دانلود مقاله بررسی چند شکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های ترکمن ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

مقدمه

از حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش، انسان برای تامین نیاز خود، آمیزش اسب ها را بر اساس اهداف خود انجام داده است. این امر که به انتخاب مصنوعی معروف است سبب تغییر ژنتیکی در جوامع اسب ها و در نتیجه، تولید حیواناتی با توانایی های مورد انتظار بوده است

(مریدی و همکاران، .(۱۳۹۱ امروزه نژادهای مختلفی از اسب در جهان وجود دارد که از نظر نوع فعالیت، تیپ، رنگ، وزن، شکل و غیره با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند (گلشن و رجبی، .(۱۳۸۴ نژادهای بومی در هر کشور به عنوان سرمایه ملی تلقی گشته و حفظ و تکثیر آنها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. سرزمین پهناور ایران به علت شرایط خاص جغرافیایی دارای اقلیم های متنوعی است، در چنین شرایطی انتخاب های طبیعی و مصنوعی موجب شده است که نژادهای حیوانات اهلی با استعدادهای متنوع در این کشور بوجود آید (بهروزی نیا و همکاران، .(۱۳۹۰ ایران دارای حدود ۱۵۵ هزار رأس اسب می باشد. جمعیت های تشکیل دهنده اسب های بومی ایران شامل اسبهای عرب، ترکمن، کرد، و اسبچه خزر می باشد (مریدی و همکاران، .(۱۳۹۱ یکی از با ارزش ترین نژادهای اسب ایران، اسب ترکمن است. این اسب در منطقه شمال شرقی ایران در استانهای گلستان و خراسان شمالی توسط اقوام ترکمن پرورش می یابد. اندام متناسب، بدن کشیده و با ظرافت، اندام حرکتی مستحکم و در عین حال ظریف، نیم رخ صاف یا برجسته، بخلوق کوتاه، سینه باریک و پشت و کمر کوتاه و مستقیم، گردن طویل و به لحاظ وزنی میان وزن بودن از خصوصیات این نژاد است. اسب ترکمن دارای تیره های یموت،گوگلان و آخال تکه می باشد، که هر یک از این تیره ها نسبت به سایرین تفاوت های جزیی را از خود نشان می دهند ولی اکثرا از نظر کار آیی یکسان هستند (خلیلی، .(۱۳۸۷ روش های نوین مولکولی بر تجزیه و تحلیل ژنوم متمرکز است، تا عرضه و اطلاعات جدیدی را برای ارزیابی صفات مهم اقتصادی در حیوانات مزرعه ای فراهم آورد ( .( Madeja et al, 2004 یکی از صفات اقتصادی و مهم مورد اندازه گیری در اسبها سرعت دویدن آنهاست (خلیلی، .(۱۳۸۷ یکی از ژن های تاثیر گذار بر روی صفت دویدن اسبها، ژن میوستاتین است. این ژن برای اولین بار در اسب تاروبرد و بر روی کروموزوم ۱۸ شناسایی شد .(Hill et al, 2010) ژن میوستاتین از ۳ اگزون و ۲ اینترون ساخته شده است ( .( DOOʼ۲OLR et al, 2010 شواهد علمی اخیر اظهار دارند که ژن میوستاتین تنظیم کننده رشد ماهیچه اسکلتی در طیفی از گونه های پستانداران مانند اسب می باشد .(McPherron, and Lee, 1997) این ژن تنظیم کننده هم تعداد و هم رشد فیبرهای عضله می باشد .(HILL et al , 2011) براساس تحقیقات انجام شده آنالیز جایگاه ژن میوستاتین می تواند به شدت برای پیش گویی عملکرد حیوانات و تاثیر اصلاح نژاد بسیار سودمند باشد .(Hill et al, 2010) پژوهش در مکانیسم عمل میوستاتین نشان داده که میوستاتین به شدت شکل اندام استقامتی، بویژه در فرم غیر فعال آن تحت تأثیر قرار می دهد ( .(Tozaki et al, 2011 مطالعات دانشمندان نشان داده اسبهایی که فاقد آلل های وحشی ژن میوستاتین می باشند عضلات بزرگ و قابل توجهی دارند ( Cash .( et. al, 2009 جهش در ژن میوستاتین گونه های مختلف پستانداران با افزایش ماهیچه ها در ارتباط است که این موضوع می تواند قدرت عملکردی را افزایش دهد .( Deveaux et. al, 2001) جهش های طبیعی ژن میوستاتین اسب در اگزون، اینترون و نواحی تنظیمی شناسایی شده است .(Hill et al, 2010) بنابراین ژن میوستاتین در حیوانات اهلی به منظور پیش بینی عملکرد، شایستگی و موفقیت در رقابت می تواند از نظر تجاری مهم باشد، بدلیل اینکه ژن میوستاتین به افزایش فیبرهای عضلانی در طیف وسیعی از گونه های پستانداران کمک می کند. کاهش یا جهش میوستاتین در اطراف توالی کد کننده ژن میوستاتین باعث افزایش توده عضلانی در اسکلت، بویژه در شانه ها و ران ها می شود(.( Pherron, and Lee, 1997 و از این طریق باعث کمک در عملکرد بهتر سرعت در سگهای مسابقه ای با ژنوتیپ هتروزیگوت می شود(.( Mosher et. al, 2007 در پژوهشی در اسبهای تاروبرد ژن میوستاتین در ۳ گروه مخصوص سازمان دهی شد .(C:C ,C: T ,T:T) نتیجه گرفته شد که اسبهای دارای ژنوتیپ (T:T) در مسا فت های متوسط به بالا، اسب های دارای ژنوتیپ (C:T) در مسافت های متوسط و اسب های دارای ژنوتیپ (C:C) در مسا فت های کوتاه موفق تر هستند
.(Hill et al, 2010)

با توجه به اهمیت و تاثیر ژن میوستاتین بر سرعت اسب و اهمیت استفاده اسب ترکمن در مسابقات اسبدوانی و عدم بررسی ژن مذکور در اسب های بومی ایران به ویژه اسب ترکمن، تحقیق حاضر با هدف بررسی وجود چند شکلی ژن میوستاتین در اسب ترکمن صورت گرفته است.

مواد و روش ها

خونگیری

دراین آزمایش، از۱۰۳رأس اسب ترکمن موجود در استانهای گلستان و خراسان شمالی که ریجستر شده فدراسیون سوارکاری می باشند، به صورت تصادفی خونگیری به عمل آمد. خونگیری پس از مقید کردن اسب با روش های رایج از سمت چپ و با استفاده از ونوجکت ها ی وکیوم دار حاوی EDTA به میزان ۵ سی سی از رگ گردن انجام شد. نمونه های جمع آوری شده درمخزن حاوی یخ نگهداری و به آزمایشگاه ژنتیک دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد