بخشی از مقاله


چکیده:

پلکس مسکونی عبارت است از مجموعه مسکونی زیستی که دارای امکانات و ساختارهای مشترک هستند همچون سازه و تاسیسات و دارای فضای تعاملات اجتماعی نیمه خصوصی می باشد. این مجموعه ها در گرو های 2 الی 6 واحدی می توانند نظام دهی شوند. وجود زندگی صنعتی و آپارتمان نشینی و نبود توجه کافی در این آپارتمان ها به اصول اقلیمی شهری و مشکلاتی در طراحی که عبارتند از: کمبود نور کافی، جریان هوا، دید بصری نامناسب، و توجه نکردن به استفاده از مصالح مناسب باعث مصرف بی رویه انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر شده است. در این پژوهش ابتدا به تعاریف موجود در پلکس سازی پرداخته و سپس کاربرد آنها را در طراحی معماری بررسی خواهیم نمود، پلکس سازی در ایران می تواند به عنوان راه حلی برای مسائل شهری و احیای معماری خانه های پایدار باشد در نتیجه هدف آن رسیدن به سه اصل پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و اجتماعی است که پایداری محیط زیست شامل کاهش استفاده از منابع طبیعی و انرژی های تجدید ناپذیر و جلوگیری از مصرف انرژی، کاهش تولید پساماندها و تاکید بر استفاده مجدد و بازیافت پساماندها و کاهش آلودگی هوا. پایداری اقتصادی شامل حفظ و ارتقای وضعیت فعلی اقتصادی بدون تخریب منابع طبیعی، و پایداری اجتماعی شامل توجه به انسان و جامعه، افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی و توجه به هویت فرهنگی است که در مجموع به طراحی این گونه خاص از مسکن می پردازد.

واژه های کلیدی: پلکس سازی، معماری پایدار، مجموعه زیستی.


-1 مقدمه

در این مقاله به تشریح روشی نو در طراحی مسکونی که پلکس سازی نام دارد پرداخته خواهد شد.که ضمن تشریح ویژگی های آن به سبب اهمیت محیط و رفتار اجتماعی می تواند ما را به تحقق اصول معماری پایدار یاری رساند. یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی انسانها درعصرگذشته و حال مسئله مسکن می باشد ساخت خانه های های کوچک و انبوه سازی آن در ایران بدون توجه به نتایج روانشناختی آن در آینده از مسائلی است، که اکنون تنها به ارضاء نیازهای اولیه به لحاظ اقتصادی می پردازد و به دیگر نیازهای انسانی توجهی ندارند اما مردم جامعه در آینده دچار معضل بی علاقگی به سکونتگاه های خویش و لذا بی هویتی مکان میشوند، مشکلات اقتصادی نمی توانند در مقابل بحرانهای روانی ناشی از تاثیر محیطهای ساخته شده نامناسب بر مردم در اولویت قرار گیرند.

مباحث مربوط به اصول پایداری اقلیمی جزء مباحث مهم و اساسی در زمینه طراحی معماری و شهری می باشند . با توجه به این موضوع علاوه بر نگرشی جزیی باید نگاهی کلی در این زمینه داشته باشیم علاوه بر اینکه ساختمانهای طراحی شده هر

کدام باید به صورت جداگانه هویت و کمترین میزان مصرف انرژی های فسیلی را داشته باشند ولی در عین حال باید به گونه ای طراحی شوند که با قرارگیری چندین ساختمان در کنار یکدیگر نیز بتوانند میزان اتلاف انرژی را بسیار کاهش دهند. برای بیان بهتر این موضوع در ادامه به تشریح بیشتری از نوعی مسکن به نام "پلکس" و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید