بخشی از مقاله


چکیده :

با توجه به اهمیت صنعت جهانگردی از لحاظ مبادلات فرهنگـی ،علمـی ،رونـق اقتصـادی،در آمـد زایـی وایجـاد فرصـت هـای شغلی،لذا بررسی عوامل مرتبط با صنعت، بهبود وگسترش آنها بسیار لازم و ضروری است. هتل به عنـوان یـک نمـاد فیزیکـی و معمارانه روز می تواند با طراحی وبرنامه ریزی درست و با در نظر گرفتن امکانات بهتر و بالا بردن کیفیت خدمات به رشد کیفی مقوله گردشگری کمک شایان توجهی نماید وبه عنوان یکی از عامل های مهم مرتبط با صنعت جهانگردی سـهم بـه سـزایی در زمینه جذب در آمدهای توریستی داشته باشد. بنابراین با توجه به کاستی های موجود یکی از اهـداف بهبـود گردشـگری بایـد برنامه ریزی و طراحی اقامتگاه ها و تفریح گاه ها باشد. در میان خطه آذر بایجان استان اردبیل از امتیازات و جاذبه های طبیعی در جلب توریست در سطح ملی و جهانی برخوردار است. شهر سرعین بـه دلیـل شـرایط خـاص جغرافیـایی همـه سـاله شـاهد جابجایی قسمتی از این مسافران به درون خود می باشد و از جمله مناطقی است که نیـاز بـه امکانـات رفـاهی و اقـامتی دارنـد. بررسی و تحلیل طراحی هتل در این مقاله با هدف شناسایی و بررسی کمبود ها و نیاز های موجود در مراکز اقـامتی و مصـادیق موجودواهمیت صنعت جهانگردی و نقش آن در بهبود وضع اقتصاد جهانی جوامع مختلف بـه عنـوان یـک راهکـار نـوین شـکل گرفته است. دراین مقاله سعی شده است پس از شناخت دقیق نوع مسافرین شهرستان سرعین و قصد اصلی این مسافرین و نیز کمبودها و نیازها، به شناخت عملکردی فضای هتل و تعیین نوع مطلوب هتل در وضعیت فعلـی شـهر و در نهایـت مکـان یـابی مناسب در محدوده مورد نظر بپردازیم.

کلمات کلیدی: هتل، گردشگری، شهرستان سرعین


1

-1 مقدمه:

هر عنصر معماری بی تردید در بستر و فضای اطراف خود شکل می گیرد. هتل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ما در طراحی آن باید به بافت و موقعیت شهری آن توجه کنیم. همچنین پیروی از قوانین شهری و منطقه ای الزامی می باشد. توجه به اقلیم از نکاتی است که مارا به سوی طرح بهینه و ماندگار هدایت می کند. در هر جای دنیا پرداختن به صنعت از هر نوع آن اصولا صرف نظر از اهداف اقتصادی و بر آورد نیاز های داخلی و خارجی، هدف اصلی توسعه همه جانبه است. یکی از صنایع مهم، صنعت گردشگری وجهان گردی می باشد .ولی آنچه این صنعت را با ویژگی هایش از سایر صنایع جدا می سازد،جنبه فرهنگی آن است زیرا بیشترین تبادل فرهنگی در آن انجام می گیرد.(اسلامی و موسوی،1389،ص.(12 سیر و سفر اعم از داخلی یا خارجی به منظور تنوع طلبی و سرگرمی چه گذراندن اوقات فراغت ،دید و بازدید و ملزومات کاری و... بخش جدایی نا پذیر زندگی اجتماعی انسانها می باشد و با پیشرفت حمل و نقل و وسایل نقلیه هوایی و زمینی و در یایی سیر و سفر راحت تر

æ رواج بیشتر پیدا کرده است.(منشی زاده،1379،ص.(34 شهر سرعین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی همه ساله شاهد جابجایی قسمتی از این مسافران به درون خود می باشد و از جمله مناطقی است که نیاز به امکانات رفاهی و اقامتی دارند.البته با وجود نقش مهمی که این شهر در زمینه جلب توریست ایفا میکند ،با کاستی های فراوان روبرو است. با اندک سرمایه گذاری

æ توجه می توان این منطقه را جهت استفاده توریست حتی برای چهار فصل سال آماده کرد. هتل به عنوان یک نماد فیزیکی و معمارانه روز می تواند با طراحی وبرنامه ریزی درست و با در نظر گرفتن امکانات بهتر و بالا بردن کیفیت خدمات به رشد کیفی مقوله گردشگری کمک شایان توجهی نماید وبه عنوان یکی از عامل های مهم مرتبط با صنعت جهانگردی سهم به سزایی در زمینه جذب در آمدهای توریستی داشته باشد ،ضمن آن که امنیت گردشگر و احساس آرامش او از همه چیز مهمتر است و وقتی در یک هتل راحتی امنیت خاطر باشد،بهترین بازدهی را دربرخواهدداشت.(میرجلیلی جعفر،1382،ص

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید