بخشی از مقاله

محتوي مقاله شامل موارد زير مي باشد:
1) حسابداري مديريت محيطي چيست؟
2) موارد كاربردي و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي چيست؟
3) مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي در صنعت چيست؟
4) مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي دولت چيست؟
5) مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه چيست؟
6) چرا حسابداري مديريت محيطي توسعه يافت؟
7)بازنگري حسابداري مديريت محيطي: حسابداري مديريت محيطي چيست؟

حسابداري مديريت محيطي اصطلاح گسترده اي است كه همانند زير در چندين متن مختلف استفاده ميشود:
انواع حسابداري عمومي
حسابداري مديريت:
كاربرد هزينه و اطلاعات ديگر را براي تصميم گيري در يك سازمان تشخيص ، گردآوري، برآورد و تحليل مي كند.

حسابداري مالي:
گسترش و گزارش اطلاعات مالي توسط يك سازمان براي قسمتهاي خارجي ( مانند بانكها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداري ملي:
گسترش اقتصادي و اطلاعات ديگر براي توصيف درآمد ملي و سلامت اقتصادي را برعهده دارد.

انواع حسابداري محيطي

حسابداري مديريت محيطي:
حسابداري مديريت توجه اصلي اش به جريان اطلاعات مربوط به مواد و انرژي و اطلاعات هزينه محيطي مي باشد.

حسابداري مالي محيطي:
حسابداري مالي به گزارش هزينه هاي بدهي محيطي و ديگرهزينه هاي مهم محيطي مي پردازد.

حسابداري ملي محيطي:
حسابداري در سطح ملي به جريانهاي منابع طبيعي، هزينه هاي محيطي و هزينه هاي خارجي مي پردازد.
اطلاعات مربوط به اين وب سايت توجه اصلي اش به وابستگي حسابداري محيطي به عنوان ابزار حسابداري مديريت براي تصميمات داخلي واحد تجاري مي باشد، همچون حسابداري مديريت محيطي.حسابداري مديريت محيطي را مي توان بعنوان تشخيص ، گردآوري ، برآورد ، تحليل ، گزارش داخلي و كاربرد جريان اطلاعات مربوط به انرژي و مواد ، اطلاعات مربوط به هزينه هاي محيطي و اطلاعات مربوط به هزينه هاي ديگر براي هردو تصميمات محيطي و متعارف در يك سازمان تعريف كرد.

نكات اصلي قابل يادداشت عبارتند از:
• حسابداري مديريت محيطي بر هزينه هاي داخلي شركت تاكيد دارد وتوجهي به هزينه هاي خارجي مربوط به اشخاص ، اجتماع يا محيط كه شركت از لحاظ قانوني مسئول آنها نيست ندارد.
• حسابداري مديريت محيطي تمركز اصلي اش به حسابداري هزينه هاي محيطي مي باشد.
• اين حسابداري فقط به هزينه هاي محيطي و يا هزينه هاي ديگر توجه ندارد بلكه اطلاعاتي در زمينه جريانهاي فيزيكي و سرنوشت مواد و انرژي را نيز ارائه مي دهد.
• اطلاعات حسابداري مديريت محيطي نه تنها مي تواند در بيشتر انواع فعاليتهاي مديريت ويا در تصميم گيريهاي مديريت در سازمان استفاده شود بلكه بطور تخصصي براي فعاليتهاي مديريت محيطي سودمند مي باشند. بنابراين، حسابداري مديريت محيطي دو تا از سه قطعه ساختاري توسعه باثبات محيط و اقتصاد را بررسي و انسجام مي بخشد چون آنها به تصميم گيري هاي داخلي سازمان مربوط هستند.

كاربردها و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي:
تصميم گيرندگان يك سازمان مي توانند از جريان فيزيكي اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزينه كه توسط حسابداري مديريت محيطي تهيه مي شود استفاده كنند تا تصميماتي اتخاذ كنند كه هم بر كارهاي مالي و محيطي سازمان تاثيرگذار هستند. اين مطلب نيز قابل ذكر است كه با اين كه اين تصميمات حسابداري از تصميم گيري هاي داخلي حمايت مي كند اما حتي تكميل اين حسابداري سطح مخصوصي از كارهاي مالي و محيطي راتضمين نمي كند به هر حال براي سازمانها و برنامه هايي كه اهداف كاهش هزينه دارند مخصوصا هزينه هاي محيطي و يا تاثير گذاري كم محيط ، اين حسابداري مجموعه اي از اطلاعات ضروري براي رسيدن به اين اهداف را آماده مي كند. بويژه اطلاعات اين حسابداري براي ابتكارات مديريت با يك تاكيد خاص محيطي با ارزش است.

اين حسابداري نه فقط اطلاعات هزينه اي ضروري را براي ارزيابي تاثيرات مالي اين فعاليت هاي مديريت آماده مي كند بلكه اطلاعات جريان فيزيكي ( مثل كاربرد مواد اوليه و اتلاف نسبت هاي توليد شده ) را نيز ارائه مي دهد كه به توصيف تاثيرات محيطي كمك مي كند. مثالهاي از ابتكارات محيطي كه از اين حسابداري استفاده نموده اند عبارتند از:
• جلوگيري از آلودگي
• طرحي مخصوص هوا
• چرخه زندگي محيطي / ارزيابي / هزينه يابي/ طراحي
• مديريت زنجيره عرضه محيطي
• خريدهاي ترجيحي محيطي
• روند گسترش يافته / مسئوليت توليد
• سيستمهاي مديريت محيطي
• ارزيابي كارهاي محيطي و تحليل موقعيت

• گزارش كار محيطي
بنابراين اين حسابداري صرفا ابزار مديريت محيطي نسبت به ديگر انواع حسابداري نيست ، پس اين حسابداري مجموعه گسترده اي از اصول و روشهايي است كه جريان مواد و انرژي و اطلاعات مربوط به هزينه براي موفقيت فعاليتهاي ديگر مديريت محيطي تهيه مي كند.بطور گسترده تعدادي از تصميمات كه توسط هزينه هاي محيطي يك نوع يا نوع ديگري تاثير پذيرفته اند بطور كلي افزايش يافته اند . بنابراين حسابداري مديريت محيطي نه فقط براي تصميمات مديريت محيطي مهم شده است بلكه براي تمام فعاليتهاي جاري مديريت نيز مهم است. بعنوان مثال: طراحي فرآيند و توليد ، كنترل هزينه ها و تخصيص، بودجه بندي سرمايه ، خريد، مديريت سلسله عرضه ، قسمت گذاري توليد ، ارزيابي كار.
سود هاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي صنعت:

اين حسابداري سودهاي نهفته زيادي براي صنعت به همراه دارد كه عبارتند از :
• توانايي براي تعقيب دقيق تر و كنترل كاربرد و جريان مواد و انرژي كه شامل آلودگي / حجم اتلاف ، انواع و سرنوشت مواد است .
• توانايي براي تشخيص ، برآورد، تخصيص و كنترل/ كاهش دقيق تر هزينه ها مخصوصا انواع هزينه هاي محيطي مي شود.
• اطلاعات دقيق تر و قابل فهم تري براي حمايت از ايجاد و شراكت در امور اختياري و برنامه هاي مفيد هزينه يابي براي گسترش كارهاي محيطي آماده مي كند .
• اطلاعات دقيق تر و قابل فهم تري براي سنجش و گزارش كارهاي محيطي تهيه مي كند بنابراين توسعه شركت با صاحباني مانند مشتريان ، اجتماعات محلي ، كاركنان ، دولت و تهيه كنندگان مالي منعكس مي شود .

سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي دولت .:
تكميل اين حسابداري به وسيله صنعت همچنين مي تواند در راه هاي مختلفي براي دولت نيز سودمند باشد .
• اگر صنايع مي توانند به برنامه هاي محيطي برمبناي سهم مالي خود و حمايتهاي محيطي ، سياسي ،مالي وشهري دولت برسند .
• تكميل حسابداري مديريت محيطي توسط صنعت بايد تاثير پذيري وجود سياستهاي دولتي و قوانين را با نشان دادن هزينه ها و سودهاي درست محيطي شركتها كه از اين سياستها و قوانين منتج شده تقويت كند.
• دولت مي تواند از اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت براي برآورد و گزارش مالي در صنايع قانونمند يا شركا صنعتي در برنامه هاي اختياري كمك كند .
• اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت مي تواند در شكل دادن برنامه هاي دولتي يا طرحهاي سياسي مفيد باشند .
• دولت مي تواند از اطلاعات اين حسابداري در صنعت استفاده كند تا گزارش منفعت هاي مالي و محيطي برنامه هاي شراكتي با صنعت و يا روشهاي ارائه شده براي حمايت محيطي وبرنامه ها و خط مشي هاي دولتي را توسعه دهد .

• اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت براي اهداف حسابداري در سطح ملي و منطقه اي مي تواند مفيد باشد . به علاوه سازمانهاي دولتي مي توانند خودشان با منفعت هاي زيراين حسابداري را تكميل كنند :
• اطلاعات اين حسابداري در دولت براي تصميمات محيطي و ديگر تصميمات مي تواند در كارهاي دولتي استفاده شود هچنين در خريد ، بودجه بندي سرمايه و سيتم هاي مديريت محيطي مركزي نيز كاربرد دارد .
• اطلاعات اين حسابداري در دولت براي برآورد وگزارش كارهاي محيطي و مالي براي عمليات هاي دولتي كاربرد دارد .
سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه :
• كاربرد مفيد تر و سودآورمنابع طبيعي كه شامل انرژي وآب مي شود را فراهم مي سازد .
• هزينه نشر آلودگيها را به طور سود آور كاهش مي دهد .

• هزينه هاي اجتماعي خارجي مربوط به آلودگي صنعت را كاهش مي دهد كه شامل هزينه هاي محيط ، كنترل و چاره ها همانند هزينه هاي سلامت عمومي مي شود .
• اطلاعات گسترده اي براي گسترش خط مشي عمومي تصميم گيري ها آماده مي كند .
• اطلاعات اجرايي محيطي و صنعتي آماده مي كند كه براي ارزيابي كار محيطي و شرايط محيطي در مناطق جغرافيايي و اقتصادي در زمينه هاي گسترده اي كاربرد دارد .
چرا حسابداري مديريت محيطي گسترش يافته است ؟

نياز براي اين حسابداري در تشخيص بعضي از محدوديت هاي روشهاي حسابداري مديريت معمول براي فعايت ها و تصميمات مديريت كه شامل هزينه هاي محيطي مهم و نتايج و تاثيرات محيطي مهم مي شود احساس شد . به عنوان مثال ، كارهاي حسابداري مديريت معمول زير ممكن است به ملاحظات ناقص هزينه هاي محيطي در تصميم گيريهاي داخلي كمك كند .
• تعدادي از هزينه هاي محيطي نهفته عمومي در حساب هاي سربار .
• تخصيص نادرست هزينه هاي محيطي حاصل از حساب هاي سربار كه به فرايندها ، توليدات و خطوط فرآيند برمي گردد .
• توصيف نادرست هزينه هاي محيطي به عنوان هزينه هاي ثابت زماني كه آنها واقعا متغير مي باشند ( يا برعكس) .
• حسابداري نادرست براي حجم هاي مواد خام تلف شده .

• به حساب نياوردن هزينه هاي محيطي مهم ومربوط در ثبت هاي حسابداري.
زماني كه بيشتر سازمانها تصميم مي گيرند كه بعضي از تصميمات مديريت را كه داراي تاثيرات محيطي و هزينه هاي نهفته مي باشد تشخيص دهند ارزش تشخيص حسابداري مديريت محيطي زياد مي شود .در پايان ، تفاوت بين حسابداري مديريت معمولي و حسابداري مديريت محيطي ممكن است روشن باشد البته زماني كه دو روش در يك روش حسابداري مديريت گسترده قرار گيرند آن بهتر مي تواند تمام تصميمات و جنبه هاي محيطي ديگر را اطلاع دهد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید