بخشی از مقاله

تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ)


این نوشتار حاصل دو پروتکل و دو آزمایش Gaylene Fasenko در سال 2006 برروی چرخش ، میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تاثیرات آن بر روی تلفات جنینی در مراحل اولیه، میانی و پایانی بوده است. ترنینگ (Turning) یا چرخش تخم مرغ به دلایل زیر صورت می گیرد:
1- کمک به رشد یکناخت جنین
2- تغییر از یک موقعیت به موقعیت دیگر و جلوگیری از اثرات منفی جاذبه بر سرعت رشد
3- جلوگیری از تضعیف جنین ها
4- استفاده بهتر از منابع غذایی موجود در تخم مرغ
5- کاهش تلفات جنینی
پروتکل اول:
در 2 آزمایش بر روی گله هایی که سن آنها 48 و 53 هفته بوده و در هر دو آزمایش از 600 تخم مرغ نطفه دار از نژاد راسی 308 استفاده شد و در این آزمایشات از 2 روش ترنینگ استفاده گردید.
1- گروه شاهد : تخم مرغ ها با زاویه 45 درجه به چپ به مدت 1 ساعت ، سپس با زاویه 45 به راست به مدت 1 ساعت
2- در روش فوق با زاویه 45 درجه به مدت 18 روز به میزان 10 -40-10 (به چپ، افقی و راست) چرخانهد شدند.
نتیجه آن:
روش دوم از نظر درصد هچ در تخم مرغ هایی نطفه دار پائین تر بوده و تلفات اولیه و پایانی بالاتر از گروه شاهد بود.
تلفات پایانی تلفات میانی تلفات اولیه جنینی درصد هچ فرتایل یتمار
1/4 9/0 5/2 9/88 شاهد
6/11 1/1 1/5 b 3/75 10-40-10

در آزمایشی که سن گله 48 هفته بوده پنجره هچ در حالت 10-40-10 نسبت به گروه شاهد عقب تر بوده هرچند که این مساله در 53 هفتگی مشاهده نشد.

درصد جوجه حذفی در هچ وزن جوجه
گرم یتمار
9/4 5/44 شاهد
7/9 45 10-40-10

یک افزایش در میزان و درصد جوجه های حذفی در اثر استفاده از روش پروتکل 10-40-10 دیده می شود هرچند که اطلاعات فوق نشان می دهد که جوجه های شاهد کوچکتر بوده و این مساله بر روی وزن نهایی جوجه موثر می باشد.
پس روش 10-40-10 علاوه بر کاهش هچ، سبب افزایش تلفات جنینی شده و برای استفاده در صنعت جوجه کشی مناسب نمی باشد.
پروتکل دوم:
در یک آزمایش 600 عدد تخم مرغ از نژاد راس 308 استفاده شده که ترنر آن بمدت 18 روز به شرح زیر بوده است.
درصد جوجه حذفی در هچ وزن جوجه
گرم درصد تلفات جنینی درصد هچ فرتایل یتمار
پایانی میانی اولیه
7/0 4/45 4/2 9/1 8/3 89 شاهد
0 5/45 6/3 4/1 4/5 3/86 20-20-20

نتیجه : تفاوتی در دصد هچ تخم مرغهای نطفه دار یا تلفات جنینی بین گروه شاهد و یتمار 20-20-20 دیده نشد و یتمار 20-20-20 روی هیچ تاثیر منفی نگذاشت. همچنین تاثیری بر روی درص جوجه های حذفی یا وزن جوجه نداشت. برای اسفتاده یا عدم استفاده از این روش نیاز به بررسی های با مقیاس بزرگ بوده و بایستی تاثیر این پروتکل بر روی عملکرد جوجه های هچ شده بررسی شود.
آزمایش 2
در آزمایش دیگر با استفاده از 1800 عدد تخم مرغ نطفه دار که سن گله هایشان 43 و 58 هفته بوده که از نژاد ---2 تهیه شده بود و گروه شاهد و با پروتکل 20-20-20 همانند قبل اجرا شد.
در زمان هچ تمام جوجه ها وزن کشی شدند. علاوه بر این 60 جوجه در هر آزمایش از نظر طول بدن اندازه گیری شده وسپس جوجه های روانه کشتار شدن و بقایای کیسه زرده آنها توزین شد. 700 جوجه قابل فورش از هر یتمار انتخاب شده و پس از رشد جوجه ها در هفته 3 و 6 توزین شده و میزان خوراک و درصد تلفات آنها بصورت هفتگی ثبت وضبط گردید.
نتیجه : این آزمایش که نسبت به آزمایشات قبل مقیاس وسیع تری دارد نشان داد که روش پروتکل 20-20-20 در ترنر نسبت به گروه شاهد میزان بالاتری جوجه در آوری دارد. همچنین با این پروتکل تلفات اولیه جنینی کاهش یافت.


درصد جوجه حذفی در هچ درصد تلفات پایانی درصد میانی درصد تلفات اولیه درصد هچ فرتایل یتمار
9/2 1/3 8/0 5 7/83 شاهد
9/1 8/2 9/0 1/3 9/87 20-20-20

از نظر میزان زمان انکوباسیون Incobation Time تفاوتی مشاهده نشد. تفاوتی در درصد جوجه های حذفی بین گروه شاهد و پروتکل دیده نمی شود. طول بدن جوجه (Chick Length) و وزن کیسه زرده (Yolk Sac Weight) و درصد ماده خشک (DM) در کیسه زرده نیز تفاوتی بین پروتکل و شاهد نیست.
وزن در 6 هفتگی وزن در 3 هفتگی وزن بدن
گرم یتمار
gr 2473 gr 849 2/46 شاهد
gr 2495 gr 854 2/46 20-20-20

تفاوتی بین گروه شاهد و تیمار در مورد وزن جوجه، وزن بدن در 3 یا 6 هفتگی دیده می شود. همچنانکه درصد تلفات جوجه ها تحت تاثیر پروتکل ترنری قرار نگرفت
مجموع دصد تلفات Cumulative broiler mortality یتمار
درصد تلفات تا هفته 6 تا هفته 5 تا هفته 4 تا هفته 3 تا هفته 2 تا هفته اول
5/7 1/6 4/4 8/2 1 3/0 شاهد
5/6 6/4 1/3 2 1 6/0 20-20-20
آزمایشات و بررسی پروتکل 20-20-20 در انکوباتورهای چند سنی بایستی در آینده آزمایش شود . تا با انجام آن اثرات این پروتکل بر روی شرایط محیطی بخصوص حرارت (فاکتور محدود کننده رشد جنین) بررسی شود. این مساله و تاثیر پتانسیل آن بر روی میزان هچ و سادگی میریت و اثرات آن بر روی مدیریت بایستی بررسی شود که آن بسیار قابل بررسی و مشاهده است.
پروتکل 20-20-20 یک روش و پتانسیل برای بهبود راندمان در عملکرد جوجه کشی تجاری از طریق پخش مناسب حرارت بویژه در جنین هایی که از نظر پتانسیل ژنتیکی حرارت بیشتری تولید می کنند. این مساله از نظر مدیریت نمودن درجه حرارت نه تنها آسان تر بلکه باعث بهبود درصد هچ می شود.

منبع :
Incubation Research Update
October 2006 . poultry research center. Canada
Fact sheet ≠ gaylen Fasenko

عنوان : چه چیزی در کیفیت جوجه ها مهم می باشد؟
ترجمه :
مهندس احمد صلاحی – سرپرست کارخانه جوجه کشی اشراق (ماهان ورامین)
مهندس مژده موسی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کهنوج
تحقیقات و تجارب نشان می دهد که کیفیت جوجه یکروزه تحت تاثیر بسیار زیادی بر روی رشد جوجه ها و عملکرد نهایی آنها دراد. کیفیت جوجه یکروزه یک عامل مهم در سود آوری گله ها دارد. هر مدیر جوجه کشی برای ارزیابی و تخمین کیفیت یک تصور درونی از معنای کیفیت خوب جوجه ها دارد. هرچند که اندازه گیری کیفیت جوجه ها و شرح آن کاری بسیار مشکل است.
اسکور ظاهری (Visual Score)
عموما مردم برای امتیازدهی (اسکور) ظاهری از سه واژه خوب (good) متوسط (Average) و ضعیف (poor) استفاده می کنند و این امتیاز دهی که نسبتا هم دقیق است برای جوجه ها نیز استفاده می شود.
1- رنگ (color) : پارامتر اول و غالب در کیفیت جوجه ها همان رنگ بوده که عموما دوست دارند که جوجه ها تا حد امکان رنگ زردتری داشته باشند. اگرچه بین رنگ جوجه ها و رشد و نمو جنین رابطه چندانی دیده نمی شود، رنگدانه (پیگمان) پرها از زرده گرفته شده و زرده به عنوان یک منبع انرژی برای رشد و تمایز جنین می باشد. به عبارت دیگر زرد تر شدن جوجه به معنای معرف خوب زرده و رشد مناسب می باشد. هرچند که رنگ زرد جوجه ها در هچ تحت تاثیر فرمالدئید قرار می گیرد، در اسکور ظاهری علاوه بر رنگ موارد زیر نیز وجود دارد.
2- رشد و نمو پرها
3- اندازه نوک و چشم
4- استحکام پاها (Firmness of the Legs)
5- کیفیت ناف (Navel quality)
در غالب اوقات کیفیت ناف بخشی از اسکور می باشدو بسته شدن بد ناف ها سبب افزایش خطر عفونت کیسه زرده (ناف) و افزایش تلفات جوجه ها می شود. در اثر معرف خوب کیسه زرده و جذب بهتر آن و کمتر شدن بقایای زرده (yolk residue) ، ناف جوجه بهتر بسته می شود.
6- زنده مانی جوجه ها
میزان زنده مانی جوجه ها بسیار مهم بوده و جوجه هایی با کیفیت پایین از نظر ایستادن روی پاهایشان دارای مشکلاتی هستند.
اسکور (امتیاز) ظاهری توسط مدیر جوجه کشی تعیین شده و تخمین خوبی از کیفیت جوجه یکروزه می باشد.

pasgar score یا Tona
تلاش های بسیار زیادی توسط محققان و دست اندر کاران صنعت طیور برای ایجاد یک سیستم خوب برای امتیاز دهی جوجه ها با قابلیت تکرار صورت گرفته است. در سال های اخیر در دانشگاه Leuven سیستم امتیاز دهی با عنوان Tona Score ابداع و گسترش یافته است. پس از آن شرکت Pas Reform که یکی از شرکت های مهم در زمینه تولید تجهیزات جنوجه کشی بوده و دارای اکادمی علمی در این زمینه است یک مدل ساده تر ، کاربردی با عنوان Pasgar Score را ارائه داد. هر دو روش فوق به عنوان اسکور ظاهری برای ارزیابی کیفیت جوجه ها در مقیاس 1 تا 10 دسته بندی و امتیازدهی می شود. این امتیاز دهی درخصوص کیفیت های جوجه های یکروزه نسبتا دقیق است. در این اندازه گیری بر روی موارد زیر تاکید می شود:
به جای واژه زنده مانی جوجه (Chick Viability) از واژه هایی چون مصرف کیسه زرده (Yolk Sac Update) ، بسته شدن ناف (Navel Closure) و توانایی جوجه برای برخاستن و بلند شدن استفاده می شود.
یک همبستگی بسیار مثبت بین pasgar score یا Tona Score و عملکرد جوجه ها وجود دارد. و در ارزیابی ها یک همبستگی مثبت بین اسکورها و زنده مانی جوجه در هفته اول وجود دارد.

وزن جوجه یکروزه
در بسیاری از موارد میانگین وزن جوجه یکروزه ثبت شده و به عنوان یک شاخص برای کیفیت جوجه استفاده می شود. این روش خیلی آیان، کاملا قابل اندازه گیری و دارای ارزش بالایی است. وزن جوجه یکروزه همبستگی بسیار زیادی با وزن تخم مرغ دارد. ولی نمی تواند بیانگر یک شاخص خوب برای رشد و نمو ( تمایز) جنین باشد.
در این زمینه جند اصطلاح وجود دارد:
1- وزن واقعی جوجه (Real Chick Weight)
وزن واقعی جوجه همان وزن جوجه بدون بقایای کیسه زرده می باشد. بقایای زرده می تواند شاخصی از میزان رشد و نمو باشد. جوجه ها از بقایای زرده به عنوان یک منبع انرژی استفاده می کنند. در صورتیکه وزن جوجه بالا باشد ومیزان زیادی زرده جذب نشده وجود داشته باشد، رشد جوجه ها کمتر شده و کیفیت واقعی جوجه پائین خواهد بود. هرچند که این موضوع در اندازه گیری وزن بدن جوجه لحاظ نشده و تنها وزن فاکتور مناسبی نمی باشد.
2- وزن بدن بدون بقایای ررده (yolk free body mass)
این مساله یک شاخص بهتری برای شد و تمایز جوجه ها و به تبع آن کیفیت جوجه و فرآیند انکوباسیون خواهد بود. بویژه اگر باری وزن داخل تخم مرغ این مساله تصحیح شود. اگرچه محاسبه و انجام توزین جوجه بدون وزن زرده کاری سخت بوده و بایستی تعدادی جوجه را کشته و این روش در ارزیابی خارجی کمتر کاربردی است.
طول بدن جوجه (Chik Length)
طول بدن جوجه یک روش کاربردی بوده که همان اندازه گیری میزان رشد طولی جوجه است. در این روش اندازه گیری طول بدن جوجه از ابتدای نوک (Tip of the Beak) تا وسط پنجه پا (Middle toe) ملاک عمل قرار می گیرد. تحقیقات در بخش RAD شرکت هایبرو نشان داد که طول بدن جوجه یک روش نسبتا دقیق، تکرار پذیر بوده و تعداد زیادی جوجه را می توان در مدت زمان کوتاهی ارزیابی نمود.
یک همبستگی مثبت بین عملکرد جوجه ها می باشد. طول بدن جوجه با سایز و اندازه تخم مرغ ارتباط دارد. یک همبستگی کمتر بین وزن بدن جوجه و اندازه تخم مرغ نیز وجود دارد. طول بدن جوجه ها با تغییر سن گله مادر از 25 هفتگی تا 60 هفتگی تنها 5 درصد تغییر کرده و طول بدن جوجه از 19 به 20 سانتی متر تغییر می کند. یکی از شاخص های خوب در این زمینه اندازه گیری طول بدن جنین در روز 18 انکوباسیون می باشد.
مقایسه روش های مختلف
اگر به تمام روش های موجود در اندازه گیری کیفیت جوجه نگاهی دقیق شود مشاهده می گردد که اسکور Pasgar یا Tona و طول بدن جوجه (Chicken Length) به دلیل مزیت های اجرایی ، تکرار پذیری بالا، کاربری بودن و نشانگر بهتر کیفیت از روش های دیگر موجود در دنیا بهتر می باشند. هرچند که بین اسکور پاسگار و طول بدن جوجه یک همبستگی نسبتا عملی وجود دارد وحتی گاهی همبستگی منفی نیز مشاهده می شود که دلیل آن موارد زیر است:
- Pasgar اساسا تحت تاثیر شرایط هچ، بسته شدن ناف، مصرف کیسه زرده و زنده مانی جوجه قرار دارد و این فاکتور های تاثیر زیادی روی این اسکور دارند. هم این مسائل بر روی شرایط جوجه یکروزه و توانایی جوجه در شروع زندگی و زنده مانی در هفته اول موثر می باشد.
- Chick Length بیشتر به رشد و نمو جنین پرداخته و بیشتر مرتبط با شرایط ستر می باشد و کمتر تحت تاثیر فاکتورهایی همانند تغییرات زنده مانی (Survival Change) در هفته اول قرار می گیرد و این مساله بر روی عملکرد جوجه موثر می باشد. با افزایش طول بدن جوجه میزان حرارت تولیدی جنین افزایش یافته و یک همبستگی منفی بین رشد خوب جنین درجه یا حرارت تولیدی وجود دارد که این مساله با خنک شدن بیشتر در هچه جبران می شود. در غیر این صورت همبستگی کمتری با Pasgar خواهد داشت.
بست به هدف جوجه کشیريال اسکورهای متفاوت ارزشهای متفاوتی دارند. برای یک شرکت تولیدی یا مجتمع های تولید، جوجه کشی بخشی از زنجیره تولید بوده و فواید زیادی از عملکرد جوجه ها بدست می آید. احتمالا ترکیب این دو روش (طول بدن و پاسگار) بتواند یک روش مطلوب بوده و 75 درصد اسکور نهایی بر اساس طول بدن جوجه (Chick Length) و 25 درصد بر اساس میزان زنده مانی جنین در هفته اول و اسکور پاسگار صورت گیرد نتیجه بهتری خواهد داشت.
(خانم میجرهوف Ron Meijerhof یکی از محققان شناخته شده در زمینه کیفیت جوجه بوده که ایشان قبلا محقق بخش تحقیق و توسعه شرکت هایبرو بوده و الان به عنوان محقق ارشد در شرکت Hatch tech هلند که از شرکت های شناخته شده در زمینه تولید تجهیزات جوجه کشی است فعالیت می کند. مترجمان)
منبع : what counts for chick quality? Ron Meijerhof
hybro B.U. May 2005. www.thepoultrysite.com

عنوان : اندازه گیری متابولیسم جنین
ترجمه :
مهندس احمد صلاحی – سرپرست کارخانه جوجه کشی اشراق (ماهان ورامین)
مهندس مژده موسی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کهنوج

انسان و طیور هر دو اکسیژن را از محیط دریافت و دی اکسید کربن را به محیط خود می دهند. اسنان برای تبادل گازها از شش (Lungs) در طول تنفس استفاده می کند در حالیکه جنین جوجه از یک غشای احتصاصی به نام غشای کوریو آلانتوئیک (Chorioalantoic membrane) برای اینکار استفاده می کند زیرا که اکسیژن از راه منافذ پوسته وارد تخم مرغ و سپس وارد کیسه هوا می شود. داشتن متابولیسم جنین کلید داشتن جوجه درآوری خوب و کیفیت مناسب جوجه می باشد.
در جوجه کشی های مدرن مشخص شده است که در سویه های تجارتی جدید بعد از 16 روزگی در انکوباسیون جنین حرارت بیشتری تولید می شود. انتخاب ژنتیکی توسط کمپانی های اصلاح نژاد سبب شده است که رشد بیشتر جوجه ها و به تبع آن تولید بیشتر فرآورده های متابولیکی می شود. این افزایش در زول مراحل آخر انکوباسیون قبل از انتقال به هچه شدت می گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید