دانلود مقاله تجارت غیر اخلاقی

word قابل ویرایش
50 صفحه
8700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

تجارت غیر اخلاقی

توسعه چیست؟
هنگامی که به توسعه و پیشرفت می‏اندیشیم معمولاً ابتدا توسعهء اقتصادی که نیازهای مادّی را برآورده می‏سازد و شاید اکثراً با رشد تولید ناخالص ملّی سنجیده می‏شود نظر ما را به خود جلب می‏نماید. ولی آیا مفهوم توسعه و پیشرفت تماماً همین است و آیا اقتصاد معیار و میزان همه چیز می‏باشد؟ بدیهی است که امر توسعه می‏بایستی نه فقط شامل پیشرفت مادّی باشد، بلکه باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گیرد. مثلاً یک جامعهء توسعه یافته و پیشرفته می‏بایستی دارای یک نظام قانونی مؤثّر باشد که از طریق سال‏ها عملکرد پارلمانی و تفسیرهای قضائی شکل گرفته باشد. ولی علی‏رغم میزان زیاد سرمایه‏گذاری انسانی و هزینه‏های مربوطه در این راستا، اقتصاددانان هرگز آن را سرمایه ندانسته و جزو برآوردهای خود به حساب نمی‏آورند. از آنجایی که توسعه دارای یک چنین ابعاد اجتماعی است بنا بر این هر جامعه می‏بایستی توسعه را از دیدگاه خود تعریف نماید تا نمایانگر فرهنگ، اهداف و ارزش‏های زیربنایی آن جامعه باشد.

همچنین امر توسعه دارای بُعد معنوی، اخلاقی و روحانی نیز می‏باشد. در نهایت، ارزش‏های اوّلیهء انسانی است که زیربنای روابط و انسجام اجتماعی را تشکیل می‏دهد. یعنی طرز تفکّر ما نسبت به دیگر مردمان بر چگونگی روابط ما با آنها در زمینه‏های مختلف اجتماعی و اقتصادی اثر می‏گذارد. در جامعهء بیولوژیکی یا در بین حیوانات، غریزه و کیفیّات ژنیتیکی روابط را مشخّص می‏سازد ولی در بین انسان‏ها این روابط اکثراً تحت تأثیر ارزش‏هایی است که بر اثر تعلیم و تربیت از طریق خانواده، دین، مدرسه و یا صرفاً تجربهء زندگی در جامعه فرا گرفته می‏شود. اگر بخواهیم جامعه را به نحوی پایدار از نو سازمان دهیم می‏بایستی از ارزش‏های اوّلیهء آن آغاز کنیم.

تعریف پایدار و بادوام بودن در مورد توسعه چندان آسان نیست ولی مستلزم رعایت تعادل، هم در جامعهء کنونی و هم در طیّ زمان‏های آینده می‏باشد. پایدار و بادوام بودن یک توسعه و پیشرفت هدفی نیست که بتوان به آن نائل گردید، بلکه یک فرآیند پویاست که هم رعایت تعادل بین قسمت‏های مختلف جامعه، و همچنین بین جامعه و طبیعت را ایجاب می‏نماید و هم به امکان حفظ این تعادل در آینده نظر دارد. از یک نظر توسعهء پایدار مانند پرواز هواپیماست که مستلزم عملیاتی صحیح و به موقع می‏باشد. یعنی نیروهای متعدد وقتی در یک جهت به طور صحیح عمل نمایند قادرند یک هواپیما را از زمین بلند نمایند، بالعکس نیروهای مختلف غیر ثابت و ناهمآهنگ می‏تواند پیشرفت را در جهتی ناپایدار سوق دهد. در واقع شاید آسان‏تر باشد که به جای سعی در شناخت کیفیت توسعه پایدار، بکوشیم نیروهایی را که موجب عدم پایداری یک توسعه می‏گردد شناسایی نموده آنها را کاهش دهیم.

تقریباً با هر ملاک و معیاری که بسنجیم اکثر برنامه‏های توسعه در حال حاضر ناپایدار است. نظام‏های اقتصادی که صرفاً بر نیازهای جسمانی و پیشرفت مادّی متکی هستند و فاقد بعد اخلاقی می‏باشند از ارائهء نتایج مطلوب عاجز بوده‏اند. امروزه مشکلات اجتماعی و محیط زیست نمایانگر شکست نظام‏های اقتصادی ماست که مسئول بسیاری از پی‏آمدها و زیان‏های واقعی می‏باشند، اکثراً به خاطر آن که آینده را نادیده گرفته‏اند، حال آنکه به دروغ تظاهر به موفقیّت اقتصادی می‏نمایند. دیدگاه مادّی کوتاه مدّت ما نه فقط زیان مالی به بار آورده، بلکه زیان‏های دیگری مانند از دست رفتن منابع، مشکل آلودگی محیط زیست و مسائل انسانی و اجتماعی نیز به دنبال داشته است. در حالیکه محدودیّت‏های طبیعی کرهء زمین به طور فزاینده‏ای امکانات توسعه را محدود می‏سازد، نیاز اخلاقی به رفتاری مسئولانه‏تر به نحو روزافزونی احساس می‏گردد.

مفهوم توسعهء پایدار نمایانگر یک موضع اخلاقی از عدالت و همبستگی بین افراد یک نسل و بین نسل‏های مختلف می‏باشد. این دید اخلاقی رفتار کنونی را که بار را بر دوش نسل آینده انداخته و یا امکانات را برای نسل آینده تقلیل می‏دهد محکوم می‏نماید. به این ترتیب این موضع یک بینش دراز مدّت و یک دیدگاه وسیع و یک‏پارچه از تمامی نظام‏های انسانی و طبیعی ارائه می‏دهد. همچنین پایدار بودن مستلزم رعایت اعتدال نیز می‏باشد.

چنانچه حضرت بهاءالله بیش از صد سال پیش اخطار فرمودند: ان التمدّن… یصیر مبدأ الفساد فی تجاوزه کما کان مبدأ الاصلاح فی اعتداله۱ (مضمون بیان : تمدّن اگر از حدّ اعتدال بگذرد منشأ فساد می‏گردد همانگونه که موجب اصلاح می‏گردد هنگامی که در حدّ اعتدال نگهداشته شود). امروزه روشن شده است که نظام طبیعی کرهء زمین از نظر تحمّل پی‏آمدهای جامعهء مدرن تنها ظرفیت محدودی دارد. بنا بر این بسیاری از فعّالیّت‏های بشری در زمینهء توسعه و پیشرفت باید در حدّ اعتدال نگهداشته شود تا با این محدودیّت سازگار باشد.

به این ترتیب برای آنکه توسعه بتواند دوام لازم را داشته باشد می‏بایستی ارزش‏های اخلاقی مناسب را در تمام سطوح جامعه به کار گیرد. هر فردی می‏بایستی از طریق تعلیم و تربیت و تحقیق و تحرّی فردی ارزش‏ها یا موازین اخلاقی را که بتواند در زندگی راهنمای او باشد فرا گیرد. این ارزش‏ها باید شامل اهداف فردی برای تلطیف شخصیت و ایمان به اهداف اجتماعی در جهت پیشبرد تمدّن بشری باشد. شناخت این حقیقت که منافع فرد از منافع کلّی جمع ناشی می‏گردد می‏تواند روح خدمت به دیگران را در جامعه تقویّت نماید. امروزه جامعهء بشری

نیازمند رستگاری جمعی است، نه آنکه آن رستگاری در گرو منافع فردی باشد. نیل به یک توسعهء پایدار مستلزم آن است که بسیاری از مردم جوامع مرفه به خاطر هدفی بزرگتر و برای حفظ منافع نسل‏های آینده فداکاری نموده از بعضی مزایای کنونی خود صرفنظر نمایند. انگیزه این اقدام می‏تواند اعتقاد به اهداف، آرمان‏ها و ارزش‏های روحانی باشد که اساس واقعی تعهد به پیشبرد تحوّلاتی است که جامعه بدان نیاز دارد. امروزه این تعهد به بهترین وجه خود، به صورت احساس اهل عالم بودن بر اساس شناسایی وحدت عالم انسانی می‏تواند ظاهر گردد.
خانواده نقش مهمّی به عهده دارد، چه که در درون خانواده است که تربیت نسل جدید که شخصیت افراد را شکل می‏دهد و ارزش‏های اجتماعی و اخلاقی اوّلیّه را ایجاد می‏نماید آغاز می‏گردد. انتقال فرهنگ، اخلاق و ارزش‏های معنوی از نسلی به نسل دیگر جنبهء اصلی یک پیشرفت پایدار می‏باشد. جامعه‏ای که نتواند میراث فرهنگی خود را منتقل سازد محکوم به فناست.
از خصوصیات یک جامعهء پایدار وجود احساس همبستگی در آن جامعه است که اطمینان می‏دهد که هر فردی دارای موقعیت شریفی در جامعه می‏باشد و در عین حال نیازهای نسل‏های آینده که هنوز متولّد نشده‏اند نیز محترم شمرده می‏شود. ارزش‏های کنونی بازار همانند مکتب داروینیسم بر بقای اصلح و کارآیی اقتصادی تأکید دارد. بدیهی است که این اعتقاد حاکی از آن است که غیر اصلح نباید بقایی داشته باشد که این تز در جوامع امروزی اخلاقاً ناپذیرفتنی است. ما در جامعه استخدام را خصوصی کرده‏ایم ولی بیکاری و سایر نیازهای اجتماعی را مسئولیّت بخش عمومی می‏دانیم. پس جای شگفتی نیست اگر تجارت‏ها موفّق هستند ولی دولت‏ها در زیر بار وام‏های سنگین قرار گرفته‏اند. ولی این وضع نمی‏تواند پایدار باشد. ما

می‏بایستی اصول یک توسعهء موفّق را با حداکثر استفاده از استعدادهای انسانی موجود در جامعه از نو شناسایی نماییم. اگر ثروت را نه فقط منابع مادّی، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روحانی زندگی نیز بدانیم در این چارچوب جدید، نقش اساسی نهادهای اجتماعی اینست که امکانات آموزش و پرورش را برای هر فرد تأمین نمایند و آن گاه به او امکان دهند تا از استعدادها و مهارت‏های خود در جهت منافع خود و جامعه استفاده نماید. کار تنها یک فعّالیّت اقتصادی نیست، بلکه دارای ارزش اجتماعی و روحانی نیز می‏باشد و می‏بایستی با این دید وسیع به آن نگریست. این امر نیز حائز اهمّیّت است که جهت حفظ پایداری و تداوم توسعه و به عنوان بازتابی از مفهوم شهروندی جهانی، در تصمیم‏گیری‏های محلّی نیز دیدگاه جهانی در نظر گرفته می‏شود.

همچنین جهت نیل به یک پیشرفت پایدار، هر گروه فرهنگی و قومی نیازمند ارزش‏های اخلاقی می‏باشد. این گروه‏ها به جای اینکه از ترس و تعصّب خود را از یکدیگر جدا سازند، باید تنوّع و متفاوت بودن یکدیگر را به عنوان جزئی از وحدت در کثرت شکوهمند نژاد بشری ارج بنهند. هر گروهی باید غنای فرهنگی خود را حفظ کرده در پیشبرد آن کوشا باشد و آن را کمکی به فرهنگ کلّی‏تر و بزرگ‏تر جهانی که جامعهء پایدار آینده خواهد بود بداند.

ارزش‏های اخلاقی باید در چهارچوب تجاری و اقتصادی جامعه وارد گردد. کمبودی که ملاحظه می‏شود اصولاً یک مشکل ساختاری است. امروزه در چهارچوب قانونی تجارت، تنها ملاک موفّقیّت که مدیران در مقابل آن مسئول هستند سود کسب شده برای سهام‏داران می‏باشد و هر مدیر شرکتی که در این امر غفلت ورزد به سرعت از کار بر کنار خواهد شد. شرکت‏های بزرگ تجاری هیچ‏گونه تعهّد مثبتی برای خدمت به جامعه و یا ایفای نقش اجتماعی دیگری ندارند. بسیاری از مردمی که در امور تجاری فعّال هستند ممکن است شخصاً دارای استانداردهای عالی اخلاقی باشند ولی در حال حاضر در چهارچوب این مشکل ساختاری اسیر شده‏اند زیرا ساختار تجاری؛ غیر اخلاقی و مادّی است.

حکومت یا بعد ملّی نیز نهاد دیگری است که نیاز به ارزش‏های اخلاقی در آن، احساس می‏گردد. ما به خوبی می‏دانیم که برای نیل به یک پیشرفت پایدار چه اقداماتی لازم است. خط مشیی که در کنفرانس محیط زیست ریو دوژانیرو به نام طرح ۲۱ به تصویب رسید مثال خوبی است. به طور مکرّر خاطرنشان شده که آنچه فقدانش حس می‏شود یک ارادهء سیاسی است که بتواند این امور را به مرحلهء اجرا درآورد. ارادهء سیاسی و شهامت رهبری از ارزش‏های اخلاقی سرچشم می‏گیرد. به کارگیری افراطی حاکمیت ملّی یک نوع خودخواهی ملّی به شمار می‏رود. آنچه که امروزه در روابط بین کشورها مورد نیاز است وجود یک احساس قوی‏تر مسئولیّت جمعی و در نظر گرفتن منافع مشترک است. منافع ملّی واقعی در دراز مدّت فقط می‏تواند در منافع مشترک یک نظام جهانی همآهنگ حفظ گردد. ملّت‏ها باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و با هم مشورت نمایند، نه اینکه روابطشان فقط متّکی بر قدرت باشند.

بنا بر این ارزش‏های معنوی تنها به فرد مربوط نمی‏گردد، بلکه سطوح بالاتر نهادهای بشری نیز می‏بایستی ارزش‏های اخلاقی را ارج بنهند و عملکردشان بر اساس آن باشد. جامعه دارای یک جنبهء مشترک روحانی می‏باشد که مانند روحی در بدن‏های متعدد است. در واقع این اتّحاد خود یکی از ویژگی‏های برجستهء خاص بشریت است که به نحو فزاینده‏ای در تکامل آیندهء بشر به سوی یک جامعهء جهانی پایدار، نمودار و آشکار خواهد گردید.
تجارتBTOC
(Business to Customer)فروشنده به مصرف کننده بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوعBTOCرا خرده فروشی تشکیل می دهد . این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کردو اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالا ازشیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کردBTOC. از حدودپنج سال پیش با راه اندازی سایتهایی چونamazonوCDNOWآغاز شد .

jeff Bezorموسس شرکتamazonسایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی .
در تجارت الکترونیکیBTOCدر یک طرف معامله تولید کننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد . موفقیت در این مدل بسته به تجربیاتی است که به مشتری ارایه میشود . باید به مشتری سرویسهایی ارایه شود که درمد ل سنتی به آنها خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد.
شرکتهایی نظیرamazon و relروی شهرت خود محیط نیرومندonlineرا تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب کنند . شکل دیگر ، تجربیاتonlineمشتری به درست انتخاب شود . متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد .

پس از هک شدن بسیاری از وب سایتهای خرده فروشان اینترنتی مانندcreditcards وeggheadوegghead … بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند ، که این امر باعث کاهش معاملات الکترونیک در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده . اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاههای onlineاستفاده می کنند .
هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرا نمی گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله میشود . هم اکنون سازمانهایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارایه می کنند اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیافتاده است . حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است .
تجارتCTOC
(Consumer to Consumer)مصرف کننده با مصرف کننده در این مدل تجارت الکترونیکی مزایده ها و مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد .مدلCTOCشبیه به نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه و یاشبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است ایده اصلی این مدل اینست که مصرف کنندگان بایکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند ebayغول حراجیonlineبزرگترین نمونه اولیه مدلCTOCاستEbeyخود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطه ای بین خریداران فروشندگان به ارایه محصولات در حراجی Onlineعمل می کند . به عنوان مثالEbeyاجازه می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را درحراجی قرارا دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام شده اظهار نظر کنند .
. سایتهای اینترنتی دیگر نظیرAutobyutel. وCarsmartنمونه هایی از مدلTCOCمی باشند .
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدلCTOCتوسط کاربران اینترنتی برای فروش کالاهای مورد نظر خود مورد توجه قرار گرفته است .
تجارتCTOB
(Consumer to Business)مصرف کننده با فروشنده
در حالیکه بازار مصرفOnlineروز به روز در حال گسترش است بسیاری از خریداران در یافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده بوده و ممکن است آنان را غوطه ور کند . چراکه وقتی مصرف کنندگان سایتهایی را در ارتباط بافروش محصول مورد نظر خود می یابند یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است .
بنابراین برای راحتترکردن امر خرید نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتیonlineاست که ار آن آژانسهایOnlineمانند واسطه هایی بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش می ککنند خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان کمک کنند اساس کار آنهای مبتنی بر مدلCTOBاست برای این که مدل این آژانس های فروش به سوددهی منتهی شود باید از یک استراتژی فروش استفاده کنند مانندPricelinePriceline که خود را با این استراتژی تطبیق داده است .
تجارتPTOP
(Peer to peer)نقطه به نقطه
مدل تجارت الکترونیکیPTOPبرای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که مشهورترین آنها سرویسی به نامPaypalاست تجارتPTOP در چهارچوبی کارمی کند که افراد بتوانند به طور مستقیم باهم پول ردو بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو دررو به عهده دارد فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیر حضوری سهیم می کند . قبل ازPaypalبسیاری از تاجرانonlineدر قدو قواره های متفاوت پرداخت مشتری ها را از طریق حساب کارتهای اعتباری تجارت دریافت می کردند .
با استفاده از سخت افزارMondexکه زیر مجموعهMastercarMastercard است کاربران قادرند نقل و انتقالات الکترونیکی پولی خود رانجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر منتقل کنند نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فن آوریGSMکه استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپاست فن آوری دیگری تحت عنوان پروتکل به کارگیری نرم افزار کاربرد از طریق تجهیزات بی سیم(Wireless Application)که به اختصارWAPنامیده میشود جایگزین میشود در این شیوه جدید هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط میود و می تواند نرم افزارها مورد نیاز کاربر خود را رو ی کامپیوتر مذکور فعال کند به این ترتیب استفاده کننده می تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده(VAN)) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است ارسال ویا دریافت کند .

تجارتBTOA
(Business to Aministration )فروشنده با اداره این نوع تجارت الکترونیکی شامل تمامی مبادله های تجاری مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است که میتوان در این گروه گنجاند .تجارتBTOAدر حال حاضر دوران کودکی خود را طی می کند ولی در آینده ای نزدیک زمانی که دولت ها به ارتقا ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد
تجارت CTOA
(Consumer to Administration)مصرف کننده با اداره
مدل تجارت الکترونیکیCTOAهنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواعB2وBTOABTOA دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمکهای مردمی پرداخت مالیات بردرآمد نو هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام میشود گسترش خواهند داد .
با تجربه و آزمایش تمام مدلهای تجاریonlineکه تاکنون بیان شد مشخص است که با وجودی که تجارت الکترونیک پدیده ای تقریبا جدیدو نوپاست اما بسیار فعال است . دانشمندان صنعتی معتقدند که یافتن منابع درآمد.Onlineمطمئن با سعی و خطا آزمایش میشود مدلهایBTOCوBTOBبیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند ولی مدل های دیگرهنوز در حال تعدیل استراتژی هایشان هستند و روشهایشان را گسترش می دهند به هرحال عاقلانه است که ما راجع به ۵ سال ابتدای کار تجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتدای زندگی یک کودک بیندیشیم .
تجارت الکترونیک در ایران مانند سایرکشورها دارای شرکتهای بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته هستند . هدف این شرکتها از ایجاد پایگاه ها در اینترنت تموسعه صادرات است مانند شبکه اطلاعات صنعتی به آدرسWWW.Iranindustry.Orgبه زبان فارسی
وWWW.Iranindustry.comبه زبان انگلیسی یا مرکز تجارت بین المللی ایران با آدرسIran.comwww.icc .
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادی در بر دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه نمی باشد . شرکتهای بزرگ دنیا با سرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاههای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند . شرکتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چینن امکاناتی زده اند . اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمانها به صورت جزیره ای و خود محور اقداماتی را انجام می دهند که هنوز فرانسه کامل تجارت را در برنگرفته و بصورت مقطعی انجام میشود . هیچ آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپپوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده است بنابراین در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد دولت باید با ارایه یک طرح ملی فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی روی زمینه ای که همه منتقدان معتقدند در آینده اینترنت حرف اول را خواهد زد به طور قطع باعث پویایی اقتصاد کشورخواهد شد خوشبختانه کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه وظیفه ارگان های دولتی و غیر دولتی وارد کردن این فن آوری به کشور و تشکیل دادن گروه های کاری برای کار سازمان یافته روی این فن آوری جدید است
نتیجه گیری
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذاری روی روشهاست تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را می دهد که در بازار جهانی و با عرضه کالاهای خود به بیش از ۳۲ میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند هر تغییرو تحول در جامعه نیازمند تحول و دگرگونی در ساختارو قوانین و آداب و سنن است تابستری مناسب برای پذیرش این تغییر فراهم شود تجارت الکترونیک نیز تحولی است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است پیش نیازهای رشد این فن آوری مهیا شود . از جمله این پیش نیازها می توان به زیر ساختار مخابراتی . مسایل قانونی ایمنی پیام رسانی و نیز مبادله الکترونیکی داده ها اشاره کرد

تجارت غیر مجاز و پیدایش پول خاکستری
پول خاکستری، پولی است که از کانال های زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم ماموران حکومتی بدست می آید و به اظهار کارشناسان اقتصادی چون در ایران، دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی است بستر برای ایجاد این پول میسر است.
پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های محرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
پولشویی آثار زیانبار اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن بی ثباتی اقتصاد تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، فاسد شدن ساختار حکومت بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهاده های اقتصادی کشور تنها بخشی از این آثار است.
پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد