بخشی از مقاله

شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت در جامعه آماري (دبيران و مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر ساري)


چكيده:
اگر چه وزارت آموزش و پرورش بي‏وقفه براي اصلاح مشكلات نظام آموزشي كشور تلاش مي‏كند اما شواهد نشان مي‏دهد مشكلات عديده‏اي متوجه مديريت آموزشگاههاي كشور, به خصوص مقطع متوسطه مي‏باشد. اين تحقيق با عنوان بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت از ديدگاه مديران و دبيران انجام شده است.


هدف از اين تحقيق شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت در جامعه آماري (دبيران و مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر ساري) بوده است. روش تحقيق مورد استفاده زمينه‏يابي بوده است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مركب از 25 سؤال در طيف ليكرت استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه بوده است. نمونه مورد نیاز بر اساس جدول تاكمن تعيين و با استفاده از روش تصادفي ساده 400 نفر انتخاب شده‏اند.
تجزيه و تحليل داده‏هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‏ها نشان داد كه تفاوت معناداري بين نظرات دبيران و مديران براي بهبود كيفيت مديريت وجود ندارد. يعني مديران و دبيران براي رسيدن به راههاي بهبود كيفيت مديريت تلاش مي‏كنند.


مقدمـه :
جهان در حال تغيير و تحول است. قبل از اينكه قرباني تغييرات شويم مي‏توانيم در ايجاد تغييرات مطلوب نقش ايفا كنيم و تغييرات مطلوب را براي آينده ايجاد كنيم. (كافمن،1372, ص 147)


در عصر حاضر سازمانهاي آموزشي در مسير تندباد تغييرات قرار گرفته‏اند و بايد هرچه سريعتر خود را با اين تغييرات هماهنگ نمايند. زمينه اين تغييرات بايد مديريت باشد.


سازمانهايي در قرن بيست و يكم ادامه حيات خواهند داد كه بدانند چگونه مهارتهاي مديريت را براي بهبود مستمر سازمانهاي اجرايي خود, از جمله سازمانهاي مديريت كيفيت كاملاً ارتقاء دهند و دوره جديدي را شروع نمايند. كيفيت در رأس اغلب امور قرار گرفته و مي‏توان گفت بهبود كيفيت از مهمترين وظايفي است كه هر مؤسسه با آن روبرو مي‏باشد. به هر حال, علاوه بر اهميت كيفيت بسياري از افراد كيفيت را به عنوان يك مفهوم پيچيده تصور مي‏نمايند. كيفيت اغلب براي تعريف پيچيده و براي سنجش مشكل مي‏باشد. تصور يك فرد نسبت به كيفيت اغلب با فرد ديگر متفاوت بوده و هر زمان سؤال مي‏شود كه چه مدرسه‏اي خوب يا چه دانشگاهي خوب است به يك نتيجه يكسان نخواهيم رسيد. معمولاً ما زماني كيفيت را مورد شناسايي قرار مي‏دهيم كه آن را تجربه نماييم.


امروزه بهبود كيفيت در بخشهاي صنعت و توليد و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به عنوان يك ضرورت مطرح شده و از اولويت بالايي برخوردار است. در هر سازماني با توجه به كيفيت خدمات ارائه شده با عنايت به فشارها و نظارت وسيعي كه از سوي مراجع ذي‏صلاح براي بازسازي يا بهسازي گسترده نظامهاي مديريتي اعمال می ‏گردد،از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. (لامعي, 1383, ص 28)
از ديدگاه صاحب‏نظران, بهبود كيفيت مديريت در آموزش و پرورش از شاخصهاي مهم بهبود سازمان آموزشي محسوب مي‏شود.
امروزه بهبود كيفيت مديريت در آموزش و پرورش مانند زمينه‏هاي ديگر از جمله صنعت و بهداشت و .... ضرورت يافته است و طرحهاي بهبود مديريت براي رفع مشكلاتي از جمله نداشتن برخي از مهارتهاي سرپرستي،پايين بودن كارايي, عدم آشنايي با سياستها و فلسفه مديريت عالي سازمان،ايستايي،عدم پويايي, ايجاد قدرت, رويارويي مديران با تحولات و سازگاري با شرايط جديد شكل مي‏گيرد.
بدين جهت،هدف طرحهاي بهبود مديريت شامل افزايش مهارتهاي سرپرستي, بهبود قوه ادراك،تحول در طرز بينش و تفكر و بهبود تواناييهايي نظير تصميم‏گيري, اعمال روشهاي ارزشيابي،كشف نواقص, ريشه‏يابي مشكلات و به طور كلي افزايش بهره‏وري است . (حاجي‏پور،1378, ص 32)
بنابراين يكي از راههاي كاهش نوسانات در فرايند سازمانهاي آموزشي كه مديران بتواند از عهدة خواسته‏هاي تازه و دشواريهاي ناگهاني برآيند, راهبرد بهسازي يا بهبود كيفيت مديريت است،زيرا عملكرد كيفيت كار مديران آموزشي, عملكرد نظام آموزشي را در سطح جامعه رقم مي‏زند و عملكرد مؤثر سازمانهاي آموزشي نيز عملكرد يك جامعه و ملت را تشكيل مي‏دهد. منظور از بهبود كيفيت مديريت, مجموعه تلاشهايي است كه در جهت ارتقاي سطح كارآيي و اثربخشي مديران به عمل مي‏آيد. و در نهايت منجر به اصلاح فرايندهاي آموزش, يادگيري و پيشرفت سطح تحصيلي دانش‏آموزان در مدارس مي‏شود.
متخصصان در بهبود كيفيت چند عامل موثر را در نظر گرفته‏اند:
1) توجه به آموزش ضمن خدمت كاركنان
2) تقويت رهبري مشاركتي
3) از ميان برداشتن موانع ارتباطي در ميان افراد و واحدهاي مختلف
4) توجه به مزاياي شغلي مديران (ترميم حقوق و مزايا،امنيت شغلي)
5) نظارت و ارزشيابي علمي و مستمر از عملكرد مديران
6) سابقه مديران
7) تخصص در رشته مديريت
8) پژوهش
در پژوهش سعي بر اين است تا بهبود كيفيت طبق مؤلفه‏هاي مذكور بررسي شود تا با شناسايي راههاي بهبود كيفيت در جامعه آماري ارائه طريق‏هايي پيشنهاد گردد.

بيان مسئله :
سازمانهايي كه در ارتباط با يادگيري سرمايه‏گذاري مي‏كنند براي كاركنان و خود منافع اقتصادي, اجتماعي و شخصي به ارمغان مي‏آورند. سازمانهايي كه اين كار را انجام نمي‏دهند در سراشيبي زوال پا مي‏گذارند, اينگونه سازمانها فراگيرند. سازمان فراگير سازماني است كه يادگيري همه اعضاي خود را تسهيل مي‏كند و به طور مستمر خود را متحول مي‏سازد. يك سازمان فراگير دورنمايي قوي از آينده خود دارد و براي تعيين،دستيابي و بازنگري اهداف سازمان از توانايي يادگيري و سازگاري همه افراد و گروهها در همه سطوح, به طور كامل استفاده مي‏كند. بدين گونه كيفيت سازمانها با بكارگيري مديريت كيفيت بالا مي‏رود.
در مديريت كيفيت تصميم‏گيري و اقدام و بالاتر از آنها رهبري, در كل سيستم توزيع مي‏شود و همه اجزاي سيستم،فرايندها, درون داده‏ها محصولات مشتري‏ها و تدارك كنندگان را دربرمي‏گيرد و توجه اصلي به كيفيت است.
كيفيت بايد به عنوان يك عامل زمينه‏اي براي ايجاد انگيزه در بين كاركنان و افرادي كه در داخل يا خارج سازمان از فرايندها مؤثرند براي بهبود به وجود آورد.
از ديدگاه مديريت كيفيت كاركنان مورد احترام و توجه قرار مي‏گيرند. ملاك ارزيابي آنان تلاش آنها براي انجام دادن بهتر امور است. نظرات آنها مورد توجه و ارزيابي قرار مي‏گيرد در نتيجه ابداع و نوآوري و ارائه نظرات جديد توسعه مي‏يابد .(لامعي،1380،ص 71)
انسان در فرهنگ مديريت كيفيت دائماً در حال بهبود اهداف خود در مسير تكامل بيشتر است و بهبود مستمر در مهارت،دانش و افزايش تعهدكاري به صورت عادت كاري در فرد زنده نگه‏داشته مي‏شود. اصول حاكم بر اين ديدگاه عبارتند از : تعهد, مشتري‏گرايي, واقع‏گرايي يا تصميم‏گيري بر اساس آمار و اطلاعات, مشاركت و همكاري،آموزش و بهبود دائمي .


در اين تفكر به بهبود دائمي با توجه به نيازها و انتظارهاي مشتري و با مشاركت كليه افراد مربوط به سازمان توجه مي‏شود. بنابراين روند با فرايند انجام گرفتن كارها مورد دقت و ارزيابي قرار مي‏گيرد و كميت در مرحله دوم است. (فقيهي, سال 1378, ص 44)


مديران دبيرستانها به همراه ساير كاركنان مدرسه به طور مؤثر در برنامه‏هاي يادگيري و رضايت دانش‏آموزان و فعاليتهاي بهبود و ارتقاء مستمر نقش دارند.
بهبود فرايندهاي ياددهي و يادگيري و تحقق اهداف مؤسسه‏هاي آموزشي منوط به بهبود كيفيت مديريت است. همچنين كيفيت آموزش و پرورش در مدرسه ارتباط مستقيم با بهبود كيفيت مديريت دارد و مدارس ممتاز همواره از طريق مديراني با قدرت رهبري قوي هدايت مي‏شوند.


و نظر به اينكه كيفيت بخشي به مديريت مدارس موجبات افزايش كيفي آموزش و پرورش رسمي مي‏شود و چنانچه اين مهم مورد توجه قرار نگيرد علاوه بر هدر رفتن سرمايه‏گذاري در اين امر موجبات كاهش كيفيت تحصيلات رسمي نيز مي‏شود بنابراين،در اين پژوهش محقق بر آن است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه،راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانها از ديدگاه مديران و دبيران در جامعه آماري كدام است؟

ضرورت و اهميت موضوع:


(كيفيت تصادفي به وقوع نمي‏پيوندد بلكه با برنامه‏ريزي حاصل مي‏گردد.)
(ژوزف جوران،1377, ص 20)


آموزش و پرورش عامل اصلي و كليدي توسعه اجتماعي ,اقتصادي،فرهنگي و سياسي هر جامعه محسوب مي‏شود.
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته بيانگر آن است كه همه اين كشورها از آموزش و پرورش كارآمد و اثربخش برخوردار بوده‏اند (علاقه‏بند،1377, ص 10)


مديريت آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي اهميت دارد و اهميت آن در مقطع دبيرستان بنابه دلايل زير بيشتر به چشم مي‏خورد:
نوجوانان نياز شديدي به تاييد دارند و مي‏خواهند جزئي از جمعيت و عضوي از اعضاي گروه باشند. معلمان و مديران مدارس مي‏توانند از اين تمايل شديد نوجوانان, از طريق شركت دادن آنان در انجمن‏هاي گوناگون ورزشي, هنري و تاييد فعاليتهاي آنان براي اداره مدرسه استفاده كنند و نوجوانان را در رشد و سازگاري اجتماعي ياري دهند.


- مديران دبيرستانها با دانش‏آموزان 16 تا 20 ساله سروكار دارند اين دوران نيز ويژگيهاي خاص خود را دارد و مدير دبيرستان بايد متناسب با آن شرايط،رفتار مناسبي را با دانش‏آموزان داشته باشند.


- مسائل جدي زندگي نظير انتخاب شغل, انتخاب همسر, اداره خانواده،گرايش به مرام و مسلك براي جوان مطرح مي‏شود و ذهن او را به خود مشغول مي‏دارد و برخود و با چنين ذهني مشغول, به مهارت انساني مدير مدرسه نياز دارد.
با توجه به مطالب بالا ضرورت دارد در پستهاي مديريت آموزش و پرورش از افراد شايسته, دلسوز, با تجربه و انديشمند استفاده شود تا با ايجاد جو مثبت در آموزشگاه و همچنين انگيزه و روحيه مناسب در معلمين و دانش‏آموزان مدارس در فرايند ياددهي و يادگيري و رسيدن به اهداف تعيين شده موفق شوند. (عسگريان،1370،ص 17)


براي دستيابي به سطح قابل اطمينان از كيفيت توليد و عرضه محصول و خدمات نهايي متناسب با نياز مشتري در بازار رقابت،سازمانها ناگزير به انجام برنامه‏ريزي, بهسازي و توسعه منابع انساني و مادي هستند. بدون شك يكي از مهمترين عناصر اساسي چنين فرايندي منابع انساني سازمان مي‏باشند كه توانائيها و شايستگي‏هاي حرفه‏اي و شغلي آنها در كنار عوامل سرمايه, تجهيزات و ابزار, فن‏آوري, قوانين و مقررات, فرهنگ سازمان مي‏تواند نقش به سزايي در ايجاد،استقرار و بهبود كيفيت فعاليتهاي سازمان داشته باشد.


بهسازي نيروي انساني با كيفيت مديريت در ارتباط است, مديريتي كه بتواند آموزش كاركنان را مورد توجه قرار دهد, كاركنان را در تصميم‏گيري شركت دهد،نظام منسجم ارزشيابي براي ارزشيابي كاركنان به وجود آورد, ارتباطات سازماني را انسجام بخشد ملاحظه مي‏شود كه كيفيت نيروي انساني با مديريت كيفيت در ارتباط است.


اگر كيفيت مديريت در آموزش و پرورش بهبود يابد سازمانهاي آموزشي نيز بهبود مي‏يابند.
نظر به ضرورت ايجاد تحول در سازمانهاي آموزشي كشور و بهره‏وري بيشتر از منابع انساني و به كارگيري همه جانبه امكانات،در نتيجه به ثمر رسيدن امر تربيت،شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديران ضرورت دارد. از اين رو محقق به دنبال شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديران در جامعه آماري است.

اهداف تحقيق:
هدف كلي:
شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي دخترانه شهر ساري از ديدگاه مديران و دبيران در سال تحصيلي 85-84

اهداف فرعي:
1) بررسي نظر جامعه آماري درباره تقويت مديريت مشاركتي به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت مديريت در دبيرستان.
2) بررسي نظر جامعه آماري درباره آموزش ضمن خدمت به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت در دبيرستان .
3) بررسي نظر جامعه آماري درباره توجه به حقوق و مزاياي مديران به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت در دبيرستان .
4) درباره نظارت و ارزشيابي علمي بر عملكرد مديران به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت مديريت در دبيرستان .
5) بررسي نظر جامعه آماري درباره سابقه خدمت مديران به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت مديريت در دبيرستان.
6) بررسي نظر جامعه آماري درباره تخصص مديريتي مديران به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت مديريت در دبيرستان.
7) بررسي نظر جامعه آماري درباره تحكيم روابط انساني در دبيرستان به عنوان يك راه ايجاد بهبود كيفيت مديريت در دبيرستان
8) بررسي تفاوت نظرات مديران و دبيران در خصوص راههاي بهبود كيفيت مديريت در جامعه آماري.

سؤالات تحقيق:
1) آيا از نظر جامعه آماري تقويت مديريت مشاركتي يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟
2) آيا از نظر جامعه آماري آموزش ضمن خدمت كاركنان يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟
3) آيا از نظر جامعه آماري توجه به حقوق و مزاياي شغلي مديران يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟


4) آيا از نظر جامعه آماري نظارت و ارزشيابي عملي از عملكرد مديران يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟
5) آيا از نظر جامعه آماري تخصص مديريتي مديران يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟
6) آيا از نظر جامعه آماري سابقه مديريتي مديران يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟
7) آيا از نظر جامعه آماري تحكيم روابط انساني در دبيرستان يكي از راههاي ايجاد بهبود كيفيت مديريت است؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید