بخشی از مقاله

سیستم های یک درجه آزادی


ابتدا باید یک سیستم را انتخاب کرده که در حالت کلی قرار داشته باشد این سیستم دارای مقادیر ثابت زیر می باشد

1- سیستم غیر میرا باشد .
2- سیستم میرا بوده وبا ضریب میرایی های مختلف به بحث در این مورد می پردازیم .

3- سیستم با دو نحریک دلخواه هارمونیک وغیر هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد .

1- سیستم غیر میرا
در این حالت مقادیر سختی فنر را تغییر داده
A ) 4K=
B) 46K=
C) K= 348

Mfile


Mfile

نمودار در سه حالت فوق میرا . بحرانی . زیر میرا
C=20

*جابجایی اولیه از صفر آغاز شود

K= 4

K= 46


2- ضریب میرایی C

سه حالتی که برای سیستم یک درجه آزادی بوجود می آید .
A) 1> زیر میرا

B) 1= بحرانی

C)1 < فوق میرا

C=30

نمایش سه نمودار فوق در نمودار زیر


3- تغییرات سیستم با وجود تحریک دلخواه Ft
A) غیر هارمونیک
B) هارمونیک
بررسی حالت A


نمودار زیر میرا

نمودار فوق میرا


ترکیب سه تابع


C=170

C=250

K=348

ترکیب سه نمودار فوق برای مقایسه


ترکیب این سه نمودار را باهم بررسی می کنیم

تابع هارمونیکW=2

W=50


دو جرم M1=50 و M2=43 مطابق شکل به سیم نازکی با کشش T=50 و L=18 وصل شده اند . با فرض اینکه وقتی جرم عمود بر سیم حرکت می کند T تغییر نکند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید