بخشی از مقاله


چکیده :

این مقاله به مطالعه و بررسی رابطه معنویت محیط کاري و تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان هاي دولتی شهر کرمان می پردازد . اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 289 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، براي جمع آوري داده هاي این تحقیق از دو پرسشنامه معنویت محیط کاري با 14 سوال و تفکر استراتژیک با 38 سوال است . داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد:

-1 بین معنویت محیط کاري و تفکر استراتژیک کارکنان سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد -2 بین معنا در کار و تفکر استراتژیک کارکنان سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد -3 بین همبستگی با دیگران و تفکر استراتژیک کارکنان سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد

-4 بین همسویی با ارزش هاي سازمان و تفکر استراتژیک کارکنان سازمان هاي دولتی شهر کرمان رابطه وجود دارد

کلید واژه ها : معنویت ، با معنا بودن کار ، همبستگی با کارکنان ، ارزشهاي سازمانی ، تفکر استراتژیک


3

مقدمه :

در حقیقت موضوع معنویت،دل مشغولی همیشگی انسان بوده است.با ظهور بحران هاي اخلاقی وهویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش اشکار گردیده است(ملکیان ، 1380، .(21

پدیده معنویت در محیط کار از جمله موضوعات مطرح شده در زمینه علوم رفتاري کارکنان استو با توحه به دکرکونی هاو تغییرات جهان امروز به نظر می رسد سمت وسوي این تغیر به جانب چشم انداز معنوي به تئو ري ها،تحقیقات و فرایند هاي مدیریت و سازمان خواهد بود(رستگار ، 1385،.(8

استراتژي هاي موفق در زمینه کسب و کار تنها حاصل تحلیل هاي کارشناسانه قوي نبوده، بلکه نتیجه وجود شرایط خاص فکري و ذهنی هست ، تحلیل مسایل نقطه شروع بسیار مهم و تعیین کننده اي براي تفکر استراتژیک است و بدون تجزیه و تحلیل مسایل، تفکر و خلاقیت سازنده کمتر وجود دارد. تفکراستراتژیک مستلزم صرف وقت، بینش، صبر و فداکاري است ولی در بلند مدت سود زیادي دارد. مدیرانی که تفکر استراتژیک دارند قادرند سازمان خود را در پرتو روندها و رویدادهاي گوناگون و روزافزون این دنیاي در حال تغییر ببینند و همبستگی هاي عوامل اساسی و مهم را تشخیص دهند (ایرانژاد پاریزي،.(19:1373

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید