بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

منظور از نظامدار بودن:   
اطلاعات بايد با  دقت تعريف شوند.  
           با برنامه ريزي درست و علمي جمع آوري شوند.
 منظور از تفسير شواهد:
          اطلاعات به گونه اي صحيح  مرتب، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير شوند.
   منظور از داوري ارزشي:
  ارزشيابي را ازتوصيف صرف فعاليت هاي آموزشي فراتر مي برد.         

اسلاید 2 :

ارزشيابي پيشرفت تحصيليسنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل

با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تعيين

ميزان رسيدگي به اهداف.

اسلاید 3 :

بلوم(1971)
ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند. بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

اسلاید 4 :

آزمون :

 وسيله يا روشي نظامدار براي اندازه گيري

نمونه اي رفتاراست(گرانلاند،1990)

اسلاید 5 :

تعريف بعضي از مفاهيم رايج در سنجش اندازه گيري:

تخصيص اعداد به پديده ها ( پيشرفت) بر اساس ملاك معيني

( نمره صفر تا بيست)

اسلاید 6 :

 تعريف گيج و بر لاينر از آزمون:

توجه به آزمون  يک  روش  نظام دار  برای  اندازه گيری نمونه ای از رفتار فرد است برای  اينکه  بتوان  آن  رفتار را با معيار يا  هنجار ارزشيابی کرد.

اسلاید 7 :

 سنجش

مستلزم بكارگيري فنون گوناگوني است كه بر مشاهده

 عملكرد متكي بوده و شامل تركيبي از اطلاعات گوناگون

براي تصميم‌گيري است.

اسلاید 8 :

سنجش تکوینی

فرآیند جمع آوری اطلاعات به منظور شناخت فراگیران و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای رشد و پیشرفت آنها

اسلاید 9 :

روشهای مختلف اندازه گيری ويژگی های روانی و رفتاری:

علاوه برآزمون که معروفترين روش مي باشدمی توان ازمشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه نيز نام برد.

اسلاید 10 :

دسته بندی روش های سنجش

 ( زمان اجرا و هدف)

.1سنجش آغازین

.2سنجش تکوینی

.3سنجش تشخیصی

.4سنجش تراکمی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید