بخشی از مقاله

در خصوص
تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر
در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور

 


سرمقاله
امروزه كسي نيست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سياسي،اجتماعي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر شكّي داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران يعني((بحران نابودي محيط زيست،بحران تهديد اتمي و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبيعي است كه حل اين بحران و معضل و بلاي خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع،آن هم صرفاً با يك بر خورد قهري نه تنها خارج بوده بلكه نگرش يك بُعدي به مسئله است و وضعيت فعلي را بدتر خواهد نمود.به گونه اي كه عميقاً احساس مي شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزي))و گام برداشتن در مسير ((برنامه ريزي))و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا است.
اعتياد يا به تعبير آن وابستگي به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترين و دردناكترين معضلات بشري است.سيل خروشان اعتياد بي رحمانه در مسير حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتي سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشي كردن كانون گرم و پاك خانوادگي سبب ناكامي در زندگي و تمايل بخودكشي و مرگ در آنها نيز مي گردد

.


موضوع تحقيق:

تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور


مسئله تحقيق:

 

1. بررسي فراواني هاي مربوط به اعتياد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور
2. ميزان ارتباط وضعيت اقتصادي خانواده با اعتياد
3. ميزان ارتباط سطح درآمد براي ارائه تفريحات سالم و اعتياد
4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شيوع اعتياد
مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:

الف: زندانيان ب: خانواده ج:اعتياد د: وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها

تعريف اعتياد: اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش ، اكستازي و الكل در انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) يا به عبارتي ديگر حالتي ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از آنان دچار اختلالات عصبي و مزاجي مي شود.
اهميت و ضرورت تحقيق:
درك راههاي مبارزه با اعتياد و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه با توجه به نتايج تحقيق

اهداف تحقيق:


الف:هدف كلي
1- بررسي و آشنايي با علل خانوادگي اعتياد در جامعه زندانيان نيشابور
2- آشنايي با نيازها و تمايلات و خواسته هاي زندانيان نيشابور
ب: اهداف جزئي:
1- شناسايي مهمترين عوامل خانوادگي مؤثر در اعتياد زندانيان نيشابور
2- تعيين ميزان و تنوع و پراكندگي مواد مواد مخدر در بين زندانيان نيشابور
فرضيات انتخاب شده جهت بررسي در اين پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً ميان اعتياد يكي از اعضاي خانواده(الگوي معتاد) و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ب: به نظر مي رسد ميان انسجام در بين اعضاي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ج:احتمالاً بين كم توجهي والدين به نيازهاي جوانان در زندگي و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ح:احتمالاً ميان ميزان در آمد و وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
هـ :به نظر مي رسد ميان سطح سواد و آگاهي والدين و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
متغييرهاي تحقيق:
متغيير وابسته: اعتياد زندانيان ندامتگاه نيشابور
متغيير مستقل: كه اثر آنها را بررسي متغيير وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوي معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفي در بين اعضاي خانواده
3) كم توجهي به نيازهاي افراد در معرض اعتياد 4)پايين بودن وضعيت اقتصادي در خانواده
5) ميزان سواد و آگاهي والدين و خود فرد معتاد
جامعه آماري در تحقيق:
تعداد 58 نفر از زندانيان ندامتگاه نيشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصي از نمونه ها پرسيده شد و در فرم هاي مربوطه ثبت شد .

 


نمونه فرم سوالات مورد آزمون :
فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقيق و پژوهش در خصوص تاثير سطح اقتصاد

خانواده بر گرايش به مواد مخدر در زندانيان ندامتگاه نيشابور
نمونه شماره :

سن : جنس: متاهل: مجرد : افراد تحت تكفل:
اعتياد به مواد مخدر : دارد ندارد
نوع اعتياد : تزريقي استنشاقي اكستازي خوراكي
علت معتاد شدن بيكاري فقر بيماري سرگرمي
وضعيت معيشتي: عالي خوب متوسط ضعيف
وضعيت درآمد : بالاي 200 هزارتومان 100 تا 200 هزارتومان تا 100 هزارتومان درآمد ندارم
وضعيت اشتغال: كار تمام وقت كارنيمه وقت كار پاره وقت بيكار
وضعيت تحصيل بيسواد ابتدايي سيكل ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا
. چند سال است كه اعتياد به مواد مخدر پيدا نموده ايد ؟


. آيا وضعيت معيشتي شما در خانواده نقشي در معتاد شدن شما داشته است ؟ بلي خير
. در خانواده شما سابقه اعتياد وجود داشته است؟ بلي خير
. آيا روابط عاطفي بين خانواده و بين پدر و مادر در سطح خوبي بوده است.؟ بلي خير
. آيا ميزان درآمد در خانواده شما به اندازه اي بوده كه اعضاي خانواده شما بتوانند به تحصيل ادامه دهند؟ بلي خير
. آيا ميزان در آمد شما و يا خانواده تان به اندازهاي بوده كه بتواند وسايل سرگرمي و تفريحي شما را فراهم كند؟ بلي خير


ازميان 58 مورد نمونه مورد آزمون كه همگي مرد ميباشند :

كمترين سن : 20 سال
بيشترين سن : 61 سال
افراد بين 20 تا 30 سال : 22 نفر
افراد بين 30 تا 40 سال : 26 نفر
افراد بين 40 تا 50 سال : 5 نفر
افراد بين 50 تا 61 سال : 5 نفر

تعداد افراد داراي اعتياد : 45 نفر
تعداد افراد غيرمعتاد : 13 نفر

قرار داد آماري :

V1 = سن
V2= جنس مرد =1 زن = 2
V3= وضعيت تاهل متاهل = 1 مجرد = 2
V4= افراد تحت تكفل ندارد =1 يك نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بيشتر=5
V5= اعتياد به مواد مخدر دارد = 1 ندارد = 2
V6=نوع اعتياد ندارد=1 تزريقي= 2 استنشاقي=3 اكستازي =4 خوراكي =5
V7= علت معتاد شدن ندارد=1 بيكاري=2 فقر=3 بيماري=4 سرگرمي=5 دوستان ناباب = 6
V8= وضعيت معيشتي عالي=1 خوب= 2 متوسط= 3 ضعيف= 4
V9= وضعيت درآمد بالاي 200 هزارتومان=1 100 تا 200 =2 تا 100 = 3 ندارم=4
V10=وضعيت اشتغال تمام وقت=1 نيمه وقت =2 پاره وقت=3 بيكار=

4
V11= وضعيت تحصيل بيسواد=1 ابتدايي=2 سيكل=3 ديپلم=4 ليسانس=5
فوق ليسانس=6 دكترا = 7
V12= سوال يك ندارد=1 زير يكسال=2 يك تا پنج سال=3 بيشتراز پنج سال =4
V13= سوال دو بلي=1 خير = 2
V14= سوال 3 بلي =1 خير=2
V15= سوال چهار بلي=1 خير=2
V16= سوال 5 بلي=1 خير=2
V17=سوال 6 بلي=1 خير = 2

 


نتايج حاصل از بخش توصيفي داده هاو نمودارهاي آماري :


نمودار ميله اي درصد فراواني اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون
1= افراد معتاد 2= افراد غير معتاد

 

 


درصد فراواني سن زندانيان مورد مطالعه معتاد و غير معتاددرصد فراواني ميزان تاهل و تجرد در بين زندانيان مورد آزمون


1= متاهل 2= مجرد

درصد فراواني علت اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون

درصد فراواني نوع اعتياد

1= معتاد نيست 2= تزريقي 3= استنشاقي 4= اكستازي 5= خوراكي

درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتياد ( پاسخ به سوال 2 )
1=بلي 2= خير


درصد فراواني افراد تحت تكفل زندانيان
V4فراد تحت تكفل ندارد =1 يك نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بيشتر=5
فراواني ارتباط اعتياد با سطح سواد
اين نمودارنشان ميدهد كه بخش بيشتري از افراد معتاد داراي سطح سواد ابتدايي هستند


فراواني مربوط به سوال 4

 

فراواني علت اعتياد در معتادين
اين نمودارنشان ميدهد كه در بين موارد آزمون مورد بيكاري بيشترين سهم را در معتاد شدن دارد.
1= اعتياد ندارد 2= بيكاري 3= فقر 4 = بيماري 5= سرگرمي 6= دوستان ناباب

نمودار دايره اي كفايت درآمد براي ادامه تحصيل ( سوال 5 )

 

نمودار فراواني كفايت درآمد براي تفريحات سالم در بين خانواده زندانيان

1= درآمد كافي دارد 2=درامد كافي ندارد

فراواني نوع اعتياد در معتادين
5= نوع خوراكي از فراواني بيشتري برخوردار است .


مقايسه بين وجود سابقه اعتياد در خانواده بين معتادين و غير معتادين
V5=اعتياد به مواد مخدر 1= دارد 2= ندارد
مشاهده ميشود كه در دايره شماره يك اعتياد بيشتر ديده ميشود و لي در خانواده كه سابقه اعتياد نبوده كمتر اعتياد به چشم ميخورد

نمودار جعبه اي فراواني اعتياد و ارتباط آن با وضعيت درآمد
فراواني سطح درآمد زير 100 هزارتومان بيشتر به چشم ميخورد در بين معتادين به مواد مخدر كه 45 مورد را تشكيل ميدهند.

 

نمودار مقايسه اي ارتباط عواطف خانوادگي با گرايش به اعتياد
ارتباط v15 با v5

نمودار مربوط به v8
V8= وضعيت معيشتي عالي=1 خوب= 2 متوسط= 3 ضعيف= 4


نمودار فراواني وضعيت درآمد در موارد آزمون


Case Processing Summary

 

VAR00005 Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
VAR00008 1.00 45 100.0% 0 .0% 45 100.0%
2.00 13 100.0% 0 .0% 13 100.0%

 

نمودارجعبه اي ارتباط وضع معيشتي با اعتياد

نمودار دايرهاي وضع اشتغال در بين موارد آزمون

نمودار ميله اي درصد سابقه اعتياد در خانواده زندانيان مورد آزمون

هيستوگرام ارتباط اعتياد با درآمد براي تحصيل در خانواده زندانيان
مشاهده ميكنيم كه درآمد براي تحصيل در خانواده ها نقش بسزايي در افزايش اعتياد ندارد .

هيستوگرام ارتباط درآمد براي سرگرمي هاي سالم و ا

عتياد

هيستوگرام فراواني سالهاي اعتياد

هيستوگرام فراواني سواد در بين زندانيان مورد آزمون

 


V11= وضعيت تحصيل بيسواد=1 ابتدايي=2 سيكل=3 ديپلم=4 ليسانس=5 فوق ليسانس=6 دكترا = 7
فراواني موارد 5 و 6 و7 در آزمون صفر بوده است .

مشاهده ميشود كه اكثر معتادان به مواد مخدر از سطح سواد پاييني برخوردار بوده اند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید