بخشی از مقاله


در بررسی عملکرد بعضی از سازمانها مشاهده می شود تجهیزاتی که عمر ورود آنها به سازمان مدت انـدکی بـوده و زمـان بسیار کمی از عمر مفید خود را طی کرده است، از حیطه فعالیت خارج شده و خط تولید دچار وقفه و رکـود گشـته و زیانهـای زیادی مانند از دست رفتن مشتریان و سهم بازار و نارضایتی کارکنان را سبب شده است. به طور حتم، زیانهای قابل پیشـگیری که از این بابت به سازمان وارد می شود به حدی سنگین است که هیچگاه قابل مقایسه با هزینه های اندک در بحث کارشناسی خرید نمی باشد. لذا ضروری است که قبل از ورود تجهیز به سازمان و در حین ورود و بعد از ورود تجهیز با یک جـامع نگـری و داشتن یک سناریوی مشخص، تامین و بکارگیری و پشتیبانی به گونه ای عمل شود که تجهیز از اولین ساعت شروع کارکرد تـا آخرین ساعت کارکرد و خروج از سازمان تحت هیچ شرایطی دچار وقفه و رکود نشود.

-2 دلایل خرابی و خروج تجهیزات از سازمان:

- عدم تطبیق نیاز با تجهیز تامین شده

- عدم کاربری صحیح

-1 کارشناس مدیریت صنعتی- مدیر سیستم نگهداری((3M و پیاده سازی نت نیروی دریایی سپاه

- عدم تخصص کافی و مهارت تعمیرکاران

1

Archvie of SID


- نبود قطعات و مواد و ابزار آلات تخصصی برای انجام سرویسها و تعمیرات برنامه ای

- عدم وجود سیستم نت جهت ثبت اطلاعات تعمیراتی و تجزیه و تحلیـل داده هـا و برنامـه ریزیهـای مـورد نیـاز نگهـداری و تعمیرات تجهیز
- عدم انگیزش کافی در کارکنان

- عدم وجود ضمانتهای مناسب و کافی گارانتی و خدمات پس از فروش

- مشخص نبودن وظایف فروشندگان در ارتباط با تغییرات احتمالی

- پایین بودن سطح آموزشهای برگزار شده

- کامل نبودن مستندات فنی تجهیز جهت انجام سرویسهای نگهداری و انجام تعمیرات برنامه ای مورد نیاز

- عدم بازرسی و کنترل مناسب در زمان ساخت و یا خرید تجهیز علی الخصـوص عـدم اسـتفاده از سیسـتم مراقبـت وضـعیت

(CM)

- عدم وجود نمایندگی در داخل کشور برای پشتیبانی تخصصی و قطعاتی در داخل کشور

- مشخص نبودن سازمان نیروی انسانی بکارگیرنده در سازمان

-3 سیر ورود یک تجهیز به سازمان:

-1-3 اقدامات مورد نیاز شناسایی تجهیز:

- توجه به نظرات مشتریان و پردازش نظرات آنان

- توجه به سهم موجود بازار و امکان استفاده از سهم بیشتر بازار با ورود تجهیز

- ایجاد یک مزیت اقتصادی و رقابتی و یا توان بالای عملیاتی با ورود تجهیز

- توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی، انسانی و تکنولوژی بکارگیری و تعمیرات برای ورود تجهیز جدید

- شناسایی طراحان با تجربه و سازندگان باسابقه و یا فروشندگان مناسب و مطمئن در ارائه خدمات مورد نیاز

- شناسایی مراکزی که قبلا از این تجهیز استفاده نموده اند برای روشن شدن وضعیت عملکردی تجهیز و هزینه های نگهداری

و تعمیرات آن

- برگزاری جلسات کارشناسی با کاربران و تعمیرکاران و کارشناسان سازمان در زمینه های فنی و انبـارداری قطعـات و فضـای مورد نیاز و امکان نصب و نگهداری و تعمیرات تجهیز مورد توافق

-2-3 اقدامات مورد نیاز حین خرید یا ساخت تجهیز:

- استقرار ناظر مقیم مطلع که دارای تحصیلات مرتبط با نوع تجهیز باشد

- اشنایی ناظر با انواع تجهیزات مورد نیاز مراقبت وضعیت (CM)

- انجام تست های مورد نیاز در زمان ساخت و در زمان تست عملکردی تجهیز(شامل تستهای آنالیز روغن و آنالیز ارتعاشـات و ترموگرافی و...)

- گرفتن ضمانتهای لازم از فروشنده مبنی بر رعایت استانداردهای مربوطه و تصریح بر گرفتن خسارات در صورت عدم رعایـت استاندارد

- حضور کاربران و تعمیرکارن تجهیز در مراحل ساخت و توجیح به نحوه کاربری و نگهداری و تعمیرات

- مشخص کردن کلیه پیوستهای قراردادی که باید سازنده یا فروشنده آن را تهیه نماید (به ویژه دستورالعملهای نت)

- مشخص نمودن سازمان نیروی انسانی بکارگیرنده، فضا، امکانات و تجهیزات جانبی

- بررسی های نهایی و صدور تایید کالا توسط ناظر مقیم

2

Archvie of SID


- آماده سازی فضا و امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای نصب و استفاده از تجهیز

- برآورد قطعات و ابزارآلات تخصصی انجام سرویسها و تعمیرات برنامه ای و تامین آنها

-3-3 اقدامات مورد نیاز پس از ورود تجهیز به سازمان:

- نصب سیستم و انجام تستهای عملکردی با حضور کارشناسان سازنده، کاربران و کارشناسان خریدار

- مطالعه دستورالعملهای تهیه شده توسط کارشناسان و تطبیق با پیوستهای قرارداد

- راه اندازی تجهیز و ثبت عملکرد آن در مراحل مختلف عملکردی

- دراختیار قراردادن مواد و قطعات و تجهیزات تخصصی تامین شده برای انجام صـحیح دسـتورالعملهای نگهـداری وتعمیـرات تجهیز

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید