دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان کتبی در ارزش ویژه ی برند

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

با پر رنگ شدن نقش شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره و ورود آن هـا بـه جریـان کسـب و کارهـای کوچک، صاحبان صنایع بزرگ نیز نحوه اطـلاع رسـانی و تبلیغـات خـود را متحـول کردنـد و شـبکه هـای اجتماعی را به عنوان رسانه هایی قدرتمند پذیرفتند. یکی از دلایل محبوبیت سریع شبکه هـای اجتمـاعی میان شرکت ها انتشار ویروس گونه اطلاعات از طریق اینترنت اسـت. در حـال حاضـر رسـانه هـای اجتمـاعی نسبت به رسانه های سنتی یعنی رادیو، تلویزیون و مجله ها ظرفیت بسیار بیشتری برای دسترسی بـه عمـوم مردم دارند. علاوه بر این، کاربران اینترنت از رسانه های سنتی دور شده و برای جسـتجوی اطلاعـات هرچـه بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی ابزاری استراتژیک در دسـت صـاحبان صنایع برای توسعه برندها هستند. محیطی که با ارتباط گسترده و تعامل با مصرف کنندگان و هزینـه نـاچیز برای معرفی کالا بسیار به صرفه است. به این دلیل شرکتها بـرای جـذب مشـتری در سـالهـای اخیـر بـه رسانه های اجتماعی روی آورده اند. از طرفی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده با ابعادی چون آگاهی از برند، ارتباط با برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند سنجیده می شوند. هـدف از ایـن مقالـه سـنجش تاثیر ارتباطات رسانه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان کتبی با ارزش ویژه برند است. ابتدا لازم اسـت تا تفاوت میان ارتباطات شبکه هـای اجتمـاعی تولیدشـرکت و تولیـدکاربر را تشـخیص دهـیم، سـپس بـه سنجش ارتباط آنها پرداخت. در نهایت با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله مـی تـوان بیـان شـود کـه شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان مجازی می توانند بر ارزش ویژه برند تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، ارزش ویژه ی برند، تبلیغات دهان به دهان کتبی

National Conference

٢٠١۵/ ۵/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٢٠١۵ Article Code:

١

-۱مقدمه

امروزه رسانه های اجتماعی ابزاری استراتژیک در دست صاحبان صنایع برای توسعه برندها هستند. محیطی که بـا ارتبـاط گسـترده و تعامل با مصرف کنندگان و هزینه ناچیز برای معرفی کالا بسیار به صرفه است. به این دلیل شرکتها برای جذب مشتری در سال هـای اخیر به رسانههای اجتماعی روی آورده اند. افزایش ارتباط با برند و انتشار و ترویج اطلاعات محصـولات در میـان مصـرف کننـدگان بـا استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، امروزه مورد استفاده شرکتهاست. اگرچه شرکتها هنوز احاطه کامل بـه ایـن پدیـده ندارند، اما برندهایی چون کوکاکولا، کانورس و استارباکس به واسطه ارتباطات رسانه های اجتماعی به میلیـونهـا نفـر دسترسـی پیـدا کرده اند. مصرفکنندگان به طور فعال برندها را »پسند« میکنند، برای مطالب منتشر شده نظر مینویسند و اطلاعـات و دیـدگاههـای خود را با سایرین به اشتراک میگذارند، ارزش ویژه یک برند ناشی از ادراکی است که مصرف کنندگان از آن برند دارند که ایـن ادراک به وسیله بسیاری از عوامل دستخوش تغییر قرار می گیرد. ارزش ویژه برند را نمی توان بدون در نظر گرفتن منابع آن یعنی عواملی کـه در ایجاد و شکل گیری ارزش ویژه برند در ذهن مصرف کنندگان موثرند، درک کرده و شناخت.

-۲شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی اینترنتی، به اعتقاد کاستلز در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ، سیستم ارتبـاط کـامپیوتری جدیـدی شـکل گرفـت کـه از ترکیب رسانه های همگانی جهانی و سفارشی و ارتبـاط کـامپیوتری تشـکیل شـده بـود. ویژکـی ایـن سیسـتم جدیـد قلمـرو ارتبـاط الکترونیکی را به کل زندگی کسترش داد.[۳] طرح بحث درخصـوص شـبکه هـای اجتمـاعی در سـالیان اخیـر بـه یکـی از جـذابترین موضوعات در حوزه ی اینترنت تبدیل شده است .نرخ بالای اسـتفاده از ایـن شـبکه در میـان کـاربران اینترنـت کشـورهای مختلـف و دسترسی نداشتن کاربران اینترنتی داخل کشور به سبب ملاحظات اخلاقی و امنیتی دو مسئله ی مهم پیرامون این پدیده هسـتند. بـر اساس تعریف لان شبکه های اجتماعی به پایگاه های اینترنتی اطلاق می شوند که هدف اولیه از برپایی و خدمات رسانی آنها برقـراری ارتباطات و تعاملات اجتماعی است.[۸] و بر اساس تعریف راین گلد »شبکه اجتماعی مجازی، معمـولا بـه معنـای شـبکه الکترونیکـی ارتباطات متقابل است که محدوده اش را خود تعریف می کند و پیرامون علاقه یا هدف مشترک تشکیل شده، گرچه در برخی مواقـع، ایجاد ارتباط فی نفسه به هدف تبدیل می شود.[۱۲]« می توان این شبکه ها را اجتماعی از مردم در محیط مجازی دانست که علایق و تجارب خود را به اشتراک میگذارند.[۱۰] در عین حال ممکن است مسائلی همچون نظارت بر ارتباطات میان افراد و کنتـرل رونـدهای اجتماعی از اهداف پنهان راه اندازی این گونه پایگاه های اینترنتی قلمداد شود .تحقیقاتی که متمرکز بر تأثیرات شبکه های اجتماعی بر دنیای کسب و کار می باشند،عموماً این شبکه ها را بر حسب نوع و ماهیت ارتباطات از یکدیگر تفکیک میکنند. با توجه به نفوذ بـالای این شبکه ها در میان کاربران اینترنت، فرصتهای جذابی برای تبلیغ درخصوص محصولات و کالاهای تجاری برای بنگاه های اقتصادی و سازمانهای اجتماعی در سراسر دنیا فراهم شده است .عمده ی جذابیت این شبکه ها ناشی از اعطای قدرت به کـاربران در ایجـاد و بـه اشتراک گذاری محتوا با زمان و هزینه ی اندک است که امکان تبادل نظرات و در نتیجه گستردگی ارتباطات اجتماعی را برای کاربران به همراه دارد.[۸]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد