بخشی از مقاله


چکیده

جمهوری اسلامی ایران بهلحاظ موقعیت ژئو پلتیک در جوار سه دریای مهم خلیجفارس،دریای عمان و دریـای خـزر قـرار دارد. تمامی مرزهای ساحلی شمال خلیجفارس و تنگه راهبردی هرمز در اختیار ایران قـرار دارد. خلـیجفـارس بـهلحـاظ سیاسی، اقتصادی (انرژی)، امنیتی و راهبردی نقش مهمی در تحولات جهانی ایفا میکنـد. همچنـین دریـای عمـان نیـز بهلحاظ راهبردی بسیار حائز اهمیت است، چرا که از طریق این دریا است که اتصال خلیجفارس و اقیانوس هند امکانپذیر میشود. افزون بر این، نقش راهبردی تنگه ی هرمز بهعنوان گلوگاه انرژی جهان بر هیچکس پوشیده نیسـت.جهت بهـره برداری هرچه صحیح تر و بهتر و حفظ امنیت آن نیازمند انتخاب یک راهبرد صحیح و مدیریت آن می باشیم.در اینجا بـه استفاده بهتره و مفید از دریاها و سواحل و همچنین به حفظ و حراست دریایی اشاره شـده اسـت کـه در پایـان نیـز بـه دستاوردهای دریایی نیروی دریایی اشاره شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت_ راهبرد_ امنیت _ نیروی دریایی راهبردی

مقدمه

استفاده از منابع خدادادی و بهره برداری هر چه بهتر و صحیح تر از این منابع نیازمند شناخت محیط و بدسـت آوردن دانـش استفاده از منابع می باشد. در این میان حفاظت و حراست از منابع در کنـار دانـش اسـتفاده از منـابع نیـز در جایگـاه ویـژه ای قراردارد. از آنجایی که کشور عزیزمان ایران دارای منابع غنی می باشد و بخش عظیمی از آن در دریاها می باشد لـذا در اختیـار داشتن دانش استفاده از آن و حفظ و حراست آن باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار دیگر ارگان های دولتی و خصوصی کـه در دریاها و سواحل کشور ایران حضور دارند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش مهمـی را ایفـا مـی کنـد و حضـور مقتدرانه این نیرو در کنار دیگر ارگان ها را نمی توان نادیده گرفت .

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت ایفا کردن هر چه بهتر نقش خود برنامه ریزی ها و راهکار هـای پیشـرفت در نظر گرفته است که تا کنون در این زمینه به صورت کاملاً موفق عمل کرده است و توانسته است علاوه بر حفظ و حراست از آب ها و سواحل کشور جمهوری اسلامی ایران ، نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش منطقه و در صحنه های جهانی حضـوری پر رنگ و غیر قابل انکاری داشته باشد و همچنین به عنوان سفیر صلح و دوستی پیام صلح و دوستی کشور ایـران را در تمـامی مناطق دنیا به گوش جهانیان برساند.

در اینجا مطالعاتی در زمینه ی نقش مدیریتی نیروی دریایی و همچنین راهبردی شدن این نیرو صورت گرفته است. پـس از آنکه نیاز به راهبردی شدن این نیرو احساس شد فرمان راهبردی شدن توسط فرمانده کل قوا صادر گردید که از آن پس تـا بـه امروز نیروی دریایی خود را به نیرویی راهبردی در تمامی زمینه ها تبدیل کرده است.

مبانی نظری پژوهش:با توجه به شرایط ژئوپلوتیک کشورمان و هم جواری با دریا و کشورهای دریایی استفاده و بهـره بـرداری سود مند از منابع دریایی و همچنین حفظ و حراست از منابع دریایی از اهمیت زیادی برخوردار اسـت.در ایـن بـین اسـتفاده از راهبرد مناسب و همچنین مدیریت این راهبرد نیز حائز اهمیت می باشد.

روش پژوهش:در این مطالعه و پژوهش از تعاریف و اصطلاحات صاحبنظران در عرصه مدیریتی استفاده شده است و همچنـین به بررسی تاریخ گذشته و مرتبط با پژوهش اشاره گردیده است.در این مطالعه به بررسـی نـوع مـدیریت در زمینـه پیشـرفت در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

نتیجه گیری: نیروی دریایی ایران در بین نیروهای دریایی کشورهای دنیا در جایگاه ویـژه ای قـرار دارد و بـه خـاطر پیشـرفت چشمگیر و حضور مثبت در صحنه های جهانی برای تمام دنیا پیام آور صلح و دوستی انقلاب و ملت ایران است.

برای شروع ابتدا به مفهوم مدیریت و مدیریت راهبرد و همچنین امنیت می پردازیم وسپس به نقش مدیریت راهبـرد در تـامین امنیت می پردازیم.

مدیریت چیست؟

شاید شنیده باشید یا خوانده باشید و یا باور داشته باشید که میگویند؛ مدیریت هم علم است و هم هنر. یعنی هم آگـاهی و هـم تجربه. هم اکتسابی و هم ذاتی. هم توانائی و هم عشق.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید