دانلود مقاله طراحی اقلیمی بناهای منطقه گرم و خشک در معماری بومی ایران و تاثیر آن بر معماری پایدار؛ نمونه مورد مطالعه : شهر یزد

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان

چکیده:

با توجه به این که اقلیم نقش عمده ای در طراحی معماری و ایجاد معماری پایدار دارد و با توجه به بحران زیست محیطی و مصرف بی رویه انرژیهای تجدید نا پذیر و موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین و رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین، بحث طراحی صحیح ساختمانها بر اساس اقلیم موضوع روز بوده است .

توسعه پایدار امروزه از بحث انگیزترین موضوعات معماری است و نظریات گوناگونی در این زمینه ارائه شده معماری پایدار را می توان معماری دانست که نسبت به شرایط محیطی پاسخگوست و از قابلیتهای بستر خود استفاده بهینه می نماید یعنی کمترین صدمه را به محیط زیست وارد و علاوه بر این نسبت به تغییر شرایط انعطاف پذیر است بکارگیری مصالح بومی و کاهش میزان مصرف انرژی با استفاده از روش های سنتی باعث پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گشته است. در این مقاله سعی بر آن داریم تا معماری بومی ایران را در اقلیم گرم و خشک در قالب نمونه های موردی و راهکارهایی که در معماری بومی و سنتی جهت تنظیم شرایط محیطی مورد استفاده قرار می گرفته و با توجه به نقش آنها در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد بررسی قرار دهیم.

واژه های کلیدی: معماری بومی – اقلیم گرم و خشک – تنظیم شرایط محیطی – معماری پایدار


1


-1مقدمه:

شناخت قابلیت های اقلیمی در معماری بومی زمینه ساز استفاده از تکنیکهای اقلیمی گذشته با توجه به تکنولوژی جدید منطبق با اصول معماری پایدار خواهد شد. چگونگی برخورد با طبیعت در معماری گذشته نشان بر غلبه انسان بر عواملی همچون ناسازگاری اقلیمی، کمبود انرژی در رسیدن به شرایط آسایش در معماری است.

طراحی و معماری پایدار بر سر اصل مهم استوار است: -1 صرفه جویی در منابع، -2 طراحی برای بازگشت به چرخه طبیعت، -3 طراحی برای انسان.

از سوی دیگر تکنیکهای طراحی اقلیمی که برگرفته از معیارهای آب و هوایی معماری بومی است دارای حداکثر کارایی در زمان خود بوده و تا حد امکان با اصول معماری پایدار دارای همپوشانی است . به این دلیل که انسان در گذشته ساختمان را به گونه ای بنا می کرد که نه تنها بیشترین سازگاری را با شرایط آب و هوایی داشته بلکه از عوامل اقلیمی مفید در جهت تامین آسایش در ساختمان استفاده می نمود. در بحث معماری پایدار توجه مجدد به امر طراحی اقلیمی و بازگشت به معماری و شهرسازی بومی مطرح شده و متخصصان امر معماری را به پرداختن جدی به این امر سوق داده است........ اقلیم مورد بررسی در مقاله فوق اقلیم گرم و خشک می باشد و تنظیم شرایط محیطی در معماری بومی این اقلیم در چند نمونه مورد بررسی خواهد شد و مقایسه ای تطبیقی بین اصول معماری بومی و معماری پایدار انجام خواهد شد.فرضیات طرح

فرضیات طرح:

در استای موضوعات مطرح شده، فرضیاتی با توجه به مطالب مورد نظر مطرح می گردد

الف: مصالح بومی در گذشته به صورت صحیح در بناها به کار گرفته شده است.

ب: استفاده بهینه از انرژیهای قابل تجدید همچون با دو نور خورشید در معماری بومی صورت گرفته است.

ج: معماری سنتی کمترین تاثیر مخرب بر محیط زیست را دارد.

د: با توجه به موارد فوق می توان گفت که معماری بومی در راستای معماری پایدار بوده است.

روش تحقیق:

روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی و تحقیقات به شیوه کتابخانه ای و از منابع و اطلاعات موجود در مقالات و کتب معتبر جمع آوری شده به این ترتیب که ابتدا راهکارها و روشهای طراحی بنا در معماری بومی و در اقلیم گرم و خشک مورد تحلیل قرار گرفته و در این راستا نمونه های موردی در شهرهایی که در این منطقه واقع شده اند به ......

راهکارهای طراحی جهت تامین آسایش مورد بررسی قرار گرفته اند... نمونه ی مورد بررسی در اقلیم گرم وخشک شهر یزد می


2


باشد... در این راستا عواملی چون نحوه طراحی پلانها، جهت گیری بنا، عناصر مورد استفاده جهت تامین مورد بررسی قرار می گیرد. و در نهایت پارامترهای معماری بومی با اصول معماری پایدار مقایسه و نتیجه لازم گرفته شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد رنگ در معماری سنتی اقلیم گرم و خشک ( مطالعه موردی خانههای شهر یزد )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیدهپیوند معماري سنتی و اقلیم آن به نوعی شبیه رابطه خاك و گیاه است. همچنان که خاك بستر امنی اسـت بـراي رشـد گیـاه ، اقلیم به مانند بستري براي معماري سنتی است که بسته به نـوع اقلـیم و فرهنـگ و...، معمـاري متبلـور شـده و بـه شـکوفایی می رسد. رنگ عنصري تزئینی است براي سکونتگاه ها و همچنین رنگها، نیروها و انرژيه ...

دانلود مقاله استفاده از مصالح هوشمند در خانه های هوشمند؛ با رویکرد به معماری بومی مناطق گرم و خشک ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیده:معماری در تمام دوران های مختلف همواره پاسخگو به فرهنگ آن دوره است. نقش معماری، استقرار فرهنگ زمان خود و غنی سازی آن است و این کار از راه نوآوری و شناساندن اندیشه های چالش انگیز صورت می گیرد. در دوران حاضر که تمامی جنبه های زندگی انسان ها تحت تاثیر پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پیامدهای آن قرار گرفته است، ...

دانلود مقاله تاثیرات بلند مرتبهسازی بر حقوق معماری - شهری ) مطالعه موردی : منطقه 1 ، 2و3 تهران )

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهبررسی مسئله ساختمانهای بلندمرتبه در حقوق معماری شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است. این ابعاد میتواند تصمیم گیرندگان رادر جهت تقویت ابعاد مثبت و حذف ابعاد منفی کمک نماید. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی جایگاه ساختمانهای بلند مرتبه با هدف روشنتر شدن ابعاد مسئله در حقوق شهری پرداخته است. مهمترین اهدا ...

دانلود مقاله تاثیرات طراحی اقلیمی در ساختار کالبدی - فضایی معماری مسکن گرم و خشک ( نمونه موردی : خانه طباطبایی کاشان )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهاقلیم و شرایط اب و هوایی نقش به سزایی در طراحی خانه ها،بناها و شکل دهی به سکونت گاه های انسان دارد .به طوری که در گذشته های دور سازندگان بناها به دلیل نبود امکاناتی در جهت ایجاد اسایش اقلیمی با استفاده از ترفند هایی شرایط مطلوب برای زندگی را فراهم می کردند .بناهایی که اکنون از گذشتگان برای ما باقی مانده ...

مقاله بررسی تأثیر اقلیم گرم و مرطوب بر معماری بومی بندرلنگه با تحلیل نمونه های موردی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر اقلیم گرم و مرطوب بر معماري بومی بندرلنگه با تحلیل نمونه هاي موردي   چکیده در این تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و کیفیتهاي کالبدي معماري بومی خانه هاي سنتی در شهر ساحلی خلیجفارس (بندرلنگه) در استان هرمزگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در معماري سنتی ایران توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت بوده ...

مقاله انطباق معماری بناهای شهر سنندج با شرایط زیست اقلیمی ( TAMW نمونه موردی : بررسی خانه آصف سنندج )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
انطباق معماری بناهای شهر سنندج با شرایط زیست اقلیمی (TAMW نمونه موردی : بررسی خانه آصف سنندج ) چکیده معماری سنتی در هر اقلیم با توجه به شرایط محیطی آن اقلیم، در جهت آسایش انسان شکل گرفته، که راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است. در بررسی بناهای سنتی و بومی سنندج، ...

مقاله طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد و نقش حیاط مرکزی به عنوان بستر تهویه باد در معماری ایرانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد و نقش حیاط مرکزی به عنوان بستر تهویه باد در معماری ایرانی چکیده نیاز انسان به منابع انرژی و تلاش برای دستیابی و بکارگیری از یک منبع انرژی تمام نشدنی، همواره یکی از مسائل مهم اساسی زندگی بشر بوده است. در اقلیم معماری هماهنگ کردن ساختمان با شرایط اقلیمی از اهمیت خاصی برخور ...

مقاله حیاط مرکزی عنصری پایدار در معماری خانه های سنتی شهر یزد با بررسی دو نمونه ازخانه ها

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
حیاط مرکزی عنصری پایدار در معماری خانه های سنتی شهر یزد با بررسی دو نمونه ازخانه ها   چکیده امروزه اکثر خانه ها بدون توجه به شرای اقلیمی پیرامونشان طراحی و ساخته می شوند و این مسئله باعث مصرف مقدار قابل توجهی از انرژی به منظور فراهم آوردن شرای آسایش در فضاهای مسکونی شده است. به دنبال تغییر در شرای و عوا ...