بخشی از مقاله

 

چکیده

 

تالار شهر سمبل و نهاد شهر و مرکز گردهمایی هاي عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهري است. نقش این فضا در اکثر شهرهاي دنیا ایجاد جاذبه و کنش براي همکاري مردم و فراهم آوردن زمینه هاي لازم براي ارتقاء کیفی و کمی خدمات و فضاهاي شهري است. در تالار شهر، آن دسته از تنگناها و گره هاي شهري مورد بررسی قرار می گیرد که دولت و نهادهاي دیگر شهري به تنهایی قادر به حل آنها نیستند. مهمترین مخاطبان تالار شهر، شهروندان شهرند. شهروندان که براي ظهور خلاقیت هاي فردي و کسب تجربه ها و اندیشه هاي جدید فضاهایی مانند تالار شهر نیاز دارند.این پژوهش به روش تحلیل محتوا و ترکیبی از استنتاج استقرایی و قیاسی به بررسی موضوع تالار شهر با رویکرد تعاملی فضاي شهري می پردازد. فرایند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که رویکرد تعاملی در فضاي بین کالبد و استفاده کنندگان از فضا ضروري بنظر میرسد . وجود بنایی با کارکردهاي انعطاف پذیر در جهت تحقق بخشیدن به روحیه شهروندان و انتساب این فضاها در جهت پدیدارشناسی و کشف حقایق موجود در رابطه انسان و طبیعت کل موضوع تحقیق حاضر را ضروري می سازد.

 

کلمات کلیدي: فضاهاي تعاملی، تالار شهر، پدیدارشناسی، مشارکت شهروندان.

مقدمه

 

تالار شهر (City Hall) که در تمام دنیا به عنوان یکی از مردمدارترین ساختمانهاي عمومی شهر، از شأن و منزلتی والا برخوردار است، مکانی براي انجام کلیه امور اجتماعی شهر میباشد. تالار شهر در درجه نخست فضایی براي استقرار یکی از مردمسالارترین نهادهاي شهري یعنی انجمنها و شوراهاي شهر و سپس مرکزي براي گردهمآییهاي عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهري است. نقش این فضا در اکثر شهرهاي دنیا گردهمآوري شهروندان و ترغیب آنها به همکاري با یکدیگر و مشارکت در امور شهر میباشد. به همین جهت تالار شهر بایستی به همه شهروندان و فعالیتهاي جمعی شهر تعلق داشته باشد.ساختمان تالار شهر به عنوان یکی از مهمترین ساختمانهاي عمومی شهر، از دیرباز مورد توجه خاص معماران و مدیران شهري بوده و در بیشتر شهرهاي جهان زیباترین و باشکوهترین بناي شهر به تالار شهر اختصاص یافته است. تالار شهر سمبل و نماد شهر به شمار میرود و باید ضمن برخورداري از ظرافت و زیبایی، تا حدودي داراي ارزش و روحیه مونومانتال (یادمانی ) باشد؛ یک معماري قوي و مصمم که نماد شرکت عامه مردم در امور شهرشان است. همچنین تالارهاي شهر باید بگونهاي طراحی شوند که توأمان پاسخگوي نیازهاي فضایی شوراي شهر و نیازهاي فرهنگی و اجتماعی شهروندان باشند. کارآیی این بناها بستگی تام به فضاهایی دارد که امکان مشارکت مردم را در امور شهر فراهم نماید.

 

از آنجا که تالار شهر مکانی متعلق به همه مردم شهر است، آنچه در طراحی ساختمان آن بایستی مد نظر باشد، طراحی مدلی معمارانه از مردمسالاري است. در طراحی تالار شهر بایستی اصل بر حل شدن در بافت شهري، شفافیت و آزادي باشد. ساختمان تالار شهر به عنوان یک بناي عمومی مردمسالار باید از درجه زیادي از شفافیت برخوردار باشد و به گونهاي تفکیکناشدنی و تنگاتنگ و نیز متواضعانه با بافت شهري و محیط پیرامون خود درآمیزد، به گونهاي که نتوان به آسانی مرز مشخصی میان حوزه متعلق به بنا و حوزه عمومی متعلق به شهر، قائل شد. در این صورت دیگر این ساختمان را نمیتوان صرفاً بنا نامید، بلکه این بنا / فضاي شهري به عنوان شکل شناوري از بنا و فضاي شهري، به بخشی تفکیکناپذیر از شهر تبدیل میشود و لاجرم به همه شهروندان تعلق مییابد. بر این اساس، نزدیک بودن تالار شهر به فضاهاي مهم شهري مانند میدانها، از جمله مهمترین عواملی است که تاکنون در اکثر شهرهاي دنیا مورد توجه معماران و مدیران شهري قرار گرفته است. این پژوهش به معرفی تالار شهر به عنوان بستري براي تعاملات اجتماعی ساکنان و اهل شهر در قالبی مفهومی و کارکردي می پردازد.

 

روش تحقیق

 

در این تحقیق با این پژوهش به روش تحلیل محتوا و ترکیبی از استنتاج استقرایی (از نمونه مورد مطالعه به نظریه) و قیاسی (از نظریه به نمونه مورد مطالعه) ومفاهیم بازشکافت خواهند شد . در این پژوهش، ابتدا به روش کمی نظریه هاي موجود در مورد فضاهاي تعاملی در فضاهاي شهري که مرتبط با منظر و سیماي شهري می باشد است مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، سپس با روش کیفی از نشانه شناسی بصري موجود در این نمونه ها به تحلیل اطلاعات فوق پرداخته و تالارشهر معرفی خواهد گردید. بنابراین پژوهش به صورت تلفیقی از کیفی و کمی به عنوان روش اصلی و بر پایه تحلیل توصیفی به عنوان روش مکمل بوده است.

 

مبانی نظري

 

تالار شهر سمبل و نهاد شهر و مرکز گردهمایی هاي عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهري است. نقش این فضا در اکثر شهرهاي دنیا ایجاد جاذبه و کنش براي همکاري مردم و فراهم آوردن زمینه هاي لازم براي ارتقاء کیفی و کمی خدمات و فضاهاي شهري است. در تالار شهر، آن دسته از تنگناها و گره هاي شهري مورد بررسی قرار می گیرد که دولت و نهادهاي دیگر شهري به تنهایی قادر به حل آنها نیستند. مهمترین مخاطبان تالار شهر، شهروندان شهرند. شهروندان که براي ظهور خلاقیت هاي

 

فردي و کسب تجربه ها و اندیشه هاي جدید فضاهایی مانند تالار شهر نیاز دارند. بنابراین با شناختی اصولی از کیفیت درونی عملکرد تالار شهر می بایستی شخصیت ممتاز بناي آن را در طراحی در نظر گرفت و در یک ترکیب فیزیکی مساعد که حاصل جانمایی متناسب در مجموعه می باشد، استغناي کامل اصلی تجمع و شوراها را در وجوه کالبدي مجموعه بناي تالار شهر منظور نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید