دانلود مقاله موانع جامعه شناسی در ایران و راه های ارتقاء آن

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

مقاله حاضر مشکلات و موانع توسعه جامعهشناسی در ایـران را در سـطح بـسیار وسیع به پنج دسته تقـسیم کـرده کـه در هـر دسـته تعـدادی مـسأله وجـود دارد.

نخستین مانع، »زمینه فلسفی و پارادایمی« اسـت کـه در ایـن رابطـه فلـسفههـای موجود در تاریخ دانش ایران زمینهساز جامعهشناسی در آن نطفـه بگیـرد. دومـین

.۱ استاد دانشگاه شیراز

۷۴۲ آسیبشناسی علوم انسانی در ایران

مانع مربوط به خطوط قرمز اجتماعی – سیاسی است که جلـوگیری مـینمایـد از توسعه منطقی جامعهشناسی. جامعهشناسی به عنوان یک علم بنیـادی – کـاربردی به زمینههای اجتماعی لازم برای رشد نیاز دارد که متأسفانه آن زمینههـا در ایـران فرصتی برای خودنمایی ندارند. در همین رابطه چون جامعهشناسیمعمـولاً دارای بعد قوی انتقادی سیاسـیاست،اصولاً سـاختارهـای از نـوع خـاص تمـایلی بـه گسترش تحلیلهای انتقادی جامعهشناختی ندارند. سومین دسته از موانـع توسـعه جامعهشناسی در ایران، مشکلات آموزشی متعددی است کـه عبارتنـد از: کمبـود هیأت علمی کارآمد، کمبودهای فضائی و وسایل آموزشی، کیفیت پـایین گـزینش دانشجویان و کیفیـت پـایین منـابع درسـی. چهـارمین مـانع بـر سـر راه توسـعه جامعه شناسی در ایران مربوط به مـسائل پژوهـشی اسـتاصـولاً. پـژوهشهـای اجتماعی در ایران از یک آشفتگی برخوردار است و آنچنان زمینه برای همگان به غلط باز است که بیشتر تحقیقات توسط افراد بیصلاحیت انجام میگیرد و نتیجه

بی این عمل بینتیجگی و تأثیری تحقیقات در زندگی روزانه مردم اسـت. مـشکل پنجم جامعهشناسی در ایران آن است که نتوانسته خود را با سرعت توسعه نظری و سازمانی جامعهشناسی در سطح بینالمللی هماهنگ کند. به عبارت دیگـر یـک فقر ارتباطات بینالمللی وجود دارد به طوری که جامعهشناسی در ایران یک مجله به زبان انگلیسی ندارد. چگونه میتوان ادعا کرد کـه جامعـهشناسـی مـا »بـهروز« است در حالی که سهمی در تولید علم اجتماعی در سطح جهانی نداریم. مقاله در رابطه با موانع راهکارهای عملـی زیـر را پیـشنهاد مـیکنـد: الـف) بـومی کـردن جامعه شناسی به مفهوم انطباق نظریات موجود با واقعیـتهـای اجتمـاعی ایـران؛ ب) برداشتن خطوط قرمز اجتماعی و بویژه سیاسی و باز کـردن فـضای گفتمـان انتقادی؛ ج)رفع مشکلات آموزشی از طریق افـزایش تربیـت هیـأتهـای علمـی جدید در داخل و خارج از کشور، تخصیص بودجه ویژه بـرای تجهیـز فـضاها و

موانع جامعهشناسی در ایران و راههای ارتقاء آن ۷۴۳
وســایل آموزشــی اجتمــاعی، تغییــر اساســی در گــزینش دانــشجویان رشــته
به جامعهشناسی و روز کردن منابع درسی از طریق سرعت بخشیدن در چاپ کتب
ترجمه شده به روز، تألیف کتب مناسب درسی و بکـارگیـری زبـان انگلیـسی در
دروس کارشناسی؛ د) کنترل نهادینه و سازمانی در مورد پژوهشهای اجتمـاعی و
جلوگیری از دخالت غیرمتخصصان درشناختی؛انجامتحقیقاتر جامعه ) ارتباط
دادن انجمن جامعهشناسی ایران با سازمانهای بینالمللی جامعهشناختی از طریـق
سمینارهای مشترک بـین ایـران و دیگـرراه کـشورهـا و انـدازی تعـدادی مجلـه
جامعهشناختی به زبان انگلیسی.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 20 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد