بخشی از مقاله


تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

سرمقاله
امروزه كسي نيست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سياسي،اجتماعي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر شكّي داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران يعني((بحران نابودي محيط زيست،بحران تهديد اتمي و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبيعي است كه حل اين بحران و معضل و بلاي

خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع،آن هم صرفاً با يك بر خورد قهري نه تنها خارج بوده بلكه نگرش يك بُعدي به مسئله است و وضعيت فعلي را بدتر خواهد نمود.به گونه اي كه عميقاً احساس مي شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزي))و گام برداشتن در مسير

((برنامه ريزي))و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا است.
اعتياد يا به تعبير آن وابستگي به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترين و دردناكترين معضلات بشري است.سيل خروشان اعتياد بي رحمانه در مسير حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتي سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشي كردن كانون گرم و پاك خانوادگي سبب ناكامي در زندگي و تمايل بخودكشي و مرگ در آنها نيز مي گردد.


موضوع تحقيق:

تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور


مسئله تحقيق:

1. بررسي فراواني هاي مربوط به اعتياد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور
2. ميزان ارتباط وضعيت اقتصادي خانواده با اعتياد
3. ميزان ارتباط سطح درآمد براي ارائه تفريحات سالم و اعتياد
4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شيوع اعتياد
مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:

الف: زندانيان ب: خانواده ج:اعتياد د: وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها

تعريف اعتياد: اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش ، اكستازي و الكل در انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) يا به عبارتي ديگر حالتي ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از آنان دچار اختلالات عصبي و مزاجي مي شود.
اهميت و ضرورت تحقيق:
درك راههاي مبارزه با اعتياد و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه با توجه به نتايج تحقيق

اهداف تحقيق:
الف:هدف كلي
1- بررسي و آشنايي با علل خانوادگي اعتياد در جامعه زندانيان نيشابور
2- آشنايي با نيازها و تمايلات و خواسته هاي زندانيان نيشابور
ب: اهداف جزئي:
1- شناسايي مهمترين عوامل خانوادگي مؤثر در اعتياد زندانيان نيشابور


2- تعيين ميزان و تنوع و پراكندگي مواد مواد مخدر در بين زندانيان نيشابور

فرضيات تحقيق:
فرضيات انتخاب شده جهت بررسي در اين پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً ميان اعتياد يكي از اعضاي خانواده(الگوي معتاد) و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ب: به نظر مي رسد ميان انسجام در بين اعضاي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معن

ي داري وجود دارد !
ج:احتمالاً بين كم توجهي والدين به نيازهاي جوانان در زندگي و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ح:احتمالاً ميان ميزان در آمد و وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
هـ :به نظر مي رسد ميان سطح سواد و آگاهي والدين و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
متغييرهاي تحقيق:
متغيير وابسته: اعتياد زندانيان ندامتگاه نيشابور
متغيير مستقل: كه اثر آنها را بررسي متغيير وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوي معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفي در بين اعضاي خانواده
3) كم توجهي به نيازهاي افراد در معرض اعتياد 4)پايين بودن وضعيت اقتصادي در خانواده
5) ميزان سواد و آگاهي والدين و خود فرد معتاد
جامعه آماري در تحقيق:
تعداد 58 نفر از زندانيان ندامتگاه نيشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصي از نمونه ها پرسيده شد و در فرم هاي مربوطه ثبت شد .


نمونه فرم سوالات مورد آزمون :
فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقيق و پژوهش در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در زندانيان ندامتگاه نيشابور
نمونه شماره :

سن : جنس: متاهل: مجرد : افراد تحت تكفل:
اعتياد به مواد مخدر : دارد ندارد
نوع اعتياد : تزريقي استنشاقي اكستازي خوراكي
علت معتاد شدن بيكاري فقر بيماري سرگرمي
وضعيت معيشتي: عالي خوب متوسط ضعيف
وضعيت درآمد : بالاي 200 هزارتومان 100 تا 200 هزارتومان تا 100 هزارتومان درآمد ندارم
وضعيت اشتغال: كار تمام وقت كارنيمه وقت كار پاره وقت بيكار
وضعيت تحصيل بيسواد ابتدايي سيكل ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا
. چند سال است كه اعتياد به مواد مخدر پيدا نموده ايد ؟
. آيا وضعيت معيشتي شما در خانواده نقشي در معتاد شدن شما داشته است ؟ بلي خير
. در خانواده شما سابقه اعتياد وجود داشته است؟ بلي خير
. آيا روابط عاطفي بين خانواده و بين پدر و مادر در سطح خوبي بوده است.؟ بلي خير
. آيا ميزان درآمد در خانواده شما به اندازه اي بوده كه اعضاي خانواده شما بتوانند به تحصيل ادامه دهند؟ بلي خير
. آيا ميزان در آمد شما و يا خانواده تان به اندازهاي بوده كه بتواند وسايل سرگرمي و تفريح

ي شما را فراهم كند؟ بلي خير
ازميان 58 مورد نمونه مورد آزمون كه همگي مرد ميباشند :

كمترين سن : 20 سال
بيشترين سن : 61 سال
افراد بين 20 تا 30 سال : 22 نفر
افراد بين 30 تا 40 سال : 26 نفر


افراد بين 40 تا 50 سال : 5 نفر
افراد بين 50 تا 61 سال : 5 نفر

تعداد افراد داراي اعتياد : 45 نفر
تعداد افراد غيرمعتاد : 13 نفر

قرار داد آماري :

V1 = سن
V2= جنس مرد =1 زن = 2
V3= وضعيت تاهل متاهل = 1 مجرد = 2
V4= افراد تحت تكفل ندارد =1 يك نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بيشتر=5
V5= اعتياد به مواد مخدر دارد = 1 ندارد = 2
V6=نوع اعتياد ندارد=1 تزريقي= 2 استنشاقي=3 اكستازي =4 خوراكي =5
V7= علت معتاد شدن ندارد=1 بيكاري=2 فقر=3 بيماري=4 سرگرمي=5 دوستان ناباب = 6
V8= وضعيت معيشتي عالي=1 خوب= 2 متوسط= 3 ضعيف= 4
V9= وضعيت درآمد بالاي 200 هزارتومان=1 100 تا 200 =2 تا 100 = 3 ندارم=4
V10=وضعيت اشتغال تمام وقت=1 نيمه وقت =2 پاره وقت=3 بيكار=4
V11= وضعيت تحصيل بيسواد=1 ابتدايي=2 سيكل=3 ديپلم=4 ليسانس=5
فوق ليسانس=6 دكترا = 7
V12= سوال يك ندارد=1 زير يكسال=2 يك تا پنج سال=3 بيشتراز پنج سال =4
V13= سوال دو بلي=1 خير = 2
V14= سوال 3 بلي =1 خير=2
V15= سوال چهار بلي=1 خير=2
V16= سوال 5 بلي=1 خير=2
V17=سوال 6 بلي=1 خير = 2


نتايج حاصل از بخش توصيفي داده هاو نمودارهاي آماري :


نمودار ميله اي درصد فراواني اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون
1= افراد معتاد 2= افراد غير معتاد


درصد فراواني سن زندانيان مورد مطالعه معتاد و غير معتاددرصد فراواني ميزان تاهل و تجرد در بين زندانيان مورد آزمون


1= متاهل 2= مجرد

درصد فراواني علت اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون

درصد فراواني نوع اعتياد

 

1= معتاد نيست 2= تزريقي 3= استنشاقي 4= اكستازي 5= خوراكي

درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتياد ( پاسخ به سوال 2 )
1=بلي 2= خير


درصد فراواني افراد تحت تكفل زندانيان
V4فراد تحت تكفل ندارد =1 يك نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بيشتر=5
فراواني ارتباط اعتياد با سطح سواد
اين نمودارنشان ميدهد كه بخش بيشتري از افراد معتاد داراي سطح سواد ابتدايي هستند


فراواني مربوط به سوال 4

فراواني علت اعتياد در معتادين
اين نمودارنشان ميدهد كه در بين موارد آزمون مورد بيكاري بيشترين سهم را در معتاد شدن دارد.
1= اعتياد ندارد 2= بيكاري 3= فقر 4 = بيماري 5= سرگرمي 6= دوستان ناباب

نمودار دايره اي كفايت درآمد براي ادامه تحصيل ( سوال 5 )

 

نمودار فراواني كفايت درآمد براي تفريحات سالم در بين خانواده زندانيان

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید