دانلود مقاله فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار

word قابل ویرایش
20 صفحه
3000 تومان
رایگان – خرید و دانلود

فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار

– منابع
۱- دبیرمقدم محمد (۱۳۷۶) ، عقل مرکب در زبان فارسی، مجله زبان شناسی سال ۱۲ شماره ۲/۱ ص ۴۶-۱
۲- زاهدی ، کیوان (۱۳۸۰) ساخت فعل مرکب در فارسی نوین نگرشی کمینه گرا، رساله دکتری به راهنمایی دکتر دبیر مقدم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

۳- محمد ابراهیمی زینب و علی محمد حق شناس، ۱۳۸۲ الف ، لزوم و تعدی در زبان فارسی معیار، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
۴- محمد ابراهیمی زینب، ۱۳۸۲ ب، بررسی ساخت ها ی گروه فعلی در زبان فارسی نوشتاری معیار و مقایسه آن با زبان فارسی گفتاری معیار، رساله دکتری به راهنمایی دکتر علی محمد حق شناس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
۵- Haegeman , L. (1994) , “Introduction to government and binding Theory” ۲nd Edition, Bleckwell.
۶- Hoppery , J ,pad , Thompson , Sandra A (1980) Transitivity in Grammar and Disconrse “ Language Journal of the Linguistic society of America, volume 65 , N.2. Warey Press Inc.

چکیده
مقوله فعل مرکب از جالب ترین، ظریفترین و در عین حال پیچیده ترین بخش های پژوهش های نحوی است که توجه بسیاری از دستور نویسان و زبان شناسان را معطوف به خود نموده است. در این مختصر نگارنده بر آن است که ضمن بررسی جدیدترین تحلیل ها از فعل مرکب فارسی، بسامد وقوع فعل مرکب در زبان فارسی گفتاری معیاررا تعیین نماید، براساس نظریه تتا به بررسی ساخت موضوعی فعل مرکب فارسی گفتاری معیار بپردازد تحلیلی آماری از آن به دست دهد.
واژگان کلیدی :

زبان معیار، ساخت موضوعی، فعل مرکب، نظریه تتا، موضوع X
۱- مقدمه
دستور نویسان و زبان شناسان ایرانی وغیر ایرانی توجه ویژه‌ای به مقوله فعل مرکب در زبان فارسی داشته اند و هر یک ضمن از اینکه آن را توصیف و طبقه بندی نموده اند، معیاری نیز برای متمایز ساختن آن از فعل ساده ارائه داده اند. از تحلیل های فعل مرکب فارسی در حیطه دستور سنتی می توان به تحلیل خیامپور (۱۳۵۲/۶۲) ، عماد افشار (۱۳۷۲/۸-۱۲۶) ، نوبهار ( ۱۳۷۲، ۱۶۲-۱۵۹) خانلری (۱۳۷۳، ۸-۱۷۶) و لمبتون (۱۹۸۴، ۹۳-۸۴ ) اشاره کرد.

در سال های اخیر در پی پیشرفت هایی که در علم زبان شناسی در سطح جهانی صورت گرفته است و همسو با دستاوردهای نوین زبان شناختی در حیطه نحو و ساختواژه، تحلیل های ارزنده ای نیز از فعل مرکب فارسی ارائه شده است. از جمله این تحلیل ها می توان از تحلیل محمود کریمی (۱۹۹۲)، کریمی (۱۹۹۶) ، دبیر مقدم ( ۱۳۷۶) و زاهدی (۱۳۸۰) نام برد که هر یک با گرایشی متفاوت از دیگری به توصیف فعل مرکب فارسی پرداخته اند.

این پژوهش بر آن است با بررسی و کنکاش در تحلیل های فوق به تعریفی جامع، شفاف و منسجم از فعل مرکب دست یابد و سپس با این فرض که فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار بسیار بیشتر از فعل ساده بکار می رود به بررسی پیکره جمع آوری شده بپردازد. همچنین داده های پیکره حسب نظریه تتا در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و همسو با محمد ابراهیمی ( ۱۳۸۲ ب) طبقه بندی و بسامد هر یک در فارسی گفتاری معیار محاسبه می گردد. در پایان یافته های پژوهش را ذکر نماید و پیامدهای نظری و کاربردی آنها را برشمارد.

۳- تحلیل های فعل مرکب فارسی در حیطه دستور سنتی
زبان شناسان بسیاری در حیطه دستور سنتی به بررسی فعل مرکب فارسی پرداخته اند که در این قسمت به بررسی چند نمونه از این آثار بسنده می گردد:
– خانلری در کتاب دستور زبان فارسی ( ۱۳۷۳/۸-۱۷۶) فعل های فارسی را از نظر ساختمان به سه گونه ساده ، پیشوندی و مرکب تقسیم می کند و فعل مرکب را فعلی می داند که از ترکیب یک اسم یا صفت با یک فعل پدید آمده است. وی (۱۳۶۵، ج۲، ۸-۱۲۷) می نویسد «‌اطلاق فعل مرکب به این گونه کلمات از آن جهت است که از مجموع آنها معنی واحدی دریافت می شود. « به باور خانلری در صورتی که هر یک از اجزاء معنی مستقل و اصلی خود را حفظ کرده باشند دیگر نمی توان آن را فعل مرکب دانست. لیکن حسب داده های زبان فارسی علاوه بر اسم یا صفت، مقوله های دیگر نحوی نیز می توانند به عنوان عنصر غیرفعلی در ساخت فعل مرکب شرکت کنند و دیگر اینکه حتی با در نظر گرفتن معیار معنا شناختی فوق برای تشخیص فعل مرکب می‌توان فعل پیشوندی را نیز زیر عنوان فعل مرکب لحاظ کرد.

نوبهار (۱۳۷۲، ۱۶۱-۱۵۹) فعل را از نظر ساخت به سه دسته ساده، پیشوندی و گروهی تقسیم می کند و فعل مرکب را به همراه فعل مرکب پیشوندی و عبارات فعلی، زیربخش فعل گروهی می داند.
این تحلیل نیز علیرغم گسترده بودن تقسیم بندی دقیقی از فعل مرکب به دست نمی دهند و پاسخگویی مسایل متفاوت مطرح در این زمینه نیست.
۲- شیوه پژوهش

برای انجام این پژوهش ابتدا پیکره زبانی در زبان فارسی گفتاری معیار جمع آوری گردید زبان معیار همسو با صادقی (۱۳۶۲) زبان درس خواندگان در نظر گرفته شد که در رادیو و تلویزیون نیز به کار رود و در آموزش زبان به خارجیان مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در ابتدای امر مدت زمان ۱۵۰ دقیقه مصاحبه های تلویزیونی با اساتید دانشگاه که هر روزه در برنامه های مختلف ترکیبی از شبکه های مختلف پخش می گردید ضبط شد. مدت زمان هر مصاحبه به طور میانگین ۱۳ دقیقه منظور گردید . پس از ثبت داده های گفتاری آنها را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داده ایم.

۴- تحلیل های نوین از فعل مرکب فارسی
دبیر مقدم (۱۳۷۶) با دیدگاهی ساختواژی نشان داده است که فعل های مرکب فارسی حاصل دو فرایند عمده ترکیب و انضمام هستند که هر یک از زیرمجموعه هایی را شامل می شوند. فعل های مرکب حاصل از فرایند ترکیب عمدتاً یک عنصر غیرفعلی یا یک عنصر غیرفعلی مطابق زیر بدست می آید:
الف – اسم و فعل ( دلخور بودن، دلخور شدن، دلخور کردن)
ب – گروه حرف اضافه ای و فعل ( به دنیا آمدن)

ت – قید و فعل (برانداختن، پس دادن)
ث – اسم مفعول و فعل کمکی مجهول ساز( کشته شدن، گفته شدن)
در فرایند انضمام نیز یا گروه حرف اضافه ای با از دست دادن حرف اضافه به فعل منضم م یشود و یا مفعول صریح شانه های دستوری خود را از دست می دهد و به فعل منقسم می گردد که چنین اسمی غیرارجاعی و فاقد حالت دستوری است. وی خاطر نشان کرده است که افعال حاصل از فرایند انضمام در هر دو صورت افعال مرکب لازم هستند.

لیکن محمد ابراهیمی (۱۳۸۲) الف تمامی افعال مرکب حاصل از انضمام مفعول صریح را فعل مرکب انضمامی نمی داند. وی بر پایه نظریه گفتمان بنیاد هاپر و تامپسون (۱۹۸۰) استدلال کرده است که در زبان فارسی معیار فعل مرکب انضمامی زمانی وجود خواهد داشت که گروه اسمی منضم به فعل نکره باشد. درصورتی که این گروه اسمی مشخص یا معرفه باشد ، اگر چه کلیه نشانه های دستوری خود را از دست داده باشد نمی توان گفت که به اسم جنس تبدیل شده است و فعل مرکب لازم به وجود آورده است. محمد ابراهیمی ( ۱۳۸۲ الف) مطابق جدول ۴-۱ استدلال می کند که اسمی نکره است و می توان اسم جنس باشند که از نظر گوینده وشنونده غیرارجاعی باشد.

طبق دیدگاه محمد ابراهیمی (۱۳۸۲) الف « بستنی خوردیم» در جمله ۱ (ب) را نمی توان یک فعل مرکب انضمامی به حساب آورد چرا که دارای مشخصه [+ مشخص] است. یعنی در نظر گوینده مشخص است و در نتیجه ارجاعی است.

الف – بچه ها بیایین نهار بخوریم. [(الف) ۳۲]
ب – ما بستنی خوردیم ، سیریم. [ (ب) ۳۲]
پ – نه من نخوردم . همه رو این خورد. [(ج) ۳۲]

برخلاف مورد فوق در جمله (۲) «بستنی خوردن » فعل مرکب انضمامی است و «بستنی» دارای هیچگونه ارجاعی حتی در ذهن گوینده نیست، یعنی نکره است.
(۲) (ب ) بچه ها، فکر می کنین توی مسابقه کی می تونه از همه بیشتر بستنی بخوره؟ الف- چون سرماخوردی دیگه نباید بستنی بخوری (ب) بچه ها، فکر می کنین توی مسابقه کی می تونه از همه بیشتر بخوره؟

نکته دیگری که در تحلیل دبیر مقدم (۱۳۷۶) قابل تأمل است مسأله گسستگی بین دو سازه فعل مرکب است. به باور دبیر مقدم آن دسته از سازه های غیرفعلی در افعال مرکب که وابسته پذیرفته اند دیگر غیر ارجاعی نیستند و در نتیجه در جملات ۳(ب) و ۴(ب) با فعل مرکب مواجه نیستیم.
(۳)
الف – علی حسن را دعوت کرد. [۷۸]
ب – علی حسن را دعوت رسمی کرد.
(۴) الف – علی حسن را نگران کرد.
ب – علی حسن را نگران بچه ها کرد. [۷۹]

وی معتقد است این سازه ها و وابسته هایشان جزء گزاره اند و به لحاظ نحوی متمم مفعول اند و جزء غیر فعلی تشکیل دهنده فعل مرکب نیستند. لیکن این امر براساس داده ها مغایر با شم زبانی گوشیوران فارسی زبان است. گوشیور دو جزء فعل مرکب را به لحاظ معنایی به عنوان یک واحد همبسته توصیف می کند و در ذهن مفهوم سازی می کند حتی اگر در جمله ای بنا به ضرورت و یا سبک ولهجه فردی دو سازه از لحاظ ساختاری گسسته باشند. شاهد بر این مطلب استفاده از عملکرد واحد در هر دو حالت است.

زاهدی (۱۳۸۰) با استفاده از چارچوب نظری کمینه گرایی اشتقاقی چامسکیایی و طرح کلی ارائه شده توسط باورز (۱۹۹۳) تحلیلی متفاوت از فعل مرکب ارائه می نماید. طبق نظر وی ساخت فعل مرکب در زبان فارسی براساس دو فرایند عمده ساخت موضوعی و اشباع موضوعی شکل می گیرد. این ساخت پیوستاری را تشکیل می دهد که در یک سوی آن افعال سبک یا عناصر غیرفعلی و عموماَ اسمی ترکیب شده و ساختی را به وجود می آورند که بر روی هم ساخت موضوعی را تشکیل می دهند و در سوی دیگر افعال سنگین به اشباع موضوعی خود می پردازند و ساختی را می سازند که لازم است.
اشباع موضوعی

در میان این دو انتها نیز ساخت های دیگری قرار دارند به گونه ای که هر چه به سوی او پیوستار حرکت نماییم با تعامل نحو – واژگان و بروز رفتارهای ساختواژی روبرو می شویم که از سطح کمتری از شفافیت ساختاری – معنایی برخوردارند. از طرفی هر چه به سوی دیگر پیوستار میل نماییم با تعامل بخش های نحوی – واجی مواجه خواهیم شد که به شفافیت ساختاری – معنایی می انجامد. وی معتقد است لزومی ندارد به وجود گشتاری به نام انضمام در ساخت فعل مرکب قایل شویم. لیک می توان به جای آن از فرایند ادغام (Merge) سخن به میان آورد.

زاهدی (۱۳۸۰ ، ۵-۲۲۴) می گوید برخی اوقات ممکن است صفت یا عنصر فعلی با واژه بستی دنبال شود مثال
علی شیشه را از آب پرش کرد.

به باور زاهدی ( همان ) پدیده واژه بست افزایی از تأثیرات صورت آوایی (PF) و نمایانگر تعامل نحو – واجی است.
قایل شدن به پیوستار ساخت فعل مرکب در زبان فارسی تحلیل نوینی است که می تواند در پژوهش و برنامه ریزی های زبانی کارآمد باشد.
لیکن طبق داده های پیکره ، واژه نسبت تنها عنصری نیست که جین دو جزء تشکیل دهنده فعل مرکب ظاهر می شود بلکه این عنصر می تواند مقوله های دیگر اسمی، صفتی ، … را نیز در بر گیرد. نمونه های (۵) و(۶) نشان دهنده این مطلب هستند.
(۵) برای این کار احتیاج به موادی دارند.

(۶) تا میان این راه های مناسب انتخاب مناسب کنند.
۵- چهارچوب نظری
۵-۱ ساخت موضوعی فعل مرکب

محمد ابراهیمی ( ۱۳۸۲ ب ۴۵-۴۰) براساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی ( نظریه تتا) به بررسی ساخت موضوعی فعل می‌پردازد. و می‌گوید موضوع های فعل حداقل شرکت کنندگان لازم در انجام فعل می باشد و ساخت موضوعی فعل یعنی حداقل شرکت کنندگان لازم یا اجباری از جمله فاعل را مشخص می سازد. در هر گروه فعلی علاوه بر موضوع های فعل ممکن است گروه های دیگری هم حضور داشته باشند که بیان کننده مفاهیمی مثل حالت، مکان ، زمان فعل باشند که چنین گروه هایی اطلاعات اضافی و اختیاری محسوب می شوند. این نوع گروه ها را افزوده (Adjnnct) می نامیم.

بر این اساس و همسو با ابراهیمی ( همان) می توان افعال مرکب فارسی گفتاری معیار را به لحاظ تعداد موضوع های آن به دو دسته یک موضوعی و چند موضوعی تقسیم نمود. افعال چند موضوعی را نیز می توان به انواع دو موضوعی، سه موضوعی و چهار موضوعی تقسیم کرد.
نمودار شماره ۵-۱ را می توان نمودار تعداد موضوع های فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار دانست.
انواع افعال را می توان در مثال های زیر مشاهده نمود :

(۷) تعداد زنانی که در بیرون از خانه کار می کنند.
(۸) چرا که دختران الگوهای جدیدتری را پیدا می کنن.
(۹) والدین بچه ها را پایین تر از سن واقعی اونا ارزیابی می کنن.
(۱۰) باهات سر هر چی بگی شرط می بندم که کاسه ای زیر نیم کاسه اس

لازم به ذکر است که موضوع های فعل به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شوند. موضوع بیرونی را در اینجا موضوع ۱ نام نهاده ایم و موضوع های درونی را که متمم می باشند تحت عنوان موضوع های ۲و۳و۴ براساس ترتیب ظهورشان دریافت نام نهاده ایم.
۵-۲- نحوه بازتاب موضوع های فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار

در فارسی گفتاری معیار موضوع های فعل مرکب به اشکال گوناگون اعم از گروه های اسمی ، صفتی ، حرف اضافه ای و یا بند خود ایستا و ناخودایستا بازتاب می یابند. گاه نیز موضوع فعل حسب یافت و اطلاعات موجود در بافت دارای بازتاب در سطح ر- ساخت نیست.
بنباراین می توان نمودار کلی نحوه بازتاب موضوع های فعل اعم از ساده و مرکب را در فارسی معیار به صورت زیر نشان داد.
موضوع های فعل

گروهی – اسمی – صفتی – حروف اضافه ای
بندی – خود ایستا – ناخود ایستا – مصدری – کوچک – غیرشخصی- با فعل – بدون فعل
نمودار ۵-۲-۱ نحوه بازتاب موضوع های فعل
۷- تحلیل داده ها

براساس مطالبی که در بخش های پیشین گفته شد فعل های ساده و مرکب پیکره شمارش و بسامد آنها محاسبه گردید. بسامد ۶۲% برای افعال مرکب و بسامد ۳۸% برای افعال ساده به دست آمد که در نتیجه مطابق با فرض پژوهش در فارسی گفتاری معیار فعل مرکب بسیار بیشتر از فعل ساده بکار می رود. پس از آن افعال مرکب حسب موضوع طبقه بندی و بسامد یابی شدند که براساس نتایج افعال دو موضوعی با بسامد ۶۳% از بالاترین بسامد در پیکره برخوردار و افعال چهار موضوعی دارای کمترین بسامد یعنی کمتر از ۱%‌بودند. نحوه بازتاب موضوع های فعل مرکب در پیکره در جدول ۷-۱ نمایش داده شده است.

به لحاظ بازتاب موضوعی در افعال مرکب یک موضوعی بازتاب به صورت گروه اسمی با ۵۱% بالاترین بسامد و بازتاب بند خود اشیا با بسامد ۳% کمترین بسامد را داشتند.
درافعال مرکب ۲ موضوعی موضوع یا همان موضوع برونی به سه صورت تهی ۵۷% گروه اسمی ۴۲% و بند خود ایستا ۱% بازتاب داشتند. موضوع ۲ در این افعال به صورت تهی ۲۶% ، اسمی ۳۷%‌، گروه حرف اضافه ای ۲۱%‌ و بند خود ایستا ۱۳%‌ بازتاب یافته بودند.

همچنین در افعال مرکب سه موضوعی بازتاب موضوع ۱ به صورت ۷۷% تهی ۲۳% گروه اسمی مشاهده گردید. بازتاب موضوع (۲) به صورت ۱۸%‌تهی ، ۴۰%‌گروه اسمی ۲% گروه حرف اضافه ای و ۴۰% بند خود ایستا محاسبه گردید و بالاخره در بازتاب موضوع ۳ با بسامد ۲۳[ تهی ، ۱۳% اسمی ۴۰% گروه حرف اضافه ای ، ۱۷% بند خود ایستا و ۷% گروه صنعتی روبرو بودیم.

در نمونه فعل مرکب چهار موضوعی نیز موضوع ۱و۳ به صورت ۱۰۰% تهی ، موضوع ۲% ، ۱۰۰% گروه حرف اضافه ای و موضوع ۴ نیز به صورت ۱۰۰% بند خود ایستا بازتاب داشت.
نمونه هر یک از این بازتاب ها در جمله های شماره ۱۱ تا ۳۱ مشاهده می گردد.
۸- نتایج و یافته های پژوهش

الف – در فارسی گفتاری معیار فعل مرکب بسیار بیشتر از فعل ساده به کار می رود.
ب – بیشترین بازتاب موضوع ۱ به صورت گروه اسمی در افعال یک موضوعی و به صورت می توان گفت با افزایش موضوع ها در گفتار اصل اقتصاد براساس شرایط بافتی موجب بازتاب تهی برخی موضوع ها می شود.

پ – در حالیکه بازتاب موضوع ۲ را در افعال مرکب دو موضوعی با بسامد ۳۷% گروه اسمی در برابر ۱۳%‌ بند خود ایستا قرار دارد این درصد در افعال مرکب سه موضوعی به نسبت مساوی ۴۰% می رسد.
ت – بالاترین بسامد بازتاب موضوع ۳ با بسامد ۴۰% به گروه حرف اضافه ای تعلق دارد و شاید به همین دلیل یعنی کاربرد فراوان گروه حرف اضافه ای به عنوان موضوع سوم دستور یان سنتی مفعول دوم در افعال دو مفعولی را مفعول حرف اضافه ای نامیده اند.
۹- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش

الف – طبقه بندی افعال مرکب حسب ساخت موضوعی به دلیل داشتن کمترین تعداد متغیرها و ثبات در تعداد متغیرها از مزیت بالایی برخوردار است.
ب – بسامد بالای بازتاب موضوع ها به صورت تهی در زبان گفتار نمایانگر اهمیت بافت و اطلاعات موجود در بافت است که به نظر می رسد که در نوشتار کمتر از این حد باشد. لذا شایسته است در آموزش فعل مرکب به غیرفارسی زبانان و به خصوص در تهیه مواد درسی انسجام (cohenion) درگفتار به عنوان مقوله ای متمایز و در خور توجه مدنظر قرار گیرد.

(۱۱) از بحث ما خارجه ، چون مفصله
(۱۲) همسرم مخالف باشد هیچ اهمیتی نداره
(۱۳) آلرژی رو باید با درمان دارویی رفع کنیم
(۱۴) اولین کاری بود که من ارائه دادم
(۱۵) به خاطر همین هم هست که مردم کمتر اهمیت میدن.

(۱۶) به طور تقریبی می تونه بزرگی اش رو نشون بده.
(۱۷) وقتی نمی ذاریم بنشینیم باهاشون درد ودل کنیم.
(۱۸) پدر و مادر هر وقت احساس کنن بچه شون رنگ پریده است.
(۱۹) چقدر روی مردم اثر می ذاره اگر ما با لبخند با مردم صحبت کنیم
(۲۰)‌ چقدر وقتها فرصت نمی کنیم اول حرفشو بزنه
(۲۱)‌ خود این بهتر صمیمت رو منتقل می کنه

(۲۲)‌ چقدر وقتها فرصت نمی دیم حرفشو بزنه
(۲۳)‌ که این حرکات جسمانی ما معنی منفی را در گیرنده پیام منتقل نکنه
(۲۴) زنان ما به همسران شون به عنوان صندوق بانکی نگاه نکنه.
(۲۵) بهر حال ما ترجیح می دیم به جای اینکه
(۲۶) سلامت را باید تفکیکش کرد
(۲۷)‌ اگر ما اونو انسان تک بعدی و حاشیه ای در نظر بگیریم

(۲۸) آموزش جرأت بخشی به خودشون بدن
(۲۹) هم اجازه بدهم بچه ام به من محبتش رو بروز بده
(۳۰) در هر سنی اونا رو پایین تر از سن واقعی شون ارزیابی می کنن.
(۳۱) می گه باهاش شرط بستم که مسابقه رو می بره.
همچنین در ۱۰%‌افعال مرکب با گسترش بین دو جزء روبرو بودیم که در ۶۰% از موارد یکی از موضوع های فعل و در ۴۰% باقی مانده «افزوده» در بین دو جزء ظاهر شده بود. موضوع ها به صورت ۶۵% گروه اسمی ، ۳۴% گروه حرف اضافه ای و ۱%‌گروه صنعتی بین دو جزء فعل مرکب بازتاب داشتند در صورتیکه بازتاب افزوده ها به صورت ۷۵% گروه صفتی ، ۵% گروه اسمی ، ۶%‌گروه حرف اضافه ای، ۳% گروه قید و ۱% بند خود ایستا به دست آمد.
نحوه گسترش بین دو جزء فعل مرکب در جدول ۷-۲ نمایش داده شده است.
جدول ۷-۲ نحوه گسترش بین دو جزء فعل مرکب
توزیع فعل های مرکب و بازتاب موضوعی آنها در نمودارهای (۷-۱) تا (۷-۹) نمایان است.
۱۰- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر
الف – مطالعه و بررسی افعال مرکب در زبان نوشتاری معیار و مقایسه آن با افعال مرکب در زبان گفتاری معیار
ب – بررسی عوامل انسجام در گفتار که منجر به بازتاب تهی موضوع ها می شو.

۱۱- منابع
۱- دبیرمقدم محمد (۱۳۷۶) ، عقل مرکب در زبان فارسی، مجله زبان شناسی سال ۱۲ شماره ۲/۱ ص ۴۶-۱
۲- زاهدی ، کیوان (۱۳۸۰) ساخت فعل مرکب در فارسی نوین نگرشی کمینه گرا، رساله دکتری به راهنمایی دکتر دبیر مقدم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
۳- محمد ابراهیمی زینب و علی محمد حق شناس، ۱۳۸۲ الف ، لزوم و تعدی در زبان فارسی معیار، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

۴- محمد ابراهیمی زینب، ۱۳۸۲ ب، بررسی ساخت ها ی گروه فعلی در زبان فارسی نوشتاری معیار و مقایسه آن با زبان فارسی گفتاری معیار، رساله دکتری به راهنمایی دکتر علی محمد حق شناس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
۵- Haegeman , L. (1994) , “Introduction to government and binding Theory” ۲nd Edition, Bleckwell.
۶- Hoppery , J ,pad , Thompson , Sandra A (1980) Transitivity in Grammar and Disconrse “ Language Journal of the Linguistic society of America, volume 65 , N.2. Warey Press Inc.

۶- دیدگاه این پژوهش در مورد فعل مرکب
طبق بررسی های انجام شده دیدگاه این پژوهش را نسبت به فعل مرکب زبان فارسی می توان مطابق زیر عنوان کرد:
الف – در برابر فعل ساده که تنها از یک جزء تشکیل شده است فعل مرکب فعلیاست که در ساخت آن بیش از یک جزء وجود داشته باشد.
ب – همسو با محمد ابراهیمی (۱۳۸۲ ال ف) مفعول های بی نشان دستوری که دارای مشخصه [+ مشخص] از نظر گوینده هستند ارجاعی تلقی می شود و در نتیجه فعل حاصل مرکب انضمامی محسوب نمی گردد.

پ – مغایر با دبیر مقدم ( ۱۳۷۶) اگر چه دو سازه فعل مرکب از نظر معنایی یک واحد همبسته محسوب می شود اما بر طبق داده های زبانی و نیز شم زبانی گویشوران فارسی زبان، از نظر ساخت و کاربرد می توان به گسترش بین دو جزء قایل شد:
(۳۳) قبل از اینکه پاسخ این سوار با بدهم خوبه که یک سوال دیگررا پاسخ بدهم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در 20 صفحه
رایگان – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد