بخشی از مقاله

چکیده:

این مقاله تاثیر هوش هیجانی (EI) بر رضایت شغلی افراد (JS) در محل کار و مفهوم نرخ ترک افراد از شغلشان (TI)را بین افراد کادر پرستاری در بیمارستان ها را بررسی می کند .در این تحقیق هم ترک شغل پرستاران و هم رضایت کارکنان به عنوان مهمترین موضوعات در ایجاد خدماتی با کیقیت بالا و عملکرد ممتاز در بیمارستان ها مورد توجه قرار گرفته است و مقیاس هوش هیجانی Wong & Law (WLEIS) برای اندازه گیری هوش هیجانی اتخاذ شده که شامل چند بعداست:-1ارزیابی خود هیجان 2 (SEA) -ارزیابی هیجان دیگران - 3 (OEA) به کار بستن هیجان و عواطف - 4 (UOE ) تعدیل هیجانات((ROE این مقاله زمینه تحقیق هدایت شده در پنج سازمان خصوصی بهداشت و درمان در شهر لاریسا، یونان را بررسی می کند .خط مشی PLS براساس 145 پرسشنامه معتبر، ارتباط قوی میان EI,JS و TI را تایید می کند .به طور خاصتر، در میان چهار بعد EI تنها SEAو UOEتاثیر مثبت قابل توجهی روی رضایت شغلی دارد، در حالی که این موارد همچنین بر مفهوم منفی ترک افراد از شغلشان نیز تاثیر می گذارد .دو مولفه دیگر (OEA,ROE) EI هیچ ارتباطی با JS و TI از خود نشان ندادند.


واژههای کلیدی:هوش هیجانی،رضایت شغلی، نرخ ترک شغل،مقیاس هوش هیجانیWong & Law ،خط مشی

PLS


× 292

International Conference on Management

The relationship between Emotional Intelligence and job satisfaction on turnover intention
(Case Study: Hospitals)

Sahar,Amirhosseini1; Sanjar,Salajeghe2

1Departement of management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kerman, Iran

2Departement of management, Islamic Azad University, Kerman, Iran


Abstract

This paper investigates the impact of Emotional Intelligence (EI) at the workplace on Job Satisfaction (JS) and Turnover Intentions (TI) of nursing staff working in hospitals. Both nursing turnover and employeHVʼ VDWLVIDFWLRQ KDYH EHHQ FRQVLGHUHG .DV issues of utmost importance in the provision of high quality services and superior performance at hospitals. The Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) was adopted to measure emotional intelligence, consisted of four dimensions: self-HPRWLRQDO DSSUDLVDO (6($)' RWKHUVʼ HPRWLRQDO DSSUDLVDO (2($)' XVH RI HPRWLRQ

(UOE), and regulation of emotion (ROE). This paper presents a field survey conducted in five private health care organizations which operate in the city of Larisa, Greece. The PLS approach based on 145 valid questionnaires, confirmed strong relationships among EI, JS and TI. More specifically, among the four EI dimensions, only SEA and UOE exert significant posiWLYH LPSDFWV RQ HPSOR\HHVʼVDWLVIDFWLRQ with personal development, while they also influence negatively turnover intentions. Interestingly, the other two EI components (OEA, ROE) failed to verify any relationship with JS and TI.

Keywords: Emotional Intelligence, job satisfaction, WLEIS, PLS, turnover intentions


× 293

International Conference on Management
-1 مقدمه:

هوش هیجانی 1(EI) ، یک زمینه پدیدار شده درفیزیولوژِی اجتماعی و سازمانی و همچنین به دلیل نقش اساسی ان در محل کار، توجه محققان رفتار سازمانی 2(OB)را نیز به خود جلب کرده است .ریشه های هوش هیجانی را می توان در مفهوم هوش اجتماعی یافت که در ابتدا توانایی یک فرد برای مواجهه شدن با هیجانات و احساساتش را بازتاب می کند .محققان مفهوم هوش هیجانی را گسترش داده اند و مفاهیم دیگری را پیشنهاد داده اند که شامل انگیزه، عدم توانایی در کنترل وضعیت و خصیصه ها و عملکرد شخصی و اجتماعی جهانی می شود
.( Sy et al.,2006)

تحت این بنیان و اساس، مطالعات تجربی زیادی شواهد تایید کننده ای ارائه داده اند مبنی بر اینکه هوش هیجانی یک سابقه مهم کاری است که با پی امدهایی نظیر ترک شغل، قصد رها کردن شغل، رضایت شغلی و عملکرد شغلی ارتباط دارد .به ویژه اهمیت هوش هیجانی در میان کادر نظام سلامت و درمان نشان می دهد که موثر بودن سیستم بهداشت و سلامت به طور عمده به رضایت کارکنان و توانایی انها برای تامین خدمات با کیفیت بالا بستگی دارد Law et al., 2004) ).به علاوه ثابت شده که کمبود پرستار باعدم بهره وری و کفایت مدیریت بیمارستان ارتباط دارد .در یونان علی رغم ازدیاد تعداد پزشکان، نظام سلامت از تعداد محدود و کمی کادر پرستاری رنج می برد .بنابراین بررسی دلایل تمایل به ترک شغل و سابقه ان در نظام سلامت ازاهمیت ویژه ای برخورداراست
.( Rana et al., 2009 )

نرخ بالای ترک شغل به ویژه در نظام سلامت، به نظر می رسد که یک پدیده جهانی باشد .مطالعات بسیاری نشان می دهد که تمایل به ترک شغل ریشه در فاکتورهایی نظیر حمایت یک رهبر یا مدیر، تعهدات سازمانی و رضایت شغلی دارد .به علاوه بسیاری از محققان شواهدی مبنی بر ارتیاط منفی میان هوش هیجانی و تمایل به ترک شغل رائه داده اند .این موضوعات مدیریتی در بسیاری از مطالعات با به کارگیری روش های محاسباتی بررسی شده است.
به جز این واقعیت که در مورد رضایت شغلی، خستگی و فرسودگی عاطفی و استرس پرسنل پرستاری مورد بررسی قرار گرفته، تحقیقات اندکی در مورد موضوع تمایل به ترک شغل و به ویژه مفهوم ترک شغل در بین پرستاران نیز انجام شده است .در این مقاله ارتباط مستقیم بین چهار بعد ذکر شده هوش هیجانی (EI) و رضایت شغلی و مفهوم ترک شغل بررسی شده است( .( Vacola et al., 2004

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید