دانلود مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

word قابل ویرایش
200 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

مقدمه:
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت شناسی ( دموگرافیک) جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق , مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. همچنین در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری استنباطی شامل آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به تجزیه و تحلیل و بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون repeated measure برای مقایسه عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی و رتبه بندی و آزمون تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Minitab استفاده شده است.

آمار توصیفی:

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
مرد ۸۸ ۷۴٫۶ ۷۴٫۶
زن ۳۰ ۲۵٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت ۷۴٫۶ درصد مرد و ۲۵٫۴ درصد زن بوده اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

میزان تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
دیپلم ۲۴ ۲۰٫۳ ۲۰٫۳
فوق دیپلم ۲۰ ۱۶٫۹ ۳۷٫۳
لیسانس ۴۵ ۳۸٫۱ ۷۵٫۴
فوق لیسانس ۲۵ ۲۱٫۲ ۹۶٫۶
دکتری ۴ ۳٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیلات ۲۰٫۳ درصد دیپلم ، ۱۶٫۹ درصد فوق دیپلم ، ۳۸٫۱ درصد لیسانس ، ۲۱٫۲ درصد فوق لیسانس و ۳٫۴ درصد دکتری داشته اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای سنوات خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

سنوات خدمت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
کمتر از ۵ سال ۱۲ ۱۰٫۲ ۱۰٫۲
بین ۵ تا ۱۰ سال ۳۶ ۳۰٫۵ ۴۰٫۷
بین ۱۰ تا ۱۵ سال ۴۱ ۳۴٫۷ ۷۵٫۴
بین ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ ۱۹٫۵ ۹۴٫۹
بالاتر از ۲۰ سال ۶ ۵٫۱ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنوات خدمت ۱۰٫۲ درصد کمتر از ۵ سال ، ۳۰٫۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۳۴٫۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱۹٫۵ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۵٫۱ درصد بالاتر از ۲۰ سال سابقه داشته اند.

آمار استنباطی:

آزمون نرمال بودن اطلاعات پرسشنامه:
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و انتخاب آزمونهای آماری ابتدا باید بررسی شود که اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه نرمال می‌باشد یا خیر؟ اگر داده ها نرمال باشند از آزمونهای آماری پارامتریک و در غیر این صورت از آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده می‌شود.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل اقتصادی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)

H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل اقتصادی ۰٫۵۵۰ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۵۵۰ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل اقتصادی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل سیاسی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل سیاسی ۰٫۵۳۲ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۵۳۲ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل سیاسی نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل تکنولوژیکی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل تکنولوژیکی ۰٫۳۶۷ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۳۶۷ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل تکنولوژیکی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص اشتغال

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
اشتغال ۰٫۶۴۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۶۴۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر اشتغال نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص تورم

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
تورم ۰٫۰٫۱۳۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۱۳۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر تورم نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فساد
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
فساد ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۰۷۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر فساد نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص مشارکت

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
مشارکت ۰٫۲۸۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۲۸۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر مشارکت نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص قوانین و مقررات

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
قوانین و مقررات ۰٫۴۵۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۴۵۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر قوانین و مقررات نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص احزاب
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
احزاب ۰٫۰۵۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۰۵۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر احزاب نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص سخت افزار
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
سخت افزار ۰٫۲۴۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۲۴۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر سخت افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص نرم افزار

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
نرم افزار ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۱۲۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر نرم افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فرآیندها
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
فرآیندها ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۰۶۳ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر فرآیندها نرمال می‌باشد. چون کلیه متغیرها در ۱۲ آزمون بالا نرمال هستند پس برای آزمودن این متغیرها از آزمونهای پارامتری استفاده می‌نمائیم.

تعیین ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ابعاد( اقتصادی- سیاسی- تکنولوژیکی):

 ضریب همبستگی پیرسون عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۵۹

H0: بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۵۹ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون عوامل اقتصادی و عوامل تکنولوژیکی

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۱ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۰۰

H0: بین عوامل اقتصادی و عوامل تکنولوژیکی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین عوامل اقتصادی و عوامل تکنولوژیکی رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۱ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۰۰ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین عوامل اقتصادی و عوامل تکنولوژیکی می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۴۵

H0: بین عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۴۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی می‌باشد.

پس چون هر سه آزمون فوق تایید شد پس سه شاخص عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی رابطه معنی داری با یکدیگر دارند پس فرضیه اصلی این تحقیق نیز تایید می‌شود.

تعیین ضریب همبستگی بین شاخص ها:

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و تورم

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۳۶

H0: بین اشتغال و تورم رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و تورم رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۳۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین اشتغال و تورم می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و فساد

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۹۶

H0: بین اشتغال و فساد رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و فساد رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۵۹۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین اشتغال و فساد می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و مشارکت

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۶۳

H0: بین اشتغال و مشارکت رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۶۳ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین اشتغال و مشارکت می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و قوانین و مقررات

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۴۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۱۸۶

H0: بین اشتغال و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۴۴ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۱۸۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین اشتغال و قوانین و مقررات می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و احزاب

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۵۲ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۷۹

H0: بین اشتغال و احزاب رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و احزاب رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۵۲ می‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و سخت افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۱۶ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۲۲

H0: بین اشتغال و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۱۶ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۲۲۲ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین اشتغال و سخت افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۳۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۱۹۵

H0: بین اشتغال و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۳۴ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۱۹۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین اشتغال و نرم افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون اشتغال و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۱۸۴ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۲۳

H0: بین اشتغال و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین اشتغال و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۱۸۴ می‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد.
 ضریب همبستگی پیرسون تورم و فساد

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۷۵

H0: بین تورم و فساد رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و فساد رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۵۷۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین تورم و فساد می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و مشارکت

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۴

H0: بین تورم و مشارکت رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۷۴ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین تورم و مشارکت می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و قوانین و مقررات

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۱۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۱۳

H0: بین تورم و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۱۲ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۲۳۱ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین تورم و قوانین و مقررات می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و احزاب

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۶۰۴ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۰۴۸

H0: بین تورم و احزاب رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و احزاب رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۶۰۴ می‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و سخت افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۱۳۷ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۳۸

H0: بین تورم و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۱۳۷ می‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۱۳۱ ۰٫۰۵ عدم وجود رابطه ۰٫۱۴۰

H0: بین تورم و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۱۳۱ می‌باشد و بزرگتر از مقدار خطاست پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود ندارد.

 ضریب همبستگی پیرسون تورم و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۲۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۱۰

H0: بین تورم و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین تورم و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۲۲ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۲۱۰ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین تورم و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و مشارکت

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۲۶

H0: بین فساد و مشارکت رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۲۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین فساد و مشارکت می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و قوانین و مقررات

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۴۸

H0: بین فساد و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۴۸ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین فساد و قوانین و مقررات می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و احزاب

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۴ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۲۶۵

H0: بین فساد و احزاب رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و احزاب رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۴ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۲۶۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین فساد و احزاب می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و سخت افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۳۴

H0: بین فساد و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۳۴ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین فساد و سخت افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۳۰

H0: بین فساد و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۳۰ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین فساد و نرم افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون فساد و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۱۸

H0: بین فساد و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین فساد و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۱۸ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین فساد و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون مشارکت و قوانین و مقررات

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۲۴

H0: بین مشارکت و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین مشارکت و قوانین و مقررات رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۲۴ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین مشارکت و قوانین و مقررات می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون مشارکت و احزاب

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۲ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۶۸۸

H0: بین مشارکت و احزاب رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین مشارکت و احزاب رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۲ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۶۸۸ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی مستقیم بین مشارکت و احزاب می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون مشارکت و سخت افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۶۰

H0: بین مشارکت و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین مشارکت و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۶۰ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین مشارکت و سخت افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون مشارکت و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۷

H0: بین مشارکت و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین مشارکت و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۷۷ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین مشارکت و نرم افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون مشارکت و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۷۳

H0: بین مشارکت و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین مشارکت و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۷۳ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین مشارکت و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون قوانین و مقررات و احزاب

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۹۵

H0: بین قوانین و مقررات و احزاب رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین قوانین و مقررات و احزاب رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۹۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین قوانین و مقررات و احزاب می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون قوانین و مقررات و سخت افزار
سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۰۶
H0: بین قوانین و مقررات و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین قوانین و مقررات و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۰۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین قوانین و مقررات و سخت افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون قوانین و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۳۷

H0: بین قوانین و مقررات و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین قوانین و مقررات و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۳۷ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین قوانین و مقررات و نرم افزار می‌باشد.
 ضریب همبستگی پیرسون قوانین و مقررات و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۰۶

H0: بین قوانین و مقررات و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین قوانین و مقررات و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۰۶ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین قوانین و مقررات و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون احزاب و سخت افزار
سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۴۱

H0: بین احزاب و سخت افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین احزاب و سخت افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۴۱ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین احزاب و سخت افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون احزاب و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۵۰۸

H0: بین احزاب و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین احزاب و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۵۰۸ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین احزاب و نرم افزار می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون احزاب و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۶۴

H0: بین احزاب و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین احزاب و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۶۴ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین احزاب و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون سخت افزار و نرم افزار

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۷۳۵

H0: بین سخت افزار و نرم افزار رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین سخت افزار و نرم افزار رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۷۳۵ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم بین سخت افزار و نرم افزار می‌باشد.

ضریب همبستگی پیرسون سخت افزار و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۳۹۹

H0: بین سخت افزار و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین سخت افزار و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد

چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۳۹۹ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین سخت افزار و فرآیندها می‌باشد.

 ضریب همبستگی پیرسون نرم افزار و فرآیندها

سطح معنی داری مقدار خطا نتیجه گیری مقدار ضریب همبستگی
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ وجود رابطه ۰٫۴۷۴

H0: بین نرم افزار و فرآیندها رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین نرم افزار و فرآیندها رابطه معنی داری وجود دارد
چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ می‌باشد و کوچکتر از مقدار خطاست پس فرض یک را نتیجه می‌گیریم یعنی ارتباط معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ۰٫۴۷۴ می‌باشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مستقیم بین نرم افزار و فرآیندها می‌باشد.

آزمون repeated measure برای مقایسه ۳ شاخص عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی (رتبه بندی)

میانگین رتبه ها شاخصها
۳٫۲۹۵۳ عوامل اقتصادی
۲٫۸۷۸۱ عوامل سیاسی
۲٫۸۷۶۹ عوامل تکنولوژیکی

سطح معنی داری خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازای حداقل یک

H0 :
H1 : i,j به ازای حداقل یک

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

حال چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ و کوچکتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد به ازای حداقل یک i,j شاخصها با یکدیگر برابر نمی‌باشند پس باید با استفاده از آزمون تی زوجی به بررسی تساوی زوجی این شاخصها پرداخت.

آزمونهای تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها

متغییرها سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل اقتصادی – عوامل سیاسی ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
عوامل اقتصادی – عوامل تکنولوژیکی ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
عوامل سیاسی – عوامل تکنولوژیکی ۰٫۹۷۸ ۰٫۰۵ H0

H0 :
H1 :
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.
پس با توجه به سطح معنی داری ۳ آزمون تی زوجی و مقایسه آن با مقدار خطای ۰٫۰۵ به این نتیجه می‌رسیم که تنها شاخصهای عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.
پس با توجه به آزمونهای پارامتری repeated measure، تی زوجی و میانگین شاخصها ، رتبه بندی ۳ شاخص به صورت زیر انجام می‌شود.

رتبه اول = عوامل اقتصادی
رتبه دوم = عوامل سیاسی = عوامل تکنولوژیکی

آزمون repeated measure برای مقایسه ۳ شاخص اشتغال ، تورم و فساد (رتبه بندی)

میانگین رتبه ها شاخصها
۳٫۲۷۴۸ اشتغال
۳٫۴۲۳۷ تورم
۳٫۲۱۴۷ فساد

سطح معنی داری خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازای حداقل یک

H0 :
H1 : i,j به ازای حداقل یک
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.
حال چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۳ و کوچکتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد به ازای حداقل یک i,j شاخصها با یکدیگر برابر نمی‌باشند پس باید با استفاده از آزمون تی زوجی به بررسی تساوی زوجی این شاخصها پرداخت.

آزمونهای تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها

متغییرها سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
اشتغال – تورم ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۵ H1
اشتغال – فساد ۰٫۳۲۱ ۰٫۰۵ H0
تورم – فساد ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

پس با توجه به سطح معنی داری ۳ آزمون تی زوجی و مقایسه آن با مقدار خطای ۰٫۰۵ به این نتیجه می‌رسیم که تنها شاخصهای اشتغال و فساد اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

پس با توجه به آزمونهای پارامتری repeated measure، تی زوجی و میانگین شاخصها ، رتبه بندی ۳ شاخص به صورت زیر انجام می‌شود.

رتبه اول = تورم
رتبه دوم = اشتغال = فساد

آزمون repeated measure برای مقایسه ۳ شاخص مشارکت ، قوانین و مقررات و احزاب (رتبه بندی)

میانگین رتبه ها شاخصها
۳٫۲۸۳۹ مشارکت
۲٫۸۰۱۵ قوانین و مقررات
۲٫۴۹۸۳ احزاب

سطح معنی داری خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازای حداقل یک
H0 :
H1 : i,j به ازای حداقل یک

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

حال چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ و کوچکتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد به ازای حداقل یک i,j شاخصها با یکدیگر برابر نمی‌باشند پس باید با استفاده از آزمون تی زوجی به بررسی تساوی زوجی این شاخصها پرداخت.

آزمونهای تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها

متغییرها سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
مشارکت – قوانین و مقررات ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
مشارکت – احزاب ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
قوانین و مقررات – احزاب ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.
پس با توجه به سطح معنی داری ۳ آزمون تی زوجی و مقایسه آن با مقدار خطای ۰٫۰۵ به این نتیجه می‌رسیم که هر سه شاخص اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند.
پس با توجه به آزمونهای پارامتری repeated measure، تی زوجی و میانگین شاخصها ، رتبه بندی ۳ شاخص به صورت زیر انجام می‌شود.

رتبه اول = مشارکت
رتبه دوم = قوانین و مقررات
رتبه سوم = احزاب

آزمون repeated measure برای مقایسه ۳ شاخص عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی (رتبه بندی)

میانگین رتبه ها شاخصها
۲٫۸۱۶۴ سخت افزار
۲٫۹۷۹۴ نرم افزار
۲٫۷۸۸۱ فرآیندها

سطح معنی داری خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
۰٫۰۰۸ ۰٫۰۵ H1 i,j به ازای حداقل یک

H0 :
H1 : i,j به ازای حداقل یک

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.
حال چون مقدار سطح معنی داری ۰٫۰۰۸ و کوچکتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد به ازای حداقل یک i,j شاخصها با یکدیگر برابر نمی‌باشند پس باید با استفاده از آزمون تی زوجی به بررسی تساوی زوجی این شاخصها پرداخت.

 آزمونهای تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها

متغییرها سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
سخت افزار – نرم افزار ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ H1
سخت افزار – فرآیندها ۰٫۶۹۶ ۰٫۰۵ H0
نرم افزار – فرآیندها ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۵ H1

H0 :
H1 :

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

پس با توجه به سطح معنی داری ۳ آزمون تی زوجی و مقایسه آن با مقدار خطای ۰٫۰۵ به این نتیجه می‌رسیم که تنها شاخصهای سخت افزار و فرآیندها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

پس با توجه به آزمونهای پارامتری repeated measure، تی زوجی و میانگین شاخصها ، رتبه بندی ۳ شاخص به صورت زیر انجام می‌شود.

رتبه اول = نرم افزار
رتبه دوم = سخت افزار = فرآیندها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 200 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد