بخشی از مقاله

چکیده
جهت بررسی اثر کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین و آنزیم بر عملکرد مرغان تخم گذار از 80 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سفید به صورت آزمایش فاکتوریل و در چارچوب طرح کاملاً تصادفی داراي 4 تیمار 1 - درصد لایزین بدون آنزیم، 1 درصد لایزین0/025 + درصد آنزیم، 2درصد لایزین بدون آنزیم، 2 درصد لایزین0/025 + درصد آنزیم - و 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد.

طول دوره آزمایش 8 هفته 80 - هفتگی تا 88 هفتگی - بود که طی این مدت عملکرد مرغ ها به صورت هفتگی براي هر کدام از تیمارها ثبت شد. نتایج این پژوهش نشان داد سطح دوم لایزین و آنزینم تاثیر معنی داري نسبت به سطح اول آن بر تعداد تخم مرغ، میانگین وزن تخم مرغ، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدي و خوراك مصرفی داشت - P<0/05 - ، ولی تاثیر معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل غذایی خالص و تغییرات وزن نداشت 

به علاوه اثر متقابل لایزین و آنزیم تاثیر معنی داري بر تعداد تخم مرغ، میانگین وزن تخم مرغ، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدي و خوراك داشت - P<0/05 - ، ولی اثر متقابل لایزین و آنزیم تاثیر معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل غذایی خالص و تغییرات وزن نداشت . - P>0/05 - نتایج نهایی نشان می دهد که استفاده از سطح 2 درصد لایزین به همراه آنزیم سبب بهبود عملکرد در مرغان تخم گذار در انتهاي دوره شد.

مقدمه

کنجاله تخم پنبه به عنوان یک محصول فرعی از فرآیند روغن گیري تخم پنبه محسوب می شودکه حاوي41 تا 43 درصد پروتئین خام - بسته به روش روغن گیري - می باشد . - 4 - با توجه به این که پروتئین کنجاله سویا 44 تا48 درصد می باشد، بخش قابل توجهی از خوراك طیور را به عنوان منبع پروتئین گیاهی تامین می کند . - 3 - با وجود اینکه کنجاله تخم پنبه از لحاظ پروتئین غنی می باشد ولی مصرف آن به علت فیبر بالا - 10 - ، میزان کم لایزین - 5 - و وجود ماده سمی گوسیپول - 9 - براي طیور محدود می باشد.

میزان لایزین کنجاله تخم پنبه با توجه به جدول احتیاجات طیور NRC - 1994 - ، 1/7 درصد و میزان لایزین کنجاله سویا 2/9 تا 3/2 درصد، با توجه به میزان پروتئین کنجاله سویا می باشد، از طرفی فیبر نمونه هاي ممتاز کنجاله تخم پنبه 8 درصد و در نمونه هاي درجه دو تا 17 درصد مورد تایید قرار گرفته است که نسبت به کنجاله سویا 3 تا 7 درصد بالاتر می باشد .گوسیپول یک رنگدانه پلی فنولیک زرد رنگ است که در پنبه دانه به دو صورت آزاد - سمی - و پیوند یافته - غیر سمی - با سایر ترکیبات یافت می شود 

گوسیپول با کاهش اضافه وزن، افزایش مصرف غذا، افت بازده غذایی و افزایش تلفات در جوجه ها در ارتباط می باشد . از جمله عواملی که در این زمینه باعث تفاوت در نتایج می شود، می توان به منبع گوسیپول، سویه جوجه، میزان آهن جیره و مقدار لایزین جیره اشاره نمود .

حال اگر بتوان این محدودیت هاي تغذیه اي کنجاله تخم پنبه را با مکمل یا افزودن لایزین و آنزیم هاي سنتتیک بر طرف کرد، با توجه به این نکته که قیمت کنجاله پنبه دانه در مقایسه با کنجاله سویا کمتر است و از طرفی با عنایت به این که نیازهاي انرژي و پروتئین در مرغان تخم گذار نسبت به جوجه هاي گوشتی کمتر است شاید بتوان در جیره مرغان تخم گذار بجاي کنجاله سویا از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد - 6 - و از این رهگذر سبب صرفه جویی اقتصادي و ارزان تر تمام شدن تولید شد.

مواد و روش
در این پژوهش از 80 قطعه مرغ تخم گذار هاي لاین W- 36 در انتهاي دوره 80 - هفتگی - استفاده شد. این پژوهش به صورت آزمایشفاکتوریل در چارچوب طرح کاملاً تصادفی شامل 4 تیمار، 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد.

عوامل اصلی شامل لایزین در دو سطح 1 و 2 درصد و آنزیم در دو سطح 0 و 0/025 درصد می باشد. جیره پایه داراي انرژي 2800 kcal/kg و پروتئین 16درصد می باشد که اجزاء آن در جدول 1 مشاهده می شود. هفته اول آزمایش به عنوان دوره عادت پذیري در نظر گرفته شد و داده هاي مربوط به این دوران ثبت نشد. در طول دوره آزمایش تخم مرغ ها به صورت روزانه جمع آوري و توزین شده و ویژگی هاي تخم مرغ و صفات عملکردي تیمارها محاسبه شد.

در پایان هر هفته خوراك باقی مانده جمع آوري، وزن و با کسر از مقدار خوراك توزیع شده، میزان مصرف خوراك محاسبه شد.در پایان آزمایش نیز بار دیگر مرغ ها توزین شدند تا تغییرات وزن آنها تحت تاثیر مصرف کنجاله مکمل با لایزین و آنزیم محاسبه شود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري - 2004 - SAS صورت گرفت و از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال خطاي 0/05 براي مقایسه میانگین ها استفاده شد.

.جدول -1 اجزاي خوراکی جیره پایه

محتوي% 18,7 1 فسفر و %22 کلسیم. محتوي %38 کلسیم. محتوي %39 سدیم. هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوي: 64 گرم منگنز - اکسید - ، 44 گرم روي - اکسید - ، 100 گرم آهن - سولفات - ، 16 گرم مس - سولفات - ، 0/64 گرم ید - کلسیم یدات - ، 0/2 گرم کبالت و 8 گرم سلنیوم - %1 - است. هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي7/2 :2 گرم ویتامین A، 7 گرم ویتامین D، 14/4 گرم ویتامین E، 1/6 گرم ویتامین K3، 0/72 گرم تیامین، 3/3 گرم ریبوفلاوین، 12 گرم اسید پانتوتنیک، 12/160 گرم نیاسین، 6/2 میلیگرم پیرودوکسین، 0/6 گرم کوبالامین، 0/2 گرم بیوتین، 440 میلیگرم کولین کلراید

نتایج و بحث
همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود سطح دوم لایزین تاثیر معنی داري نسبت به سطح اول آن بر تعداد تخم مرغ، میانگین وزن تخم مرغ، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدي و خوراك مصرفی داشت - P<0/05 - ، ولی تاثیر معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل غذایی خالص و تغییرات وزن نداشت . - P>0/05 - گزارش شده است که کنجاله تخم پنبه مکمل با لایزین سبب بهبود صفات عملکردي در مرغان تخم گذار می شود که با نتایج ما مطابقت دارد

همچنین سطح دوم آنزیم تاثیر معنی داري بر تعداد تخم مرغ، میانگین وزن تخم مرغ، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدي و خوراك مصرفی نسبت به سطح اول آن داشت . - P<0/05 - که ولی تاثیر معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل غذایی خالص و تغییرات وزن نداشت . - P>0/05 - بیان شده است که استفاده از آنزیم کربوهیدراتاز سبب بهبود مصرف خوراك میشود که با نتایج پزوهش ما مطابقت دارد 

به علاوه اثر متقابل لایزین و آنزیم تاثیر معنی داري بر تعداد تخم مرغ، میانگین وزن تخم مرغ، درصد تولید، توده تخم مرغ تولیدي و خوراك داشت - P<0/05 - ، ولی اثر متقابل لایزین و آنزیم تاثیر معنی داري بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل غذایی خالص و تغییرات وزن نداشت

در نتیجه گیري نهایی مشخص شد استفاده از 2 درصد مکمل لایزین و آنزیم سبب بهبود صفات عملکردي و شاخص هاي تخم مرغ در انتهاي دوره مرغان تخمگذار شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید