دانلود مقاله نقش استرس در سلامت فرد

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش استرس در سلامت فرد

مقدمه: نقش استرس در سلامت و بیماری به اثبات رسیده است و قبول این مسئله که استرس با بروز بسیاری از بیماریها در ارتباط است، روز به روز جنبه علمیتری پیدا می کند. برخی مطالعات نشان داده هر واحد افزایش در استرس با ۰۳/۵۵ گرم کاهش در وزن نوزاد و ۳ روز کاهش در سن موقع تولد نوزاد ارتباط دارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط استرسهای دوران باردای با وزن و سن موقع تولد نوزادان در اصفهان انجام شده است.

روشها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. که به طور مقطعی انجام شده است. نمونههای این پژوهش را۳۰۱ خانم مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان تشکیل دادهاند.
اطلاعات مورد نظر با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه و مطالعه پروندههای زایمانی جمعآوری و پرسشنامهها تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آنالیز واریانس و رگرسیون استپ داون استفاده شده است.

نتایج: یافته هـای پژوهش نشان داد استرسهای دوران بارداری با وزن موقع تولد (P=0/004) و سن موقع تولد نوزاد
(P=0/041) ارتباط دارد.
بحث: با توجـه به نتایج پژوهـش، ارتقاء سطـح آگاهی جامعـه در خصـوص اهمیت بهداشت روانی خانمهـای باردار ضروری به نظر میرسد. با حمایت روحی روانـی مادران باردار و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش استرسهای دوران بارداری همچنین آموزش روشهای مناسب واکنش در مقابل استرس میتوان در جهت ارتقاء سلامت جامعه گام برداشت.
واژه های کلیدی: استرس، استرس در دوران بارداری، وزن نوزاد، سن موقع تولد نوزاد.

مقدمه:
واژه استرس در دهه۱۹۳۰توسط سلیه (Selye) وارد حیطه روانشناسی و پزشکی شد. او استرس را به صورت واکنش ارگانیسم به تهدید یا فشار تعریف کرد (۱). استرسزاها سیستم نورآدرنرژیک مغز را فعال می کنند و سبب رهاسازی کاتکولامینها از دستگاه عصبی خود مختار میشوند. مطالعات نشان داده که عامـل آزاد کننده کورتیکـوتروپین (CRH) گلـوتامات و گاماآمینـوبوتیریک اسیـد همگی نقش های مهمی در پاسخ به استرس و یا تعدیل و تغییر سایر دستگاههـای پاسخ دهنده به استرس بازی میکنند (۲). استرس امری اجتناب
ناپذیر است و افراد در مراحل مختلف زندگی

 

در معرض آن قرار میگیرند.
بارداری یک موقعیت خاص در زندگی خانم ها است که به دلیل ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در وضعیت فیزیکی, روانی و فیزیولوژیکی، استرس های جدید را به زندگی اضافه میکند. از طرفی جنین نسبت به محرکهایی نظیر استرس مادر آسیب پذیر بوده و در برابر آنها واکنش نشان مـیدهد، زیرا هورمونهای مادر از راه جفت عبور کرده و سبب ایجاد اثرات ثانویهای در نوزاد میشود.

مـحققین نشان دادهانـد مـیزان CRH خـون
خانمهای بارداری که در معرض استرس زیاد قرار
٭کارشناس ارشد مامایی(مربی) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع. پ اصفهان.
Email: Beigi@nm.mui.ac.ir

گـرفتهاند بالاتر از حد طبیعی است و از آنجا که CRH ارتباط مستقیمی با شروع زایمان دارد (۳)، در بیان عواملـی که میتواند اثرات نامطلوبی بر رشد جنین بگذارد و در بروز زایمان زودرس و عقب افتادگی رشد جنین دخیل باشد از استرسهای جسمی و روانی نام برده شده است.

سازمـان بهداشت جهانـی وزن ۲۵۰۰ گرم یا کمتر و سن ۳۷ هفته یا کمتر را به عنوان معیارهایی برای کم بودن وزن زمان تولد و نارس بودن نوزاد تعیین کرده است (۴)، و میزان موالید نوزادان نارس و کم وزن یکی از شاخصهای مهم بهداشتی در کشورهای مختلف جهان میباشد زیرا نوزادان نارس و کم وزن بسیار آسیبپذیر هستند به گونهای که ۶۰ تا ۸۰ درصد مرگهای ۴ هفته اول عمر متعلق به آنهاست و در معـرض خطر بیشتر برای عقب افتادگی ذهنی و سایر اختلالات حسی و ادراکی در مقایسه با نوزادان طبیعی قرار میگیرند. مراقبت از این نوزادان مشکلات درمانی و اقتصادی فراوانی ایجاد میکند (۵). لذا از آنجا که وزن و سن موقع تولد نوزاد از فاکتورهای بسیار مهم زیستی است که اساس بسیاری از ارزیابیهای سلامت و بهداشت را تشکیل میدهد، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس های دوران بارداری با وزن و سن موقع تولد نوزاد انجام شده است.
مواد و روشها:

این پژوهـش، یک مطالعه توصیفـی, تحلیلی است که به طور مقطعـی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل خانم هایی است که جهت زایمان به بیمارستانهای شهید بهشتی و دکتر شریعتی شهر اصفهان مراجعه کردهاند. تعداد نمونههـای مورد نظر ۳۰۱ نفر و انتخاب افراد براساس نمونهگیری آسان صورت گرفته است. انتخاب بیمارستان به صورت تصادفی و حجم نمونهها با میزان اعتماد ۹۵ درصد بوده است.

شرایط پذیرش نمونه شامل: انجام مراقبتهای دوران بارداری از هفته ۱۲ حاملگی تا پایان دوران بارداری و شرایط عدم پذیرش نمونه شامل: کلیه فاکتورهای شناخته شده زایمان زودرس و عقب افتادگی رشد جنین در مادر و نوزاد، به جز متغیر مورد نظر یعنی استرس مادر مـیباشد. فاکتورهای شنـاخته شده عبـارتند از: سابقه اعتیـاد در دوران بارداری، وجود پرهاکلامپسی، خونریزی، عفونت، پلی هیدروآمنیوس، الیگو هیدروآمنیوس در حاملگی فعلی، سابقه زایمان زودرس، سقط و مرگ جنین، وجود IUD، آنومالیهای رحم و سرویکس نارسا و سابقه برش جراحی روی رحم، پیوند کلیه، وجود بیماریهای مزمن در مادر، وجود آنومالی در جنین، چندقلویـی و اریتـروبلاستوزیس، دخـالت کادر درمانـی در شروع زایمان، فاصله کمتر از سه ماه بین زایمان قبلی و حاملگی فعلی، پارگی زودرس کیسه آمنیون، اصـابت ضربه به مادر، کم جثهای وراثت، کمخونیهای شدید مادر و ابتلاء مادر به بیماریهای روانی شدید (۶).
در این مطالعه ابزار گردآوری داده

ها عبارتند از پرسشنامه، پرونده مراقبتهای دوران بارداری، پرونده زایمان و روش گردآوری دادهها از طریق مصاحبه، مطالعه مدارک پزشکی و مشاهده بوده است.
استرسهای ناشی از وقایع زندگی بوسیله چک لیست هولمز و راهه تعیین شده است که با جمع بندی امتیاز واحدهای مورد پژوهش از چک لیست فوق الذکر میزان استرس و آسیب پذیری آنها تعیین گردید (۷).

علاوه بر نمره خام استرس، میزان تأثیر واقعه بر وضعیت روحی روانی فرد با معیارهای بیتفاوت، کم اثر، اثر متوسط و اثر زیاد با احتساب ضرایب ۱ الی ۴ برای هر واقعه سنجیده شده است و مجموع نمرات به دست آمده به عـنوان «نمره استرس با ضریب» مورد بررسی قرار گرفته است.
برای کسب اعتبار علمی از اعتبار محتـوی و جهت آزمون اعتماد علمی ابزار گردآوری دادهها، مطالعه راهنما انجام شده است دادههای پژوهش از طریق روشهای آماری توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس و رگرسیون استپ داون) تجزیه و تحلیل شد.
نتایج:

نتایج پژوهش نشان می دهد در گروه کم استرس بیشترین فراوانـی در نوزادان ۳۴۹۹-۳۰۰۰ گرم، (۱۲/۴۴) درصد و در گروه پر استرس بیشترین فراوانـی در نوزادان زیر ۲۵۰۰ گـرم (۴۰ درصد) می باشد.

پس از تجزیه و تحلیل آماری با روش رگرسیون مشخـص شد بین دو متغیر استرس هـای دوران بارداری و وزن نوزاد ارتبـاط آماری معنـیداری وجود دارد (۰۱۸/۰=P).
پس از در نظر گـرفتن ضریب عکس العمـل مـادر نسبت به استرس، نتایج نشان مـیدهد که بین متغیرهای وزن نوزاد و استرس ناشی از وقایع زندگی با ضریب، ارتباط آماری معنیدار و قویتری وجود دارد (۰۰۴/۰=P) (جدول شماره ۱).

جدول ۱: جـدول توزیع فراوانـی میزان استـرس(با ضریب) و وزن نوزاد در واحدهای مورد پژوهش.
جمع کل پر استرس استرس متوسط کم استرس میزان استرسوزن نوزادبر حسب گرم
درصد درصد درصد درصد

۶۴/۸ ۲۹/۱۴ ۷۴/۵ ۸۴/۷ کمتر از ۲۵۰۰
۵۸/۲۶ ۲۷/۲۷ ۲۳/۲۶ ۴۷/۲۶ ۲۹۹۹-۲۵۰۰
۱۸/۴۶ ۴۵/۴۵ ۷۲/۴۶ ۰۸/۴۶ ۳۴۹۹-۳۰۰۰
۹۵/۱۵ ۶۹/۱۱ ۸۵/۱۸ ۶۹/۱۵ ۴۰۰۰-۳۵۰۰
۶۶/۲ ۳۰/۱ ۴۶/۲ ۹۲/۳ بالای ۴۰۰۰
۱۰۰% ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع کل

F=8.618 P=0.004 df=1,298

پس از در نظر گرفتن ضریب عکسالعمل مادر نسبت به استرس بین متغیرهـای سن تولد نوزاد با استرس هـای دوران بارداری نیز ارتباط آماری معنیدار بدست آمده (۰۴۱/۰=P) (جدول شماره۲).
جدول ۲: جدول توزیع فراوانـی میزان استرسهای ناشی از وقایع زندگی (با ضریب) و سن موقع تولد نوزاد بر حسب روز
جمع کل پر استرس استرس متوسط کم استرس میزان استرسسن موقع تولد
درصد درصد درصد درصد

۹۹/۲ ۷۹/۷ ۴۶/۲ ۹۴/۲ کمتر از ۲۵۹ روز
۵۹/۲۳ ۶۸/۲۴ ۱۳/۲۲ ۵۱/۲۴ ۲۷۴-۲۵۹
۱۱/۶۸ ۶۴/۶۳ ۶۷/۶۹ ۶۱/۶۹ ۲۹۷-۲۷۵
۳۲/۴ ۹۰/۳ ۷۴/۵ ۹۴/۲ بالای۲۹۴
۱۰۰% ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع کل
F=4.232 P=0.041 df=1,298

بحث:
طبق نتایج حاصل از پژوهش، میزان استرسهای ناشی از وقایع زندگی پس از تعیین ضریب نحوه
واکنش فرد نسبت به استرس تغییر میکند.

نکته مهم در تشخیص استرس ها و تنش ها نه شدت استرس، بلکه واکـنش مشخص نسبت به آن میباشد.
بنابراین، به دلیل غیر قابل اجتناب بودن بروز بسیاری از استرس ها در دوران بارداری، افزایش آگاهی جامعه بخصوص زنان باردار با روشهای مقابله با استرس ضروری به نظر می رسد.
نتایج مطالعه وادوا (Wadhwa) در سال۱۹۹۳ نشان داد که بدون ارتباط با خطرات طبی، هر واحد افزایش در استرس های ناشی از وقایع زندگی با ۰۳/۵۵ گرم کاهش در وزن نوزاد و ۳ روز کاهش در سن موقع تولد نوزاد ارتباط دارد (۸). در این رابطه جنارو وهنسی (Genaro and Hennessy) مینویسند: استرس باعث افزایش کورتیکوتروپین ری لیزینگ هورمون (Corticotropin-releasing -hormone) و نهـایتاً افزایش انقباضات رحمی میشود و بعلاوه استرس باعث افزایش محصولات سیتوکین (Cytokin) میگردد که منجر به زایمان زودرس میشود (۹).

هیزینک(Huizink)نیزمعتقداست تجربیات معلـوم کرده که اسـترس مـادر در دوران بارداری با افزایش خطر زایمان زودرس و کاهش وزن تولد نوزاد ارتباط دارد.
این محـقق در مطالعـهای نشان داد کـه استـرس دوران بارداری یکی از معیارهـای ثابت تأخـیر رشد حرکتـی و مغـزی در نـوزادان است و میتواند ریسک فاکتوری برای سایر مشکلات رشدی نوزاد باشد (۱۰).

در یکی از شهرهای کانادا ۱۳۰۰ نفر کودک که در یکسال متولد شده بودند، در سن دبستان همگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه بررسیهـا نشان داد استرس مادر در دوران بارداری، رشد بدن و رفتار کودک را تحت تأثیر قرار داده است (۱۱).

نتـایج پژوهش حاضر نیز نشان مـیدهد بین استرسهای دوران بارداری و وزن تولد نوزاد ارتباط آماری معنیدار وجود دارد و پس از در نظر گرفتن ضریب عکس العمل فرد، این ارتباط قویتر میشود در این مطالعه بین استرس های دوران بارداری با سن موقع تولد نوزاد رابطه آماری معنیدار بدست نیامد ولی پس از تأثیر ضریب عکس العمـل فرد نسبت به استرس این ارتباط معنیدار شد. پیشنهاد میگردد با توجه به اهمیت وضعیت روانی مادران در دوران بارداری، با افزایش آگاهی افراد خانواده بخـصوص همـسران خانم هـای باردار از نقـش حمایتهای روانی، در کاهش استرس کوشیده و بهداشت روانی مادر و برخورداری از نتایج مطلوب آن تأمین گردد. انجام مراقبت ویژه جهت مادرانی کـه در دوران بـارداری تحت فشارهـای روانـی مختـلف قرار گرفتهاند و فراهم نمودن امکاناتـی جهـت کاهش احتمـال زایمان زودرس یا انجام زایمان در مراکز پزشکـی مجهز، مـیتواند مورد توجه قرار گیرد.

با توجـه به یافتههـای پژوهش ارتقـاء دانش پرسنل بهداشتی, درمانی در زمینه بهداشت روانی و توجه ویژه به بهداشت روانی دوران بارداری در دورههـای آموزشـی و آمـوزش ضـمن خـدمت ضروری به نظر میرسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد