دانلود مقاله رابطه بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن در بین جوانان ساکن مناطق شهری و روستایی (بررسی موردی: شهرستان خرم آباد

word قابل ویرایش
18 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

سبک زندگی دارای سهبعد دانشی، نگرشی و رفتاری یا عمل است. سبک زندگی جوانان در پیمایشی از ۱۰۰ جوان ساکن شهر

و ۱۰۰ جوان ساکن مناطق روستایی شهرستان خرم آباد با هشت شاخص مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، لباس و کفش، خوراک و همچنین گرایش به سمت دین یا دینداری با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به اینکه مسأله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی بود، ابعاد اقتصاد مقاومتی نیز بر پایه دیدگاههای موجود و با شاخصهای سادهزیستی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی، عقلانیت اقتصادی و همچنین خوداتکایی یا نگاه مولّد به درون، مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در بین جوانان شهری برابر ۰/۱۶۱ و در بین جوانان روستایی برابر ۰/۱۰۴ بود که چندان معنادار نمیباشد. سطح سبک زندگی در بین جوانان شهری با استفاده از میانگین برابر ۳/۷۸ و در بین جوانان روستایی برابر ۲/۴۲ بود که بیشترین تفاوتها در مؤلفههای رفتار انحرافی، توجه به آرایش، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی مشاهده گردیده است. وضعیت مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در بین جوانان شهری برابر ۱/۵۲

و در بین جوانان روستایی ۴/۱۱ بود که بیشترین تفاوتها مربوط به خوداتکایی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی و عقلانیت اقتصادی بوده است.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، جوانان روستایی، جوانان شهرنشین، خرم آباد

مقدمه

سبک زندگی۴ یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جامعهشناسان قرار گرفت و به سرعت در ابعادی همچون هویت، مصرف، طبقه اجتماعی، انگیزش و.. رشد یافته و بستری نو برای انواع تحقیقات تجربی فراهم شد. نظریات و آرای جامعهشناسانی همچون ماکس وبر۵، گیدنز۶، وبلن۷، بوردیو۸،

۱-Life Style 5- Weber 6- Giddings 7- Veblen 8- Bourdieu

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۲

پیترسون۱ و… چنان زمینهای برای تحقیقات سبک زندگی فراهم نمود که در تمام رشتههای علوم انسانی، زمینه

نظریهپردازی در خصوص نقش و جایگاه سبک زندگی فراهم شده است.

فاضلی((۱۳۸۲ گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع سبک زندگی را تا آنجا میداند که مرزهای محدود

کنندهاش لغزنده و مبهم است و برداشتهای متفاوتی از این موضوع و قلمرو آن به وجود میآید که در

بررسیها قابل مشاهده است.

بررسی پیشینههای تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میدهد که سابقه پژوهش در این زمینه به کمتر

از بیست سال میرسد. البته از سال ۱۳۸۰ تاکنون اقبال محققان به سوی این موضوع بیشتر شده است.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که هم مردمی بود و هم

اسلامی؛ حکومتی که بنای سازگاری با هیچ یک از ابرقدرتهای شرق و غرب را نداشت و به هیچ قدرتی جز

قدرت ایمان و پشتوانه مردم خویش وابسته نبود. ظهور این نوع جدیدحکومتی، آن هم در منطقهای مانند

خاورمیانه که شاهراه حیاتی ارتباطی و قطب انرژی دنیاست، به مذاق مستکبرین ناخوشایند بوده و هست. ازآن ناخوشایندتر، صدور این انقلاب به دلها و قلوب مسلمین و سایر ملل است که به تازگی خود را در انقلابهای اسلامی منطقه نمودار ساخته است. ذات وجود چنین نظامی برای اردوگاه استکبار، خطری همیشگی را به دنبال دارد؛ لذا از روزهای آغازین این مولود مقدس، بنای دشمنی را در اشکال گوناگون بنا

نهادند. آنان ابتدا به صورت ترورها و اقدامات خونین داخلی، سپس جنگ نظامی و پس از آن تهاجم فرهنگی

و اقتصادی به مبارزه با انقلاب اسلامی پرداختند. در مقابل این تهاجم اقتصادی، گزینهای به نام اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که دارای ابعادی همچون حمایت از تولید داخلی، حمایت از کارآفرینی، توسعه صادرات، اصلاح نظام اداری و اقتصادی و همچنین افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت سبک زندگی در بین جوانان شهری و روستایی شهرستان خرم آباد

و مقایسه آن در ارتباط با ابعاد اقتصاد مقاومتی است. در این راستا لازم است که ابتدا به شناسایی و توصیف

وضعیت اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در مناطق روستایی و شهری پرداخته شده و سپس با بهرهگیری از روشهای آماری به تحلیل روابط و همچنین مقایسه بین آنها پرداخته شود.

بیان مسأله و ادبیات تحقیق

شهرستان خرم آباد، از نخستین سکونتگاههای مردم ایران بوده است که در استان لرستان و در ارتفاع

۱۱۷۰ متر از سطح دریا واقع شده است(قاسمی: ۱۳۷۵، .(۱

بخش قابل توجهی از مردم شهرستان خرم آباد در مناطق روستایی سکونت داشته و به فعالیتهای کشاورزی و دامپروری میپردازند. از طرف دیگر، همواره این شهرستان را به عنوان یکی از شهرستانهای

مستعد در زمینه کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع دستی دانستهاند.

۱- Peaterson

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۳

به نظر میرسد که در راستای به اجرا درآوردن شعار اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری بیشتر از امکانات و

استعدادهای این شهرستان، میتوان با در نظر گرفتن سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی به ارزیابی و تحلیل شرایط موجود با تأکید بر اوضاع جوانان که سهم عمدهای از جمعیت را به خود اختصاص دادهاند، پرداخت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 18 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد