بخشی از مقاله

رابطه بين عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

مقدمه:
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأييد روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري، محقق وارد مرحله‌ي مشاهده مي‌شود. در اين مرحله کار اصلي محقق جمع‌آوري داده‌ها از دنياي واقعي مي‌باشد. پس از جمع‌آوري داده‌ها بايستي اين داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبديل شده و موردتجزيه و تحليل قرار گيرند و اين کاري است که در اين فصل به تفصيل به آن پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت شناسی ( دموگرافیک)

جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق , مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. همچنین در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری استنباطی شامل آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به تجزیه و تحلیل و بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آزمون كولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده‌ها، آزمون repeated measure براي مقايسه عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژيكي و رتبه بندي و آزون تي زوجي براي بررسي تساوي دوبدوي شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي SPSS و Minitab استفاده شده است.

آمار توصيفي:

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي جنسيت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جنسيت فراواني درصد فراواني درصد فراواني

تجمعي
مرد 88 74.6 74.6
زن 30 25.4 100.0
جمع كل 118 100.0

از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسيت 74.6 درصد مرد و 25.4 درصد زن بوده اند.

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

ميزان تحصيلات فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجمعي
ديپلم 24 20.3 20.3
فوق ديپلم 20 16.9 37.3
ليسانس 45 38.1 75.4
فوق ليسانس 25 21.2 96.6
دكتري 4 3.4 100.0
جمع كل 118 100.0

 

از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ ميزان تحصيلات 20.3 درصد ديپلم ، 16.9 درصد فوق ديپلم ، 38.1 درصد ليسانس ، 21.2 درصد فوق ليسانس و 3.4 درصد دكتري داشته اند.

جدول فراواني و نمودار دايره اي براي سنوات خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

سنوات خدمت فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجعي
كمتر از 5 سال 12 10.2 10.2
بين 5 تا 10 سال 36 30.5 40.7
بين 10 تا 15 سال 41 34.7 75.4
بين 15 تا 20 سال 23 19.5 94.9
بالاتر از 20 سال 6 5.1 100.0
جمع كل 118 100.0


از ميان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنوات خدمت 10.2 درصد كمتر از 5 سال ، 30.5 درصد بين 5 تا 10 سال ، 34.7 درصد بين 10 تا 15 سال ، 19.5 درصد بين 15 تا 20 سال و 5.1 درصد بالاتر از 20 سال سابقه داشته اند.

آمار استنباطي:

 

آزمون نرمال بودن اطلاعات پرسشنامه:
براي تجزيه و تحليل اطلاعات و انتخاب آزمونهاي آماري ابتدا بايد بررسي شود كه اطلاعات جمع آوري شده از پرسشنامه نرمال مي‌باشد يا خير؟ اگر داده ها نرمال باشند از آزمونهاي آماري پارامتريك و در غير اين صورت از آزمونهاي آماري ناپارامتريك استفاده مي‌شود.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص عوامل اقتصادي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)

H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيام

ده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل اقتصادي 0.550 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.550 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل اقتصادي نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص عوامل سياسي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
عوامل سياسي 0.532 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.532 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل سياسي نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخ

ص عوامل تكنولوژيكي

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه

گيري
عوامل تكنولوژيكي 0.367 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.367 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير عوامل تكنولوژيكي نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص اشتغال

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري


اشتغال 0.641 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.641 و بزرگتر از مقدار

 

خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير اشتغال نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص تورم

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
تورم 0.0.139 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.139 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير تورم نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص فساد
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
فساد 0.078 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.078 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير فساد نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص مشاركت

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باش فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
مشاركت 0.281 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.281 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير مشاركت نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص قوانين و مقررات

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
قوانين و مقررات 0.458 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.458 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير قوانين و مقررات نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص احزاب
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقد

ار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
احزاب 0.059 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.059 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير احزاب نرمال مي‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (ك

ولموگروف اسميرنوف) براي شاخص سخت افزار
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
سخت افزار 0.249 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.249 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير سخت افزار نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص نرم افزار

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.


متغير سطح معني داري مقدار خطا تاييد فرضيه نتيجه گيري
نرم افزار 0.129 0.05 H0 نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 0.129 و بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي‌باشد پس نتيجه مي‌گيريم متغير نرم افزار نرمال مي‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي شاخص فرآيندها
H0: داده ها نرمال است ( داده ه

ا از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نيست ( داده ها از جامعه نرمال نيامده اند)

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه مي‌گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي‌گيريم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید