مقاله مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان

مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی
چکیده
اندازه گیری دقیق اثربخشی برنامه و اموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعا در یادگیرندگان به وجود آمده است امر مشکلی است ،اما برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی سه الگو بر اساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی، مطرح شده است که عبارتند از : الگوی تایلر،فرآیند تعیین میزان تغییرات مورد نظر در الگوهای رفتاری یادگیرندگان به وسیله تجارب یادگیری و فعالیت های آموزشی تنظیم می شودکه دارای دو جنبه مهم ، سنجش میزان تغییر رفتارها،تعدد در امر ارزشیابی؛الگوی استیک ،برای طرح ریزی ارزشیابی از آ.پ وتعیین محاسن یا معایب برنامه درسی ارائه داده ودو نوع ارزشیابی ، رسمی وغیر رسمی می پردازد.الگوی سیلور و الکساندر،برنامه درسی مدارس جامع و چند جانبی و همچنین ارزشیابی مرحله ای و نهایی ذکر می کند.برنامه ریزی آموزشی ، مجموعه ای از فرایندهای فنی ، عقلانی و منطقی ویک سلسله مراحل به هم پیوسته معرفی می شود...آدمز، الگوهای اجمالی ،افزایشی ،مذاکره ای ،حمایتی ،بنیادی،را زیر مجموعه هایی از دو الگوی کلی عقلایی و تعاملی می داند که بین آنها همپوشی وجود دارد.که الگوی عقلایی،برنامه ریزی را یک سلسله وسیله برای تحقق اهداف معین تلقی می کند ،الگوها و روشهای این نوع برنامه ریزی کاربردی جهانی دارد.اما الگوی تعاملی ،فرایند برنامه ریزی خیلی قالبی واز پیش تعیین شده نیست.الگوی تعاملی ، برخلاف الگوی عقلایی چندان سیستماتیک نیست.جنبه مشارکتی دارد وباید با محیط تطبیق داده شود. الگوی تعاملی که بر تحلیل محیط اجتماعی و تفاهم مشترک ، تاکید دارد، بیش از الگوی عقلایی برای برنامه ریزان درسی ارزشمند است.در قالب دو رویکرد عقلایی وتعاملی ، تعدادی الگو و رویکرد قرار دارد که الگوی فن گرا از زیر مجموعه های الگوی عقلایی و توافقی از زیر مجموعه های تعاملی بشمار می رود و حد فاصل بین دو الگوی فن گرا و توافقی ، الگوی سیاسی قرار می گیرد که با دو الگوی دیگر دارای همپوشی است.

واژگان کلیدی:الگوهای ارزشیابی، برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی


مقدمه
ارزشیابی از برنامه درسی و اموزش همیشه با مشکلاتی مواجه بوده است . زیرا به طور دقیق و مطمئن نمی توان اثربخشی برنامه و آموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعا در یادگیرندگان به وجود آمده است ، اندازه گرفت ، با وجود این ، پژوهشگران و برنامه ریزان سعی می کنند با ارائه الگوهایی این عدم اطمینان را به حداقل برسانند. به این ترتیب ،برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزش الگوهای گوناگونی ارائه می شوند که هرکدام بر اساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی ، دارای شیوه خاصی است. که به شرح سه الگو ارزشیابی خواهیم پرداخت(پور ظهیر،.(1369برنامه ریزی درسی ، یک فراگرد چند مرحله
ای است که شامل وظایف مرتبط به هم می باشد . این مراحل شامل تعیین فهرست محتوای برنامه ،تهیه وتدوین مواد و وسایل آموزشی و اجرای برنامه است.در اکثر مراکز برنامه ریزی درسی، کمیته و گروه تدوین کننده برنامه درسی به اتفاق در تولید برنامه درسی جدید مشارکت دارند.معمولا موفق ترین برنامه نویسان درسی معلمان با تجربه هستند. از نظر سازمان دهی ، شبکه اشاعه برنامه درسی ممکن است متمرکز و یا غیر متمرکز باشد. که به الگوی مرکز ملی برنامه ریزی درسی و اقمار آن :تدوین و توزیع برنامه ، تربیت معلم ،تماس با مسئولان اداری ، ارزیابی و بازنگری برنامه. الگوی مراکز منطقه ای برنامه ریزی درسی، تماس با معلمان: از طریق تشکیل سمینارهای سالانه ، بازدیدهای مداوم معلمان ، از طریق رابطی که برای هریک از مدارس تعیین می شود ، برقراری ارتباط از طریق ساختار آموزشی هرمی،و ترکیبی از شیوه های یاد شده.(مشایخ ،.(1380روش ارزشیابی در نقاط گوناگون متفاوت است. ودرنتیجه ، مرجع برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی مدارس، بعضی از چهارچوب های ملی را به منظور استاندارد کردن ارزشیابی پیشنهاد کرده اند.که ، تشخیص نقاط قوت وضعف ، تشخیص نیازهای اموزشی، کسب اطلاعاتی که در ملاقات و گفتگو با والدین مورد استفاده قرار می گیرد.برنامه ریزی اموزشی ،ارزشیابی و بایگانی سوابق دست خوش تغییراتی می گردد ، اما برای پرهیز از نگرانی ای که شیلدز به ان اشاره کرده است ،اصول اموزش باید از ابتدا مشخص شده باشد.وقتی در ارزشیابی آموزشی ، اهداف و طرح درس ها مشخص شده باشد ، بایگانی جول سوابق ، در بررسی رشد و تکامل نقش موثری خواهد داشت. و اظهار دارند که این کار موجب محدود ساختن الگوهای آموزشی می گردد.(اطهاریف .(1380برنامه ریزی آموزشی، از علوم مختلفی چون اقتصاد، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی، آمار،تعلیم وتربیت و غیره بهره می گیرد و اصطلاحا علمی میان رشته ای به شمار می رود.این علم میان رشته ای به درجات متفاوت از علومی که در آن دخیلند تاثیر می پذیرد و شاید همین امر موجب شده که در خصوص تعریف آن بین دست اندرکاران این رشته اتفاق نظر وجود نداشته باشد؛جرج ساخاروپولوس برنامه ریزی آموزشی رادر یک قالب و چهار چوب اقتصادی قرار می دهد. اما فرید من اقتصاددان معاصر برنامه ریزی را تعامل بین تصمیماتی که در نتیجه مذاکره اتخاذ می شود ، تلقی می کند.(محسن پور،.(1379هدف عمده هر نوع برنامه ریزی و به ویزه برنامه ریزی آموزشی ازسه دیدگاه قابل سنجش و آینده نگری ودوراندیشی می باشد که عبارتند از:دیدگاه آینده نگری،برنامه ریزان آینده نگر بر این عقیده اند که برنامه ریزی می تواند آینده را پیش بینی کند.از این رو ، برنامه ریزی فعالیتی آینده نگر خواهد بود.دیدگاه آینده ساز ، که بعضی اوقات آنان را مهندسان اجتماعی نیز نامیده اند، آینده را می توان ساخت وبه آن شکل داد. برنامه ریزان اجتماعی معتقدند که می توان تصویری از آینده رسم و دریافت که چنین آینده ای به چه نوع انسان ها ، نهادها،موسسات وسازمان های اجتماعی ای که لاجرم ساخته وپرداخته دست آنهاست ، نیاز دارد؟دیدگاه برنامه ریزان آینده گزین ، معتقدند که انسان می تواند با توجه به همه عوامل ،آینده های مختلف را پیش بینی کند وراهی در پیش گیرد و تدابیری اتخاذ کند که احتمال دست یافتن به آینده ای مطلوب بیشتر شود.با توجه به انواع دیدگاه ها و نگرش هایی که نسبت به برنامه ریزی وجود دارد،الگوهای عرضه برای برنامه ریزی به طور عام و برنامه ریزی اموزشی به طور خاص نیز متفاوت است.برنامه ریزی آموزشی دانشی است که از علوم مختلف چون اقتصاد ، جمعیت شناسی ، آمارف علوم تربیتی وغیره بهره می گیرد اصطلاحا علمی میان رشته ای به شمار می آید وهمین امر ، موجب تفاوت تعریف ها از این علم می شود.(خلیلی شورینی ،.(1381 اندازه گیری دقیق اثربخشی برنامه و آموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعا در یادگیرندگان به وجود آمده است امر مشکلی است ،اما برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی سه الگو بر اساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی، مطرح شده است که عبارتند از : الگوی تایلر،فرآیند تعیین میزان تغییرات مورد نظر در الگوهای رفتاری یادگیرندگان به وسیله تجارب یادگیری و فعالیت های آموزشی تنظیم می شودکه دارای دو جنبه مهم ، سنجش میزان تغییر رفتارها،تعدد در امر ارزشیابی؛الگوی استیک ،برای طرح ریزی ارزشیابی از آ.پ وتعیین محاسن یا معایب برنامه دذرسی ارائه داده ودو نوع ارزشیابی ، رسمی وغیر رسمی می پردازد.الگوی سیلور و الکساندر،برنامه درسی مدارس جامع و چند جانبی و همچنین ارزشیابی مرحله ای و نهایی ذکر می کند .(تجاسب ،.(13480برنامه ریزی آموزشی چه به عنوان یک رشته علمی و تخصصی وچه به عنوان یک فرایند عملی وعینی ، در سطح جهان جایگاه خاصی
پیدا کرده است . موفقیت آن در عرصه عمل به تقویت مبانی نظری و علمی اش بستگی دارد ؛ و پیشرفت آن در عرصه نظر به ژرف کاوی اندیشمندان و کارشناسان.انجام یک رشته مطالعات تطبیقی می تواند ما را به درک بهتری از نوع برنامه وسازمان برنامه ریزی ای که در کلیه سطوح توسعه سیاسی فاداری و اجتماعی به نحو احسن با کشورها تطبیق یافته اند،نایل کند.(بهشتی ف .(1376 برنامه ریزی اموزشی عبارت است از کاربرد روشهای تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یک نظام اموزشی کارامد است.(مشایخ،.(1386

روش تحقیق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متوسطه : یک مقایسه فرهنگی و نژادی

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متوسطه: یک مقایسه فرهنگی و نژادیچکیده :Mau یک نمونه ملی از دانش آموزان مدرسه متوسطه از زمینه های قومی و فرهنگی متفاوت را در مورد خواسته ها، برنامه ها و پیشرفت های آموزشی بررسی کرد. نتایج نشان دادند تفاوت های خاص جنسیت و نژادی را در رفتارهای برنانمه ریزی ...

مقاله در مورد برنامه ریزی آموزشی و درسی

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
اصول آموزشیاز جمله مهمترین اصول آموزشی كشور تركیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ـ ارائه آموزش عمومی به كلیه شهروندان تركیه ایـ رفع نیاز های فردی و اجتماعی در حوزه آموزش كشورـ آزادی انتخاب در گزینش محل تحصیلـ برخورداری همگانی از حق تحصیلـ ارتقاء كیفیت فرصت های آموزشی ـ ارائه آموزش همگانی در طول دوران زندگی ...

مقاله در مورد به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشيدر سالهاي اخير از اهميت آموزش به عنوان سرمايه گذاريهاي لازم براي توسعه اقتصادي كاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعي كلمه ممكن نيست تنها آموزش است كه مي تواند مهارتهاي لازم براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي را ايجاد كند. اكنون ني ...

مقاله در مورد طراحی مدل آموزشی املا براساس نظری های برنامه ریزی درسی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
طراحي مدل آموزشي املا براساس نظري هاي برنامه ريزي درسيمقدمهاملا يكي از مواد درسي مهم در برنامه ي آموزش رسمي كشور بوده واز اركان مهم زبان آموزي در دوره ي ابتدايي است ،و مهمترين هدف آن آموزش صحيح نوشتاري كلمه ها وجمله هاست.از آموخته هاي املا فراگيران در سراسر زندگي در قالب ارتباط نوشتاري استفاده مي كنند. چنانچه ...

دانلود مقاله الگوهای برنامه‌ریزی درسی

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
الگوهاي برنامه‌ريزي درسيبرنامه‌ريزان درسي به منظور تدوين برنامه‌هاي درسي از الگوهاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه در اين ميان، آدامز (Adams, 1988) دو الگوي اصلي براي برنامه‌ريزي درسي نام برده است كه كاريرد بيشتري دارد: الگوي مبتني بر هدف و الگوي تعاملي (محسن پور، 1377)الگوي برنامه‌ريزي مبتني بر هدفالگوي برنامه‌ري ...

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی

PowerPoint قابل ویرایش
121 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره  جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های د ...

دانلود مقاله بررسی و تحلیل مبانی مورد نیاز برای برنامه ریزی آموزشی و درسی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیده:در دین مبین اسلام تربیت و آموزش و به تبع آن برنامه ریزی آموزشی و درسی بر اساس مکتب و نیازهای مسلمانان و جامعه اسلامی تنظیم میشود. پیشرفت علم و دانش در جامعه اسلامی و حتی توسعه آموزههای دینی هم مرهون پیشرفتهای حوزه تعلیم و تربیت و برنامهریزی سنجیده و دقیق بوده است. از نقطه نظر تربیت و آموزش اسلامی، موادی ...

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی و درسی

PowerPoint قابل ویرایش
121 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معرفی طرح درس : معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره  جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاع ...