دانلود مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

word قابل ویرایش
30 صفحه
9700 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

مقدمه:
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و موردتجزیه و تحلیل قرار گیرند و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت شناسی ( دموگرافیک)

جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق , مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. همچنین در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری استنباطی شامل آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به تجزیه و تحلیل و بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون repeated measure برای مقایسه عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی و رتبه بندی و آزون تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Minitab استفاده شده است.

آمار توصیفی:

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تجمعی
مرد ۸۸ ۷۴٫۶ ۷۴٫۶
زن ۳۰ ۲۵٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت ۷۴٫۶ درصد مرد و ۲۵٫۴ درصد زن بوده اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

میزان تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
دیپلم ۲۴ ۲۰٫۳ ۲۰٫۳
فوق دیپلم ۲۰ ۱۶٫۹ ۳۷٫۳
لیسانس ۴۵ ۳۸٫۱ ۷۵٫۴
فوق لیسانس ۲۵ ۲۱٫۲ ۹۶٫۶
دکتری ۴ ۳٫۴ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

 

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیلات ۲۰٫۳ درصد دیپلم ، ۱۶٫۹ درصد فوق دیپلم ، ۳۸٫۱ درصد لیسانس ، ۲۱٫۲ درصد فوق لیسانس و ۳٫۴ درصد دکتری داشته اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای سنوات خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

سنوات خدمت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجعی
کمتر از ۵ سال ۱۲ ۱۰٫۲ ۱۰٫۲
بین ۵ تا ۱۰ سال ۳۶ ۳۰٫۵ ۴۰٫۷
بین ۱۰ تا ۱۵ سال ۴۱ ۳۴٫۷ ۷۵٫۴
بین ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ ۱۹٫۵ ۹۴٫۹
بالاتر از ۲۰ سال ۶ ۵٫۱ ۱۰۰٫۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰٫۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنوات خدمت ۱۰٫۲ درصد کمتر از ۵ سال ، ۳۰٫۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۳۴٫۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱۹٫۵ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۵٫۱ درصد بالاتر از ۲۰ سال سابقه داشته اند.

آمار استنباطی:

 

آزمون نرمال بودن اطلاعات پرسشنامه:
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و انتخاب آزمونهای آماری ابتدا باید بررسی شود که اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه نرمال می‌باشد یا خیر؟ اگر داده ها نرمال باشند از آزمونهای آماری پارامتریک و در غیر این صورت از آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده می‌شود.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل اقتصادی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)

H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیام

ده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل اقتصادی ۰٫۵۵۰ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۵۵۰ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل اقتصادی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل سیاسی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل سیاسی ۰٫۵۳۲ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۵۳۲ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل سیاسی نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخ

ص عوامل تکنولوژیکی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه

گیری
عوامل تکنولوژیکی ۰٫۳۶۷ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۳۶۷ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل تکنولوژیکی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص اشتغال

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری

اشتغال ۰٫۶۴۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۶۴۱ و بزرگتر از مقدار

 

خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر اشتغال نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص تورم

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
تورم ۰٫۰٫۱۳۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۱۳۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر تورم نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فساد
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
فساد ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۰۷۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر فساد نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص مشارکت

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باش فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
مشارکت ۰٫۲۸۱ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۲۸۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر مشارکت نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص قوانین و مقررات

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
قوانین و مقررات ۰٫۴۵۸ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۴۵۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر قوانین و مقررات نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص احزاب
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقد

ار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
احزاب ۰٫۰۵۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۰۵۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر احزاب نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (ک

ولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص سخت افزار
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
سخت افزار ۰٫۲۴۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۲۴۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر سخت افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص نرم افزار

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
نرم افزار ۰٫۱۲۹ ۰٫۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰٫۱۲۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰٫۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر نرم افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فرآیندها
H0: داده ها نرمال است ( داده ه

ا از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 30 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد