دانلود مقاله سلامت عمومی معلمین

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

سلامت عمومي معلمين
مقدمه
آينده هر تمدن و فرهنگي را انديشه پر توان و سالم معلمان رقم مي زند. تأثير انکارنا پذير معلم بر متعلم از جمله مباحث مطرح دنياي تعليم و تربيت است. معلمان به عنوان منبع و امکانات جزء منابع اساسي جامعه محسوب مي شود و عملکرد منابع انساني تحت تأثير عوامل متعددي است که يکي از مهمترين آنها سلامت رواني يا ميزان بهداشت رواني فرد است.


در پژوهش حاضر تقريبا تمامي مراحل استانداردسازي يکي از پرسش‌نامه‌هاي بسيار معتبر ويژهء سنجش سلامت کلي که قبلا در 70 کشور دنيا براي سرند اختلالات رواني گروههاي مختلف بکار گرفته شده، بر روي 751 نفر از دانشجويان دوره‌هاي کارشناسي دانشگاه تربيت معلم انجام شده است . ابزار اين پژوهش را پرسشنامهء 28 ماده‌اي سلامت عمومي (GHQ-28) که توسط گلبرگ و هيلر از طريق اجراي روش تحليل عاملي بر روي فرم بلند آن طراحي گرديده تشکيل مي‌دهد. مؤلفه‌ها يا مقياسنهاي فرعي اين پرسشنامه را علائم

جسماني، علائم اضطراب و اختلال خواب ، اختلال در کنش اجتماعي، و علائم افسردگي اساسي تشکيل مي‌دهند. براساس محاسبات انجام شده ضريب هماهنگي دروني مقياسها (در فرم فارسي) بين 0/79، تا 0/91 و براي کل مقياس برابر با 0/83 با خطاي استاندارد 5/848 برآورد شده است . ضريب اعتبار اسپيرمن - براون برابر با 0/84 برآورد گرديده است . تحليل آماري مواد نشان داد که تقريبا تمام سؤالها در اعتبار کل پرسشنامه سهيم بوده و با کل مجموعه همبستگي نسبتا قوي دارند. ضرايب همبستگي سؤالها با متغيرهاي ملاک که

از برخي مقياسهاي تشکيل دهندهء فهرست تجديدنظر شده 90 ماده‌اي نشانگر باليني موسوم به SCL-90-R انتخاب شده بود در حد نسبتا مطلوب و حاکي از سهم اغلب سؤالها در روائي ملاکي آزمون بود. مقادير ضريب همبستگي دو متغيري نمرات مربوط به مقياسهاي تشکيل‌دهنده GHQ-28 و SCL-90-R بين 0/65 تا 0/71 و بين نمرات کل دو پرسشنامه که نشان‌دهندهء روائي تفاوتي آنهاست برابر با 0/82 برآورد شد. دامنهء تغييرات ضرايب همبستگي متقابل بين نمرات مقياسهاي تشکيل دهنده GHQ-28 بين +0/46 تا +0/70 قرار دارد.

اين نتيجه با تحقيقات داخل و خارج از کشور بسيار مشابهت دارد. براي تعيين روائي سازه و مؤلفه‌هاي تشکيل دهندهء پرسشنامه از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي با چرخش به شيوهء نرمال شده و ريمکس استفاده شد. نتيجهء اين محاسبات حاکي از اشباع مقياس از چهار عامل معنادار و مهم باارزش ويژه بزرگتر از (1) بود. مقدار تبيين شده واريانس کل آزمون براي عاملهاي يکم تا چهارم قبل از مرحلهء چرخش به ترتيب برابر با 37/7 درصد، 7/9 درصد، 6/1 درصد، 4/3 درصد (جمعا برابر با 56 درصد) است . درصد پوشش واريانس مشترک متغيرها

توسط عاملهاي يکم تا چهارم برابر با 67/4 درصد، 3/9 درصد، 3/1 درصد، و 2/1 درصد است . نتيجهء نهايي مربوط به مشخصه‌هاي آماري مواد آزمون (پس از مرحلهء چرخش به شيوهء نرمال شده و ريمکس)، حاکي از همبسته بودن چهار خوشه هفت‌تايي از سؤالها با عاملهاي چهارگانه است . مشابه بودن اين نتيجه با يکي از پژوهشهاي خارجي که توسط سازندهء اين پرسشنامه صورت گرفته، امکان نامگذاري عاملهاي استخراج شده منطبق با شيوهء آنان را فراهم نمود. مطالعهء جداگانه‌اي که روي 45 نفر از مراجعان يکي از مراکز خدمات مشاورهء

دانشگاهي با استفاده از نمرات ارزيابان باليني آن مرکز، صورت گرفت حاکي از آن بود که نمرهء 23 به عنوان بهترين نقطهء برش براي تفکيک دانشجويان سالم از غيرسالم انتخاب گردد. شاخصهاي روائي آزمون براي اين نقطهء تفکيک ، شامل حساسيت ، ويژگي کارايي، و اشتباه طبقه‌بندي به ترتيب برابر با 83 درصد، 76 درصد، 80 درصد، و 20 درصد برآورد گرديد. به موجب آزمون غيرپارامتري من - ويتني مي‌توان گفت که بين مجموع رتبه‌هاي دو گروه دانشجويان پسر و دختر در مؤلفه‌هاي GHQ تفاوتي وجود ندارد. نتيجهء آزمون تحليل واريانس رتبه‌اي

يکراهه، نشان مي‌دهد که بين دانشجويان 5 دانشکده مورد بررسي از لحاظ رتبه در سه متغير علايم جسماني، افسردگي اساسي و سلامت عمومي تفاوتي وجود ندارد، اما از لحاظ ميزان اضطراب و اختلال در کنش اجتماعي بين آنها تفاوت وجود دارد. در مورد نرم‌يابي مقياس GHQ-28 بر روي گروه 751 نفري دانشجويان، بواسطه عدم تقارن و انحراف بيش از حد شکل توزيع نمره‌ها از خم نرمال (در تمامي بخشها و کل آزمون) مجاز به تبديل خطي نمره‌ها نبوده و به محاسبه رتبه درصدي براي نمره‌هاي خام اکتفا گرديده است .
پژوهش حاضر براي بررسي وضعيت بهداشت رواني و همه گيرشناسي اختلالات رواني و درمعلمان زن و مرد استان اصفهان در هر سه دوره‏ي آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي طراحي و اجرا شده است.


اهداف پژوهش
1- تعيين وضعيت بهداشت رواني معلمان استان اصفهان در سال تحصيلي80 ـ79 .
2- تعيين رايجترين اختلال هاي رواني در بين معلمان استان اصفهان در سال تحصيلي80 ـ79.
3- تعيين رابطه بين ميزان اختلالهاي رواني در معلمان با متغيرهاي جمعيت شناختي آنان.
سئوال‏هاي پژوهش


1- وضعيت بهداشت رواني ( سلامت رواني ) معلمان با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي سن ، جنس ، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، نوع مسکن ، شغل همسر، رشته و مدرک تحصيلي ، دوره تدريس ، سابقه کار، فاصله از محل كار, شغل دوم ، منطقه محل کار از نظر برخورداري يا محروميت از امکانات رفاهي ، چگونه است؟
2- رايجترين اختلال هاي رواني در بين گروه مورد مطالعه کدامند؟
3- سهم هر کدام از متغيرهاي جمعيت شناختي در اختلالات رواني چقدر است؟
متغيرهاي پژوهش


متغيرهاي جمعيت شناختي شامل (سن، جنس، وضعيت تأهل ، تعداد فرزندان، شغل همسر، نوع مسکن، رشته و مدرک تحصيلي، سابقه کار، دوره تدريس، شغل دوم، منطقه محل کار از نظر برخورداري يا محروميت از امکانات رفاهي ) و بهداشت رواني يا سطح سلامتي، انواع اختلالهاي رواني به شرح راهنماي تشخيص و آماري اختلالهاي رواني و انجمن روانپزشکي آمريکا ( چهارمين تجديد نظر 1994) ، متغيرهاي مورد مطالعه پژوهش هستند.
جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري


الف) جامعه آماري: کليه معلمين زن و مرد استان اصفهان در نواحي و مناطق 39 گانه آموزش و پرورش در دوره‏هاي ابتدايي ، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي جامعه آماري پژوهش حاضر را تشکيل مي دهند که طبق آمارهاي موجود در سال تحصيلي80 ـ79 حدود 42332 نفر مي باشند.


ب) نمونه و روش نمونه گيري: گروه نمونه اين پژوهش را1647 نفر معلم زن و مرد تشکيل مي دهند که با استفاده از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي خوشه‏اي چند مرحله‏اي انتخاب شده‏اند. ابتدا کليه مناطق و نواحي 39 گانه آموزش و پرورش به سه بلوک برخوردار، نيمه برخوردار و محروم تقسيم شدند، سپس از هر بلوک به طور تصادفي 5 ناحيه و جمعاً 15 ناحيه و منطقه انتخاب شدند. نواحي و مناطق انتخاب شده شامل : نواحي1و2و3و4و5 آموزش و پرورش شهر اصفهان و شاهين شهر ( مناطق برخوردار ) مبارکه , ميمه ، دهاقان ، جلگه و ناحيه جي (نيمه برخوردار)
فريدون شهر، چادگان، مهردشت و بن رود (مناطق محروم) است. در مرحله بعد از هر ناحيه يا منطقه با احتساب نسبتهاي هر دوره آموزشي ، آموزشگاهها و از هر آموزشگاه به طور تصادفي افراد انتخاب شدند.


ابزار جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل داده‏ها
براي گردآوري اطلاعات جمعيت شناختي افراد گروه نمونه ، از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ استفاده شده است. همچنين براي تعيين وضعيت بهداشت رواني افراد گروه نمونه تست سرندي سلامت عمومي GHQ28 و براي تشخيص اختلالات رواني چک ليست TPS و مصاحبه باليني به کار گرفته شده است.
داده‏هاي پژوهش با استفاده از آماري توصيفي ، جداول و نمودارها و آمار استنباطي روش هاي رگرسيون چند گانه و تحليل تمايزات ، مجذور خي و آزمون t براي گروه‏هاي مستقل ، تجزيه و تحليل شدند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
84 صفحه
28700 تومان
مقدمهموضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان
چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزن ...

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

word قابل ویرایش
79 صفحه
27700 تومان
مقدمه : طرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گوردن آلبورت ، آبراهام مازلودكارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري و مبهرم انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماً تجربه نمايد و از نظر هيجاني رشد كند . در حيطه روان شناسي انديشمندان بزرگ از طرفي به علت ش ...

مقاله در مورد بررسی ارتباط میان استرس¬های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها

word قابل ویرایش
98 صفحه
34700 تومان
مقدمه بدون شك با ارزش¬ترين و اساسي¬ترين ويژگي موجودات، سلامتي يا سالم بودن آنهاست. تمامي موجودات اعم از جاندار و غير جاندار تنها درصورت سالم بودن مي¬توانند كارایی¬هایي كه بنابر ويژگي¬هاي موجوديتشان برايشان تعريف شده را بطور كامل بروز دهند و مسلما در صورت به مخاطره افتادن وضعيت سلامتشان، به همان نسبت از كارایي ...

دانلود مقاله رابطه ترتیب تولد با هوش هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیده:هدف پژوهش حاضر "رابطه ترتیب تولد با هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر" می باشد. جامعه آماری ، کلیه دانشجویان دختردانشکده کشاورزی واحد ورامین که در سال تحصیلی 93-92 بودند که از بین آنها 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده هااز پرسشنامه های هوش هیجانی شرینگ، پرسشن ...

دانلود مقاله مقایسه هوش معنوی و سلامت عمومی در بازنشستگان شهرستان بندرعباس

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف از انجام این پژوهش، مقایسهی هوش معنوی و سلامت عمومی بازنشستگان مرد و زن میباشد. جامعهی آماری این پژوهش را بازنشستگان مرد و زن شهر بندرعباس تشکیل میدهند. بر این اساس، تعداد 74 نفر از بازنشستگان ارگانهای مختلف شهر بندرعباس به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامهی 24 سوالی هوش معنوی کینگ و فرم 28 سوا ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش معنوی با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین بررسی تفاوت دختران و پسران در مولفه های سلامت عمومی و هوش معنوی است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل100 نفر از دانشجویان دو جنس (دختر و پسر ) رشته ادبیات فارسی، که با استفا ...

مقاله بررسی و مقایسه رابطه بین مصرف دخانیات باسلامت عمومی روانی در میان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار گروههای مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و مقایسه رابطه بین مصرف دخانیات باسلامت عمومی روانی در میان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار گروههای مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر چکیده هدف این تحقیق بررسی ومقایسه رابطه بین مصرف دخانیات (سیگار ـ پیپ ـ قلیان) باسلامت عمومی روانـی در میان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار گروههای مختلـف تحصـیلی د ...