دانلود مقاله شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با آسیب های عمدی و غیرعمدی در دانش آموزان دبیرستانی سیستان و بلوچستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان

چکیده

زمینه وهدف: نوجوانی مرحله ای اساسی در زندگی است که با تغییر و رشد سریع مشخص می شـود.ایـن تغییـرات بـا رفتارهـای مـرتبط بـاسلامتی ارتباط دارند و بر آنها تاثیر میگذارند. پژوهش حاضر جهت بررسی شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با آسیبهای عمدی و غیر عمـدی دانش آموزان نوجوان دوره دبیرستان دراستان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در آن با اسـتفاده از روش نمونـهگیـری چنـد مرحلـه ای در سـال۱۳۸۳-۸۴

تعداد ۱۸۵۵ دانش آموز دبیرستانی استان سیستان و بلوچـستان ۹۳۰) دختـر و ۹۲۵ پـسر) انتخـاب و پرسـشنامه رفتارهـای پرخطـر را در کـلاس تکمیل کرده اند. این پرسشنامه رفتارهای پرخطر مرتبط با راننـدگی نـا ایمـن، پرخاشـگری، حمـل اسـلحه، احـساس غمگینـی، فکـر و اقـدام خودکشی، فرار از منزل و مدرسه را مورد ارزیابی قرار میدهد. پس از تکمیل پرسشنامه ها داده ها با استفاده از نـرم افـزار SPSS و اسـتفاده از شاخص های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: براساس یافته های این پژوهش،۴۲/۶درصد دانش آموزان طی۱۲ماه قبل از بررسی سوار موتور سیکلت شده بودند که۷۸درصدآنها هیچگاه از کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند. ۱۴/۵ درصد به ندرت و ۱۷/۵درصد اکثر مواقع از کلاه ایمنی اسـتفاده کـرده بودنـد. در طـول سال گذشته ۳۹/۲ درصد دانش آموزان اصلاً از کمربند ایمنی هنگام سوار شدن ماشین استفاده نکرده بودنـد و ۳۵/۷ درصـد بـه نـدرت و ۲۴/۹

درصد همیشه از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند. همچنین ۳۹ درصد سوار ماشینی شده بودند که راننـده آن مـواد مـصرف کـرده بـود.۴۹/۳

درصددانش آموزان نیز یکبار یا بیشتر بدون گواهینامه رانندگی کرده بودند. در حدود ۲۲/۱ درصد دانشآموزان دبیرستانی در طـول زنـدگی حداقل یک روز اسلحه (تفنگ یا چاقو) و ۶/۷ درصد نیز طی سال گذشته حداقل یکبار تفنگ همراه داشتند. طی ۱۲ ماه گذشته، ۵۳/۳ درصـد دانش آموزان حداقل یکبار در دعوا و درگیری فیزیکی شرکت داشتند و ۴۱/۸ درصد نیز در این درگیریها زخمی شده بودند. همچنـین ۱۹/۶

درصد دانش آموزان سعی کرده بودند خودشان را از بین ببرند و ۶۹ درصد نیز تجربه چندین روز غمگینـی را گـزارش نمـوده بودنـد. بـه دلیـل احساس عدم امنیت ۱۴/۲ درصد دانش آموزان یکبار یا بیشتر به مدرسه نرفته بودنـد و طـی سـال قبـل از مطالعـه ۴۰/۹ درصـد دانـش آمـوزان حداقل یکبار مدرسه و ۴درصد دانش آموزان یک روز یا بیشتر بدون اجازه منزل را ترک کرده بودند.
نتیجه گیری: یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی دست به رفتارهای پر خطر میزنند که سلامت آنهارا به خطر می اندازد. بنابراین طراحی و بهبود راهبردها و برنامه های بهداشتی برای کاهش خطرات و عواملی که موجب رفتارهای پرخطـر مـی
شوند ضروری است. (مجله طبیب شرق، دوره۹، شماره۳، پائیز۸۶، ص۱۹۹تا(۲۰۸

کلیدواژه ها: رفتار های پرخطر، آسیب های عمدی و غیر عمدی ، دانش آموز، نوجوان

مقدمه
گذر از کودکی به دوره نوجوانی وجوانی با تغییرات بارز و محیط پیچیده و متغیر، سازگاری و رفتارهای مرتبط با سـلامت
بی نظیر بوقوع می پیوندد. تعامل ویژگیهای نـوجـوانی و افــراد را تحــت تــأثیر قــرار مــی دهــد. تغییــرات در معیارهــای
آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، بیمارستان روانپزشکی بهاران Email: nbakhsha@yahoo.co 199

اجتمــاعی، جنــسی و فنــاوری ارتباطــات، خطــر انجــام رفتارهــای مالزیایی در یک درگیری فیزیکی شرکت داشـتند و ۶/۶ درصـد
غیرســالم، پرخطــر و بیمــاریهــای جدیــد را افــزایش داده اســت. نیز یک بار یا بیشتر در درگیریها زخمی شده بودند. ۵/۹ درصـد
توجــه بــه رفتارهــای بهداشــتی در دوره نوجــوانی بــه دو دلیــل از دانش آموزان با خود اسلحه حمـل و۷/۳ درصـد نیـز احـساس نـا
اهمیت بالایی برخوردار است. اولاً چندین عامل مرگ و بیماری امنی کرده بودند.((۱۷ حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ایجاب میکند
در دوره نوجوانی بـا رفتارهـای نوجوانـان ارتبـاط دارنـد((۱، ثانیـا که توجه ویژه ای به رفتارهای پرخطر و عوامل مؤثر جهت برنامه
دوره نوجوانی مرحله مهم گذر از دوره تحت کنتـرل والـدین بـه های پیشگیری صورت گیرد و این امر بویژه در مـورد نوجوانـان
مرحله استقلال است. (۲) نوجوانـان و جوانـان معمـولا در معـرض کــه بخــش عظیمــی از جامعــه را تــشکیل مــیدهنــد و دارای
تغییرات شدید شرایط اجتماعی می باشـند کـه در سـالهای اخیـر خصوصیات فیزیولوژیکی و روان شناختی خاصی می باشـند کـه
رخ داده اند. این تغییرات می توانند تأثیر عمیقی روی سـلامتی و آنها را در برابر رفتارهای پرخطر آسیب پذیر می کنند از اهمیـت
رفتارهــای آســیب زا و پرخطــر داشــته باشــند. (۳-۵) بــا توجــه بــه بیشتری برخوردار است. بنابراین بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد و
ویژگــیهــای خــاص دوره نوجــوانی و همراهــی ایــن دوره بــا شرایط خـاص جغرافیـایی، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـتان سیـستان
رفتارهای مشکلدار و نیـز اهمیـت دوره نوجـوانی در سـلامت و وبلوچستان این پژوهش جهت بررسـی شـیوع رفتارهـای پرخطـر
توسعه جامعه این دوره میتواند زمینه منحصر به فردی در بررسی دانش آموزان دبیرستانهای استان در زمینه آسیب های عمـدی و
رفتارهای بهداشتی و مـرتبط بـا سـلامت باشـد. لـذا در برخـی از غیرعمدی طراحی و اجرا شده است. این استان در جنوب شـرقی
کشورها به صورت منظم و دوره ای به بررسی رفتارهای پرخطـر ایران و در مجاورت دو کشور پاکـستان و افغانـستان بـا جمعیتـی
در ســنین نوجــوانی و جــوانی بــه ویــژه در دانــش آمــوزان دوره حدود ۲ میلیون نفـر، بـیش از ۵۰۰ هـزار دانـش آمـوز در مقـاطع
دبیرستان پرداخته میشود.((۶-۱۶ مختلف تحصیلی دارد که تقریبا یک پنجم آنها را دانش آموزان
بررسی رفتارهای پر خطردانش آموزان دبیرستانی آمریکا در دوره دبیرستانی (متوسطه) و پیش دانشگاهی تشکیل می دهند((۱۸
سال ۲۰۰۳ نشان داد که طی ۳۰ روز قبل از مطالعه تعـداد زیـادی و اکثر دانش آمـوزان دوره متوسـطه در سـنین نوجـوانی هـستند.
از دانش آموزان رفتارهایی انجام داده بودند که احتمال مرگ را ماسن و همکاران نوجوانی را دوره پیچیده، دشوار و چند بعـدی
در آنان افزایش داده بود. حدود ۳۰/۲ درصـد طـی ۳۰ روز قبـل در فرآیند رشد و تحول میدانند کـه بـا تغییـرات سـریع و خیـره
سوار بر وسیله نقلیه ای شده بودند کـه راننـده آن الکـل مـصرف کننده جسمانی، روانی، شناختی و اجتماعی همراه است. (۱۹) این
کرده بود و ۱۷/۱ درصد نیز حمل اسلحه را گزارش کرده بودند. تغییــرات، تــأثیر قابــل تــوجهی بــر رفتارهــای مــرتبط بــا ســلامتی
طی ۱۲ ماه قبـل۳۳ درصـد در درگیـری فیزیکـی شـرکت و ۸/۵ دارند.((۲۰ رفتارهای مـرتبط بـا آسـیبهـای عمـدی و غیرعمـدی
درصد نیز اقدام به خودکشی کرده بودند. (۱۵) گزارش دیگری از طیف وسیعی از رفتارها را در بر میگیرد که از آن جمله میتوان
رفتار های پرخطر دانش آموزان دبیرستانی آمریکا در سال ۲۰۰۶ بــه نبــستن کمربنــد ایمنــی، عــدم اســتفاده از کــلاه ایمنــی هنگــام
توسط ایتون وهمکاران نشان داد که طـی ۳۰ روز قبـل از مطالعـه موتورسواری، حمل اسلحه سردو گرم، درگیری فیزیکی، و فکر
۹/۹ درصد در هنگام رانندگی مصرف الکل، ۱۸/۵ درصد حمل و عمل خودکشی اشاره کرد.
اسلحه، ۸/۴ درصد اقدام به خودکشی و علاوه بر این طی ۱۲ مـاه روش کار
گذشته ۳۵/۹ درصد در درگیری فیزیکی مشارکت داشتند.((۶ در مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است که در بین
مالزی نیـز پژوهـشی نـشان داد کـه ۲۷/۹ درصـد دانـش آمـوزان دانــش آمــوزان دبیرســتانی وپــیش دانــشگاهی دولتــی دخترانــه و
۲۰۰

+-

پـسرانه اســتان سیــستان وبلوچــستان در ســال تحــصیلی ۱۳۸۳-۸۴

انجام شده است و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای تعداد ۱۸۵۵ دانش آموز در حال تحصیل ۹۳۰) دانش آموز دختر و ۹۲۵ دانـش آمـوز پـسر) کـه در محـدوده سـنی۱۴ تـا ۱۹ ســال بودند، انتخاب و مورد مطالعه قـرار گرفتنـد. تعـداد ۶۳۵ نفـر از آنان در سـال اول و ۵۴۲ نفـر در سـال دوم و ۵۶۱ نفـر در سـال ســوم و ۱۱۷ نفــر دردوره پــیش دانــشگاهی مــشغول بــه تحــصیل بودند.

پــس از همــاهنگی بــا ســازمان آمــوزش وپــرورش (معاونــت نظری ومهارتی) جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه رفتارهـای پرخطــر کــه حــاوی اطلاعــات دموگرافیــک و متغیرهــای مــورد مطالعه می باشد مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون بـا اقتبـاس از پرسشنامه رفتارهـای پرخطـر (YRBSS) مراکـز پیـشگیری و کنترل بیماریهای آمریکا (CDC) طراحی و تنظیم شـده اسـت.

سیستم پیمایش رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان (YRBSS)

درسال ۱۹۸۹ توسط مرکز پیشگیری و کنتـرل بیماریهـا (CDC)

ابداع شـد تـا رفتارهـای پرخطـر مـسبب مـرگ ومیـر، بیمـاری و مشکلات اجتمـاعی در بـین نوجوانـان و بزرگـسالان را ارزیـابی نمایند. پایایی فرم ۵۳ آیتمی پرسشنامه رفتارهـای پرخطـر توسـط برنر و همکاران((۲۱ از طریق آزمون- آزمون مجدد ارزیابی شد و نتایج برای تمامی آیتم ها از کاپا ۱۴/۵ تا ۹۱/۱ متغیر بود. علاوه بر آن برنـر و همکـاران((۲۲ روی نمونـه هـایی از دانـش آمـوزان دختر و پسر دبیرستانی از گروههای مختلف جمعیتـی آمریکـا بـا روش آزمون-آزمون مجـدد بـه فاصـله دو هفتـه فـرم ۷۲ آیتمـی ابزار اندازه گیری رفتارهای پرخطر سـلامتی نوجوانـان و جوانـان را مورد بررسی قرار دادند. محققین برای مقایـسه پاسـخهـای بـار اول و بار دوم آماره کاپا را برای تمامی ۷۲ آیتم محاسبه و شیوع گروهــی رفتارهــای پرخطــر در دو بــار اجــرا را مقایــسه کردنــد.
ضریب کاپا بین ۲۳/۶ تا ۹۰/۵درصد با میانگین ۶۰/۷درصد بـود و میزان کاپا در همه گروههای جنسی، قومی، نژادی مشابه بود و در کلاسهای مختلف تحصیلی نیز تفاوتی نداشت.

فرم فارسی پرسشنامه رفتارهـای پرخطـر نوجوانـان و جوانـان که با اقتباس از پرسشنامه های مذکورتوسط تیم تحقیق تهیه شده بود پس از تأیید اعتبار آن توسط متخصصین روانپزشکی و روان شناسی و تـصویب شـورای تحقیقـات آمـوزش وپـرورش اسـتان بصورت پایلوت روی ۳۰ نفر در دو زمان با فاصله دو هفتـه اجـرا شد که تطابق بین پاسخ های آزمودنی هـا در تمـامی آیـتم هـای اصلی بالاتر از ۸۵ درصد بود، همچنین تجزیه و تحلیل داده هـای مربوط به ۲۰۰ نفر دانش آموز که بـصورت تـصادفی بـه دو نیمـه تقسیم شده بودند نشان داد که بین دو گروه تفـاوت معنـی داری در پاسخها (فراوانی نسبی گزینه هـا) وجـود نـدارد. فـرم فارسـی پرسشنامه رفتارهای پرخطر علاوه بر ویژگـی هـای دموگرافیـک مثــل ســن وجــنس دارای ۶۹ مــاده اســت کــه رفتارهــای پرخطــر مختلف را بر اساس وقوع و فراوانی آنهـا در طـول زنـدگی طـی سال گذشته و یا ماه گذشته را ارزیابی می کند. پرسـشنامه بـدون اطلاعات شناساننده مثل نام و نام خانوادگی می باشد به گونـهای که امکان شناسایی افراد وجود نداشته باشد از شـرکت کننـدگان خواسته میشود که برای هر ماده گزینهای را که در مـورد آنهـا صدق می کند را انتخاب نمایند. برخی از آیتمها عبارتند از :

– طی ۱۲ ماه گذشته وقتی سـوار موتـور سـیکلت شده اید چقدر از کلاه ایمنی استفاده کرده اید؟
– طی ۱۲ ماه گذشته سوار موتور سیکلت نشده ام

– به ندرت از کلاه ایمنی استفاده کرده ام

– گاهی از کلاه ایمنی استفاده کرده ام

– اکتر مواقع از کلاه ایمنی استفاده کرده ام

– همیشه از کلاه ایمنی استفاده کرده ام

طی ۳۰ روز گذشته چند روز در مدرسه یـا بیـرون

از مدرسه با خود اسلحه یا چاقو به همراه داشته اید؟

– هیچگاه – یک روز ۲-۳ -روز
۴-۵ روز ۶-۱۰ – روز – بیشتر از ۱۰ روز

۲۰۱

پس از تکمیـل پرسـشنامه هـا، داده هـا بـا بـه کـارگیری نـرم افزارSPSS و استفاده از شاخص های توصـیفی شـامل میـانگین، فراوانی و درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

طبق دادههـای منـدرج در جـدول شـماره (۱)، ۴۵/۵درصـد دانش آموزان طی سال گذشته اصلا سوار موتـور سـیکلت نـشده بودنــد. ۴۲/۶ درصــد کــل دانــش آمــوزان ۳۲)درصــد دختــران و

۵۱/۵ درصد کل پسران دانش آموز) سوار موتور سـیکلت شـده بودند که ۷۸ درصد آنها ۸۹) درصد دختران و ۷۴ درصد پسران)

از کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند. همچنین ۳۹/۴ درصد دانـش آموزان هنگام سوار شدن ماشین اصلاً از کمر بند ایمنی اسـتفاده نکــرده بودنــد ۳۷/۷)درصــد دختــران و ۴۸ درصــد پــسران). تنهــا

۲۴/۹ درصد اکثر مواقع یا همیشه از کمربند اسـتفاده مـیکردنـد. ۳۹/۲ درصد گزارش کرده بودند که طـی ۱۲ مـاه گذشـته سـوار ماشینی شده بودند که راننده آن مواد مخدر مصرف کرده بـود و

۴۹/۳ درصد آنان ( ۱۳/۱ درصد دختـران و ۶۳/۳درصـد پـسران)

بدون گواهینامه رانندگی کرده بودند.

نتایج مندرج در جدول شماره۲ نشان میدهد که ۴۰/۹ درصد دانش آموزان طی سال گذشته حداقل یکبار سابقه فرار از مدرسه را داشتند، این میزان در دختران و پسران دانش آموز به ترتیب ۴/۷
درصد و ۵۵/۲ درصد بود. ۶/۸ درصد دانش آموزان ۰/۵)درصد دختران و ۱۳/۲درصد پسران) طی سال گذشته یکبار یا بیشتر منزل را ترک کرده و شب برنگشته بودند. ۴ درصد دانش آموزان بیش از یک روز از منزل فرار کرده بودند ۰/۱) درصد دختران و ۸ درصد پسران). طی ماه گذشته ۴/۱ درصد دانش آموزان بدون رضایت والدین منزل را ترک کرده و ۳/۷ درصد بدون رضایت والدین شب را در منزل دوستان با افراد غریبه گذرانده و ۲۶/۶ درصد طی ماه گذشته سابقه فرار از مدرسه را گزارش کرده بودند.

طبــق نتــایج منــدرج درجــدول شــماره ۳، ۶۹ درصــد دانــش آموزان ۷۴) درصد دختران و ۶۳/۹درصد پسران ) به مدت چنـد روز طی سال گذشته احساس غمگینی کرده بودنـد بـه گونـه ای که میـل بـه انجـام هیچگونـه کـاری را نداشـتند. و ۷۸/۵ درصـد

۸۲/۱) درصد دختران و ۷۴/۸ درصد پسران )زندگی و دنیا را بی ارزش احساس کرده بودند.. ۵۷/۵ درصد ۶۵/۴) درصد دختـران و ۴۹/۴درصد پـسران) طـی سـال گذشـته آرزوی مـرگ و ۱۹/۶

درصد سعی کرده بودنـد طـی سـال گذشـته خودشـان را از بـین ببرند، این میزان طی ماه گذشته ۸/۸ درصد بود.

طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره ۴، ۲۲/۱ درصد دانش آموزان سابقه همراه داشتن اسلحه ( تفنگ و چاقو) در طول زندگی را داشتند که این میزان در دختران ۱۰/۹ و در پسران ۳۴/۱ درصد بود. طی سال گذشته ۶/۷ درصد دانش آموزان حداقل یک روز تفنگ یا کلت همراه خود داشتند که این شاخص در طی ۳۰ روز گذشته ۱۰/۲ درصد بود. ۱۴/۴ درصد دانش آموزان به دلیل احساس ناامنی به مدرسه نرفته و ۱۱/۷درصد نیز طی ۱۲ ماه گذشته تهدید شده بودند. ۵۳/۳ درصد طی ۱۲ ماه گذشته حداقل یکبار یا بیشتر سابقه درگیری فیزیکی داشتند که ۴۱/۸ درصد دانش آموزان طی یکسال گذشته در درگیریهای فیزیکی زخمی شده بودند و سابقه درگیری فیزیکی طی ماه گذشته ۳۰درصد بود.

جدول شماره:۱ میزان شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با نحوه استفاده از وسایل نقلیه در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان
رفتارپرخطر کل دختر پسر
استفاده از کلاه ایمنی طی ۱۲ ماه گذشته
سوار موتورسیکلت شده اند ۴۲/۶ %۳۲ %۵۱/۵
عدم استفاده از کلاه ایمنی %۷۸ %۸۹ %۷۴
به ندرت و گاهی %۱۴/۵ %۶ %۱۸
اکثر مواقع و یا همیشه %۷/۵ %۵ %۸
استفاده از کمربند ایمنی هنگام سوارشدن بر ماشین طی ۱۲ ماه گذشته
اصلا” استفاده نکرده اند ۳۹/۴ ۳۷/۷ ۴۸
به ندرت و گاهی ۳۵/۷ ۱۹/۵ ۳۰/۹
اکثر مواقع و یا همیشه ۲۴/۹ ۶/۶ ۲۱/۲
سوارشدن بر ماشینی که راننده آن مواد ۳۹/۲ ۲۶/۳ ۵۲
مخدر مصرف کرده است طی ۱۲ ماه
گذشته
یک بار ۱۰/۷ ۱۰ ۱۱/۴
بیشتر ۲۸/۵ ۱۶/۳ ۴۰/۶
رانندگی بدون گواهینامه ۴۹/۳ ۱۳/۱ ۶۳/۳
گاهی ۲۳/۸ ۱۰/۷ ۳۵/۸
اکثر مواقع ۱۵/۵ ۲/۴ ۲۷/۵

۲۰۲

رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

جدول شماره : ۲ میزان شـیوع فـرار از مدرسـه و تـرک منـزل در

دانش آموزان سیستان وبلوچستان برحـسب جنـسیت و شـیوع

کلی

رفتار پرخطر کل دختر پسر
فرار از مدرسه طی سال گذشته ۴۰/۹ ۴/۷ ۵۵/۲
یکبار ۱۱/۲ ۳/۴ ۱۹/۲
بیشتر ۲۹/۷ ۱/۳ ۳۶
ترک منزل و شب برنگشتن بدون اطـلاع ۶/۸ ۰/۵ ۱۳/۲
و یا رضایت والدین طی سال گذشته

یکبار ۴ ۰/۵ ۷/۵
بیشتر ۲/۸ – ۵/۷
فرار از منزل بیش از یک روز ۴ ۰/۱ ۸
یکبار ۳/۱ ۰/۱ ۶/۱
بیشتر ۰/۹ – ۱/۹
ترک منزل بدون رضایت والـدین طـی ۴/۱ ۰/۷ ۷/۴
ماه گذشته

یکبار ۲/۹ ۰/۶ ۵/۲
بیشتر ۱/۲ ۰/۱ ۲/۲
شب ماندن در منـزل دوسـتان بـا افـراد ۳/۷ ۰/۸ ۶/۶
غریبه بدون رضایت والدین

فرار از مدرسه طی ماه گذشته ۲۶/۶ ۲/۶ ۴۳/۲
یکبار ۱۶ ۲ ۲۲/۴
بیشتر ۱۰/۶ ۰/۶ ۲۰/۸

جدول شـماره :۳ شـیوع غمگینـی، احـساس بـی ارزشـی، آرزوی

مرگ و اقدام جهت آسیب زدن خود در دانش آموزان دبیرستانی

سیستان وبلوچستان

رفتار پرخطر کل دختر پسر
احساس غمگینی به مدت چندروز طی سـال ۶۹ ۷۴ ۶۳/۹
گذشته به گونه ای کـه میـل بـه انجـام کـار
وجود ندارد
احساس بی ارزشی دنیا و زندگی طـی سـال ۷۸/۵ ۸۲/۱ ۷۴/۸
گذشته

آرزوی مــرگ و زنــده نبــودن طــی ســال ۵۷/۵ ۶۵/۴ ۴۹/۴
گذشته

سعی در آسیب زدن (ازبین بردن) خود طی ۱۹/۶ ۲۳/۹ ۱۷/۲
سال گذشته

یکبار ۱۳/۴ ۱۵/۲ ۱۱/۵
بیش از یکبار ۶/۲ ۶/۷ ۵/۷
سعی درآسیب زدن (ازبین بردن) خود طـی ۱۳ ۱۳/۴ ۱۲/۶
ماه گذشته

یکبار ۸/۸ ۹/۹ ۷/۸
بیش از یکبار ۴/۲ ۳/۵ ۴/۸

دکتر نورمحمد بخشانی و همکاران

جدول شماره : ۴ شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با حمـل اسـلحه سـرد و گـرم، عـدم احـساس امنیـت و درگیـری فیزیکـی دانـش آموزان دبیرستانی سیستان وبلوچستان
رفتار پرخطر کل دختر پسر
همــراه داشــتن اســلحه (تفنــگ یــا ۲۲/۱ ۱۰/۹ ۳۴/۱
چاقو…) در طول زندگی

یک روز ۷/۱ ۴/۹ ۹/۲
بیشتر ۱۵ ۶ ۲۴/۹
همراه داشتن اسلحه (تفنگ یا کلت) ۶/۷ ۱/۷ ۱۱/۷
طی سال گذشته

یک روز ۳ ۱/۳ ۴/۸
بیشتر ۳/۷ ۰/۴ ۶/۹
همراه داشتن اسلحه یا چاقو طی ۳۰ ۱۰/۲ ۴/۲ ۱۶/۱
روز گذشته

یک روز ۳/۷ ۲/۲ ۵/۲
بیشتر ۶/۵ ۲ ۱۰/۹
نرفتن به مدرسـه بـه دلیـل احـساس ۱۴/۴ ۱۱ ۱۷/۹
ناامنی در مدرسه

یک روز ۸/۱ ۶/۴ ۹/۹
بیشتر ۶/۳ ۴/۶ ۸
تهدیدشدن با اسلحه یا چاقو طـی ۱۲ ۱۱/۷ ۳/۶ ۱۹/۸
ماه گذشته

یک بار ۸/۹ ۳/۱ ۱۴/۸
بیشتر ۲/۸ ۰/۵ ۵
درگیری فیزیکی در ۱۲ ماه گذشته ۵۳/۳ ۳۶/۶ ۶۸
یک بار ۱۶/۷ ۱۳/۶ ۱۹/۸
بیشتر ۳۶/۶ ۲۳ ۴۸/۲
زخمی شـدن در درگیـری فیزیکـی ۴۱/۸ ۱۳ ۳۰/۶
طی سال گذشته

یک بار ۱۵ ۹/۲ ۲۱
بیشتر ۲۶/۸ ۳/۸ ۹/۶
درگیــری فیزیکــی طــی یــک مــاه ۳۰ ۲۱/۶ ۳۶/۵
گذشته

یک بار ۱۷/۹ ۱۳/۳ ۲۲/۵
بیشتر ۱۲/۱ ۸/۳ ۱۶

بحث

همانطوریکه نتایج پژوهش نـشان مـی دهنـد،۴۲/۶ درصـد از کل دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی اسـتان سیـستان و بلوچستان سوار بر موتورسیکلت شده اند که ۷۸درصد از آنها از کلاه ایمنی استفاده نمـیکردنـد. ۱۴/۵ درصـد از دانـش آمـوزان

۲۰۳

طبیب شرق، دوره ۹، شماره ۳، پائیز ۸۶

گاهی و تنهـا ۴درصـد در اکثـر مواقـع هنگـام سوارشـدن بـر خطرجویانــه مــیتوانــد رفتارهــای پرخطــر ترافیکــی نوجوانــان و
موتورســیکلت از کــلاه ایمنــی اســتفاده مــیکردنــد. درخــصوص جوانان را افزایش دهد.
استفاده از کمربند ایمنی نتایج نشان مـی دهنـد کـه حـدود ۳۹/۴ نتابج پـژوهش حکایـت از آن دارد کـه ۲۲/۱ درصـد دانـش
درصد اصلاً از کمربند ایمنی هنگـام سوارشـدن ماشـین طـی ۱۲ آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی اسـتان سیـستان و بلوچـستان
ماه گذشته استفاده نکردند. تنها ۲۴/۹ درصد دانش آموزان اکثـر در طول زندگی خود اسلحه سرد یا گرم به همراه داشته اند و این
مواقع یا همیشه از کمربند استفاده مینمودند. ۳۹/۲ درصد دانـش میــزان در پــسران حــدود ســه برابــر دختــران اســت ۱۰/۹)درصــد
آموزان طی سال گذشته حداقل یکبـار سـوار بـر وسـیله نقلیـه ای دختران و ۳۴/۱ درصد پسران). ۶/۷ درصـد دانـش آمـوزان طـی
شده بودند که راننده آن مواد مخدر مصرف کرده بـود. کـه ایـن سال گذشته حداقل یک روز چاقو یا اسـلحه همـراه داشـته انـد و
میــزان کمتــر از نتــایج بدســت آمــده در مــورد دانــش آمــوزان ۱۴/۴ درصد دانش آموزان به دلیل احساس نا امنی یـک یـا چنـد
دبیرستانهای آلترناتیو آمریکا((۱۳ و نیز سـایر دبیرسـتانها در سـطح روز بــه مدرســه نرفتــه انــد. عــلاوه بــر آن طــی ۱۲ مــاه گذشــته،
ملی است. ۱۵)و(۱۶ ولی در مورد عـدم اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی، ۱۱/۷درصد دانش آموزان با اسلحه یا چاقو تهدیـد شـده انـد کـه
دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان بیشتر از دانـش آمـوزان این میزان در پـسران حـدود ۶ برابـر دختـران اسـت ۳/۶) درصـد
ایالت فلوریدای آمریکا (۸) نبستن کمربند ایمنی را گزارش کرده دختران و ۱۹/۸درصد پسران). همچنین طی ۱۲ ماه گذشته، ۵۳/۳
اند.((۸ یافته های پژوهش حاضر در خصوص اسـتفاده از کمربنـد درصد دانش آموزان در درگیریهای فیزیکی شرکت داشـتهانـد
ایمنی در هنگام سوارشدن بر موتورسـیکلت تقریبـا مـشابه میـزان و ۴۱/۸ درصد آنها حداقل یک بار زخمی شـده انـد و درگیـری
استفاده از کلاه ایمنی دانش آموزان دبیرستانی ایالـت فلوریـدای فیزیکی و زخمی شدن در پسران بالاتر از دختران میباشد. نتـایج
آمریکاست. تحقیق حاضر در مقایـسه بـا رفتارهـای پرخطـر دانـش آمـوزان و

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد