بخشی از مقاله

جوانان و اشتغال
روند رو به‌ رشد جمعيت‌ در سه‌ دهه‌ گذشته، بيكاري‌ درحوزه‌ جوانان‌ را به‌ يكي‌ از معضلات‌ اساسي‌ و ملي‌ تبديل‌ نموده‌ است. از طرفي‌ جوانان‌ به‌ عنوان‌ سرمايه‌ ملي‌ و نيروي‌ اساسي‌ توليد و رشد اقتصادي، بدون‌ داشتن‌ شغل‌ مناسب‌ و آينده‌اي‌ روشن‌ در اين‌ زمينه، با چالشي‌ جدي‌ روبرو خواهند شد. گرچه‌ دولت‌ در سالهاي‌ اخير قدمهاي‌ اساسي‌ براي‌ ايجاد فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ و در واقع‌ كنترل‌ اين‌ امر داشته‌ است‌ اما نياز به‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ بيشتر به‌ دليل‌ افزايش‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ جوان‌ همچنان‌ در حال‌ افزايش‌ است.دسترسي‌ به‌ اشتغال‌ پايدار يكي‌ از نيازهاي‌ اساسي‌ جوانان‌ بوده‌ و فراهم‌ نمودن‌ بستر مناسب‌ جهت‌ دسترسي‌ به‌ آن، يكي‌ از وظايف‌ اساسي‌ دولت‌ها و خانواده‌ها محسوب‌ مي‌شود.

از ديدگاههاي‌ مختلف، تامين‌ اشتغال‌ پايدار و در خور شاءن‌ انسانها، يكي‌ از رويكردهاي‌ اساسي‌ برنامه‌ريزان‌ و سياستگذاران‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ عدالت‌ اجتماعي‌ است. در ايران‌ نيز در سالهاي‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي، مقوله‌ تامين‌ شغل‌ همواره‌ در زمره‌ اولويت‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ دولتها بوده‌ و گروه‌هاي‌ هدف‌ در فرآيند برنامه‌ريزي‌ اشتغال، مورد توجه‌ جدي‌ قرار گرفته‌ و با توجه‌ به‌ شرايط‌ و مقتضيات‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و فرهنگي، راهبردهاي‌ متعدد تامين‌ شغل‌ ارائه‌ شده‌ است.

اهميت‌ پرداختن‌ به‌ اين‌ امر در كشوري‌ مانند ايران‌ كه‌ برابر آمار رسمي، بيش‌ از يك‌ سوم‌ جمعيت‌ آن‌ را جوانان‌ تشكيل‌ مي‌دهند و دسترسي‌ به‌ اشتغال‌ مناسب‌ مهمترين‌ دغدغه‌ جوانان‌ است‌ و بعلاوه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از آنها در آستانه‌ ازدواج‌ و تشكيل‌ زندگي‌ مستقل‌ قرار دارند، نمود بيشتري‌ پيدا مي‌كند، چرا كه‌ برخورداري‌ ازشغل‌ پايدار و مناسب‌ موجب‌ استقلال، آرامش‌ و آسايش‌ زندگي‌ وكمك‌ مهمي‌ به‌ هويت‌ بخشي‌ واستحكام‌ نهاد خانواده‌ است.براساس‌

آمار ارائه‌ شده‌ از سوي‌ سازمان‌ ملي‌ جوانان، متوسط‌ رشد جمعيت‌ جوان‌ 29-15 ساله‌ كشور از سال‌ 1355 تا سال‌ 1382 برابر 7/3 درصد بوده‌ در حالي‌ كه‌ در همين‌ سالها متوسط‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ كل‌ كشور برابر با 6/1 بوده‌ است. اين‌ افزايش‌ جمعيت‌ جوان‌ موجب‌ رشد قابل‌ توجه‌ عرضه‌ نيروي‌ كار در كشور شده‌ كه‌ با رشد ناچيزي‌ تقاضاي‌ نيروي‌ كار بر عمق‌ مشكلات‌ اشتغال‌ افزوده‌ است‌ به‌ نحوي‌ كه‌ درحال‌ حاضر 9 ميليون‌ و 800 هزار جوان‌ واجد شرايط‌ براي‌ اشتغال‌ در كشور وجود دارد.سهم‌ عرضه‌ نيروي‌ كار جوانان‌ كه‌ تابعي‌ از جمعيت، شرايط‌ اقتصادي، پوشش‌ تحصيلي، نظام‌ تامين‌ اجتماعي‌ و... است‌ از كل‌ عرضه‌ نيروي‌ كار، از 39 درصد در سال‌ 1375 به‌ 43 درصد در سال‌ 1382 افزايش‌ يافته‌ است‌ و درحالي‌ كه‌ سهم‌ تقاضاي‌ نيروي‌ كار جوانان‌ كه‌ متاثر از سطح‌ توليد ملي‌ و قيمت‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد است‌ از كل‌ تقاضاي‌ نيروي‌ كار، از 6/36 درصد در سال‌ 1375 به‌ 8/34 درصد در سال‌ 1380 كاهش‌ و سپس‌ به‌ 8/37 درصد در سال‌ 1382 افزايش‌ يافته‌ است. در مجموع‌ افزايش‌ سهم‌ عرضه‌ نيروي‌ كار جوانان‌ به‌ مراتب‌ بالاتر از افزايش‌ سهم‌ تقاضاي‌ نيروي‌ كار بوده‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ افزايش‌ سهم‌ تعداد بيكاران‌ جوان‌ به‌ كل‌ بيكاران‌ از 7/63 درصد در سال‌ 1375 به‌ 81 درصد در سال‌ 1382 است.

نرخ‌ بيكاري‌ گروههاي‌ سني‌ جوان‌ همواره‌ از نرخ‌ بيكاري‌ كل‌ كشور بالاتر بوده‌ است‌ ولي‌ در سال‌ 1383 نسبت‌ به‌ سال‌ 1375، اين‌ شكاف‌ بيشتر شده‌ است. بطوري‌ كه‌ نرخ‌ بيكاري‌ گروه‌ سني‌ 29-15 ساله‌ از 8/14 درصد در سال‌ 1375 به‌ يكباره‌ به‌ 6/23 درصد در سال‌ 1376 مي‌رسد كه‌ در سالهاي‌ بعد افزايش‌ ناچيزي‌ را نشان‌ داده‌ و در سال‌ 1383 به‌ 8/25 درصد رسيده‌ است.در سال‌ 1382، تعداد بيكاران‌ اين‌ گروه‌ سني‌ معادل‌ 7/2 ميليون‌ نفر بوده‌ كه‌ 6/87 درصد كل‌ بيكاران‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد. اين‌ رقم‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مشكل‌ اشتغال‌ كشور عمدتاً به‌ گروه‌ سني‌ جوان‌ ارتباط‌ دارد.نرخ‌ مشاركت‌ نيروي‌ كار زنان‌ نيز در سالهاي‌ اخير نسبت‌ به‌ نرخ‌ مشاركت‌ نيرو كار مردان‌ افزايش‌ بيشتري‌ يافته‌ است. افزايش‌ اين‌ نرخ‌ در سال‌ 1382 نسبت‌ به‌ سال‌ 1375 براي‌ مردان‌ 2/4 درصد و براي‌ زنان‌ 6/21 درصد رشد را نشان‌ مي‌دهد.در سال‌هاي‌ اخير نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ جوان‌ همواره‌ بيشتر از نرخ‌ بيكاري‌ مردان‌ بوده‌ است‌ و در سال‌ 1383 به‌ بالاترين‌ تفاوت‌ رسيده، دراين‌ سال‌ نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ 9/37 درصد و مردان‌ 9/22 درصد بوده‌ است.

نرخ‌ بيكاري‌ جوانان‌ شهري‌ و روستايي‌ در سال‌ 1382، به‌ ترتيب‌ معادل‌ 5/24 و 5/18 درصد است، كه‌ گسترش‌ پديده‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر و افزايش‌ نرخ‌ شهرنشيني، اين‌ اختلاف‌ نرخ‌ بيكاري‌ را موجب‌ شده‌ است.مطالعات‌ تطبيقي‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ نرخ‌ بيكاري‌ جوانان‌ 24-15 ساله‌ در اكثر كشورهاي‌ دنيا حتي‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ هميشه‌ بالاتر از نرخ‌ بيكاري‌ كل‌ كشور بوده‌ است. در سال‌ 1998 كشور روسيه‌ در ميان‌ 43 كشور مورد مطالعه‌ از لحاظ‌ نرخ‌ بيكاري‌ جوانان، با 3/46 درصد، بالاترين‌ نرخ‌ بيكاري‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ و كشور مكزيك‌ در همين‌ سال، با نرخ‌ بيكاري‌ 4/4 درصد در آخرين‌ رتبه‌ قرار داشته‌ است.نكته‌ مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ نرخ‌ بيكاري‌ جوانان‌ داراي‌ آموزش‌ عالي‌ در سال‌ 1382 معادل‌ 2/29 درصد است‌ كه‌ به‌ مراتب‌ بزرگتر از متوسط‌ كل‌ كشور است

.نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ جوان‌ داراي‌ آموزش‌ عالي‌ در سال‌ 1382 معادل‌ 8/40 درصد است‌ كه‌ تقريباً دو برابر نرخ‌ بيكاري‌ مردان‌ جوان‌ داراي‌ آموزش‌ عالي‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ زنان، در حدود 60 تا 65 درصد قبول‌ شدگان‌ دانشگاهها را تشكيل‌ مي‌دهند، اين‌ وضعيت‌ مي‌تواند در آينده‌ نگران‌كننده‌تر باشد.حمايت‌ نسبي‌ خانواده‌ها از جوانان‌ بيكار و جوانان‌ شاغل‌ در سالهاي‌ اوليه‌ اشتغال، حمايت‌ مالي‌ خانواده‌ها از افزايش‌ سطح‌ تحصيلات‌ جوانان، اتخاذ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ در جهت‌ جذب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي، گسترش‌ شبكه‌هاي‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌IT) و(ICT در سطح‌ كشور بويژه‌ به‌ دليل‌ تعامل‌ بيشتر جوانان‌ با اين‌ فضا، اتخاذ سياست‌ كوچك‌سازي‌ دولت‌ و گسترش‌ بخش‌ خصوصي‌ فراهم‌ شدن‌ زمينه‌ گسترش‌ زير بخش‌هاي‌ خدماتي‌ براي‌ ايجاد فرصتهاي‌ شغلي، حمايت‌ دولت‌ از توسعه‌ و تقويت‌ كارورزي‌ به‌ منظور استفاده‌ بهينه‌ از قابليت‌هاي‌ جوانان‌ در بازار كار توسعه‌ آموزشهاي‌ علمي‌ - كاربردي‌ و فني‌ و حرفه‌اي، افزايش‌ سطح‌ تحصيلات‌ جوانان، حمايت‌ دولت‌ از توسعه‌ و تقويت‌ كارورزي‌ به‌ منظور استفاده‌ بهينه‌ از قابليت‌هاي‌ جوانان‌ در بازار كار از جمله‌ زحمت‌هايي‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ آن‌ مي‌توان‌ در جهت‌ اشتغال‌ جوانان‌ گامهاي‌ موثري‌ برداشت.از سوي‌ ديگر مهاجرت‌ فارغ‌التحصيلان‌ بيكار به‌ خارج‌ از كشور، افزايش‌ ناهنجاري‌هاي‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از رشد بيكاري‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ دولت، افزايش‌ امكان‌ بروز تنش‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ در جامعه‌ ناشي‌ از افزايش‌ تراكمي‌ تعداد جوانان‌ بيكار، ناكارآمدي‌ نسبي‌ نظام‌ تامين‌ اجتماعي‌ در حوزه‌ حمايت، قوانين‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگير ناظر بر بازار كار، پايين‌ بودن‌ ضريب‌ امنيت‌ سرمايه‌گذاري‌ در ارتباط‌ با بنگاههاي‌ اقتصادي، ايجاد پديده‌ دو شغلي‌ يا چند شغلي‌ ناشي‌ از نظام‌ پرداخت‌ نامناسب، توانمندي‌ پايين‌ جوانان‌ براي‌ ورود به‌ بازار كار (بهره‌وري‌ پايين‌ عامل‌ كار و...) از جمله‌ عواملي‌ است‌ كه‌ اشتغال‌ جوانان‌ را تهديد مي‌كند

.با توجه‌ به‌ فرصت‌ها و تهديدهاي‌ موجود، مسئولان‌ كشور تلاش‌ مي‌كنند در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور با اجراي‌ برنامه‌هاي‌ خاص‌ در جهت‌ رفع‌ دغدغه‌هاي‌ اشتغال‌ جوانان‌ و به‌ منظور كمك‌ به‌ ارتقاء كيفيت‌ زندگي‌ آنان‌ تلاش‌ كنند.كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ جوانان، افزايش‌ سهم‌ اشتغال‌ جوانان‌ از كل‌ كشور، كاهش‌ سهم‌ بيكاري‌ جوانان‌ فارغ‌التحصيل‌ دانشگاهي‌ و كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ زنان‌ و دختران‌ جوان‌ از جمله‌ اهداف‌ كمي‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ براي‌ جوان‌ از جمله‌ اهداف‌ كمي‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ براي‌ جوانان‌ و تلاش‌ در جهت‌ ايجاد اخلاق‌ كار در ميان‌ جوانان، بسترسازي‌ جهت‌ ايجاد فرصت‌هاي‌ شغلي‌ جديد و كارآمد براي‌ جوانان‌ با رويكردIT) و(ICT ارتقا بهره‌وري‌ نيروي‌ كار جوان، ايجاد شرايط‌ ويژه‌ براي‌ اشتغال‌ جوانان، تسهيل‌سازي‌ قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر بازاركار، اطلاعات‌رساني‌ و آگاه‌سازي‌ جوانان‌ از شرايط‌ موجود بازاركار، افزايش‌ حضور موثرتر بخش‌ خصوص‌ در توليد و ايجاد اشتغال‌ جوانان، بسترسازي‌ مناسب‌ براي‌ استفاده‌ از سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در توسعه‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ جوانان، هماهنگ‌ نمودن‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ با نياز بازار كار، تقويت‌ و حمايت‌ از كارآفريني‌ جوانان‌ و گسترش‌ دوره‌هاي‌ مهارت‌آموزي‌ و كارورزي‌ خاص‌ براي‌ جوانان‌ از هدفهاي‌ خاص‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ براي‌ اشتغال‌ جوانان‌ امعاون اول رييس جمهور با اشاره به نرخ بالاي بيكاري در سالهاي گذشته در كشور، گفت: دولت نهم مصمم است براي افزايش توليد، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال جوانان تمام تلاش خود را انجام دهد.


دكتر"پرويز داوودي" عصر روز شنبه در جشن بزرگ اشتغال استان خراسان رضوي ، در جمع بيش از شش هزار نفر از جوانان در سالن ورزشي شهيد بهشتي مشهد، افزود: دولت برنامه‌ريزي‌هاي جامعي براي كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال جوانان، تدوين كرده است.
وي با اشاره به تدوين سند ‪ ۲۰‬ساله كشور و راهكارهاي ارايه شده در اين سند براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد، توسعه و پيشرفت كشور گفت: با اجراي اين سند و تحقق اهداف آن، كشور ايران به الگوي كشورهاي منطقه تبديل خواهد شد.
داوودي در همين زمينه به سفرهاي استاني رييس جمهور اشاره كرد و افزود:


رييس جمهور و اعضاي دولت در اين سفرها مردم را در اين تصميم گيريها دخالت داده و با توزيع عادلانه منابع و درآمدهاي كشور در بين استانها در راستاي اجراي عدالت گام برمي دارد.


وي گفت: دولت بانكها را مكلف كرده كه منابع مالي و تسهيلاتي را به سمت افزايش توليد و اشتغال بويژه براي جوانان در نقاط محروم كشور سوق دهند.
داوودي همچنين افزود: توزيع سهام عدالت بين محرومان و ايجاد زمينه مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي در ميان مردم مناطق محروم، تقويت جايگاه تعاوني‌ها و بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي با اجراي سياستهاي اصل ‪ ۴۴‬از جمله ديگر سياست‌هاي دولت براي ايجاد اشتغال و افزايش توليد است.
وي افزود: در يك سال گذشته حدود ‪ ۶۹۰‬هزار طرح در قالب بنگاههاي اقتصادي زودبازده كوچك به بانكها معرفي شده كه از اين تعداد ‪ ۴۱۷‬هزار طرح منجر به انعقاد قرارداد شده‌است و از ميان آنها ‪ ۱۶۶‬هزار طرح نيز اجرايي و عملياتي شده‌اند.
داوودي خاطر نشان كرد: از مجموع ‪ ۳۶۰‬هزار ميليارد ريال اعتبار اين بخش، حدود ‪ ۸۰‬هزار ميليارد ريال عملياتي شده و ‪ ۲۸۰‬هزار ميليارد ريال نيز به تاييد بانكها رسيده است.


وي ضمن اشاره به اينكه انتظار داريم اين حركت امسال سرعت بيشتري داشته باشد، گفت: امسال سهم بنگاههاي كوچك ‪ ۵۰‬درصد افزايش خواهد يافت و انتظار داريم كه كل ااين سرمايه جذب شود.
داوودي اقدامات انجام شده از سوي دولت را منجر به كاهش نرخ بيكاري از ‪ ۱۲/۶‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۱۱/۶‬درصد در سال ‪ ۸۵‬دانست و افزود:البته اين نرخ در استانهاي مختلف متفاوت است و در خراسان رضوي از ‪ ۸/۶‬درصد به هفت درصد، كاهش يافته است.
وي تاكيد كرد: سياستهاي اقتصادي دولت نهم در راستاي فقر زدايي و گسترش عدالت، نتايج بسيار خوبي داشته و رشد توليد نيز در سال ‪ ۸۵‬افزايش چشمگيري داشته است و اين كارنامه دولت با استمرار سياستهاي توسعه عمراني رو به افزايش خواهد بود.


داوودي اظهار اميدواري كرد: در سال ‪ ۸۶‬با يك حركت فزاينده توسعه عمراني مواجه باشيم.
پيش از سخنان دكتر داوودي، استاندار خراسان رضوي هم گفت:دولت احمدي‌نژاد تصميم شجاعانه‌اي در زمينه اشتغال جوانان با كاهش سود تسهيلات بانكي و سوق دادن اين تسهيلات به سمت توليد گرفته است.
مهندس "محمدجواد محمدي زاده" افزود: بحمدالله در اين استان همچون ساير نقاط كشور، فضاي كار،تلاش و سازندگي فراهم و نيز به بركت وجود منابع سرشار انساني و مادي، راه براي توسعه و پيشرفت استان هموار است.
وي با اشاره به روند رو به تزايد مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ها، گفت پارسال ‪ ۹۵‬درصد سرمايه‌گذاري ها در اين استان، توسط بخش خصوصي انجام شده است

سازمان ملی جوانان ایران قرار است روز ۲۶ اسفند، "سند سازماندهی اشتغال جوانان" را به هیئت دولت تسلیم کند. بر اساس مطالعات انجام گرفته در ایران هم اکنون ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان جویای کار در این کشور وجود دارد
به گفته رحیم عبادی، رییس سازمان ملی جوانان نرخ بیکاری در میان جوانان در حالی به 31 درصد رسیده که به دلیل ترکیب جمعیت جوان ایران در صورت عدم انجام کار جدی در این مورد وضعیت از این که هست نیز بدتر خواهد شد.
ترکیب جمعیت جوان ایران و فقدان رشد هماهنگ بخش های اقتصادی با آن، موجب ایجاد مشکلات در کسب درآمد مناسب برای بخش عمده ای از قشر جوان این کشور شده است. بهبود وضعیت اشتغال این گروه سنی، یکی از اهدافی است که سازمان ملی جوانان که از اواخر سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرده است، در برنامه کاری خود دارد.


رئیس سازمان ملی جوانان در گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا، رفع دغدغه های اشتغال جوانان در طول برنامه چهارم توسعه، ایجاد اخلاق کار و تسهیل قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار را از جمله موارد پیش بینی شده در این سند برای بهبود وضعیت فعلی حاکم بر جامعه جوان ایران ذکر کرده است.
با توجه به رشد فراگیر جمعیت جوان در ایران وافزایش سطح توقعات و خواسته های آنان، در طول دهه گذشته، بیکاری وفقدان درآمد مناسب به عنوان یک مشکل اقتصادی جدی گریبانگیر بخش قابل توجهی از جوانان ایران بوده است.


بیکاری، علاوه بر ایجاد مشکلات در زمینه تامین مسکن و معاش، آسیب های اجتماعی جدی دیگری نظیر افزایش میزان جرم و جنایت، پناه بردن به مواد مخدر و دیگر معضلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در پی دارد.
مطالعات انجام گرفته توسط سازمان ملی جوانان ایران نشان می دهد که با توجه به اهمیت قشر جوان در مسیر شکل گیری وضعیت بازار کار و از سوی دیگر با توجه به این که ظرف سال های آینده موج جدیدی از این گروه سنی وارد بازار کار می شوند، در آینده نزدیک باید منتظر تحولات چشمگیری در وضعیت اشتغال در ایران بود.


رییس سازمان ملی جوانان، به افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده، به ویژه دختران جوان اشاره کرده و نبود بستر مناسب برای استفاده از قابلیت های نخبگان جوان را از ضعف های ساختاری کشور دانسته است. به نظر آقای عبادی مهاجرت فارغ التحصیلان بیکار به خارج کشور نیزمی تواند به عنوان یکی از عوامل ناشی از این پدیده به شمار رود.


بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی این سازمان، نرخ مشارکت نیروی کار زنان نسبت به مردان، طی سال های اخیر بیشتر شده اما علیرغم این افزایش در نرخ مشارکت، میزان بیکاری به طور کلی در میان زنان همچنان بالاتر از مردان است.
اين جمله را جواني مي‌گويد كه 28 سال سن دارد. وي معتقد است كه مسئولان تنها اعلام مي‌كنند كه به جوانان تسهيلات مي‌دهند اما اين جوانان استفاده‌كننده مشخص نيستند. او از مسئولان سازمان ملي جوانان مي‌خواهد كه در ارائه تسهيلات، جوانان روستايي را در اولويت قرار دهند.
عنوان مي‌شود بيش از 35 درصد جمعيت كشور ما را جوانان 14 تا 29 ساله تشكيل مي‌دهند. با توجه به اين كه درصد قابل توجه از ساختار سني كشور را جوانان به خود اختصاص مي‌دهند. توجه به جوانان مورد اهميت است.


* اشتغال بزرگترين مشكل جوانان
يكي از مهمترين مشكلات جوانان اشتغال است. در حقيقت در صورتي كه مشكل اشتغال جوانان حل شود بيشترين مشكل جوانان حل مي‌شود چرا كه حل مشكل بيكاري خود كمك به حل مشكلاتي مانند هزينه ازدواج، پرداخت قسط وام‌ها و خريد خانه و غيره مي‌انجامد.
احمد مرسلي 24 ساله مي‌‌گويد« مشكل اشتغال يكي از بزرگترين مشكلات جوانان است. ببينيد به عنوان مثال يك پسر جوان اگر بخواهد ادامه تحصيل بدهد و مقاطع بالاي تحصيلي را كسب كند با توجه به اينكه ديگر مدرك كارشناسي خيلي با ارزش نيست بايد مدرك كارشناسي ارشد را كسب نمايد كه در آن صورت با احتساب اينكه وي هيچ سالي پشت كنكور نمانده باشد 24 يا 25 ساله خواهد بود.


وي ادامه مي‌دهد« اين جوان در اين زمان نه سربازي رفته است و نه از كار عملي چيزي مي‌داند چرا كه تا اين زمان تنها تئوري‌ها را آموخته است. حالا شما بگوييد چه كسي به وي كار مي‌دهد. همه جا پارتي مي‌خواهند.»
معاون سازمان ملي جوانان خردادماه امسال از تهيه برنامه ملي اشتغال جوانان خبرداد. البته هنوز هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است اما عنوان مي‌شود در اين برنامه هشت بند مختلف براي رفع مشكل اشتغال جوانان پيش بيني شده است كه شامل ارتقاي بهره‌وري نيروي جوان، افزايش فرصتهاي شغلي جديد به خصوص در حوزه (IT)، تسهيل قوانين و مقررات بازار كار، افزايش حضور موثر بخش خصوصي در اشتغال جوانان، تقويت و حمايت از كارآفريني جوانان،‌ گسترش مهارت آموزي آنان، افزايش انگيزه كار در جوانان و اصلاح قوانين كار و امور اجتماعي پيش بيني شده است.
* از دختران جوان در اشتغال سوء استفاده مي‌شود


فاطمه سلطاني جواني 22 ساله كه ورزشكار نيز هست در خصوص اشتغال جوانان
مي گويد« شركت‌هاي خصوصي تمايل به استخدام زنان جوان در كادر خود دارند. زيرا با حقوق كم زنان راضي به كار مي‌شوند.»
وي اضافه مي‌كند« شغل وجود دارد اما با حقوق بسيار پايين جوانان بايد استخدام شوند و خب مردان جوان براي اينكه بايد يك زندگي را اداره كنند حاضر نمي‌شوند كه با اين حقوق كار كنند»
رضا محبي جوان 27 ساله مي‌گويد« بعضا مشاهده مي‌شود كه حقوقي كه يك زن جوان از شغلي در يك اداره خصوصي مي گيرد در بعضي موارد يك چهارم يا يك‌پنجم حقوق مردان در همين شغل است»
جوانان چه دختران و چه پسران معتقد هستند كه در زمينه اشتغال علي‌رغم قوانيني كه وزارت كار تعيين كرده است، بيشتر ادارات غير دولتي رعايت نمي‌كنند. زيرا هيچ ناظري بر فعاليت شركت‌هاي غير دولتي نظارت نمي‌‌كند.
*به جوانان اعتماد شود
ناهيد لويني جوان 18 ساله همداني مي‌گويد« در شهرستان‌هاي كشور امكانات براي فعاليت جوانان بسيار كم است و به جوانان اعتماد نمي‌شود.»
وي ادامه مي‌دهد« بايد مسئولان در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور به جوانان اعتماد كنند و مسئوليت‌هايي را به آنان بسپارند.»
انتخاب مشاور جوان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اقدام خوب و شايسته در جهت حضور جوانان و اعتماد به آنان در تصميم‌گيري‌ها است اما اينكه چقدر از اين تصميم‌گيري‌ها استفاده شود و اينكه حضور جوانان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي بيشتر شود، مسئله‌اي مهم است.


* برنامه ريزي جامع براي جوانان
هر ساله با نزديك شدن فصل تابستان بحث اوقات فراغت جوانان مطرح مي‌شود. تمام سازمان و نهادهاي مختلف برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي براي پر كردن اوقات فراغت جوانان پيش‌بيني مي‌كنند كه اصولا به رغم اين همه برنامه‌ريزي باز هم تعداد زيادي از جوانان برنامه‌ريزي براي اوقات فراغت خود ندارند.
پريناز سعيدي دندانپزشكي 25 ساله مي‌گويد« در صورتي كه براي جوانان برنامه‌اي جامع تدوين شود مي‌توان اميدوار بود كه مشكل جوانان حل شود.»
اين جوان اصفهاني ادامه مي‌دهد« بايد در تدوين برنامه جامع براي جوانان از خود جوانان استفاده شود نه اينكه افرادي به جاي جوانان تصميم‌گيري‌ كنند. در اين صورت برنامه‌ريزي درست از كار در نمي‌آيد»


*صندوق مهر رضا نويدي براي جوانان
مدت‌هاست كه با ارائه سند ازدواج مي‌توان وام گرفت. البته اين وام‌هاي ازدواج كه از سوي موسسات و بانك‌ها ارائه مي‌شود مبلغ اندكي را شامل مي‌شوند. اما آيا با اين ميزان مشكل مسكن و ازدواج جوانان حل مي‌شود؟
محمد جواد حاج‌ علي ‌اكبري، رئيس سازمان ملي جوانان مي‌گويد« اين وام‌ها مثل نخودي به آش جوان‌ها است. در حقيقت يك تبرك است.»
وي در مورد صندوق مهر رضا نيز مي‌گويد« وام اين صندوق نيز در حد يك تبريك و تشويق براي جوانان است.»
* مشكلات جوانان كي حل مي‌شود


اين سوال در ذهن همه جوانان وجود دارد كه مشكلات آنان كي حل مي‌شود. رئيس سازمان ملي جوانان به اين سوال پاسخ نداده است اما عنوان مي‌‌كند« جوانان مطمئن باشند كه دولت و مسئولان كشور دارند به سختي براي حل مشكلات آنان تلاش مي‌‌كنند»

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید