بخشی از مقاله

پرواز بسوي پروردگار يكتا - اعمال صالح- احكام-اخلاق-دعا

از دعاهاي امام سجاد عليه السلام در حمد و سپاس خداي تعالي، سپاس خدايي را كه اوّل است و پيش از او اوّلي نبوده و آخر است و پس از او آخري نباشد. خدايي كه ديده هاي بينندگان از ديدنش ناتوانند و انديشه هاي وصف كنندگان از عهده وصفش بر نيايند رسول اكرم فرمودند مرا توانايي مدح و ثناي تو نيست، تو خود بايد ثنا گوي ذات اقدس خويش باشي، و سپاس خدايي را كه با آفرينش آسمان ها و زمين و آنچه در آنهاست و فرستادن كتابها و پيغمبران و ائمه معصومين علهيم السلام خويشتن را وجود، علم، قدرت و حكمتش را بما شناساند.
و شكر و سپاس از نعمت هاي خود را به ما الهام نمود.

چنان سپاسي كه با آن زندگي كنيم، بين كساني از خلقش كه او را سپاسگزارند، و با آن پيش افتيم بر هر كه به رضا و خشنودي پاداش او و عفو و گذشتش پيش افتاده سپاسي كه تاريكي هاي برزخ قبر را بر ما روشن سازد.
و سپاس خداي را كه به محمّد پيغمبرش صلي الله عليه و آله بر ما منّت نهاد منتّي كه امّتهاي گذشته و مردم پيش از ما از آن بي بهره بودند. و سپاس خداي را كه ائمه معصومين عليهم السلام را راهنمايان ما گردانيد تا به وسيله آنان به شهر علم رسيده خدا را بشناسيم.

احكام رساله امام خميني رحمه الله عليه
حديث سخنان گهربار مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام
دعا از صحيفه سجاديه
ضمناً از درگاه پروردگار يكتا براي استاد ارجمند جناب آقاي اوزار كه احاديث را به ما تعليم دادند خيز دنيا و آخرت را مسئلت مي نمائيم.
تقديم به پيشگاه چهارده معصوم پاك و مؤمنين و مومنان بالاخص پدرم- مادرم و همسرم
گردآورنده معصومه علي اصغر


بسم الله الرحمن الرحيم
ما لطف پروردگار جهان و خالق يكتا در روز جمعه اول ماه رجب تولد مولانا امام محمد باقر عليه السلام زبان روزه با وضو و غسل روز جمعه رو به قبله شروع نمودم احاديثي را به نيت با قيات الصالحات انشاء الله تعالي الأحقر معصومه علي‌اصغر بنام خداييكه هم رحتمي عام دارد و هم رحمتي خاص به نيكان.
ستايش مر خدا را كه مالك و مدّبر همه عوالم است تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي طلبيم.

مسئله
مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد و در احكام دين يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل بدست آورد. يا از مجتهد تقليد كند يعني به دستور او عمل نمايد. يا از را احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده.
حديث قال علي عليه السلام. من عرف نفسه فقد عرف ربه


خواهي كه خداي خويش را بشناسي قبل از همه ذات خويشتن را بشناس
پس هر كس به خلقت خود توجه كند و خود را بشناسد خداوند متعال را شناخته و ايمان آورده است.
دعا پروردگارا ما را به راه راست هدايت بفرما راه كسانيكه به آنها نعمت دادي نه غضب شده ها و گمراهان آمين يا رب العالمين.

مسئله- مسائلي را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.
حديث- قال علي عليه السلام: آخه العلم ترك العمل به و آنه العمل ترك الاخلاص فيه
فرمود علي عليه السلام آفت دانش عمل نكردن به آنست و آفت عمل خالص نبودن آن ميباشد:
آن گفته كه شد بري ز كردار هواي است و آن كار كه خالي ز خلوص است هبا است
صد حيث از آن علم كه عاري ز عمل افسوس از ‌آن علم كه توام به رياست
العلم بلا عمل كا الشجر بلا ثمر علم بدون عمل مثل درخت بدون ميوه و فايده ميباشد
پروردگارا ما را به طريق هدايت خويش از رستگاران قرار بده آمين يا رب العالمين .

مسئله- اگر براي انسان مساله اي پيش آيد كه حكم آنرا نمي داند مي تواند صبر كند تا فتواي مجتهد اعلم را بدست آورد. يا اگر ممكن است به احتياط عمل كند يا اگر احتياط ممكن نباشد مي تواند عمل را بجا آوردن پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده دوباره بايد انجام دهد:
حديث قال علي عليه السلام
آفه العامه العالم الفاجر، آفه العدل السلطان الجائر دانشمند تباهكار آفت مردم و پادشاه ستمكار آفت دادگري است.

آن دانايي كه اهل فسق است و فساد
و ان پادشهي كه اهل جور است و عناد
زين هر دو تباهكار ظالم فرياد
كان آفت خلق باشد اين آفت داد
دعا- پروردگارا ما را به پنج صفت هدايت بفرما 1 ايمان به غيب 2 اقامه نماز 3 انفاق از آنچه روزي ما كرده اي 4 ايمان به آنچه بر ابنياء خود نازل فرموده اي 5 يقين به آخرت
آمين يا رب العالمين

مسئله - اگر مكلف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام داد در صورتي آن اعمال صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده است يا عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه اش تقليد از او بوده يا فعلاً بايد از او تقليد كند مطابق باشد.
حديث قال علي عليه السلام:


ابدء السائل بالنوال قبل السئوال. فانك ان احوجنه الي سوالك اخذت من حر وجهه اكثر مما اعطيته
بيش از آنكه سائل از تو پرسش كند نياز او را برآور زيرا اگر او را محتاج به سوال از خود گرداني بيشتر از آنچه به او داده اي آبرويش را برده اي
خواهي كه دهي بسائلي نعمت و مال مگذار كه او دهان گشايد به سوال
و رنه چو كند سوال چندانكه دهيش زان بيشتر آبروش گردد پا مال


دعا-خداوند متعال در سوره نساء اولين آيه فرموده كه نعمت آفرينش بزرگترين موهبت الهي است. تا انسان با ادراك در برابر اين عطاي بزرگ وظيفه خويش بداند كه از دستورات صاحب نعمت اطاعت نمايد پروردگارا ما را به انجام وظيفه خويش كه اطاعت از دستوراتت ميباشد.
با معرفت كامل موفق بدار آمين يا رب العالمين

مسئله-آب يا مطلق است يا مضاف.
آب مضاف آبيست كه از چيزي بگيرند مثل آب هندوانه و گلاب و يا با چيزي مخلوط شود مثل آبي كه به قدري با گل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به ‌آن آب نگوئيد و غير اينها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است اول آب كر دوم آب قليل سوم آب جاري چهارم ‌آب باران پنجم آب چاه.
قال علي عليه السلام. فرمود حضرت علي عليه السلام

ابذل لصديفك كل الموده و لا تبذل له الطمانينه
نسبت به دوستت دوستي را تمام كن. ولي تمام اطمينان را به او ببخش.
اي صاحب راز، راز خود را زنهار مسپار به هيچكس چه اغيار چه يار
جز راز كه ‌آن سيردني نيست به كس بر دوست هر آنچه مي سپاري بسپار
دعا- پروردگارا مي دانيم كه در هر حال نو پشتيبان ما هستي و اعتقاد ما اينست.
پروردگارا ما را از منافقين قرار نده.


آمين يا رب العالمين

مسئله- آب مضاف چيز نجس را پاك نمي كند. وضو، و غسل هم با آن باطل است.
حديث- قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليله السلام
ابلغ ناصح لك الدنيا لواننصحت.
بهترين و رساننده ترين پند دهنده تو دنيا ميباشد. به شرط آنكه پذيرا باشي
دوران زمانه پند چون قند دهد وان پند به مردم خردمند دهد
آنكس كه بود به جان و دل پند پذير هر لحظه بدو زمانه صد پند دهد
پروردگارا عبادت ما را عامل تقوا قرار بده كه به عبادت خود مغرور نشويم كه هر عبادتي تقوا ساز نيست.

مسئله- نجاسات يازده چيز است بول-غائط-مني- مردار-خون- سگ و خوك- كافر-شراب- فقاع آبجو ولي آبيكه بدستور طبيب از جو مي‌گيرند و به آن ماءالشعير ميگوئيد پاك است يازدهم عرق شتر نجاستخوار
حديث- قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
افه الكلام الاطاله آفت سخن پرگوئي است
اي آنكه كلامت چو گل از خوشبويي است
و ندر سخنت نهايت نيكوئي است
خواهي كه نباشد سخنت بي تاثير
كم گوي كه آفت سخن پر گوئي است
دعا
ايمان قلبي بايد توام با اعمال صالح باشد. پروردگارا اعمال ما را صالح و شايسته و كارساز و مقبول درگاهست قرار بده.
آمين يا رب العالمين

مسئله- مطهرات. ده چيز نجاست را پاك مي كند. و آنها را مطهرات گويند اول آب، دوم زمين، سوم آفتاب، چهارم استحاله، پنجم انتقال، ششم اسلام، هفتم تبعيت، هشتم برطرف شدن عين نجاست، نهم استبراء حيوان نجاستخوار- دهم غائب شدن مسلمان،‌احكام اينها را بطور مفصل در رساله هاي عمليه مراجع تقليد خود بخوانيد.
حديث- قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
و اتقوالله الذي ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم

از مخالفت و نا فرماني خداوندي بترسيد كه هر چه بگوئيد مي شنود و هر چه پنهان داريد مي داند.
مومن ز خدا جدا شدن نتواند هم ترس كند از او هم او را خواند
هر ذكر كه مي كني خدا مي شنود هر فكر كه مي كني خدا مي داند
دعا- عهد دو گونه است عهد و پيماني كه مردم با يكديگر مي بندند و بايد به آن وفادار باشند. و هر گونه تعهدي كه انسان بين خود و خدا داشته باشد عهد الهي است پروردگارا ما را از عهد شكنان قرار نده. آمين يا رب العالمين

مسئله- ظرفي كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده خوردن و آشاميدن از آن طرف حرام است وضو گرفتن و غسل كردن با آن چه ظرف باطل است احتياط واجب آنست كه چرم سگ و خوك و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.
حديث- قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
اجتناب السيات اولي من اكتساب الحسنات.


دوري كردن از بديها بهتر است از بدست آوردن نيكي ها است.
اي گشته به تيشه خطا خانه خراب اندر عقب صواب چندان مشتاب
جان را اگر از خطا بپردازي به (بهتر) چون ترك خطاست بهتر از درك صواب
دعا- رسول اكرم فرمودند صله رحم يعني پيوند با خويشاوندان شهرها را آباد مي سازد، و بر عمرها مي افزايد، گر چه انجام دهندگان آن از نيكان هم نباشند و بهترين راه براي خدمت به آنان اين است كه لااقل از تو آزار و مزاحمتي نبينند. پروردگارا ما را از كساني قرار بده كه صله رحم بجا مي آورند و خويشاوندان از ما آزار و مزاحمتي نبينند.مسئله- در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوي سر و روي پاها را مسح كنند. و در ازاي صورت را بايد از بالاي پيشاني جاييكه موي سر بيرون مي آيد تا آخر چانه شست و پهناي آن به مقداري كه بين انگشت وسط و شست قرار مي گيرد بايد شسته شود و اگر مختصري از اين مقدار را نشويند وضو باطل است، و براي اينكه يقين كنند كاملاً شسته شده بايد كمي اطراف آنرا هم بشويند.
و بعد دست راست و بعد دست چپ از بالاي آرنج تا سر انگشتان را بشويند براي آنكه يقين كند آرنج را كاملاً شسته بايد مقداري بالاتر از آرنج را هم بشويند ولي حتماً تا سر انگشتان را بشويند.
حديث- قال علي عليه السلام- فرمود حضرت علي عليه السلام
احترسوامن سوره الاطراء و المدح فان لها ريحاً خبيثه في القلب. از مدح بي جا و تملق بپرهيزيد زيرا روح را آلوده و نا پاك مي سازد.
هشدار كه گوش بر تملق ندهي يا آنكه به مدح خويشتن دل ننهي
مدح تو اگر تو را به خود غره كند تاريك شوي اگر چه روشن چو مهي
غره= مغرور- غره= شب اول ماه
دعا- از صحيفه سجاديه
پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و ما گناهكاران را از ستم در عظمت خود بازدار چون ارتكاب گناه و عدول از حق، خود يك نوع جوري است نسبت به عظمت خالق.
آمين يا رب العالمين

مسئله- وضوي ارتماسي آنست كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد يا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بيرون آورد. اگر موقعي كه دستها را در آب فرد مي برد نيّت وضو كند تا وقتي كه آنها را از آب بيرون مي آورد و ريزش آب تمام ميشود به قصد وضو باشد وضوي او صحيح است و نيز اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند و تا وقتي كه ريزش آب تمام ميشود بقصد وضو باشد وضوي او صحيح است.


حديث قال علي عليه السلام فرمود علي عليه السلام
احذر اللسان فانه سهم يخطي.
از شر زبان بترس زيرا او چون تيري است كه به خطا ميرود
آن قوم كه نيستند از بي خردان انديشه نكرده كي گشايند زبان


پيوسته ز لغزش زبان دوري كن كين تير نمي نشيند آخر به نشان
دعا- جابر از امام محمد باقر عليه السلام كه فرموده پنج روح براي مقربين اولياء خدا است روح قدس كه با آن همه چيزها را ميدانند. و روح ايمان كه با آن خدا را عبادت و بندگي مي نمايند، و روح شهوتي كه با آن از طعام و نكاح لذت و بهره مي برند، و روح بدن كه با آن به آهستگي و نرمي راه ميروند، و چهار روح براي اصحاب يمين مومنين است چون روح قدس در ايشان نيست،‌و سه روح براي اصحاب شمال كفار و منافقين است چون د اراي روح ايمان نميباشند. جمع روح بفتح را است كه به معني آسايش ميباشد.
پروردگارا ما را از آسايش هاي زندگي بهره مند بفرما. آمين يا رب العالمين

مسئله- شرايط وضو سيزده چيز است.
اول آب وضو پاك باشد دوم مطلق باشد سوم آنكه آب وضو و فضائيكه در آن وضو مي گيرد مباح باشد چهارم آنكه ظرف آب وضو مباح باشد پنجم آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد ششم آنكه اعضاي وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد هفتم آنكه وقت براي وضو و نماز كافي باشد هشتم آنكه بقصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم وضو بگيرد و اگر براي خنك شدن يا بقصد ديگري وضو بگيرد باطل است. نهم آنكه وضو را به ترتيبي كه گفته شد. بجا آورد اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد و بايد پاي چپ را پيش از پاي راست مسح نكند.


و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است.
شرط دهم آنكه كارهاي وضو را پشت سر هم انجام دهد.
شرط يازدهم آنكه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر ديگري او را وضو دهد- يا در رساندن آب بصورت و دستها و مسح سر و پاها باو كمك نمايد، وضو باطل است دوازدهم آنكه استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد سيزدهم آنكه در اعضاء وضو مانعي از رسيدن آب نباشد.


حديث- قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
احدر كل عمل اذاسئل عنه عامله استحيي منه و انكره
از هر كاري كه چون از كننده اش بپرسند شرم آورد و منكر بجا آوردنش شود دوري كن.
آن راه كه هر رونده را زار كند و ان كار كه هر عزيز را خوار كند


كاري است كه از كننده اش چون پرسند از وحشت رسوا شدن انكار كند
دعا- سپاس خداي را كه ما را به حقيقت توبه و بازگشت از گناه راهنمايي نمود، توبه اي كه آنرا نيافته ايم جز بفضل و احسان او، سپس اگر از فضل و بخشش او جز همان نعمت توبه را بشمار نياوريم نعمت او در حق ما نيكو و احسانش درباره ما بزرگ و فضلش بر ما عظيم ميباشد. توبه گناهان را مي برد و زشتيها را ميشويد و خدا را خوشنود مي گرداند. حضرت علي عليه السلام فرمودند هيچ شفيع و خواهشگري پيروزتر و رهاننده تر از توبه و بازگشت نيست. پروردگارا ما را از توبه كنندگان واقعي قرار بده.
آمين يا رب العالمين.

مسئله- چيزهايي كه وضو را باطل ميكند هفت چيز است.
اول بول دوم غائط سوم باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج ميشود چهارم خوابي كه بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود ولي اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نميشود. پنجم چيزهايي كه عقل را از بين مي برد. مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي. ششم استحاضه زنان. هفتم كاري كه براي آن بايد غسل كرد مانند جنابت.


حديث فرمود علي عليه السلام احسن الصدق الوفا بالعهد.
پسنديده ترين انواع راستگويي وفا كردن به عهد و پيمان است.
اي آنكه ترا وفاي عهد آئين است رسم تو هميشه در خور تحسين است
هر عهد كه بسته اي بر آن عهد بمان ز آنروي كه بهترين صداقت اين است
دعا- در درود بر رسول خدا صلي الله عليه و آله. گفته اند صلوات بر آن حضرت براي فرستنده است كه بر اثر اين عمل پاداش مي يابد.

زيرا خداي متعال درجه و مقامي به آن بزرگوار داده و نعمت هايي باو بخشيده كه درود و دعا بر آن چيزي نمي افزايد. از حضرت صادق عليه السلام رسيده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود هر كه بر من درود فرستد خدا و فرشتگان بر او درود فرستند و باز هم حضرت صادق عليه السلام فرمودند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود صداهاتان را به درود بر من بلند كنيد كه نفاق و دورويي را از بين مي برد. پروردگارا ما را از درود فرستندگان بر رسول اكرم با صداي بلند قرار بده تا انشاء الله خدا و فرشتگان هم بر ما درود بفرستند. آمين يا رب العالمين

مسئله وضوي جبيره
چيزي كه با آن زخم و شكسته را مي بندند و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي گذارند جبيره ناميده ميشود. و بايد به طور معمول وضو گرفت در صورتيكه آب براي زخم ضرر نداشته باشد و روي زخم باز باشد.
حديث قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
احسن العدل نصره المظلوم
نيكو ترين عدالتها، ياري كردن ستمديده است.
كاري بكن اي راهبر پاك نهاد تا كاخ ستم شود خراب از بنياد
گر دادرسي به داد مظلوم برس كاين دادرسي است بهترين شيوه داد
دعا- اي انجام دهندة وعده، اي وفا كننده گفتار، اي بدل كننده بديها به چندين برابرش از خوبيها، پروردگارا بديهاي ما را به خوبي ها به لطف و كرمت بدل بفرما،‌آمين يا رب العالمين

مسئله- غسلهاي واجب هفت است اول غسل جنابت دوم غسل حيض سوم غسل نفاس چهارم غسل استحاضه پنجم غسل مس ميت ششم غسل ميت هفتم غسلي كه به واسطه نذر و قسم و ... مانند اينها واجب ميشود.
حديث قال علي عليه السلام. فرمود علي عليه ال

سلام
احسن الكلام مالا تمجه الا ذان و لا يتعب فهمه الاذهان
بهترين سخنها آنست كه گوش از شنيدن آن بيزار نباشد و فهم از درك آن خسته نگردد.
داني كه همي بود كدامين گفتار در زمره بهترين سخنها بشمار
آن گفته كه گوش از آن نباشد بيزار يا ذهن ز فهم آن نبيند آزار
دعا
بار خدايا چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادي و درود ما را بايشان رسانيدي پس به سبب گفتار نيكو صلوات درباره ايشان كه راه آنرا تو گشودي توفيق و جور شدن اسباب را تو عطا فرمودي بر ما درود فرست رحمت خود را بما ارزاني دار كه تو بسيار بخشنده و بزرگواري. آمين يا رب العالمين.

مسئله - غسل جنابت بد و چيز انسان جنب ميشود.
اول جماع دوم بيرون آمدن مني: چيزهايي كه بر جنب حرام است پنج چيز بر جنب حرام است اول رساندن جايي از بدن به خط قرآن يا باسم خدا و پيغمبران و امامان عليهم السلام بطوري كه در وضو گفته شد. دوم رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود سوم توقف در مساجد ديگر ولي اگر از يك در داخل و از ديگر خارج شود با براي برداشتن چيزي برود مانعي ندارد و احتياط واجب آنست كه در حرم امامان همه توقف نكند.


چهارم گذاشتن چيزي در مسجد پنجم خواندن سوره اي كه سجده واجب دارد
حديث قال عليه عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
احسن المقال ما صدقه الافعال
نيكو ترين سخنها آنست كه كردار گوينده آنرا تصديق كند
حرفي كه ز جامه عمل بيزار است از كس مشنو كه سر بسر پندار است
آن گفته كه در برابرش كردار است در ديده عقل بهترين گفتار است

دعا
بار خدايا به بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بي نياز گردان و با صله و پيوستن ما را از ترس كسانيكه با ما قطع كرده دوري مي گزينند نگهدار تا با بخشش تو به ديگري رو نياز نداريم و با احسان تو از ديگر نترسيم آمين يا رب العالمين.

مسئله
غسل جنابت به خودي خود مستحب است و براي خواندن نماز واجب است و مانند آن واجب ميشود ولي براي نماز ميت و سجده شكر و سجده هاي واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست.
حديث
قال علي عليه السلام. فرمود حضرت علي عليه السلام احمد من البلاغه الصمت حين لا ينبغي الكلام
ستوده ترين انواع بلاغت خاموشي در جايي است كه سخن گفتن سزاوار نباشد.
آنجا كه صلاح كار در دم زدن است خاموش مباش تا سخن در دهن است
و آنجا كه دم از سخن فرو بايد بست بهر تو سكوت بهتر از هر سخن است
دعا
پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و ما را با ياد خود و كردار پسنديده بقرب رحمت خود نزديك نما
آمين يا رب العالمين

مسئله
غسل را چه واجب باشد و چه مستحب بدو قسم ميشود انجام داد ترتيبي و ارتماسي در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويند و اگر عمداً يا از روي فراموشي يا بواسطه ندانستن مسئله به اين ترتيب عمل نكند غسل او باطل است.
در غسل ارتماسي اگر به نيت غسل ارتماسي به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود.
حديث قال علي عليه السلام
اخف الناس من ظن انه اعفل الناس
سبك ترين مردم كسي است كه خود را از همه خردمند تر پندارد
هر كس كه به خويش غره شد كور و كر است
زين روي ز عيب خويشتن بي خبر است
آن كز همه خوانده خويش را عاقل تر
خود از همه في الحقيقه بي عقلتر است
دعا
بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست و ما را از خشم خود نگهدار و به لطف خود حفظ فرما و به راه راست بسوي خود راهنمايي كن و از رحمت خود دور مگردان، زيرا هر كه را تو از خشم خود نگهداري از هر پيشامدي سالم و بي گزند مي ماند، و هر كه را بصراط مستقيم راهنمايي فرمايي بحقايق پي برده و دانا ميشود.

مسئله
در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام بدن لازم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتي را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافيست.
حديث قال علي عليه السلام. فرمود حضرت علي عليه السلام

اخوك من و اساك في الشده
برادر حقيقي تو كسي است كه در سختي ها تو را ياري كند
چون از تو برادر تو بيزار شود هر چند كه يار تواست اغيار شود
آنست برادر تو كاندر سختي بهر تو برادرانه غمخوار شود
دعا- بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست، و ما را از سختي پيشامدها و اندوههاي روزگار، و بدي دامهاي شيطان، و تلخي غلبه پادشاه حفظ فرما و ما را به آنچه خير ما در آن است راهنمايي نما.
آمين يا رب العالمين.

مسئله- استحاضه سه قسم است قليله و متوسطه و كثيره در استحاضه قليله زن بايد براي هر نماز يك وضو بگيرد.
در استحاضه متوسطه بايد زن براي نماز صبح غسل كند تا صبح ديگر براي نمازهاي خود كارهاي استحاضه قليله را كه در مسئله پيش گفته شد انجام دهد در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاي استحاضه متوسطه يك غسل براي نماز ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشاء بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء فاصله نيندازد و اگر فاصله بينداز بايد براي نماز عصر و عشاء غسل كند.

حديث قال علي عليه السلام فرمود حضرت علي عليه السلام
اذا صنعت معروفاً فاستره و اذا صنع اليك معروف فانشره
چون كار نيكي انجام دادي آنرا پوشيده دار و چون به تو نيكي شد آشكار ساز
اي آنكه به عرصه مروت مردي وي آنكه به بخشش و سخاوت فردي
پوشيده مدار اگر كه احسان ديدي پوشيده بدار اگر كه احسان كردي
دعا
بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست و سلامتي دلهاي ما را در ياد عظمت و بزرگي خود، و آسايش تن هاي ما را در سپاسگزاري خود، و شيريني زبان هاي ما را در بيان نعمت خود قرار ده، آمين يا رب العالمين

مسئله
حيض- خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهي يا سرخ است و با فشار و كمي سوزش بيرون مي آيد.
زنهاي سيده بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي شوند يعني خون حيض نمي بينند و زنهائيكه سيده نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه ميشوند.
حديث قال علي عليه السلام.
سامع الغيبه احد المغتابين. فرمود حضرت علي عليه السلام
شنونده و گوش كننده غيبت خود يكي از غيبت كنندگان به شمار مي آيد.
چون از بد من عدو كند با تو سخن
گر گوش دهي تو هم عدوئي با من
زيرا گنه گوش بغيبت دادن
خود نيست كم از گناه غيبت كردن


دعا- بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست، و ما را از دعوت كنندگان خود كه بسوي تو ميخوانند، و از راهنماييان خود كه براه تو راهنمايي مي نمايند،‌و از نزديكان به رحمت خود كه بتو نزديكند قرار ده اي بخشنده ترين بخشندگان. آمين يا رب العالمين
مسئله- چند چيز بر حائض حرام است اول عبادت هايي كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده ميشود ولي بجا آوردن عبادت هايي كه وضو و غسل و تيمم براي آنها لازم نيست مانند نماز ميت مانعي ندارد.
دوم تمام چيزهايي كه بر جنب حرام است سوم جماع كردن.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید