دانلود مقاله چشم انداز توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل در ژاپن و ایران

word قابل ویرایش
19 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

سیستمهای هوشمند حمل و نقل به عنوان یکی از جدیدترین راهکارهای مدیریت ترافیک در کشورهای توسعه یافته بکارگرفته شده است.کشور ژاپن به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان و همچنین یکی از پیشگامان در زمینه توسعه این سیستمها همواره مدنظر بوده است. با توجه به سند ملی سیستمهای هوشمند حمل و نقل در ایران که در مراحل اولیه تدوین خود به سر میبرد، میتوان از تجربیات کشور ژاپن در این زمینه بهره گرفت. هدف از این نوشتار، توصیف چالشهای پیش روی دو کشور ایران و ژاپن در زمینه توسعه سیستمهای حمل و نقل، معرفی ژاپن در سال ۲۰۳۰ با توجه به سیستمهای هوشمند حمل و نقل و ارایه پیشنهادهایی به عنوان پیشزمینههایی برای توسعه این سیستمها در ایران میباشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و روش گردآوری دادهها، کتابخانهای بوده است و با استفاده از اسناد منتشر شده در کنگره جهانی سیستمهای هوشمند حمل و نقل در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ در کشور ژاپن، به توصیف برنامه ژاپن در سال ۲۰۳۰ پرداخته شده و به وجود یکپارچگی سیستم های حمل و نقل، همکاری همه نهادها در تمام مراحل توسعه و همچنین باور جمعی و وجود خودآگاهی شهری در کاهش مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی پی برده شده است.

کلیدواژه: سیستمهای هوشمند حمل و نقل، مدیریت ترافیک، جامعه ژاپن در سال ۲۰۳۰، حمل و نقل ایران و ژاپن

۱٫ Akhaksari@yahoo.com, 09123947535

۲٫ Akbarbeyki911@st.atu.ac.ir,09124573129

۱

.۱ مقدمه

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای سفرهای درون و برون شهری، آلودگیهای زیست محیطی، خسارات مالی و تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی و همچنین ضعف در زیرساختهای شهری بویژه زیرساختهای حمل و نقل، همواره مدیران شهری را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه با چالش بزرگی روبرو ساخته است. امروزه مدیران شهری به این نتیجه رسیدهاند که با بکارگیری فنآوری اطلاعات در حمل و نقل میتوانند بر بسیاری از این مشکلات فایق آیند. امروزه مدیران شهری میتوانند از طریق ساز و کارهایی میزان تقاضای زیاد سفرهای درون شهری را مدیریت کرده، آلودگیهای زیست محیطی را کاهش داده و ایمنی و کارآمدی سیستمهای حمل و نقل را تضمین نمایند. یکی از تکنولوژیهای بکارگرفته شده در مدیریت حمل و نقل، سیستمهای هوشمند حمل و نقل۳ میباشد.[۱] سیستمهای هوشمند حمل و نقل به معنای بکارگیری فناوریهای نوین از قبیل الکترونیک، ارتباطات،

سیستمهای کنترل و سایر تکنولوژیهای پیشرفته میباشد که جابجایی، ایمنی، امنیت وکارآیی را در بخش حمل و نقل اصلاح کرده و در رابطه با سایر اقدامات با کاهش مصرف انرژی شاخصهای زیست محیطی از جمله کیفیت هوا را بهبود بخشیده و بر میزان دسترسی به وسایل حمل و نقل میافزاید.[۳]

[۲]

از جمله مزایا و منافع این سیستمها، میتوان به افزایش کارایی حرکت و جابجایی برای کالا و مسافر، بهبود عملکرد در حمل و نقل، تسریع و تسهیل فرآیندهای حمل و نقل، کاهش تراکم ترافیک، کاهش زمان سفر، کاهش هزینههای عملیاتی برای مالکان و ارایهدهندگان خدمات حمل و نقل، افزایش ایمنی تردد، کاهش خسارات مالی و تلفات جانی، نظارت و حفاظت زیستمحیطی، کاهش مصرف سوخت، افزایش رضایت کاربران، بهبود در بهرهوری اقتصادی و همچنین افزایش کارایی در جمع آوری عوارض و اجرای قانون اشاره کرد.[۶] [۵] [۴]

این سیستمها زمانی میتوانند به صورت مناسب عمل نمایند که به صورت یکپارچه تعریف شده باشند. در کشور ما نیز به منظور رسیدن به اهداف کلان برنامه توسعه پنجم- تجهیز سالانه ۲۰۰۰ کیلومتر از راههای شریانی کشور ۱۰/۰۰۰) کیلومتر در طول برنامه) به سیستمهای هوشمند حمل و نقل -[۷](ITS) و یکپارچگی در توسعه این سیستمها و همچنین به منظور همکاری و هماهنگی تمامی ذی نفعان در توسعه آن، تدوین سند ملی سیستمهای هوشمند حمل و نقل ضروری است.

۳ Intelligent Transport Systems

۲

در کشورما طرح کلان مطالعه و طراحی سیستمهای هوشمند حمل و نقل درون و برونشهری یکی از طرحهای کلان مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است که به دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه محوری در سال ۱۳۹۱ ابلاغ گردید. پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند نیز به عنوان مجری طرح شناخته میشوند.[۹] [۸] سند ملی حمل و نقل هوشمند در ایران که در مراحل اولیه تدوین خود به سر میبرد، میتواند از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این زمینه بخصوص کشور مورد مطالعه این تحقیق استفاده نماید.

کشور ژاپن به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان با جمعیت در حدود ۱۲۷ میلیون نفر در سال [۱۰]۲۰۱۳ یکی از کشورهای پیشرو در توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل میباشد.

در بیستمین کنگره جهانی سیستمهای هوشمند حمل و نقل که در ماه اکتبر ۲۰۱۳ به مدت ۵ روز در شهر توکیوی ژاپن برگزار گردید، به چالشهای پیش روی ITS و همچنین به توصیف برنامه آینده ژاپن در زمینه توسعه ITS پرداخته شد. در این کنگره که با عنوان「Open ITS to the Next」 برگزار شده است، نتایج حاصل از استفاده عملی و توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل برای اولین بار در جهان ارایه شده، سیستمهای هوشمند حمل و نقل نسل بعد نمایش داده شده و فرصت بسیار خوبی برای توسعه کسب و کار بین المللی در جهان فراهم آمده است. در این کنگره گزارشی در زمینه چشم انداز آینده ژاپن با عنوان ” پیشنهاد ساخت آینده به وسیله سیستمهای هوشمند حمل و نقل” با شعار “تحقق جامعهای که هر کس ؛ هر جا باشد بتواند به راحتی رفت و آمد کند” ارایه شد. کشور ژاپن که یکی از پیشگامان این صنعت محسوب میشود هر ساله سعی در انتقال تجربیات خود به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای آسیایی دارد.

هدف از ارایه این مقاله، بررسی چالشهای مشترک دو کشور ایران و ژاپن در زمینه توسعه حمل و نقل با توجه به آمارهای سازمانهای جهانی، معرفی برنامههای آینده ژاپن در افق سال ۲۰۳۰ با توجه به توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل در این کشور، معرفی سند ملی سیستمهای هوشمند حمل و نقل در ایران و در آخر ارایه پیشنهادهایی برای استفاده از این تجارب در کشور ایران است.

.۲ معرفی کشورهای مورد بحث

کشور ایران با جمعیت حدود ۷۶,۵ میلیون (در نیمه سال (۲۰۱۳ با مساحت ۱,۶۴۸,۱۹۵ کیلومتر مربع(۵ برابر مساحت ژاپن) در منطقه خاورمیانه واقع شده است.کشور ژاپن نیز با جمعیت ۱۲۷,۲

میلیون (در نیمه سال (۲۰۱۳ و مساحت ۳۷۷,۸۷ کیلومتر مربع در شرق آسیا واقع شده است. جدول زیر اطلاعات مرتبط به هر دو کشور را نشان میدهد.

جدول :۱ مقایسه دو کشور ایران و ژاپن با توجه به وضعیت حال و آینده دو کشور[۱۲][۱۱]

کشور مساحت(کیلومترمربع) جمعیتدرنیمهسال۲۰۱۳ درصدجمعیتبهکلجهان جمعیتدرهرکیلومترمربع موالیددرهر۱۰۰۰نفر مرگومیردرهر۱۰۰۰نفر مهاجرتدرهر۱۰۰۰نفر

ژاپن ۳۷۷٫۸۷ ۱۲۷٫۳ ۰٫۲۵% ۳۳۷ ۸ ۱۰ ۱+

ایران ۱٫۶۴۸٫۱۹ ۷۶٫۵ ۱٫۱۰% ۴۶ ۱۹ ۵ ۱-
۵

پیش بینی جمعیت

در

۲۰۲۵ سال۲۰۵۰سال

نیمه نیمه

۷٫۰۲۱ ۹۷٫۱

۷۸ ۹۹٫۴

رشد جمعیت در سال ۲۰۵۰ نسبت به سال ۲۰۱۳

۰٫۸

۱٫۳

درصد جمعیت

۱۵سال ۶۵سال
زیر بالای

۱۳% %۲۵

۲۵% %۵

درصدشهریشدن رشددرسالGDP2012 تولیدناخالصملی(دلارآمریکا)
سرانه

۹۱% ۲% ۴۲۰۵۰

۷۱% -۱٫۹% ۴۵۲۰

در جدول زیر چارچوب سازمانی و ایمنی حمل و نقل جادهای در هر دو کشور مورد مقایسه قرار گرفته است:
جدول :۲ وضعیت ایران و ژاپن در ارتباط با چارچوب سازمانی و ایمنی حمل و نقل جادهای[۱۳]

چارچوب سازمانی و ایمنی حمل و نقل جادهای

کشور

ایران

ژاپن

هجاد ایمنی متولی ملی بودجه در آن گرفتن نظر در جاده ایمنی ملی استراتژی شمول استراتژی ریزی پایه در گذاری سرمایه تلفات کاهش در گذاری هدف تلفات کاهش در هدف میزان جادهساختدرجدیدهایگذاری سرمایه موجود هایزیرساخت از منظم بازرسی سواری دوچرخهورویپیادهترویجسیاستهای عمومی نقل و حمل توسعه درگذاریسرمایهبهتشویقهایسیاست

کمیسیون ایمنی خیر بله تا حدودی بله ۱۰% در بله برای بله بله

-۲۰۱۱) بخشی از
راه هرسال
(۲۰۲۰ شبکه

شورای مرکزی بله کاهش
سیاست ایمنی بله بله کاملا -۲۰۱۱) ۳۰۰۰نفر خیر بله بله بله
ترافیک (۲۰۱۵ در هر سال

۳٫ چالشهای مشترک پیش روی دو کشور ایران و ژاپن در بکارگیری سیاستهای جدید در سیستمهای حمل و نقل

.۳,۱ پیری جمعیت و کاهش نرخ موالید

جمعیت ژاپن در سال ۲۰۰۴ در اوج خود رو به کاهش نهاده و پیشبینی میشود از زمان حال((۲۰۱۳ تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کاسته شود و انتظار می رود ۱۱۷ میلیون نفر در سراسر ژاپن باقی بماند. از هر ۳ نفر ۱ نفر بالای ۶۵ سال بوده و از هر ۵ نفر ۱ نفر بالای ۷۵ سال خواهد بود. با کاهش جمعیت نیروی کار، رکود در فعالیتهای اقتصادی، از سرزندگی کشور کاسته شده و لازم است با جبران عملکرد فیزیکی کاهشی سالمندان، آنها را به فعالیت های اجتماعی تشویق کرد.[۳]

نمودار:۱ نمودار مقایسه جمعیت ژاپن به تفکیک در سال ۲۰۱۰ و چشم انداز آینده ژاپن[۳]

جمعیت کل کشور ۱۱۷ ۱۲۸
۸۲

۶۸
جمعیت نیروی کار ۲۹ ۱۷
۳۷

جمعیت سالمندان ۱۲

جمعیت کودکان سال٢٠٣٠ سال ٢٠١٠

۲۰۰

۱۰۰ میلیون
رنف
۰

در سال ۲۰۱۲، ۴۴۱۱ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادهاند و با توجه به دادههای وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل در هر سال نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار۴ به علت ازدحام ترافیک به ژاپن خسارت وارد می شود [۱۴] در کشور ایران بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر

کرده است، اگر کشور به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامهای برای تعادل آن نداشته باشد در ۸۰ سال آینده روند کاهشی جمعیت را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال در بر میگیرد. ایران در حال حاضر جز ۱۰ کشور اول است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت است و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن

۴۹ تریلیون ین ژاپن

پیری میرسند. همچنین این کشور در بیست سال آینده وارد فاز اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آتی نیز فاز دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد.[۱۵]

در کشور ژاپن نیز بیش از نیمی از مرگ و میر ناشی از تصادفات را سالمندان در حال عبور از خیابان و یا دوچرخه سواری در مناطق مسکونی تشکیل میدهند به علاوه به علت پیشرفت ناگهانی روند پیری جمعیت در این کشور، حرکت کاربران آسیب پذیر جاده(افراد مسن) به یک مسالهای دچار شده است که اقدام جدی را میطلبد. در نمودارهای زیر، روند مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای در هر دوکشور قابل مشاهده است:

نمودار:۲ [۱۳] نمودار:۳ تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای به تفکیک کاربران
روند مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای در ژاپن جادهای در ژاپن[۱۳]

عابرای پیاده <1%
اتوموبیلهای ۴ ۶١%
چرخه ۵٣%
حمل و نقل ١٨%
موتوری ۲ چرخه
دوچرخه سواران ٣١%
سایر

با توجه به نمودار۲ مشاهده میشود میزان تلفات جادهای در ژاپن رو به کاهش بوده، اما در ایران با توجه به نمودار ۴، نوساناتی در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات دیده می شود که لازم است در این باره چارهای اندیشید.

نمودار:۴روند مرگ و میر در تصادفات جادهای در ایران[۱۳] نمودار:۵ تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای به تفکیک کاربران
جادهای در ایران[۱۳]
عابران پیاده ١%

سرنشینان اتوموبیل ٢٨% ٢٢%
سرنشینان موتور

سیکلت ۶٢% ٢٣%
رانندگان خودرو
سایر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 19 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد