دانلود مقاله تصویرگری برای کودکان

word قابل ویرایش
187 صفحه
34700 تومان

مقدمه
هر ساله تعداد زيادي كتاب كودك به چاپ مي رسد كه بيشتر آنها مصور هستند . طرفداران هنرهاي سنتي و كلاسيك نسبت به اين تصاوير غير قرادادي كه اخيراً در بسياري از اين كتابها به چشم مي خورد ، عكس العمل منفي نشان مي دهند . برخي از كارشناسان معتقدند كه اين تصاوير بيش از حد به واقعيت مي پردازند و بعضي ديگر آنها را تخيلي انتزاعي و تزئيني مي دانند البته همه به اين توافق رسيده اند كه ارزيابي هنر در اين نوع كتابها بايد با توجه به خواستهاي متنوع و بسيار زياد كودكان دنياي امروز باشد . احتمالاً تصاويري كه به

سبك هنرهاي معاصر و با توجه به هنرهاي سنتي ترسيم مي شوند مورد قبول و تحسين كودكان امروزي قرار مي گيرند ولي با اين وجود و براي آنكه كودك زيبائي هنر سنتي و معاصر را درك كند نيازمند كتابهاي جالبي در هر دو زمينه است. كار تصوير گري يك كتاب را چه خود نويسنده آن كتاب و چه تصويرگر به هرحال بايد بر اساس اصول تصوير سازي باشد تا هم به بيان جنبه هاي ارزشمند داستان كمك نمايد و هم موضوع آن را گسترده سازد . اين مسئله را بايد تقريباً در مورد همة كتابها به كار برد . كتابهاي تصويري انواع متفاوتي دارند و برخي از آنها هيچگونه موضوع يا نوشته اي ندارند .


تصاوير يك كتاب نه تنها بايد زيبائي بخش باشند بلكه بايد يك طراحي خوب با معنا و پرمحتوا را منعكس سازند . البته وظيفه اي بيش از اين بر عهده دارند هنرمند تصوير گر چه براي كتاب مصور نقاشي كند و چه براي كتابهائي كه تصاوير زيادي ندارند به هر حال بايد براي درك و فهم بيشتر متن و موضوع داستان كودك را ياري دهد . هنرمند بايد صحنه ها و ايده هاي ارزشمند داستان را باز پروري كند ، هر تصوير بايد معادل يكي از عقايد و ايده هاي بيان شده در متن باشد .


تصاوير خواننده را تشويق مي كند تا قوة تخيل خويش را به كار بندد و جلوتر از متن داستان پيش رود چنين مهارتي يكي از اهداف اساسي و قابل تحسين يك هنرمند است زيرا بيدار كردن و تقويت نمودن قوة تخيل يكي از عوامل اصلي گسترش ذهن كودك و به اين منظور هنرمند بايد تصاويري با جزئيات كافي ارائه نمايد تا در مفهوم شدن موضوع داستان و بازگو نمودن آن به عنوان راهنما عمل نمايند

.

(در اين سوي مصور كردن)
در گذشته « مصوركردن » محدوده مشخصي نداشت و تخصص در آن داراي ويژگي معيني نبود . هر كس كه دستي به قلم مو داشت مي توانست مصور يا تصويرگر باشد و هر هنرمندي مدعي تصويرگري هم بود . طراحان ، حكاكان ، نقاشان و مجسمه سازان و غيره ، كارشان را با مصور كردن و تصويرگري مي دانستند ، زيرا كه مي پنداشتند اثرشان را بر اساس تصوير كردن موضوعي به وجودمي آورند . در گذشته هنر گرافيك هم مفهوم و محدوده خاصي نداشت . در غرب ، طراحي ، نقش اندازي ، حكاكي و رسامي فعاليتهائي بود كه گرافيك ناميده

مي شد و در واقع گرافيك بخش كوچكي از هنر نقاشي بود . اما بعد ها رشد و وسعت تخصص ها در اين تقسيم بنديها تغييرات فوق العاده اي را به وجود آورد و هر كدام از آن فعاليتهاي جنبي كوچك گذشته ، خود مركز و محور كوشش هاي خلاقه هنرمندان زيادي شدند . مثلاً هنر مصور كردن و تصويرگري براي خود شعبه تخصصي مهمي شد و در خود ،تقسيمات و

تخصص هاي متعددي را به وجود آورد . در اكثر زبانهاي غربي مصور كردن راillustration مي گويند كه به زبان ما مي توان آن را تصويرگري و تصويرسازي و هنرمندش را تصويرگر ناميد . كار تصويرگري عبارت از تجسم تصويري يك موضوع براي نمايش بهتر فضاي مطلب و در نهايت درك بهتر آن است . تصوير سازي ومصوركردن تنها با ابزار طراحي و نقاشي انجام نمي گيرد ؛بلكه امروزه طراحان و تصويرگران از هر طريقي و از امكانات بياني هر هنر تصوير ديگري براي به تصوير كشاندن موضوع ،استفاده مي كنند از عكاسي ، از مجسمه سازي ، نقاشي ،

خوشنويسي ، حكاكي ،سينما و … بهره جوئي مي كنند زيرا در واقع بيان تصويري در تمام هنرها يكسان عمل مي كند ؛ هر چند كهوسائل و شيوه هاي اجرائي آنها باهم متفاوت است و اين تفاوت هاي اجرائي فقط گاهي مرزهاي ظريفي را در بيان آنها ايجاد مي كند . در واقع مي توان گفت كه اين جزئيات بياني بسان گويش هاي مختلف يك زبان عمل مي كنند و در اساس چيزي با ديگري متفاوت نيست .


استفاده از اين همه امكانات گوناگون در تصوير گري نتيجتاً سبب تعدد و گوناگوني تخصص ها و روش ها در اين هنر شده است و روز به روز نيز بر اين انشعابات افزوده مي شود و منجر به پيدايش ديدگاه ها و شگردهاي بديع و نوظهور مي گردد . بنابراين وقتي به خيل تصويرگران نگاه شود با وجود تنوع بي حد تخصص ها و شيوه ها ، اما همه آنها را مي توان در حيطه تصويرگري و تصوير سازي ديد .جمعي از آنها به كار تصوير سازي براي « كتاب » مشغولند و كتابها از كتب مربوط به كودكان شروع شده و به كتب همه سنين خوانندگان و همه تنوع

موضوعات مورد نظر آنها چون : انواع ادبيات ، هنر ، علوم ، فنون ، و … ختم مي شود كه باز مي توان همه اين گوناگوني كتب رابه دو شيوه تصويرگري يعني تزئين كتب و يا تصوير سازي براي متن آنها تقسيم كرد و هر يك از اين دو شعبه محتاج تخصص و تجربه اي ويژه است .


شايد به ظاهر تصويرسازي براي متن از اهميت بيشتري برخوردار باشد . اما مي دانيم در هنر تصوير سازي سنتي ما ، حاشيه سازي يعني تذهيب و تشعير سازي ،جائي بسيار والا و ارجمند دارد و هنرمندان برجسته اي به اين كار و ساير فنون ديگر مربوط به آن پرداخته و آثاري نفيس و بي بديل به جاي نهاده اند .


با كمي دقت به موضوعات متنوع تصويرگري كه شايد شامل ده ها رشته و مطلب جداگانه باشد مي توان تا حدودي به اهميت و لزوم تنوع شيوه بيان آنها پي برد كه مثلاً تفاوت در زمينه تصوير سازي براي متن يك كتاب پزشكي با تصوير هاي فني يك كتاب مكانيك و تصاوير يك كتاب تاريخي ، يك كتاب جغرافيا ، يك كتاب سياحتنامه، يك اثر ادبي ، يك كتاب آموزشي دوران تعليمات مدرسه اي ، يك جزوه ورزشي . عكاسي ، مد و لباس ، يك قصه زيبا و لطيف كودكانه ، مجموعه اشعار ووو… چه اندازه بايد تفاوت داشته باشد .


در زمينه مصور كردن همين مطالب گوناگون وقتي به حيطه روزنامه نگاري وارد مي شويم ، باز فضا و روال كار فرق مي كند و همان تفاوتي را پيدا مي كند كه در شيوه و سطح توقع نوشتن مطالب براي كتاب و براي مقالات نشريات معمول وجود دارد.


به همان ترتيبي كه نويسنده اي مقاله يا مطلبي را با سطح و توقع خاصي براي روزنامه يا مجله تهيه مي كند ، تصويرگري اين مطالب هم همان شأن و لحن موضوع را به خود مي گيرد ؛ وقتي ملاحظه كنيمكه حتي شيوه و روال هر نشريه نيز به جاي خود در كيفيت نگارش آن مطالب تاثير مي گذارد ،‌طبيعي است كه بر شيوه طراحي و تصوير سازي آن هم تاثير بگذارد . به اين معني كه مصور كردن يك نشريه هفتگي تفاوت دارد و اگر هر كدام از اين نشريات مدعي راه و رسم خاصي نيز باشند ، باز اين تفاوت ،‌ دگرگوني هاي ديگري را هم به خود مي گيرد

و اگر دوباره گوناگوني هاي موضوعي نشريات را در نظر آوريم مي بينيم كه مثلاً يك نشريه روزانه سياسي ، يك نشريه هفتگي ورزشي ، يك مجله ادبي ، يك گاهنامه هنري ، ‌يك جزوه حقوقي يا اقتصادي اجتماعي ،‌يا مطلبي مخصوص جوانان ، كودكان ، دانشگاهيان ووو… آن چنان لحن ها و شخصيت هاي متفاوتي دارند كه همانطور كه نمي توان آنها را با يك قلم و شيوه نبايد با يك قلم هم مصور نمود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 34700 تومان در 187 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ادبیات و تصویرگری کتاب کودک

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
ادبيات و تصويرگري كتاب كودك ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل هاي آينده از بلاي جنگ هستيم . و ايمان خود را مجدداً مورد تأكيد قرار مي دهيم … و براي نيل به اين اهداف دگرپذيري و زيستن صلح آميز ديگران را مد نظر داريم . در شرايط كنوني جهان و بنا به تجربة مردم جهان براي دفع جنگ و خشونت ، به عنوان يك امر حياتي ، امكان ش ...

تحقیق در مورد روانشناسی کودکان استثنایی , خرید مقاله , خرید مقاله روانشناسی کودکان استثنایی , دانلود مقاله روانشناسی کودکان استثنایی , سایت مقاله , مقاله در مورد روانشناسی کودکان استثنایی ,

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
روانشناسی کودکان استثناییمقدمه:هدف از آموزش استثنايي تعليم و تربيت كودكان 4 تا 18 ساله اي است كه به دليل شرايط خاص جسمي ، روحي ، رواني ، اجتماعي و بهداشتي شان نمي توانند از نظام آموزش عادي بهره برند. يكي از اصول اساسي آموزش استثنايي اين است كه افرادي كه نياز به آموزش استثنايي دارند تا حد امكان از محيط اجتماعي ...

دانلود مقاله تاثیرگروه درمانی رابطه والد - کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودك بر پرخاشگري کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون توأم با گروه کنترل بود که در آن تعداد 45 کودك پرخاشگر( 25 پسر و20 دختر) با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به د ...

دانلود مقاله تأملی بر همنشینی ادبیات کودک و فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدههر چند نهضت فلسفه برای کودکان در پیشبرد برنامه های خویش، همـواره از ادبیـات کودک سود برده، اما هیچ گاه تأملی نظری بر این مفهـوم نداشـته اسـت. عمـده بحـث هـای صاحب نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده اسـت و ادبیـات صرفاً ابزاری در نظرگرفته شده که مقصدی جز خودش -در این جـا تربیـت ...

دانلود مقاله شیوع پروتئینوری و هماچوری در غربالگری ادرار کودکان بدون علامت مدارس زاهدان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمینه و هدف: یکی از روش هاي کشف زودرس بیماري ها غربالگري است پروتئینوري و هماچوري دو یافته غیر طبیعی ادرار هستندکهتوسط غربالگري ادرار مشخص می شوند و در پیشگیري از بیماریهاي مزمن کلیه اهمیت دارند هدف از این مطالعه تعیین شیوع این دو اختلال در کودکان 7 الی 15 ساله اي بودکه علائمی از بیماري کلیوي نداشتند.مواد و ر ...

دانلود مقاله نتایج عمل جراحی راستلی در کودکان مبتلا به ناهنجاریهای پیچیده سیانوتیک مادرزادی قلب

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهاگـرچه بـیش از سه دهه از انجام اولین عمل جراحی راستلی می گذرد لیکن تجارب آن در کشور ما کم و غالباً محدود به چند سـال اخیر است. لذا بر آن شدیم تا تجربه عمل جراحی راستلی که از سال 72 در مرکز قلب شهید رجائی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز جراحی قلب کشور شروع شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.ایـن مطالعـه از ...

دانلود مقاله بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور بر رابطه مادران و کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیده:موضوع تعامل مادر- فرزند از عمدهترین زمینههاي مورد مطالعه پژوهشگران حوزه بهداشت روانی است. در این میان از آنجا که مادر، نخستین مراقب کودك است توجه به کیفیت این تعامل میتواند نقش موثري در ارتقاء بهداشت روانی مادرو فرزند و بویژه مادران داراي فرزند کم توان ذهنی داشته باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ب ...

مقاله پرورش مسئولیت پذیری اجتماعی در کودکان و نوجوانان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پرورش مسئولیت پذیري اجتماعی در کودکان و نوجوانان   چکیده یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامی ایران، پرورش انسانهایی مسئولیت پذیر و داراي حس مشارکت اجتماعی است لذا آموزش مسئولیت پذیري به کودکان و نوجوانان از جانب والدین و مسئولین مدرسه می تواند به تربیت بزرگسالانی مسئول و خدمتگزار در آینده منجر ...