 3 : مقايسه ميانگين نمره استفاده از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق ،روشهاي همياري و كارگاهي ،روشهاي فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي با نمره ملاك مربوط به سؤال سوم پژوهش
ســؤال سوم پژوهـش
s se
استفاده از روشهاي آموزش تلفيقي خلاق، همياري،فعال،ارتباط تعاملي 4/35 0/530 0/530
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره استفاده از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق ،روشهاي همياري و كارگاهي ،روشهاي فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي از نظر معلمين 35/4 با انحراف معيار 530/0 بوده است . با توجه به اينكه متوسط نمره پاسخها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد ،بنابراين كتابهاي بخوانيم و بنويسيم بيش از سطح متوسط موجب استفاده از روشهاي آموزش تلفيقي ،خلاق ،همياري ،فعال،ارتباطي و تعاملي شده است.
سؤال چهارم:به نظر معلمين پايه اول ،در كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟


جدول شماره 4 : مقايسه ميانگين نمره متناسب بودن روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي با نمره ملاك مر بوط به سؤال چهارم پژوهش
سؤال چهارم پژوهش
s Se
متناسب بودن روشهاي تدريس با توانايي معلمان دانش آموزان ،محتواي كتابها ،شرايط وجدول ساعات هفتگي 3/55 0/502 0/050
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره متناسب بودن روشهاي تدريس با توانايي معلمان ،دانش آموزان ،محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي از نظر معلمين پايه اول 55/3 با انحراف معيار 502/0بوده است. با توجه به اينكه متوسط نمره پاسخها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد بنابر اين روشهاي تدريس كتب بخوانيم و بنويسيم بيش از سطح متوسط با توانايي معلمان ،دانش آموزان ،محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد .
سؤال پنجم :به نظر معلمان پايه اول ،ساختار و محتواي كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت ،مهارت تفكر ،مفاهيم بين رشته اي ،نياز هاي روحي .رواني و عاطفي ،جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي توجه تحريري دارد؟


جدول شماره 5:مقايسه ميانگين نمره توجه ساختار و محتواي كتب به پرورش توانايي هاي ذهني، رشد خلاقيت مهارت تفكر مفاهيم بين رشته اي،نيازهاي روحي، رواني و عاطفي، جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي تحريري با نمره ملاك مربوط به سؤال پنجم پژوهش


سؤال پنجم پژوهش
S Se
توجه ساختار و محتواي كتب به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت و… 4/10 0/555 0/056
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره توجه ساختار و محتواي كتب به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت ،مهارت تفكر ،مفاهيم بين رشته اي ،نيازهاي روحي ،رواني و عاطفي ،جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي تحريري از نظر معلمين پايه اول 10/4 با انحراف معيار 555/0 بوده است .با توجه به اينكه متوسط نمره پاسخها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد ،بنابراين ساختار و محتواي كتابهاي بخوانيم و بنويسيم بيش از سطح متوسط به موارد ذكر شده توجه دارد.
سؤال ششم:به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان از نظر ساختار و محتوا داراي انسجام ،هماهنگي ،ارتباط منطقي و متناسب با سن دانش آموزان است؟
جدول شماره 6 : :مقايسه ميانگين نمره هماهنگي وانسجام ساختار ومحتوا ومتناسب بودن آن با سن دانش آموزان با نمره ملاك مربوط به سوال ششم پژوهش
سؤال ششم پژوهش


S Se
هماهنگي وانسجام ساختار ومحتوا ومتناسب بودن آن با سن دانش آموزان 3/49 0/758 0/044
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره هماهنگي وانسجام ساختار ومحتوا ومتناسب بودن آن با سن دانش آموزان از نظر معلمين پايه اول 49/3 با انحراف معيار 758/0 بوده است .با توجه به اينكه متوسط نمره پاسخ ها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد ،بنابراين ساختار ومحتواي كتب بخوانيم وبنويسيم بيش از سطح متوسط داراي انسجام ،ارتباط منطقي وهماهنگي ومتناسب با سن دانش آموزان است .

سؤال هفتم :به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم وبنويسيم به چه ميزان از نظر مفاهيم گوناگون به نكات زباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي ،نگرشي ،نكات املايي وادبي توجه دارد ؟
جدول شماره 7 :مقايسه ميانگين نمره توجه كتب بخوانيم وبنويسيم به نكات زباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي ،نگرشي ،نكات املايي وادبي با نمره ملاك مربوط به سؤال هفتم پژوهش.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید