بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف کلی

 • تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان .
 • معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان.
 • عوامل عینی وذهنی در ارزشیابی کارکنان .
 • انحرافات در ارزشیابی کارکنان .
 • کسانی که باید در ارزشیابیها دخالت داشته باشند.
 • روشهای ارزشیابیکارکنان .
 • کاربرد ارزشیابی .
 • تنگناهای ارزشیابی شایستگی کارکنان .

اسلاید 2 :

مقدمه

 • میزان موفقیت درنیل به اهداف سازمانی در
 • ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی
 • مشغول به کار در سازمانهاست .
 • بنابراین ارزشیابی کارکنان وعملکرد آنها در
 • مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی
 • برخوردار است.

اسلاید 3 :

تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی

 • ابتدا دو واژه « اثربخشی » و« کارایی » را تعریف می نماییم .
 • اثر بخشی عبارت است از نیل به هدف و کارایی در واقع عبارت است از نسبت داده ها به ستاده ها در یک سیستم سازمانی .
 • ارزشیابی کار کنان عبارت است از مراحلی است که طی آن سازمان نحوه عملکرد منابع انسانی را در انجام وظایف ومسئولیتهای محوله مورد بررسی وسنجش قرار می دهد.

اسلاید 4 :

اهداف ارزشیابی کارکنان

 • اولین ومهمترین آن مطلع ساختن کارکنان در مورد نحوه انجام
 • وظایف،مسئولیتها،صفات وویژگیها ورفتارهای مورد نظراست
 • تشخیص نیاز های آموزشی
 • ایجاد یک سیستم منطقی تشویق وتنبیه
 • تهیه طرحهای پرداخت بر اساس کارایی
 • تقویت سیستم ارتباطی بین مدیران وکارکنان در سازمان
 • برنامه ریزی های حرفه ای وشغلی برای کارکنان
 • طراحی صحیح مشاغل
 • رفع نارساییهای مربوط به سیستمهای نیرویابی،جذب وگزینش

اسلاید 5 :

معیار های ارزشیابی کارکنان

 • را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم نمود
 • معیارهای کاری عبارتند از شرایطی که برای انجام موفقیت
 • آمیز شغل لازم اند
 • معیارهای اخلاقی عبارتند از آن دسته از صفات خصوصیات
 • وویژگیهای خوب انسانی
 • معیار های ارزشی منظور معیارهایی است که ریشه در
 • ایدئولوژی وجهان بینی انسان دارد ومی تواند از معیار های
 • مهم ارزشیابی به شمار آید.

اسلاید 6 :

ارزشیابی عینی یا ارزشیابی ذهنی

 • منظور از ارزشیابی عینی عبارت است از ارزشیابیهایی
 • که توسط دیگران هم قابل تصدیق وتایید باشد.
 • منظور از ارزشیابیهای ذهنی عبارت است از:
 • ارزشیابیهایی که توسط دیگران قابل تصدیق وتایید نمیباشند.
 • ممکن است قضاوتهای شخصی سرپرستی از مرئوس
 • خود باشد.

اسلاید 7 :

انحرافات در ارزشیابی کارکنان

 • یکی از بزرگترین عامل انحرافات درارزشیابی کارکنان
 • ارزشیابیهای ذهنی است. بیشترین موارد انحرافات
 • ارزشیابی کارکنان عبارت انداز:
 • تعمیم گروهی
 • تمایل به ارزشیابی متوسط
 • تمایل به ارفاق ویا سخت گیریهای بی مورد
 • گرایشات به تبعیض نژادی وجنسی
 • تاثیر رفتارهای اخیر کارکنان
 • انتظارات فرهنگی

اسلاید 8 :

چه کسانی باید ارزشیابی کنند

 • ارزشیابی توسط سرپرستان مستقیم
 • یکی از قدیمیترین ومتداولترین روش است . ارزشیابی توسط
 • سرپرست مستقیم راگاهی ارزشیابی به وسیله«پدر»میخوانند.
 • ارزشیابی به وسیله کارشناسان امور پرسنلی
 • که معمولا نماینده واحد های امورپرسنلی درسازمان می باشند
 • معمولا در سازمانهای ماتریسی که کارکنان دارای سرپرست
 • مستقیمی برای همیشه نیستند مورد استفاده قرار می گیرند.

اسلاید 9 :

ارزشیابی خویشتن (خود ارزیابی )

 • شکی نیست که هر کسی بهتر از کسان دیگر به نقاط قوت
 • وضعف خود آگاهی دارد. اگرمدیران یک سازمان بتوانند
 • جوی صمیمانه وصادقانه در ارتباط با ارزشیابیها ایجاد نمایند،
 • می توان از این روش استفاده نمود.

اسلاید 10 :

ارزشیابی توسط همکاران

 • یکی از روشهای معتبر وقابل قبول قلمداد گردیده است.
 • زیرا معمولا همکاران ، یکدیگر رابهتر می شناسند وبه نقاط قوت وضعف یکدیگر بیشتر آشنایی دارند. معمولا میانگین نظریات همکاران را در کل ارزشیابی ملحوظ می نمایند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید