دانلود مقاله تاریخ بیزانس

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

امپراطوری روم شرقی یکی از بزرگترین ایجاد کننده مشکلات برای رم غربی در قرون ۳ و۴ بود زیرا فرهنگ شهر نشینی در آنجا بهتر جا افتاده بود و اولین یورش هایی که به رم انجام شد ارزش های رم را بهتر نشان می دهد.

در قرن پنجم تجاوزهای متعددی که به بخش غربی امپراطوری می شد باعث فتح آن شد ولی باعث شد که بخش شرقی فقط مجبور به پرداخت باج شود. تئو دوسیوس دوم دیوار های شهر کنستانتین پل را غیر قابل نفوذ کرد و آن را از فتح شدن با توجه به حملاتی که توسط اقوام خارجی به آن تا سال ۱۲۰۴ می شد حفظ کرد. بخشی از امپراطوری او توسط هون ها به رهبری آتیلا مورد تهاجم واقع شده بود. تئودوسیوس به آنها طلا داد و به این وسیله آنها را داخل در تجارت کرد و به تجارت با این بربرها پرداخت. جانشین او مارسین این روش را ادامه نداد ولی توجه آتیلا به امپراطوری رم غربی جلب شد تا این که در ۴۵۳ مرد.

امپراطوری او فرو پاشید و کنستانتین پل برای همیشه از تهدید های او خلاص شد و ارتباطی سودمند را با بازماندگان هون ها برقرار کرد و انها به عنوان سرباز مزدور در ارتش امپراطوری بیزانس در قرون بعدی می جنگیدند.
در این زمان حاکم واقعی کنستانتین پل جنرال اسپر بود. لئوی اول شهرا از تصرف بربرهای نیمه وحشی ایسائوری که در اطراف رم زندگی می کردند نجات داد. اسپر و پسرش آردابر در توطعه و آشوبی در سال ۴۷۱ کشته شدند و به این ترتیب کنستانتین پل برای قرون متمادی از سیطره و تسلط خارجیان رهایی یافت.

لئو همچنین اولین امپراطوری بود که از طریق منصب نظامی به تاج و تخت نرسید و بر خلاف رسومات رم باستان به وسیله اسقف اعظم کنستانتین پل این مقام به او داده شد. به مرور زمان این روش رواج پیدا کرد و در قرون وسطی تاج گذاری به وسیله یک شخصیت مذهبی کاملا جانشین روش باستان شد.

هنگامی که امپراطوری رم غربی در ۴۷۶ سرانجام از هم پاشید زنون در امپراطوری رم شرقی حکومت می کرد و در این هنگام یک فرمانده بربر به نام ادوآکر در رم غربی امپراطور رمولوس آگوستولوس را برکنار کرد بدون این که دست نشانده ای را جایگزین او کند.

در ۴۶۸ لئوی اول تلاش کرد که دوباره آفریقا را از واندال ها پس بگیرد ولی به سختی شکست خورد که این نشان می داد که توانایی نظامی امپراطوری رم شرقی تا جه اندازه کا هش یافته است. هنگامی که امپراطوری رم غربی در حال محدود شدن به ایتالیا بود، بریتانیا به دست آنگلوساکسون ها و اسپانیا به دست ویزیگوت ها و آفریقا به دست واندال ها و فرانسه نیز به دست فرانک ها افتاد

.
تلاش زنون برای احیای مجدد ایتالیا فقط به مذاکره با تئودوریک رهبر استرو گوت ها محدود شد و زنون او را به عنوان رهبر ایتالیا برگزید.

بعد از مرگ ادوآکر در ۴۹۳، تئودوریک که دوران جوانی خود را در کنستانتین پل بود قدرت را در ایتالیا به دست گرفت و او نشان داد که قدرتمندترین پادشاه ژرمن در آن سال ها است اما جانشینان او بسیار از او ضعیف تر بودند و پادشاهی آن ها در ایتالیا در دهه ۵۳۰ رو به ضعف رفت.
در ۴۷۵ زنون با توطعه ای از سوی باسیلیکوس از سلطنت خلع شد اما بعد از بیست ماه زنون مجددا امپراطور گردید اما او مجبور بود با تهدید های ایسائوری ها به رهبری آیلو و لئونیتوس که ادعای امپراطوری داشت مقابله کند. قدرت و اهمیت ایسائوری ها در هنگامی که یک فرمانده رمی الاصل به نام آناستازیوس اول در ۴۹۱ امپراطور شد به پایان رسید و به طور قطعی آنها را در ۴۹۸ پس از یک جنگ طولانی شکست داد.

آناستازیوس خود را به عنوان یک رهبر و اصلاح طلب توانمند نشان داد. او سیستم ضرب سکه زمان کنستانتین اول را با به طور قطعی مشخص کردن میزان وزن سکه های مسی تکمیل کرد. این سکه ها در اغلب معاملات روزمره استفاده می شدند. او همچنین سیستم مالیاتی را اصلاح کرد. در زمان مرگ او خزانه دولت شامل ۳۲۰۰۰۰ پوند طلا می شد.

زمان حکومت ژوستی نین اول که از ۵۲۷ شروع می شود دورهای است که در آن شاهد پیروزی هایی برای گسترش پادشاهی و اصلاح قلمرو روم هستیم . همچنین در قرن ششم شاهد شسروع یک سرس نزاع ها میان امپراطوری بیزانس و دشمنان سنتی آن از قبیل ایرانی ها ،اسلاو ها و بلغارها نیز هستیم .

بحران های مذهبی از قبیل سوالاتی که در مورد مسیحیت تک جوهری وجود داشت و همچنین سوالاتی که در مورد خود امپراطوری مطرح بود ژوستی نین را به این سمت برد که کنترل موثری را در این زمینه همانند دوره ژوستن انجام دهد . پیش از این ژوستی نین یک افسر اصلاح طلب در ارتش امپراطوری بود و رهبری محافظان آناستا زیوس اول را بر عهده داشت و پس از مرگ آناستا زیوس خود را امپراطوز نامید . ژوستس نسن فرزند یک روستایی اهل ایلیری کوم بود .

ژوستی نین یکی از شجاع ترین افراد زمان خود بود و در فکر احیای مجددی اعمال قدرت روم بر جهان مدیترانه بود . او سیستم اجرایی و قوانین را به کمک سر داران بر جسته ای از قبیل بیلیزاریوس و نارسس اصلاح کرد و موقتاً بخش هایی از قلمرو از دست رفته روم را دو باره در غرب به دست آورد و بیشتر ایتالیا و شمال آفریقا و بخش کوچکی در جنوب اسپانیا را تصرف کرد .
در سال ۵۳۲ ژوستی نین برای تأ مین امنیت مرزهای شرقی امپراطوری پیمان صلحی ابدی با پادشاه امپراطوری ایران ، خسرو اول ساسانی امضاء کرد . هر چند که باید سالیانه مبلغی طلا به عنوان باج می پرداخت .
فتوحات ژوستس نین در غرب از ۵۳۳ آغاز شد . هنگامی که بیلیزاریوس برای گرفتی قلمرو امپراطوری در شمال آفریقا با نیروی کوچکی در حدود ۱۸۰۰۰هزار نفر که بیشتر سربازان مزدور بود فرستاده شده بود . این توسعه طلبی ممکن بود به شکست انجامد و این تلاش تازه نیاز به موفقیت داشت و از طرفی پادشاه واندال ها در کارتاژ نیروی لازم را نداشت و حمایت نشد و این به بیلیزاریوس کمک کرد.
واندال ها پس از دو در گیری تسلیم شدند و بیلیزاریوس به کنستانتین پل برگشت در حالی که آخرین پادشاه واندال ها گلمیر زندانی او بود و جشن پیروزی برگزار کرد. به هر حال ممکن بود فتح شمال آفریقا تثبیتش چند سالی بیشتر به طول انجامد اگر قبایل محلی مستقل تا ۵۴۸ تسلیم و مطیع نمی شدند.

در ۵۳۵ ژوستی نین عملیات جنگی بلندپروازانه اش را برای فتح مجدد ایتالیا ادامه داد که در آن زمان تحت تسلط استروگوت ها بود.
او ارتشش را از راه خشکی به دالماتیه اعزام کرد و سپس به وسیله کشتی نیرو های او تحت فرماندهی بیلیزاریوس در سیسیل پیاده شدند و ایسلند را نیز بدون مشکل زیادی فتح کردند. پیشروی در ایتالیا ابتدا با پیروزی همراه بود و شهر های بزرگی از قبیل ناپل، رم و همچنین پایتخت آن راونا یکی پس از دیگری فتح شدند.

گوت ها ظاهراً شکست خوردند. بیلیزاریوس در۵۴۱ از سوی ژوستی نین فراخوانده شد و او پادشاه استروگوت ها را به عنوان زندانی در بند به کنستانتین پل با خود برد. به هر حال استروگوت ها و حمایت کنندگان آن ها به زودی تحت رهبری یک فرد توانمند به نام توتیلا به هم دوباره پیوستند.
از جنگ با گوت ها که محاصره های خسته کننده و نزاع و عقب نشینی بود و بتعث تحلیل رفتن بیشتر منابع مالی ایتالیا و بیزانس شده بود فقر برای حومه شهرها به وجود آمد.
بیلیزاریوس از سوی ژوستی نین فرخوانده شد چون نسبت به فرماندهی بیلیزاریوس اعتمادش را از دست داده بود و به نظر می رسید در این موقعیت حساس بیزانس در حال از دست دادن آن موقعیت هایی بود که به دست آورده بود.
در زمان فرماندهی بیلیزاریوس در تهیه نیروی کافی مالی و حمایت لوژستیک از سربازان ناامید غفلت شد و پس از آن در تابستان سال ۵۵۲ ژوستی نین یک نیروی ۳۵۰۰۰ هزار نفره از سربازان آسیایی و ژرمن که مزدور بودند تدارک دید تا به تلاش فزاینده ای دست بزند.
نارسس که فردی زیرک و دیپلماتیک بود به فرماندهی انتخاب شد. توتیلا در گالریوم شکست خورد و کشته شد و جانشین تو تیلا تئیاس به طور قطعی در جنگ با مونس لاکتریوس در مرکز ایتالیا در در اکتبر سال ۵۵۲ شکست خورد.

علی رغم مقاومت هایی که از سوی گروه های کمی از گوت ها می شد و دو تهاجم بعدی که به وسیله فرانک ها و آلمانی ها انجام شد جنگ برای فتح مجدد جزیره ایتالیا به پایان رسید. بر نامه ژو ستینین برای توسعه فتوحات

ادامه یافت تا هنگامی که ارتش بیزانس توانست بخش کوچکی از اسپانیا را از ویزیگوت ها پس بگیرد. همچنین پس از این بخش اصلی جزایر مدیترانه تحت تسلط بیزانس بودند.
به کنار از این فتوحات ژوستی نین قوانین رم باستان را به روز کرد که هیئتی حقوقی آن را به صورت مجموعه ای در آوردند. آنچه در این قابل ملاحظه است این است که این قوانین به لاتین نوشته شدند و این زبان کهنه گردیده بود و حتی خود نویسنده به طور ناقص می توانست این مجموعه از قوانین را درک کند.
ایا صـو فیـه

مهمترین بنای دوره امپراطوری بیزانس کلیسای بزرگ ایاصوفیه است و شهرت آن به خاطر گنبد مرکزی بزرگش است و این طراحی از هنر سریانی گرفته شده است و این نوع طرح نشاندهنده ارطباط میان کلیسا و بهشت و آسمان است.

به طور دقیق ترکیب پیچیده طرح ایاصوفیه در ساختمان های بعدی تکرار نشد و تا این زمان هم تکرار نشده است. به هر حال تمام کلیسا های بیزانس مبنای ساختار و طراحی آن بر روی یک گنبد بزرگ در مرکز بود. طرح این کلیسا ها از یک نظم خاص پیروی می کرد و رابطه نزدیکی میان طرح و دکور و آدابی را که در کلیسا انجام می شد به وضوح نشان می داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد