بخشی از مقاله


چکیده

موفقیت یک سازمان، بیش از پیش، به دانش، مهارت، خلاقیت و انگیزش کارکنان بستگی دارد. بها دادن به کارکنان یعنی متعهد شدن به رضایت، رفاه و پیشرفت آن ها، این کار موجب انعطاف بیشتر کارکنان و پیشرفت بهتر امور می شود. لذا برای این کار باید نیازهای گوناگون محل کار و زندگی کارکنان مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمانی متوجه عوامل انسانی شود تا رضایت وی حاصل گردد که این امر باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می شود. اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تامین کند، در این حالت فرد از شغلش راضی است و باعث افزایش کیفیت کاری فرد در شغل و حرفه اش می شود. این پژوهش با هدف بالا بردن سطح بهره وری کارکنان ازطریق توجه به کیفیت زندگی کاری انجام گرفته است و درآخر با ارائه مدل تعامل گونه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری، راهکارهایی در این خصوص ارائه داده شده است.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، کارکنان، بهره وری ، سازمان.


× 108

International Conference on Management

The Relationship between Quality of Work life and Productivity of Human Resources in Organizations

Dr. Hosein, Rezaiy Dolat Abadi 1 ; Maryam, Baghaii 2

1 Faculty member of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran 2 Ph.D. Student of Future studies Management, Shakhes Pajouh Engineering Research Institution of Natural Disasters of Isfahan, Iran


Abstract

The success of an organization, more than ever, knowledge, skills, creativity, and motivation of employees depends. It means committing to valuing employee satisfaction, well-being and progress, it leads to greater flexibility and staff development matters are better. Therefore, it needs to be taken into consideration diverse needs of employees work and live. So the most attention in the planning and organizational efficiency to the human factors that consent be obtained This will increase performance and personal satisfaction.If you enjoy good jobs for people to meet, In this case, the person is satisfied with his job and increase the quality of work is in his profession. This study aimed to boost employee productivity by considering the quality of work life is done And end with an interaction model between the quality of work life and productivity strategies in this regard is given.

Keywords: Quality of work life, employee productivity, organization.


× 109

-1 مقدمه

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی و غیر کاری تاکید می شد طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری، در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آن ها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی تعادل پیدا کنند تا بتوان از این طریق بهره وری را در کارکنان افزایش داد (آکدر1، .(2006

سازمان هایی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارد از مزایای داشتن نیروی کار متعهد تر برخوردار خواهند بود، که این امر بهره وری نیروی انسانی در سازمان را به همراه دارد. مدیرانی که به دنبال افزایش بهره وری و کیفیت زندگی کاری هستند در جهت بهبود نگرش ها، افزایش انگیزه افراد برای کار بهتر و بیشتر و نیز قوی تر کردن احساس تعهد آنان نسبت به سازمان، تلاش می کنند و می کوشند تا با کاهش میزان غیبت کارکنان، ترک شغل و سایر رفتارهای کناره گیرانه به وسیله آنان، بهره وری سازمان و عملکرد شغلی کارکنان را افزایش دهند(ساعتچی، .(1390

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید