بخشی از مقاله

راه اندازی بخش یک بازار کشاورزی جمعی

امروزه، مصرف کنندگان علاقمند به خرید و تهیه مواد غذایی از کشاورزان و پرورش دهندگان آن بصورت مستقیم هستند. بهمین دلیل، بازارهای کشاورزی خیلی پیشرفت کرده اند.. بعد از گذشت سالها یا حمل و نقل پیشرفته ذخایر پیشرفته، و تجارت و تبادلات پیشرفته مواد بصورت حجیم، بازارهای کشاورزی محلی، کم کم از میان برداشته شدند.


افزایش رو به رشد قیمت حمل و نقل و آگاهی جدید مصرف کنندگان از اهمیت تازه بودن سبزیجات و میوه در رژیم غذایی فرصتهای جدید تولیدات بازاریان جمعی را در بازارهای کشاورزان ایجاد کرد.
بعلاوه، رهبران این امر به تشخیص فرصتهای اقتصادی و مزایای بازارهای آن در پیشرفت ارتباطات می پردازند.
بازار کشاورزی جمعی چیست؟
این یک شکل و فرم از بازاهای مستقیم است که در مجاورت ارتباطات قرار دارد و محیط بازاریابی، را بگونه ای فراهم می کند که خیلی از فروشندگان قادر به فروش تولیدات اصل خود به خیلی از مصرف کنندگان هستند.


این حمل به رهبران جمعی قدرت ساختن بازاریابی این، مصرف کنندگان و پیشرفت بازارها و مدیریت بازار را می دهد.
گسترش دادن یک بازار کشاورزی:
برای گسترش یک بازار کشاورزی نیاز به لحاظ کردن 5 خصوصیت و موضوع داریم: احتملالات و مدیر بودن بازار به حمایت از یک بازار کشاورزی ساختن محیط مناسب، جانگیری و ملاحظات و محدودیت تا جمعی و تسهیلات بازار.


مراحل برنامه ریزی بصورت معماری برای راه اندازی هستند، بخصوص وقتیکه بازار کشاورزی یک بازار مرتبط به خریداران و فروشندگان است.
جدول زمانی خیالی:
این جدول زمانی زیر نقدیمی از اعمال و جنایت هایی است که برای یک بازاریابی و گسترش آن مورد تصور است. تصور کنید که این «یک چیزی است که بار انجام شود آن را لیست کنید یا کنترل کنید.


امکانات بازار:
موارد و افکاری که باید در نظر گرفته شوند.
- معمولاً حمایت کامل از مصرف کننده و تولیداتش می تواند باعث پیشرفت فرصتهای بازاریابی شود.
- تمرینات و تولیئات مداوم در ابتدای گشایش بازار


- داشتن استمرار و پشتکار، افزایش کیفیت آگاهی فرشندگان و داشتن 100 مغازه لازم بازار است.
قدم اول در برنامه ریزی و گسترش یک بازار کشاورزی، لحاظ کردن بازار کشاورزی و تسهیلات و امکانات بازار مهم است. این امر شامل دو مفهوم معیاری است: مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
یک بازرا جمعی کشاورزی، 4 را در عامل اولویت مصرف کنندگان دارد: کیفیت خوب، قیمت و توجیه پذیر، احتمالات و امکانات مناسب. حمل: این موارد باعث می شود تا میزان درخواست های بازار کشاورزی کاهش پیدا کند.


تحقیقات نشان داده اند که اطمینان از یک تعداد تولید کننده مناسب بعنوان فروشنده در یک بازار کشاورزی، مهمتر از در نظر گرفتن تعدادی از برنامه ریزیان بازار است. 5 مورد از 10 تولید کننده رشد انواع تولیدات جمعی فصلی پرداخته اند که همگی نیاز شروع بازار و کشاورزی دارند.


برای راضی نگهداشتن فروشندگان، دادن متوسط حقوق روزانه 100 دلار مورد نیاز است. و این تصور را باید حداقل روزی 10 خریدار از بازار خریداری کنند. حدود 30-25 کشاورز نیازن داریم تا طی این فرایند نتیجه ای مطلوب بگیریم و این امر نیاز به خرید 300 مشتری، حدود روزی 100 دلار را دارد.
دیگر عوامل مورد نیاز برای ارزشیابی امکانات بازار شامل موارد زیر هستند:
- میزان عمومیت و درصد جمعی بودن باغها


- کیفیت و قیمت مغازه های خرده فروشی محلی
- وجود دیگر بازارهای کشاورزان نزدیک
- وجود مراتع کشاورزی نزدیک
- وجود تجاری که با مشتریان در تماس و معامله هستند.
- سلیقه و ترجیهات و اولویت های مشتریان
- ترکیب مفاهیم اجتماعی – اقتصادی مصرف کنندگان
- تولیدات و تجارب بازاریابی. پرورش دهندگان


- مطمئن بودن مصرف کنندگان از تولیدات و کیفیت، سلامت تولیدات
- افزایش کیفیت و تنوع بازار بوسیله دفاتر دولتی، منابع انسان با مردم تجارت کننده جمعی و کشاورزی جمعی.
- داشتن انتظارات از جمع و گسترده
- - تعاون و همکاری تولید کنندگان با هم
- علاقه و حمایت از بخشهای تنوع کشاوری حرفه ای جمعی و گسترش بخشها. Fin HA مدیران Ases کمیته ای کشاورزی بخشهای کشاورزی و موسسات علمی.
حمایت

مواردی که باید مورد توجه قرار گردید:
- کلوب ها و سازمان های مدنی تجاری، حمایت کنندگان مهم گسسته
- گاهی اوقات یک شهر یا روستا توانایی تهیه کردن امکاناتی را دارد.
- گروههای پیشرفت ناحیه نیز ممکن است بتوانند کمک کنند


همکاری و تعاون جمعی، کلیدهای حل این مسئله هستند.
مکانهای این همکاری شامل حمایت هستند:
- دول مجلی با کارمندان وسعت یافته.
- چند کلوب مدنی محلی، بانکهای محلی، سازمان، کشاورزی و تجارت عمومی.
- نمایشگاههای محلی، اگر موجود باشند.
- همکاری تولید کنندگان
- یک بدنه عمومی که: تهیه امکانات مورد نیاز می پردازند و می تواند برای مدیریت و راه اندازی بازار مفید باشد.
- خیلی از بازارهای کشاورزان توسط دول دولتی در همکاری با کارمندان وسعت یافته، پیشرفت کرده اند.
این یافته میزان مشکلات محلی را به حداقل می رساند. بقای آن، امنیت، کارمند گریی، بیمه و دیگر امکانات می تواند بعنوان بخشی از حمایت، منظم دولتی محسوب شوند. این در حالیست که راه اندازی ذخیره ها ممکن است از فروشندگان ذخایر پیشرفتی از منابع دولتی و عمومی، حاصل شوند.

شاید مضرات مهم دارندگان عمومی، دارای فشارهای سیاسی هستند که اجازه استفاده از امکانات بازار را برای اهداف مرتبط، کمبود کنترل مصرف کنندگان و حذف پتانسیل از بازار جهت تهیه خدمات عمومی لازم داشته باشند.
محیط مطلوب:
موارد زیر باید لحاظ شوند:
- در محلهایی که فعالیت اقتصادی خوبی ندارند، شرکت نکنید.
- بازار ممکن است از همه مناطق بهره ببرد.
- مشتریان بازار کشاورزان ممکن است نتوانند ارتباط خوبی با فعالیت های تولیدی اقتصادی برقرار کنند.


در برخی از شهرهای بزرگ محدودیت هایی را داریم. ممکن است علاقه ای به جا دادن، برخی از بازارهای محلی داشته باشیم. یک بازار کشاورزان به یک بازار فروش کلی و اقتصادی است، اما تفاوت فعالیتهایش، مشتریان و نیازهای تسهیلاتی، چندان مهم نیستند.
امتیاز داشتن دو نوع فعالیت در مجاورت مهم این است که به تولید کنندگان اجازه برقراری ارتباط با فروشندگان و مشتریان می توانند احتیاجات خود را مستقیما از تولید کنندگان دریافت کننده در

حالیکه صنعت و تجارت فوق را تجهیزات بزرگ اولیه کار کارگران، تهیه شده است و این امر ممکن است کار دست فروشان و حرفی فروشان را سخت کند ولی با آنها و کارشان امنیت می دهد.
اطلاعات بیشتری راجع به تاثرات فعالیت های فروش در بازارهای کشاورزان نداریم پا می دانیم که این امر باید بصورت منظم و مدنی صورت گردید. یک بازار کشاورزان جایگیری شد. در جاده ها در جهت فروش به خیلی موفق است.


با اینحال، مشارکت در سازندگی خیلی موثر است. اغلب خریداران از بازار رفتن سرباز می زنند، فروش توجه آنها روی فعالیت های غیر تولیدی است.
با اینحال، ممکن است خریداران بیشتری به خرید بپردازند و به افزایش بهره گیری از این بازارها بپردازند و افزایش تعداد نسبتهای نزدیک شده در منطق پارکینگ نشان دهنده میزان مصرف و شلوغی بازار در روزهای خرید است.

ملاحظات حمل و جایگیری بازار:
مواردی که باید در نظر گرفته شوند:
- قرار دادن حمل بازار در جائیکه نزدیک به فروشندگان باشد.
- جایگیری در حمل باشد که بتوان، فروشندگان خیلی سریع درست یافت.
- اطمینان از عدم وجود ترافیک
- تهیه منطقه ای برای پارک کردن و کاهش ترافیک
- تهیه یک منطقه همسطح مکان فروش
در انتخاب یک مکان، مهم ترین چیز نزدیک بودن اغلب خریداران است به 7 فروشندگان.
این نزدیکی خیلی مهم است.


مطالعات نشان می دهند که اغلب خریدارن حداکثر، فاصله شان تا بازار حدود 15 مایل است.
خریداران نوعی از یک فاصله زیاد بازار نیستند در حالیکه فروشندگان ممکن است، فاصله شان خیلی دور باشد.
بازارهای کشاورزان با در نظر رگفتن ترافیک و مسافت تعیین می شوند. از قرار دادن بازار در کنار محلهایی که بازار خیلی قوی و وسیعی هستند، باید خودداری شود. و این مناطق باعث خیلی خشک باشند و نزدیک مناطقی باشند که خاکش خیلی زود خنک می شود.
لجن و گل و لای باعث می شود تا ورود و خروج به منطقه و پارک کردن باشد این و از پارک در آوردن آن خیلی مشکل باشد، همچنین بارگیری را نیز سخت می کند.


بازارهای حمایت شده عمومی و جای گرفته در اطراف شهر نیز بخاطر رفتارهای مختلف سخت است. در چنین مواردی جذب گروههای دولتی مشکل است.
برخی از مشتریان بازار کشاورزان در با بازگشایی منظم این بازار خیلی اهمیت می دهند.
اگر چنین باشد، سود بازار نیز بیشتر می شود و اگر بازار بزرگ باشد، میزان فروش و راحتی پارک کردن نیز بهتر خواهد شد.

پارکینگ مکانهایی مثل کلیسا، یا مراکز فروش مناطق خوبی برای این امر هستند. با اینحال، شرایط دمایی و افزایش دما بخاطر وجود آسفالت ممکن است باعث زود خراب شدن مواد شود و عدم آرامش خریدارن و فروشندگان نیز در چنین شرایطی بچشم می خورند.
این مکانها، باید مجهز به آب، برق و حمل استراحت و شستن مواد با قیمت کم باشند.
قبل از تهیه مکانی سازمان دهی شد، بازار، آژانسهای منظم شامیل کنترلی کردن و استفاده آن است. چنین آژانستهایی بازار باید در نزدیکی و مجاورت مرکز پلیس، بزرگراه او ... باشد

.
امکانات و تسهیلات:
مواردی که باید مد نظر قرار گیرند:
- تهیه مکان پارکینگ نزدیک
- تهیه مکان پارکینگ خوب تعریف شده
- تهیه ترافیک منظم اطراف بازار
- تهیه سرپناه برای باران و آفتاب
- تهیه تلفن
- تهیه اطاق استراحت
- تهیه روشنایی خوب و مناسب. اگر صبح باز شود، و در اواخر غروب و اطراف ساعت خاص
- تهیه دفتر در محل باز اگر ممکن باشد.


- شهر یا تناوب ممکن است روی تهیه خیلی از موارد بالا تاثیرگذار باشد. این دلیل دیگری است که چرا آژانسهای منظم باید شامل برنامه ریزی و راه اندازی بازار باشد.
راه اندازی یک بازار کشاورزان:
اداره کردن یک بازار کشاورزان:
موارد زیر را در نظر بگیرید:
- راهنمایی محلی می تواند توسط مدیر محل به صورت بگیرد.


- هیئت مدیره باید تداوم امنیت را با قوانین و اهداف سازمان دهی، برقرار کنند.
- بازار کشاورزان باید هیئت مدیره ای برای برقراری امنیت داشته باشد. این هیئت مدیره باید دارای برنامه ها، مصرف کنندگان، دفاتر دولتی و رهبران ارتباطی، مدیران کشاورزی و دیگر اشخاصی باشد که بتوانند حمایت شوند و مهارت هایی را در تهیه بازار داشته باشند.
- و این هیئت مدیره می تواند میزان موفقیت را افزایش دهد و تجربه نشان می دهد که بازار نیاز به داشتن توجه ارتباطی دارد. از آنجا که بازار یک بازار دهی تجاری است، ترکیبات و شرایع و انتخاب اعضای هیئت مدیره طبق قانون بازار است. و حمایت های این هیئت مدیره قرار زیر خواهند بود.
- - گسترش امنیت طی روزها، ساعت ها و ماهها راه اندازی بازار


- تشخیص اینکه چه کسی در بازار فروشندگای کند
- انتخاب کارمندان
- طراحی و تهیه اشخاص که برای هیئت مدیره کار می کنند.
- مخصوص کردن مسئولیت مدیران بعلاوه گسترش حوزه تاثیر آنها
- محاسبه درست و دقیق منابع و سرمایه
- اطمینان از گزارشات درست که تهیه شده اند و گسترش پیدا کرده اند.
برای تعاون بخشیدن به این مسئولیت های مدیریتی از اغلب بازارهای کشاورزی، فقط مدیران پاره وقت نیاز داریم تا بتوانیم بازار را هر وقت خواستیم راه اندازی کنیم.
بسته به این محدودیت های سرمایه ای، مدیران باید از بین فروشندگان منظم بازارها، انتخاب شوند یا اینکه مدیر باید فرد بازنشسته ای باشد که مسئولیت مدیریتی دفتردار به درستی انجام دهد.


یک مدیر محلی نیاز داریم که بتواند به امور زیر رسیدگی کند:
- تهیه پارکینگ برای خریداران و فروشندگان
- گرفتن سفارشات و تمیز کردن محل
- تهیه حقوق کارمندان و فروشندگان


- باز و بسته کردن در بازار
- کنترل و نظارت امور
- ثبت اسامی و آدرس فروشندگان
- تهیه یک سیستم برای گزارش دادن فروش توسط هر فروشنده

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید