بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقـــــدمــــــه


‌ ‌آموزش‌ و بهسازي‌ منابع‌ انساني‌ در عصر كنوني‌ به‌ لحاظ‌ شرايط‌ خاص‌ زماني، يكي‌ از وظايف‌ اجتناب‌ناپذير سازمانها و موسسات‌ محسوب‌ مي‌شود و ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي در آمده است چراكه پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است.

nلذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است.

nدارايي ارزشمندي كه براي ما مزيت رقابتي ايجاد مي كند، كاركنان ما هستند”مديرعامل كرايسلر، رابرت ايتون، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست ويكم گوشزد مي كند، “فرهنگ سازماني شما و اينكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و آنان را توانمند سازيد و آموزش دهيد، چيزي است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد و سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت ميشود”

nبعلاوه آموزش يك بعد ضروري فرايند مديريت كيفيت جامع نيزبه شمار مي رود

اسلاید 2 :

با توجه به اينكه كيفيت آمــوزش نقش تعيين كننده اي در توسعه منابع انساني و توسعه سازماني ايفا مي كند.، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار ميكنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است .

اسلاید 3 :

مبحث حاضر به اين مطالب مي پردازد:

q معني - اهميت -فوايد و انواع آموزش كاركنان بطورخلاصه

q  چرخه فعاليت آموزشي در هر سازماني چگونه است؟

qبرنامه ريزي آموزشي و مراحل آن چگونه است ؟ 

qچرخه فعاليتهاي آموزشي در موسسه و متصديان آن كدامند؟

qارزيابي اثربخشي چيست ؟

qضرورت سنجش اثربخشي برنامههاي آموزشي چيست؟
براي تحقق اين مهم رويكردها يا روشهاي علمي كدامند؟

qدرهر يك از اين روشها چه شاخصهايي را ميتوان بهكاربرد؟

qدر موسسه چه الگويي بكار ميرود؟

qايزو 10015 كه استاندار آموزشي است چه مي گويد ؟

q پيشنهادات و نكات مورتوجه در رابطه با بهبود سيستم ارزيابي اثربخشي

اسلاید 4 :

آموزش كاركنان در سازمان

 آموزش كاركنان  راهكاري براي از بين بردن فاصله بين صلاحيت - شايستگي - مهارت -توانايي ودانش موجود كاركنان با صلاحيت - شايستگي - مهارت -توانايي ودانش  مورد نياز براي انجام اثربخش مشاغل و وظايف آنان است.

آموزش كاركنان عبارتست از كليه مساعي و كوششهائي كه در جهت رفع ارتقاء سطح دانش و آگاهي , مهارتهاي فني, حرفهاي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي ايد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد.

اسلاید 5 :

اهميت و فوايد آموزش كاركنان

nآموزش كاركنان نقش بسيار مهمي در افزايش اثر بخشي و كارآيي نيروي انساني دارد از طرف ديگر عامل موثري در افزايش رضايت شغلي كارمندان به حساب مي آيد چرا كه هر كارمندي نيز كه خود علاقمند به رشد و ترقي و آشنايي با آخرين دستاوردي علمي در زمينه تخصص مورد نظر خود مي باشد تا بتواند كيفيت كاري خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد

اسلاید 6 :

در اهميت آموزش كاركنان ميگويند

n« آموزش در حقيقت خود مديريت است بدين معني كه بدون آموزش كاركنان , پايه هاي مديريت متزلزل مي شود و فرو خواهد ريخت»

برخي از فوايد آموزش كاركنان:

nتسهيل در راه نيل به اهداف سازمان

nبهبود كيفي وكمي محصولات ياخدمات ارائه شده توسط سازمان

nايجاد هماهنگي درنحوه انجام كارها در سازمان

nتقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار

nتقويت روحيه پرسنل و ايجاد ثبات در سازمان

nكاهش در نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم

اسلاید 7 :

nكاهش ميزان تمرد, نزاع, كشمكش و غيبت و ساير رفتارهاي ناهنجار گروهي درمحيط كار

nتقليل ميزان هزينه هاي عمومي در سازمان از قبيل هزينه تعميرات , قسمت تمام شده كالا يا خدمات- هزينه هاي مربوط به امور خدمات- كارگزيني و غيره

nافزايش ميزان سوددهي و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه كاركنان

nتقويت حس وفاداري و همبستگي كاركنان نسبت به سازمان

nجلوگيري از تداخل وظايف و مسئوليتها و دوباره كاريها در سازمان

nايجاد حس انعطاف پذيري لازم در كاركنان

nشكوفا نمودن استعدادهاي نهفته كاركنان

nايجاد زمينه رشد و موفقيت در امور شغلي

nايجاد زمينه موفقيت در امور اجتماعي انفرادي و خصوصي

n

اسلاید 8 :

انواع آموزشهاي كاركنان

آموزشهايي كه معمولاً يك سازمان براي كارمندان خود در نظر ميگيرد انواع مختلفي دارد كه به طوركلي خارج از اين سه گروه نمي باشد:

آموزش هاي قبل از استخدام

آموزش هاي بدو طرح

آموزش هاي ضمن خدمت 

      1- كوتاه مدت

       2- ميان مدت

       3- بلند مدت

كه هريك به رسمي و غير رسمي نيز قابل تقسيم است .

اسلاید 9 :

آموزش كاركنان اصولا در غالب«برنامه‌هاي‌ آموزشي» مدون، كوتاه‌مدت‌ يا درازمدت‌ به‌اجرا درمي‌آيد.

 در اين‌ راستا، هر برنامه‌ آموزشي‌ ازنظر علمي، سه‌ مرحله‌ مستقل‌ و درعين‌ حال‌ مرتبط‌ به‌ هم‌ را داراست. اين‌ مراحل‌ عبارتند از: الف‌ - برنامه‌ريزي، ب‌ - اجرا، ج‌ - ارزشيابي. در اينجا سعي صحبت پيرامون  مرحله‌ ارزشيابي‌  و ارزيابي اثربخشي برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ است.

اسلاید 10 :

متصديان فعاليتهاي آموزشي در موسسه

مديريت آموزش در معاونت آموزش وتحقيقات

ادارات  معتبرسازي و ارزيابي در  معاونت تضمين كيفيت با انگيزه اجراي آموزش GMP

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید