دانلود مقاله بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کمی و کیفی) و روش همبستگی است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی محقق ساخته براساس الگوی کوئیندام و لیری متشکل از ۴۵ سؤال و ۶ مؤلفه میباشد. در روش کیفی به مشاهده و ثبت تعاملات بین معلم و دانشآموزان ۳۰ کلاس درس با استفاده از جدول تعامل براون پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی شامل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی شامل ۳۰۰ نفر از دانش آموزان و ۳۰ نفر از معلمان شهر ایذه است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحرافاستاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و Tمستقل خطی استفاده شده است. نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که بین مهارتهای معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین بین معلمان زن و مرد از نظر مهارتهای ارتباطی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: مهارتهای ارتباطی، پیشرفت تحصیلی،معلّم، دانشآموز، روش همبستگی.

لآ ۲* } ع pt. B Nazanin. لآلآع
– pt. B Nazanin. لآلآع
لأ۲ . -ع –

۱

Investigate the relationship between communication skills of teachers and students academic achievement progress in elementary schools in Izeh city

Abstract The main purpose of this reasearch is to investigate the relationship between communication skills

of the teachers and students academic achievement progress in elementary schools in Izeh city. This study is mixed method research. Instruments used include 54 questions are 6 factors of communication skills test-revised (cstr) according to queendom and leary pattern . The study consists of five elementary school students. The sample using stratified random sampling relative of 033 students and 03 teachers in the IZEH. To analyze the data descriptive statistics were used that include Frequency, Percent, mean and standard deviation and inferential statistics such as Pearson Correlation Coefficient and T-Linear independent. The result of this study shows that between communication skills of the teaches and

academic achievement progress of student is positively association direct and signifiance relationship.

Keywords: Communication skills; academic achievement; Teacher; Student; Correlation Sheme.

-۱ مقدمه

انسان از بدایع عالم خلقت است و تحقق کمال و انسان شدن وی منوط به تعلیم و تربیت، رهبری و هدایت است. از بدایع بشری هنر اداره کردن و هنر آموختن و ساختن است و بنابراین، این دو از دشوارترین، حساس ترین و پرثمرترین کارهای آدمی است. علوم انسانی وجوه مختلف روابط انسانی را بررسی میکند و به قانونمندی هایی دست می یابد. در این بین تعلیم و تربیت از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا موضوع تعلیم و تربیت »انسان« است و معلّم، مجری و کارگزار اصلی تعلیم و تربیت است (ملکی، .(۱۳۹۱

موضوع ارتباط در امور آموزشی مانند تدریس، اندرز، تغییر رفتار و هدایت افراد بسیار پراهمیت می باشد. شاید مؤثرترین بخش تعلیم و تربیت، نفوذ مدیر یا معلم بر شاگرد باشد. در حقیقت تدریس خوب، تأدیب مؤثر و ترتبیت درست و اثربخش، موقعی انجام می گیرد که شاگرد مجذوب معلم، مربی و مدیر خود شده باشد. این جذب و دلبستگی به طور تنگاتنگی با روش و مهارت های برقراری ارتباط همبستگی دارد (میرکمالی، .(۱۳۹۳ آموزش

æ پرورش تحقق بخش اهداف جامعه نسبت به نسل آینده سازی است. فعالیت ها و تعاملات افراد در نظام آموزشی و به طور اخص در مدارس باید به نحوی باشد که مدارس را در دستیابی به اهداف یاری دهنده باشد و اثربخشی سازمانی مدارس را افزایش دهد. مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی، عامل مؤثری در فرایند رشد اجتماعی و نحوه به عهده گرفتن نقشهای حال و آینده هر فرد است (چاری و همکاران، (۸۴ و این رشد، از طریق یادگیری حاصل میشود. یادگیری پدیدهای اجتماعی است و این پدیده بدون وجود روابط بین اعضای جامعه امکان پذیر نیست (میرکمالی، .(۱۳۹۳

از آنجایی که بیشتر یادگیریها و آموزشهای کلاسی از طریق تعامل صورت میگیرد و معلم با یک شاگرد یا شاگردان متعدد ارتباطی رد و بدل می کند یا دانش آموزان ارتباطاتی با معلم یا دانشآموزان دیگر رد و بدل میکنند بر این اساس تعامل در کلاس نه فقط در خدمت رسیدن به هدف های آموزشی است، بلکه به عنوان مکانیزمی عمل میکند که از طریق آن معلم و شاگردان هدفهای شخصی و اجتماعی خود را تشخیص میدهند. تعامل نوع اصلی فعالیت در کلاس است و بخش عمده وقت کلاس در تعامل صرف میشود (گتزلز، تألیف کریمی، .(۱۳۹۳

معلمان در کلاس خود سبکی دارند که این سبک نقش بنیانی در درک، تفهیم، انگیزه، کار، موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان دارد. سبک و روش معلم در کلاس، سبب علاقمندی یا تنفر دانش آموز از درس، کلاس و مدرسه می شود و تجربیات شیرین یا تلخی را برای ارتباطات بین فردی و اجتماعی بعدی او به وجود میآورد. برخوردهای درون کلاس، سبب شکل گیری و استحکام شخصیت دانش آموزان می شود و او یاد میگیرد که چگونه در بین دیگران و در جامعه زندگی کند (میرکمالی، .(۱۳۹۳ از طرفی پیشرفت تحصیلی از مهم ترین نتایج و فرآورده های نظام آموزشی هم برای فرد و هم جامعه بشمار میرود. امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانیهای خانوادهها و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است. از جمله موضوعات مورد علاقه صاحب نظران علوم تربیتی یافتن شرایط و امکانات لازم و مؤثر در جهت تحصیل موفق و پیشرفت تحصیلی است (طاهری، .(۱۳۸۹

با توجه به اینکه پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزش است، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان به تصمیم گیران و مجریان فرایند آموزشی در نظام آموزشی و مدارس کمک می کند تصمیمات مؤثری جهت ارتقای سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

æ کاهش افت تحصیلی آنان داشته باشد. از آنجا که بیشترین ارتباط در کلاس درس بین معلمان و دانش آموزان است. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موجب می شود اقدامات لازم برای بهبود و افزایش آن صورت گیرد. با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی پژوهش حاضر با این هدف انجام می شود که مهارت های ارتباطی معلمان را بررسی کرده و رابطه آن را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان دهد. بنابراین با توجه به عدم وجود پژوهش های کافی در این مورد، امید است نتایج حاصل از این پژوهش، مدیران، معلمان و مسئولان آموزشی را جهت توجه به مهارتهای ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند.

۲

-۲ پیشینه پژوهش

نادری (۱۳۹۲) در تحقق خود با عنوان بررسی رابطه سبک های مدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به این نتیجه رسید که بین سبک رابطه مداری معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد، وی در تحقیق خود نشان داد که تعداد زیادی از دانش آموزانی که معلمان خود را رابطه مدار دانسته اند از نظر پیشرفت تحصیلی ناموفق بوده اند. همچنین بین سبک وظیفه مداری معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد و تعداد زیادی از دانش آموزانی که معلمان خود را وظیفه مدار دانسته اند از نظر پیشرفت تحصیلی موفق بوده اند.

نتایج رحمتی و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که مهارت ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد و متغیرهای مهارت ارتباطی معلمان به ترتیب (کلامی، غیرکلامی، گوش دادن، بازخورد)، با پیشرفت دانشآموزان رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین ویژگیهای دموگرافی معلمان (سن، سابقه، مدرکتحصیلی معلمان با مهارتهای ارتباطی معلمان رابطه وجود دارد و بین ویژگیهای دموگرافی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود ندارد.

نتیجه تحقیق ستاری (۱۳۸۴) با عنوان بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نشان داده است که بین مهارت ادراکی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی بین مهارت انسانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضریب همبستگی برابر ۰/۱۹ به دست آمد.

خالقیان (۱۳۸۳) بیان می دارد که کسانی که با فرایند مهارت های ارتباطی آشنایی داشته باشند با یادگیرندگان همدلی بهتری ایجاد می کنند و همچنین حمایت عاطفی مناسبی به عمل می آورند که نهایتاً به یادگیری پایه ای آنان کمک مؤثری می نماید (خالقیان،۱۳۸۳،به نقل از مصطفوی،.(۱۳۸۶

یافتههای حاصل از تحقیقات گودمن بیانگر این است که مجموعه رفتارهای معلم که متضمن توجه به گفتارهای فراگیران، احترام به عقاید آنان، تشویق آنان، شرکت دادن دانش آموزان در امر یادگیری و… باشد. رابطه معنی داری با پیشرفت تحصیلی فراگیران دارد (گودمن، ۱۹۷۵، نقل از مهاجر، .(۱۳۸۵ موری (۱۹۸۳) بیان می دارد که داشتن مهارت های ارتباطی خوب در استادان نظیر گرمی، هم حسی و دوستانه رفتار نمودن با دانشجویان با نگرش مثبت دانشجویان با نگرش نسبت به محیط آموزشگاه و استادان همبستگی وجود دارد (موری،۱۹۸۳،به نقل از آقانی پور،.(۱۳۸۶ رسپی (۱۹۹۴) اظهار می دارد که وجود مهارت های ارتباطی قوی در مربیان برای رسیدن به اهداف مورد نظر آنان الزامی است (کرسپی،۱۹۹۴، به نقل از هنزایی زاده،.(۱۳۸۰ ریان، دسی و نیومن (۲۰۰۲) ضمن پژوهش های خود دریافته اند که دانش آموزانی که احساس می کنند معلمان حامی و علاقه مندی دارند، در مقایسه با دانش آموزانی که معلمان غیر حامی و غیر علاقمند دارند، برای پرداختن به کار تحصیلی بیشتر برانگیخته می شوند (ریان،دسی و نیومن،۲۰۰۲،به نقل از بیابانگرد، .(۱۳۸۴

-۳ روششناسی پژوهش

در این بخش روش انجام پژوهش، جامعه پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها، نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه در این پژوهش محقق بدنبال مشخص کردن وضعیت مهارتهای ارتباطی معلمان شهر ایذه میباشد و به عبارت دیگر نتایج این تحقق بعد از اتمام کار میتواند بلافاصله در جامعه مورد نظر بکار گرفته شود و موجب بهبود وضعیت موجود گردد، لذا این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ زیرا با هدف کاربرد در سیاست گذاریهای آموزشی طراحی شده است. هدف تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه، آزمودن مفاهیم نظری و مجرد در موقعیت های واقعی و زنده هستند (نادری و سیف نراقی، (۱۳۹۲ و هدف آنها توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میباشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۳، ص.(۷۹

از جهت دیگر در این تحقیق، محقق به توصیف عینی و منظم مهارت های ارتباطی معلمان میپردازد و شرایط موجود وضعیت مهارتهای ارتباطی معلمان را در جامعه مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. لذا این پژوهش بر اساس گردآوری دادهها، از نوع تحقیقات توصیفی میباشد. همچنین از آنجایی که در این تحقیق، محقق به دنبال مشخص کردن و بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می-باشد، این پژوهش براساس روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است که پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی، دست کم در مورد دو متغیر بدون اینکه هیچ کدام از آنها را درستکاری یا کنترل کند، اطلاعاتی بدست میآورد (هومن، .(۱۳۸۹ از آنجا که روشهای تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای مسایل را مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این دو روش مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحقیق عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است. بنابراین از آنجا در این تحقیق از پرسشنامه و مشاهده و ثبت وقایع برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کمی- کیفی) میباشد .

-۱-۳ جامعه، نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشآموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ تعداد ۳۲۶۱ نفر میباشد. با توجه به این که جامعه مورد مطالعه از گروههای مختلف تشکیل شده است، لذا برای نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی استفاده

۳

میشود. در نمونهگیری طبقهای واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقههایی که از نظر صفت همگن هستند، گروه بندی میشوند تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود (سرمد و همکاران، .(۱۳۹۳ حجم نمونه برای تعیین نمونه موارد نیاز با استفاده از رابطه (۱) بدست میآید:

(۱)
×
که در آن Z، مقدارمتغیر متناظر با سطح اطمینان ۱- a، pq واریانس متغییر مورد مطالعه و d اشتباه مجاز اندازهگیری میباشد. در این پژوهش، z=1/96 و pq=0/25 و d=0/05 منظور شده است که با توجه به رابطه (۱) حجم نمونه جامعه آماری برابر با ۲۵۶ نفر بدست آمد که با توجه به اینکه پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه محقق ساخته هرچه گروه نمونه بزرگتر باشد بهتر است و همچنین به علت افت احتمالی نمونه مورد بررسی تعداد نمونه را افزایش دادیم. به همین خاطر تعداد نمونه را جمعاً به ۳۰۰ نفر افزایش دادیم.

-۲-۳ ابزار گردآوری دادهها و نحوه گردآوری دادهها

وسیله و ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. در ساختن پرسشنامه حاضر، از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئیندام، لیری و همچنین از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی، بارتون جی-ای نیز استفاده شده است. در این پرسشنامه از دانشآموز خواسته شد که رفتار معلم خود را در قالب ۴۵ سؤال پنج گزینه ای (هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، بیشر اوقات و همیشه) توصیف نمایند. نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس کمترین مقیاس نمره (۰) و بیشترین مقیاس نمره (۴) بوده، بهعبارتی همیشه ارزش۴، بیشتر اوقات ارزش۳، بعضی اوقات ارزش۲، بندرت ارزش۱ و هرگز ارزش۰ منظور شده است. برای محاسبه میانگین هر گویه بر تعداد پاسخ دهندگان به آن گویه تقسیم میشود. همچنین برای محاسبه میانگین هر یک از مؤلفه ها، میانگین گویه های هر بخش جمع و بر تعداد گویه های آن مقیاس تقسیم می شود. برای جمعآوری دادههای پژوهش، بعد از انجام کارهای اداری و قانونی مربوط به انجام تحقیق در شهر ایذه با مراجعه حضوری بعد از توضیحات لازم در دو مرحله مطالعه مقدماتی و اصلی پرسشنامهها تقدیم پاسخگویان شد و به صورت کلاسی و جمعی، اجرا و تحویل گرفته شد.

-۴ تحلیل استنباطی دادهها
در این بخش، با توجه به موضوع تحقیق حاضر که به بررسی »بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان« می-پردازد، با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel به تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده اقدام شده و در خصوص پرسشهای مطرح شده به نتیجهگیری آماری پرداخته شد. در پژوهش حاضر با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به بررسی اثر پیش بینی کنندگی رابطه مهارتهای ارتباطی با پیشرفت تحصیلی و سپس مقایسه میزان مهارتهای ارتباطی معلمان زن و مرد از نظر دانشآموزان با استفاده از آزمون T گروههای مستقل پرداخته شده است. برای بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی معلمان شهر ایذه از آزمون T تک متغیر استفاده شد. به این صورت که میانگین یا حد واسط مهارتهای ارتباطی و هر یک از مؤلفههای آن را محاسبه کردیم، حد وسط نمرات عددی است که میانگین طیف را نشان میدهد. (برای مثال حد وسط نمره کل مهارتهای ارتباطی با ۴۵ گویه ۵) درجهای، از ۰ تا (۴ برابر ۱۰۲ میباشد. جدول (۱) نتایج آزمون آزمون T تک متغیر برای بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی نشان میدهد.

جدول :۱ آزمون T تک متغیر برای بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی
آمارهها میانگین حد وسط T درجه سطح تفاوت سطح پایین و بالا با ۰/۹۵
ابعاد نمره آزمون تک متغیر آزادی معنیداری میانگینها سطح پایین سطح بالا

نمره کل مهارتهای ارتباطی ۱۲۵/۴۸ ۱۰۲ ۴/۲۹ ۲۹۷ ۰/۰۵ ۲۳/۴۸ ۲۲/۳ ۲۴/۶۶
دریافت و ارسال پیام ۲۱/۸۳ ۱۸ ۱۰/۳۲ ۲۹۹ ۰/۰۱ ۳/۸۳ ۳/۶۴ ۴/۰۲
تنظیم عواطف ۲۸/۶۲ ۲۰ ۱۰/۹۰ ۲۹۹ ۰/۰۰۰ ۸/۶۲ ۸/۱۹ ۹/۰۵
گوش دادن ۱۰/۱۰ ۱۲ ۹/۳۵ ۲۹۹ ۰/۰۵ -۱/۸۹ -۱/۹۹ -۱/۷۵
قاطعیت ارتباطی ۱۸/۹۷ ۱۶ ۱۲/۱۸ ۲۹۸ ۰/۰۰۰ ۲/۹۷ ۲/۸۲ ۳/۱۲
احترام نامشروط ۱۹/۵۵ ۱۶ ۱۱/۶۶ ۲۹۹ ۰/۰۱ ۳/۵۵ ۳/۳۷ ۳/۷۳
بینش در ارتباط ۲۶/۳۹ ۲۰ ۱۰/۰۹ ۲۹۸ ۰/۰۵ ۶/۳۹ ۶/۰۷ ۶/۷۱

با توجه به جدول (۱)، نمره کل مهارتهای ارتباطی با میانگین ۱۲۵/۴۸، بالاتر از حد متوسط (۱۰۲) بوده و این تفاوت T=4/29 در سطح ۰/۰۵ معنادار است. دریافت و ارسال پیام نیز با میانگین ۲۱/۸۳ بالاتر از حد وسط (۱۸) بوده و این تفاوت یا T=10/32 در سطح ۰/۰۱ معنادار است. یعنی معلمان از نظر دانشآموزان در این مؤلفه بالاتر از میانگین قرار دارند. بعد تنظیم عواطف با میانگین ۲۸/۶۲ بالاتر از حد متوسط (۲۰) بوده و این تفاوت یا

۴

T=10/90 در سطح ۰/۰۰۰ معنی دار است. در مورد گوش دادن میتوان گفت که این مؤلفه با میانگین ۱۰/۱۰ پایینتر از حد متوسط (۱۲) بوده و این تفاوت یا T=9/35 در سطح معنیدار ۰/۰۵ معنادار است. در مورد قاطعیت ارتباطی با میانگین ۱۸/۹۷، بالاتر از حد وسط (۱۶) بوده و این تفاوت با T=12/18 در سطح ۰/۰۰۰ معنادار است. همچنین در مورد احترام نامشروط با میانگین ۱۹/۵۵، بالاتر از حد (۱۶) بوده و این تفاوت با T=11/66 در سطح ۰/۰ معنادار است. در مورد بینش در ارتباط، میتوان گفت که این مؤلفه با میانگین ۲۶/۳۹ بالاتر از حد وسط (۲۰) بوده و این تفاوت با T=10/09 در سطح ۰/۰۵ معنیدار است.

نتایج حاصل از توزیع فراوانی پرسشنامه مهارتهای ارتباطی حاکی از آن است که اکثر دانش آموزان اظهار داشته اند که معلّمان از مهارتهای ارتباطی در حد متوسط و بالاتر از متوسط برخوردارند. در مؤلفههای دریافت و ارسال پیام، تنظیم عواطف، قاطعیت ارتباطی، احترام نامشروط و بینش در ارتباط نیز ار مهارتهای ارتباطی بالاتر از متوسط برخوردارند ولی مؤلفه گوش دادن در حد پایینتر از متوسط قرار دارد. بطور کلی میتوان چنین استنباط کرد کهمعلّمان در کلاس درس بیشتر به روابط انسانی و ایجاد ارتباط مؤثر با دانش آموزان ارتباط داشتهاند. بطوریکه میتوان گفتمعلّمان در کلاسهای درسی از مهارتهای ارتباطی متوسط و بالاتر از متوسط برخوردار هستند (جدول .(۱

جدول ۲، نتایج بدست آمده از بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان مرد و زن در مدارس ابتدایی شهر ایذه را نشان میدهد. همچنین در جدول ۳ نتایج ضریب همبستگی مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارائه شده است.

جدول :۲ آزمون T مستقل برای مقایسه معلمان زن و مرد از نظر مهارتهای ارتباطی
متغیر جنس حجم میانگین انحراف خطای استاندارد درجه T سطح
نمونه استاندارد میانگین آزادی معنیداری

نمره کل مهارتهای ارتباطی زن ۱۵ ۱۲۴/۱۵ ۹/۹۰ ۲/۵۵ ۱۴ ۴/۸۴ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۱۲۵/۴۶ ۸/۰۵ ۲/۰۸ ۱۴ ۶/۰۱ ۰/۰۰۰

دریافت و ارسال پیام زن ۱۵ ۲۲/۰۰ ۳/۶۶ ۰/۹۵ ۱۴ ۲/۵۸ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۲۱/۵۳ ۴/۳۰ ۱/۱۱ ۱۴ ۲/۱۵ ۰/۰۰۰

تنظیم عواطف زن ۱۵ ۲۷/۹۳ ۳/۵۹ ۰/۹۲ ۱۴ ۳/۰۰ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۲۹/۰۶ ۴/۳۶ ۱/۱۲ ۱۴ ۲/۵۷ ۰/۰۰۰

گوش دادن زن ۱۵ ۱۰/۹۳ ۲/۶۸ ۰/۶۹ ۱۴ ۲/۶۳ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۱۰/۸۰ ۳/۴۶ ۰/۸۹ ۱۴ ۲/۰۱ ۰/۰۰۰

قاطعیت ارتباطی زن ۱۵ ۱۹/۸۸ ۸/۴۳ ۱/۱۴ ۱۴ ۲/۱۷ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۱۹/۹۳ ۳/۷۱ ۰/۹۶ ۱۴ ۲/۶۰ ۰/۰۰۰

احترام نامشروط زن ۱۵ ۱۸/۶۲ ۳/۲۴ ۰/۸۳ ۱۴ ۲/۷۷ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۱۹/۴۶ ۲/۶۷ ۰/۶۹ ۱۴ ۳/۵۳ ۰/۰۰۰

بینش در ارتباط زن ۱۵ ۲۴/۸۰ ۴/۴۱ ۱/۱۴ ۱۴ ۲/۱۷ ۰/۰۰۰
مرد ۱۵ ۲۴/۶۶ ۳/۶۹ ۰/۹۵ ۱۴ ۲/۵۸ ۰/۰۰۰

جدول :۳ ضریب همبستگی مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

مقیاس و زیر مقیاس مهارتهای دریافت و تنظیم گوش دادن قاطعیت احترام بینش در
ارتباطی ارسال پیام عواطف ارتباطی نامشروط ارتباط

مقدار ضریب ۰/۴۲۲ ۰/۴۰۲ ۰/۵۲۰ ۰/۳۴۳ ۰/۳۶۹ ۰/۴۱۱ ۰/۴۶۰
همبستگی

پیشرفت سطح معنیدار ۰/۰۵ ۰/۰۰۰ ۰/۰۵ ۰/۰۵ ۰/۰۱ ۰/۰۰۰ ۰/۰۵
تحصیلی (دو سویه)

تعداد ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰

۵

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد