بخشی از مقاله

بسمه تعالي
موضوع اول : چگونه در حفظ منابع طبيعي بكوشيم ؟
آيا مي دانيد منابع طبيعي يعني چه و به چه عوامل وپديده هايي منابع طبيعي مي گويند ؟
آب ، خاك ، باد ، خورشيد ، جنگلها ، مراتع ، كوه ، كوير و دشت همه از منابع طبيعي بشمار مي روند و بايد در حفظ آنها كوشيده ، محيط زيست خود را سلامت نگه داريم . براي حفظ و نگهداري نيروي خورشيدي كه منبعي قدرتمند و از جمله نعمت هاي بزرگ خداوند است بايد با ساخت مخزنه و محفظه هاي عظيم خورشيدي ، نور و نيروي عظيم خورشيد را بصورت باطريهاي خورشيدي حفظ و نگهداري كنيم تا بهره لازم گرفته شود . در مورد آب ، خاك ، جنگلها ، مراتع كوهستانها و دشتها لازم است تا انسانها كمي بيانديشند .

آب :


از هدر رفتن آب پاك ، باران ، برف و آبهاي تصفيه شده جلوگيري كنيم و با اتخاذ روشهاي صحيح و هدايت آبهاي سطحي روان ، با ساخت نهرهاي مخصوص و احداث مخازن و سدهاي بزرگ ذخيره سازي ، از اين آبها و آب رودخانه ها حفاظت كرده ، با آلوده كنندگان آبها برخورد شديد نمائيم . براي حفظ سلامت آب ، بايد نيروهاي خاصي بالاخص در جنگلداريها آموزش داده شوند و حضور دائمي در مناطق مربوطه داشته باشند و به مراقبت مشغول شوند .
خاك : خاك نيز منبع مهم ديگري است كه كشت زمين هاي كشاورزي ، رشد چمنزارها و ايجاد مراتع و جنگلها به آن بستگي دارد . در گذشته دور ، يعني زماني كه پدران و مادران ما متولد شدند وضعيت خاك كشور ما به اين شرح بود : 10 درصد كشاورزي - 6/1 درصد مرتع - 7 درصد جنگل - 7 درصد آب - 50 درصد مناطق مستعد براي جنگلداري و ايجاد جنگل . البته امروزه اين آمار به مراتب كمتر از گذشته است و بر اثر افزايش جمعيت و عدم توجه مردم ومسئولين به اهميت اين منابع ، اين درصدها تقليل چشمگير


يافته اند . يكي از راههاي حفظ منابع طبيعي ، جلوگيري از قطع درختها ، ممانعت از چراي دامها و حيوانات اهلي ، حفظ بهداشت محيط زيست مي باشد .
باد : از اين منبع مهم و انرژي زا مي توان با برنامه ريزي صحيح و ايجاد صنايع سودمند بهره گرفت . براي مثال براي ايجاد برق در مناطق با ذخيره استفاده نمود .
در كوهستانها كه محيط طبيعي مناسبي براي رشد گياهان دارويي كوهي ، همچنين تولد ، رشد و زندگي برخي از حيوانات مانند شيركوهي ، بز كوهي ، قوچ كوهي ، گرگ ، كبك ، شاهين ، باز ، عقاب و قرقاول و ساير حيوانات مي باشد و سبب حفظ چرخه منظم زندگي حيواني و گياهي


مي باشند، بايد از مامورين جنگلباني دلسوز و متعهد استفاده نمود و جلوي شكارهاي غيرقانوني را گرفت ، همچنين براي حفظ اين منابع طبيعي مهم كه در استخراج معادن سنگ ، فلز و مواد كاني بسيار بااهميت و موثر هستند كوشيد تا از تخريب كوهها و ساخت مناطق مسكوني در آن جلوگيري شود چراكه بخشي از منابع انرژي ، همچنين اكوسيستم جانوري و‌ آب و هوايي مناسب براي زندگي انسانها به اين بخش يعني كوهستانها مرتبط است .


براي حفظ منابع طبيعي به لزوم انجام چند مورد اشاره مي كنيم و توضيح بيشتر را كه حوصله اين مقال بيرون است به شما ني سپارم تا با مطالعه و تحقيق بيشتر در پيرامون محيط خودتان پرورانيده و در ذهنتان آنها را بررسي كنيد :
1-از رشد صنايع آلوده كننده و صنايعي كه باعث آلودگي بيشتر در محيط زيست ما مي شوند جلوگيري شده ، متوقف شوند و يا اينكه از طريق تبليغ كاهش مصرف و در نتيجه كاهش فعاليت آنها اقدام گردد . همچنين


مي توان با ايجاد تغييرات بهينه مثل به كارگيري هواكشهاي تصفيه كننده و دودكشهاي مجهز به اين سيستم ، بر اين پيشنهاد نرمش نشان داد .
2-ايجاد امكان بهره گيري از زباله هاي شهري و غيرشهري و بازيافت آنها و تبليغ گسترده در آموزش مردم ، اطلاع رساني و نصب اطاقكهاي دريچه دار براي زباله هاي مختلف در كليه خيابانها و كوچه ها براي استفاده‌آسان و سريع مردم در تفكيك زباله ها و در نتيجه استفاده بهينه از امكانات ايجاد شده و صرف هزينه كمتر براي شهرداريها .


3-استخراج معادن با اصول و مطابق با استانداردها باشد تا از
آلوده سازي هواو آب و خاك اطراف آن جلوگيري شود .
پس براي صدور مجوز استخراج ، تمام جوانب سنجيده شود.


4-از حضور و اشتغال افراد نادرست ورشوه گير در كليه ادارات مرتبط بامنابع طبيعي وامكان صدور مجوز جلوگيري شود زيرا آنها براي اغناي خود و رسيدن به خواسته هاي شخصي شان با گرفتن وجه و مجوز غيرقابل قبول به عاملان آلودگي و نابودي منابع طبيعي ، حقوق همه مردم را زير پا مي گذارد و زندگي آنها را مصدوم و مخدوش مي كنند .
5 -حفظ جنگلهاي طبيعي و ايجاد جنگلهاي مصنوعي و تبليغ درختكاري، حتي براي آن جوايزي نفيس در نظر گرفته شود و سالانه براي هر درخت جديد كاشته شده به افراد موثر در اين كار جايزه داده مي شود و يا براي رشد هر ساله درختان ، ماموريتي مثل ماموران بهداشت كه واكسن فلج اطفال را در مناطق مختلف كشور به كودكان مي خورانند ، وجود داشته باشند كه افزايش سن ، قد و رشد درختها را اندازه گيري و كنترل نمود به 10 درصد از بهترين درختكاران جايزه نفيس اختصاص دهند . حتي در مدارس و دانشگاهها و ادارات مي توان اين كار را انجام داد ، كه مطمئناً تاثير مثبت آنرا شاهد خواهيد بود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید