بخشی از مقاله

گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
مربوط به عملكرد سال 1384

فصل اول: اركان مديريت
در اين بخش خلاصه اي از نحوه شكل گيري و موضوع اصلي شركت و اعضاء هيأت مديره و اهم تصميات آنها در سال مورد گزارش و كسب موفقيتهاي شركت آورده شده است .

تاريخچه و اطلاعات پايه شرکت:
تصميم تغيير در شيوهء مديريت بخش توليدات نسوز آهك شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و مركز تحقيقات و آزمايشگاه نسوز در تاريخ 20/12/1370 منجر به شكل گيري شركت فرآورده هاي نسوز آذر ( سهامي خاص ) گرديد كه در اين تاريخ شركت با مديريت جديد تحت شماره 8732 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيد و از تاريخ 1/2/1371 به موجب قرار داد اجاره شماره 1706 مورخ 29/1/1371 به مدت 15 سال با در اختيار گرفتن ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات كارگاههاي مستقر در ذوب آهن اصفهان كه توليدات نسوز مورد نياز خط توليد ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه كارگاه پخت آهك و مركز تحقيقات و آزمايشگاههاي نسوز ، فعاليت خود را در قالب بخش خصوصي آغاز نمود .

اعضاء هيأت مديره:
اسامي اعضاء هيأت مديره و مدير عامل طي سال مالي مورد گزارش، با ذكر تاريخ شروع و تمديد دوره عضويت به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
اسامي سمت تاريخ شروع تاريخ پايان موظف و غيرموظف
شركت تكادوبه نمايندگي:
مهندس محمد تدين
رئيس هيأت مديره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غيرموظف
صندوق بازنشستگي حمايت
كاركنان فولادبه نمايندگي:
مهندس علی اکبر هاشميان
سيد كاظم ميرولد

نايب رئيس هيأت مديره

"

از 8/10/1383
11/3/1384

11/3/1384
8/10/1385 عضو غيرموظف
شركت رهنوردبه نمايندگي:
مهندس رضا ياران مدير عامل و عضو هيئت مديره 8/10/1383 8/10/1385 عضو موظف
شركت مهندسی ساخت صنایع فولاد سايابه نمايندگي:
مهندس حسن شيروانيان عضو هيأت مديره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غيرموظف
شركت مرآت پولادبه نمايندگي :
مهندس حسن ضياء مطلبي‌پور عضو هيأت مديره 8/10/1383 8/10/1385 عضو غيرموظف
تفكيك سهامداران
اسامي سهامداران اصلي شركت در پايان سال 1384 ، نوع و تعداد و درصد سهام هر يك به شرح زير مي‌باشد .
جدول زيروضعيت سهامداران را در تاريخ 29/12/1384 نشان ميدهد.
سهامداران نوع سهام تعداد سهام درصد
شركت تكادو عادي 105/508/24 5/24
صندوق حمايت
بازنشستگان فولاد عادي 154/759/15 8/15
افراد متفرقه(25818 نفر) عادي 741/732/59 7/59
جمع 000/000/100 100

جلسات هيأت مديره :
طبق اساسنامه شركت ، جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء و هر پانزده روز يك بار تشكيل مي‌گردد. در طول سال مورد گزارش تعداد 22 جلسه برنامه ريزي شده كه به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد 20جلسه در طول سال تشكيل گرديد .

تصميمات هيأت مديره :
• در طول سال 1384 هيأت مديره شركت جلسات متعددي را جهت بررسي عملكرد شركت و هدايت برنامه هاي جاري و همچنين تصميم گيري و خط مشي گذاري راهبردي تشكيل دادند كه در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گرديده که پس از بررسي عوامل متعدد و پارامترهاي مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصميمات ذيل را اتخاذ نمودند كه به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهميت آورده شده است :
• مصوبات در رابطه با خرید مواد اوليه داخلي و خارجي و قطعات و لوازم يدكي
• طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.
• طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام كار با ذوب آهن در واحد1 و اجراي سناريوي مناسب جهت تمديد اجاره و يا تخليه پس از اتمام قرارداد
• خريد سيستم هاي مكانيزه يكپارچه و روند اجراي آن
• تاييد نرخ توليد آهك براي ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا
• ارائه گزارشات در رابطه با برگزاري مجامع ساليانه شركتهاي تحت پوشش و عملكرد آنها
• تغيير نماينده سهام صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد ، جناب آقاي ميرولد به جاي جناب آقاي هاشميان
• بحث و تبادل نظر بر روي صورتهاي مالي و تاييد مديريت و تصويب صورتهاي مالي و برگزاري مجمع ساليانه
• تصويب اخذ وام ريفاينانس جهت خريد مواد اوليه و وثيقه گذاري سهام شركت نسوز پارس
• فروش اقلام و اموال مازاد
• بحث و تبادل نظر بر روي نحوه اجراي طرح دولوميت كلسينه از طريق شركت فولاد افزا و نحوه همكاري با سهامداران ديگر
• بحث و تبادل نظر بر روي اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذيرفته جهت تعديل آن
• بحث و تبادل نظر بر روي صورتهاي مالي سه ماهه تهيه شده براي بورس
• بحث و تبادل نظر بر روي خريد دانش فني دريچه كشوئي و جرم ريختني مجراي كوره بلند
• بحث و تبادل نظر بر روي پاداش و امور رفاهي كاركنان و مديران به نسبتهاي مختلف درطي سال
• مرور نقدينگي در طي سال و نحوه برخورد با كسري نقدينگي شركت
• مرور وضعيت منابع انساني از لحاظ كيفي و كمي و تهيه راهكار بهبود و تقويت سيستم
• مرور وضعيت صادرات و تبيين جهش صادرات شركت
• بحث و تبادل نظر بر روي طرح توسعه شركت و تصويب استراتژي آن
• تصويب افزايش سرمايه در فولاد افزا سپاهان و سراميك صنعتي اردكان و فروش حق تقدم و سهام شركت عايق سپاهان و وثيقه گذاشتن بخشي از سهام اردكان جهت وام فولاد افزا به جاي پرداخت نقدي
• بحث و تبادل نظر بر روي نتايج حسابرسي تامين اجتماعي
• تصويب پرداخت سود سهام طبق برنامه زماني ارائه شده
• تصويب بودجه سال 1385 و راهكارهاي پيشنهادي جهت افزايش توليد، فروش و صادرات
• مرور وضعيت مالياتي شركت و اقدامات صورت پذيرفته جهت برگشت ماليات
كسب موفقيت‌ها، عناوين و افتخارات ملي و بين‌المللي:
• انتخاب مدير عامل شركت به عنوان مدير كارآفرين نمونه و سه نفر از كارگران نمونه در سطح استاني به انتخاب اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان
• كسب عنوان واحد تحقيقات نمونه كشور به انتخاب وزارت صنايع و معادن
• كسب عنوان صادر كننده برجسته استان اصفهان
• موفقيت شركت در مميزي مراقبتي9001 ISO ورژن 2000 و مميزي مراقبتيISO 14001 ورژن 1998
• ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی
فصل دوم: تكنولوژي توليد
شركت فرآورده هاي نسوز آذر با تغيير مديريت و انتقال از بخش دولتي به بخش خصوصي توانست تحولات چشمگيري را ايجاد نماید و در طي 13 سال عملكرد خود همواره با ايجاد افتخار نام خود را بعنوان پيشگام صنعت نسوز مطرح نماید .
نگاهي به وضعيت توليدي شركت در قالب بخش دولتي قبل از سال 1371 نشان مي دهد كه اين بخش با ظرفيت 120 هزار تن تنها به توليد حدود 40 تا 45 هزار تن محصولات نسوز با كيفيت عموماً پايين و مورد نياز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدليل عدم تفكر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهينه سازي و توليد محصولات جديد عمل می نمود كه شايد عمده ترين علت خصوصي سازي اين مجموعه نيز همين مورد بوده است. در حال حاضر پس از طي 13 سال فعاليت شركت نه تنها ميزان توليد به حدود 5/2 برابر افزايش يافته بلكه شايد تنها 20 درصد از محصولات سنتي قديم در خط توليدفعلی قرار دارد و بقيه سهم توليدات محصولات جديد و پيشرفته نسوز مي باشند كه علاوه بر تأمين نياز ذوب آهن اصفهان ، ساير محصولات نسوز مورد نياز ساير صنايع فولادي و غير فولادي را نيزشامل می گردند،همچنین با ايجاد بازار صادراتي جديد در زمينه صادرات محصولات به خارج از كشور نيز اقداماتي انجام گرفته است.
در سال 1384 حدود 33 درصد از توليدات شركت در اين واحد توليد شده است .

عملكرد توليد
در جدول زير آمار توليد شركت در طول فعاليت آورده شده است :

رديف سال واحد مقدار توليد
1 1371 تن 42884
2 1372 تن 45668
3 1373 تن 49070
4 1374 تن 63331
5 1375 تن 81909
6 1376 تن 90015
7 1377 تن 71537
8 1378 تن 80190
9 1379 تن 91913
10 1380 تن 103654
11 1381 تن 104677
12 1382 تن 108809
13 1383 تن 114436
14 1384 تن 124412
15
پیش بینی 1385 تن 123100
نمودار زير توليدات شركت از سال 1371 تا سال 1384 و روند افزايشي آن را نشان ميدهد:

در جدول زير آمار توليد در واحد شماره يك و دو شركت در سالهاي 1383 و 1384 آورده شده است :
رديف واحد توليد سال1383 درصد از کل تولید 82 سال 1384 درصد از كل توليد 83
1 واحد توليدي1
(ذوب آهن) 85427 75 85766 67
2 واحد توليدي 2
( شهرك صنعتی ) 29009 25 38646 33
جمع كل 114436 100 124412 100

نمودار زير عملكرد واقعي سال 1384 را با پيش بيني عملكرد 1384 و عملكرد 1383 مقايسه مي كند:

در جدول صفحه بعد مشاهده مي گردد كه اين شركت براي ششمین سال متوالي توانست روند افزايشي توليد خود را حفظ نمايد وبعنوان يك افتخار در 6 سال گذشته بتواند ركوردجديدي را ارائه نمايد .


سال درصد افزايش نسبت به سال قبل
1378 12
1379 15
1380 13
1381 4/1
1382 4
1383 4
1384 7/8

توليد سرانه
يكي از پارامترهاي افزايش بهره وري محاسبه توليد سرانه مي باشد . علي رغم فاصله زياد شركتهاي توليدي در ايران با نرمهاي جهاني روند افزايشي اين پارامتر مجموعه برآيندهاي فعاليتهاي مديريتي مي باشد . ذيلاً آمار توليد سرانه در 6 سال گذشته آورده شده است .


سال توليد سرانه
(نفر تن در سال ) درصد افزايش نسبت به سال قبل
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384 93
105
110
114
121
127
143 16
13
5
4
6
5
12

قابل ذكر است كه در طول سالهاي عملكرد شركت، توليد محصولات به سمت كيفي شدن پيش رفته است و توليد سرانه بر حسب جمع مقدار کلی توليدات محاسبه شده است كه در صورتيكه ارزش افزوده محصولات توليد در نظر گرفته شود، روند بهره وري نيروي انساني افزايش بیشتری خواهد داشت .
جدول محاسبه انرژي مصرفي به كيلو كالري:
منبع انرژي ضريب تبديل سال 1383 سال1384
مصرف ماهيانه مصرف به ميليون كالري مصرف ماهيانه مصرف به ميليون كالري
برق واحد1 860 933712 802 907157 780
گاز طبيعي 9430 864627 8153 781102 7365
جمع 8955 8145
با توجه به جدول فوق مصارف انرژي در سال 1384 در مقايسه با سال 1383 بطور متوسط بر حسب كيلوكالري معادل 9% كاهش يافته است.
استقرار نظامها
• تمديد گواهينامه اكرودتيه مركز تحقيقات و آزمايشگاه از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
• انجام مميزي داخلي در كليه كارگاههاي توليدي واحد شماره يك و دو وآماده سازي مجموعه واحد يك و دو جهت انجام مميزي مراقبتي سیستم توسط مؤسسه IEC انگلستان .
• تعيين اقلام اصلاحي مناسب جهت پوشش عدم انطباق مشاهده شده در طي مميزي داخلي
• انجام مميزي مراقبتي ساليانه سیستم توسط شركت IEC و موفقيت شركت درحفظ و استمرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001 ورژن 2000
• مراقبت و پشتيباني از سيستم هاي كيفيت موجود در سطح شركت
• انجام مميزي مراقبتی سالیانه ISO 14001 توسط موسسه QMI کانادا و موفقیت در حفظ و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی شرکت
ارتقاء بهره وري
راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی شرکت از دیگر اقداماتی است که جهت ارتقا بهره وری شرکت صورت گرفته است. این سیستم شامل زیر سیستم های حسابداری مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، تدارکات داخلی و خارجی، انبارهای قطعات و مواداولیه و انبار محصول، فروش، اعتبارات اسنادی، سهام و دارائی های ثابت می باشد.
شاخصهای بهره وری سال 1381 لغايت 1384

1384 1383 1382 1381 واحد نسبتها و شاخصها ردیف دسته بندی
160 137 62/135 96/116 م - ریال به نفر بهره وری نیروی کار ( ارزش افزوده به تعداد کارکنان ) **** 1 شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار
8/1 95/1 5/2 26/2 عدد رقابت پذیری نیروی کار ( ارزش افزوده به هزینه شاغلین ) 2
25 24 25 26 درصد درصد هزینه نیروی کار به ارزش داده ها ( هزینه ها ) 3
22 21 19 20 درصد هزینه نیروی کار به ستانده ها 4
410 336 4/288 07/255 م - ریال به نفر ستانده ها به نیروی کار 5
93/0 80/0 93/0 17/1 عدد بهره وری سرمایه( ارزش افزوده به داراییهای ثابت ) ROA 6 شاخصهای بهره وری سرمایه
172 169 27/145 34/100 م - ریال به نفر تراکم سرمایه ( داراییهای ثابت به تعداد کارکنان ) 7
3/2 9/1 86/1 59/2 عدد گردش دارایی ثابت ( فروش به دارایی ثابت ) 8
68/0 55/0 57/0 72/0 عدد گردش دارایی ها ( فروش به دارایی ها ) 9
42/1 54/1 92/1 71/1 عدد کارایی فرایند ارزش افزوده به( ارزش داده ها- مصارف واسطه ای ) 10 کارایی فرایند
80/0 87/0 02/1 98/0 عدد ارزش افزوده به مواد مصرفی 11 بهروری مواد
2/13 13 1/25 4/23 درصد سود آوری ( سود عملیاتی به ارزش ستانده ها) 12 سود اوری وسرمایه
8/8 5/7 3/15 5/16 درصد بازده مجموع داراییها ( سود عملیاتی به داراییها ) 13
54 43 40/72 56/59 م - ریال به نفر سودسرانه ( سود عملیاتی به تعداد نیروی کار ) 14
17/1 2/1 35/1 29/1 عدد ستانده ها به داده ها 15
5/31 4/25 8/49 4/59 درصد برگشت سرمایه ( سود عملیاتی به دارایی ثابت ) 16
90 90 6/83 4/80 درصد هزینه کل به فروش 17
38/1 24/1 41/1 55/1 عدد نسبت جاری 18 شاخصهای مالی
7/0 5/0 81/0 04/1 عدد نسبت سریع ( آنی ) 19
75 81 71 5/64 درصد نسبت بدهی 20
6 6 6/5 4/4 درصد هزینه های اداری به فروش 21
57 56 1/62 2/60 درصد هزینه مواد به کل داده ها 22 نسبت های ورودی
9/3 6/3 6/4 1/4 درصد هزینه استهلاک به کل داده ها 23
2/3 7/3 4/3 6/3 درصد هزینه انرژی به کل داده ها 24
6/2 3 3 3/4 درصد هزینه تعمیرات به کل داده ها 25
56 51 40 2/44 درصد سهم هزینه نیروی کار در ارزش افزوده 26 نسبت های ارزش افزوده
5/8 3/7 3/7 7 درصد سهم استهلاک در ارزش افزوده 27
34 5/31 4/53 9/50 درصد سهم سود عملیاتی در ارزش افزوده 28
46/0 49/0 64/0 59/0 عدد بهره وری کل (ارزش افزوده به داده ها ) 29 بهره وری
18/1 2/1 35/1 29/1 عدد ستانده ها به داده ها 30


فصل سوم: منابع انساني
پراكندگي نيروي انساني
تعداد پرسنل شركت در سال 1384 از 901 نفر به 867 نفر تقليل يافته است.
نمودار زير پراكندگي پرسنل شركت بر حسب ميزان تحصيلات نمايش مي دهد:

در جدول زیر تعداد افراد مستقر در مراکز فعالیت شرکت آورده شده است که چنانچه رویت می شود 68 درصد پرسنل در واحد یک استقرار دارند.

رديف شرح نفر درصد
1 واحد شماره (1) 592 68
2 واحد شماره (2) 162 19
3 دفتر مرکزی 113 13
4 جمع 867 100

آموزش
واحد آموزش در سال 1384 با هدف توانمند سازی نیروی انسانی جهت انطباق با معیارهای شرکتهای بین المللی، آماده سازی واحدهای سازمان جهت ورود به سازمان تجارت جهانی و افزایش توانمندی فنی و تکنولوژیک نیروی انسانی برنامه هاي آموزش را تدوين نمود.
در سال 1384 جمعاً 10081 نفر ساعت آموزش به اجرادر آمد كه شرح آن در جدول زير آورده شده است .نمودار زير بيانگر درصد اجراي آموزش در سطوح سازمان مي باشد:


فصل چهارم: فروش محصولات و خدمات
اين شركت با تجهيز ماشين آلات مدرن و كوره هاي پخت دماي بالا و پرسهاي با نيروهاي متنوع و دستيابي به تكنولوژي توليد محصولات كيفي جديد و با گستردگي شبكه خدمات پس از فروش در سال 1384 علي رغم مشكلات عديده بازار نسوز كه تمام توليد كنندگان را با مسائل عمده ای روبرو گرداند ، توانست سهم فروش خود را نسبت به سال قبل افزایش دهد كه اين مهم دسترنج برنامه ها، تلاش و هماهنگی بخش هاي مختلف شركت بوده است.
در نمودار زیر سهم محصولات شرکت از کل بازار داخلی ملاحظه میگردد:

سهم فروش به مشتريان داخلي
در سال 1384 اين شركت توانست با فعاليتهاي گسترده خود تعداد 35 مشتری جديد را به ليست مصرف كنندگان خود اضافه نمايد .
فروش بر حسب مشتریان
نام مشتريان عمده مقدار فروش 1384 درصد مقدار فروش 1383 درصد درصد افزايش يا كاهش
ذوب آهن اصفهان 32256 26 31924 27 1
مجتمع فولادمباركه 42044 33 33499 28 25
مجتمع فولاد خوزستان 25292 20 32663 27 23-
صنايع سيمان 7696 6 4809 4 60
ساير صنايع 18655 15 16553 14 13
جمع 125943 100 119448 100 5

فصل پنجم: خرید مواد اولیه
با توجه به اهميت مواد اوليه و سهم آن در قيمت تمام شده، برنامه ريزي خريد مواد اوليه از اولويت بسيار مهمي برخوردار است از طرفي قيمت مواد اوليه ـ كرايه حمل و نگهداري مواد و هزينه هاي انبارداري و از طرفي كيفيت مواد اوليه بر حسب نياز خط توليد مي بايست فرآيندي را تشكيل دهند كه باز خورد آن حداقل قيمت تمام شده نهايي و حداكثر كيفيت مواد اوليه و به صفر رساندن توقف خط توليد به جهت كمبود مواداوليه مي باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید