دانلود مقاله تاثیر تقاضای شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تقاضای شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام گردید، ابزار گردآوری پژوهش، پرسشنامه توزیع شده بین ۲۰۵ نفر از پرسنل این شرکت به صورت تصادفی ساده میباشد.و روش اجرای این پژوهش نیز توصیفی و همبستگی می باشد .داده ها در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS تجزیه و تحلیل گردیدو نتایج بهدست آمده نشان میدهد که متغیر تقاضای شغلی دارای اثر مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق فرسودگی شغلی بر نتایج سازمانی است و درصد قابل توجهی از تغییرات آن را تبیین میکند. در مجموع دو متغییر تقاضای شغلی و فرسودگی شغلی((۰/۶۵ از واریانس نتایج سازمانی را پیش بینی نمودند.

واژههای کلیدی: تقاضای شغلی،فرسودگی شغلی، نتایج سازمانی،شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

-۱ مقدمه

امروزه، مسئله فرسودگی شغلی یکی از رایج ترین مشکلات در محیط های کاری است، متأسفانه این وضعیت در دنیای شغلی و زندگی نوین بسیار رایج است و فرسودگی شغلی به عنوان سازه ،محصول عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند نقش مؤ ثری در کنترل آن ایفاء کند . با آگاهی از میزان و چگونگی عوامل موثر و دخیل در فرسودگی شغلی کارمندان و داشتن بینش لازم در این زمینه، مدیران قادر خواهند بود ، تدابیر لازم را برای کاهش عوامل فرسودگی به دست آورند،به عبارت دیگر ، اصلاح رو شهای مدیریتی که منجر به ایجاد تغییرات مناسب در محیط کار می شود، به نوبه خود می تواند، میزان احساس فرسودگی شغلی کارمندان و همچنین ، عوارض ناشی از آن مانند؛ تأخیر، غیبت های متوالی، استعفاء و ترک محل کار را کاهش دهد. کار و انسان دو جزء اصلی و جدایی ناپذیر هستی اند که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند، نبود تطابق و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کاری که او انجام می دهد، یا مسئولیتی که به عهد ه وی نهاده می شود، سبب بروز مسائل و مشکلات بسیاری می شود، که از آن جمله می توان به بروز آسیبهای جسمانی و روانی و پدیده فرسودگی شغلی اشاره کرد . این امر سبب پائین آمدن بهره وری نیروی کار می شود.[۱] اولین بار اصطلاح فرسودگی شغلی در ادبیات پژوهشی در سال ۱۹۷۴ توسط فرویدنبرگ به کار گرفته شد .وی پدیده ی فرسودگی شغلی را در کارکنانی که حرفه های یاری رسانی داشتند مورد بررسی قرار داد ..[۲] فرسودگی شغلی، طولانی شدن واکنش نسبت به هیجان و محرکات تنش زای بین فردی در شغل است و با ابعاد خستگی و بی کفایتی توصیف میشود.[۳]

-۲ بیشینه تحقیق

مهاجر در پژوهش خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی ، سابقه شغلی و میزان حقوق ماهیانه با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز، به این نتیجه رسید که بین سابقه شغلی، میزان حقوق ماهیانه، ابعاد شخصیتی برون گرایی، با وجدان بودن و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت مشاهده شد . همچنین ، بررسی نشان داد که بین دبیران زن و مرد مورد مطالعه از لحاظ فرسودگی شغلی تفاوت معنا دار وجود دارد و فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است .[۴]

مددیان پاک ( ( ۱۳۸۳ در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی، تیپ های شخصیتی و رضایت شغلی در بین پرستاران با تعداد نمونه ۱۲۰ نفر از پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرج که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، به این نتیجه رسید که بین میزان فرسودگی شغلی و میزان رضایت شغلی رابطه ی منفی ( -۰/۴۹) وجود دارد .[۵]

صابری ( ( ۱۳۸۷ تحقیقی تحت عنوان ارزیابی فرسودگی شغلی مدیران و عوامل مؤثر بر آن در صنایع شهرستان کاشان انجام داده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که سن ، نوع منطقه صنعتی ، نوع پست مدیریتی و میزان حقوق ماهیانه تأثیری بر فرسودگی شغلی نداشته است . همچنین فرسودگی شغلی با سابقه ی کار و تعداد کارگران رابطه ی عکس و با ساعات کاری در هفته رابطه ی مستقیم داشته است .[۶]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد